NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 82/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopĺňa písm. k), ktoré znie:
„k) ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom stupeň náročnosti práce pre pracovné miesto uvedené v národnej sústave povolaní,10a) pri ktorom povinnosť priradiť stupeň náročnosti práce vyplýva z osobitného predpisu.10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a) a 10b) znejú:
„10a) § 35a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b) § 120 ods. 3 Zákonníka práce.“.
2. V § 7 ods. 3 sa za písm. s) vkladá nové písm. t), ktoré znie:
„t) vydáva záväzné stanovisko k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov podľa § 7b,“.
Doterajšie písm. t) sa označuje ako písm. u).
3. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Záväzné stanovisko k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov
(1) Inšpektorát práce poskytuje záväzné stanovisko k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov18j) subjektu, ktorého práva alebo právom chránené záujmy môžu byť nesprávnym uplatnením minimálnych mzdových nárokov dotknuté (ďalej len „oprávnený subjekt“).
(2) Za oprávnený subjekt sa považuje najmä
a) zamestnávateľ,
b) fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
c) zamestnanec,
d) zástupcovia zamestnancov.
(3) Záväzné stanovisko k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov poskytuje inšpektorát práce na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.
(4) Žiadosť o záväzné stanovisko k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov musí obsahovať kópiu pracovnej zmluvy alebo dokument, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy. Oprávnený subjekt uvedie v žiadosti aj vyjadrenie k stupňu náročnosti práce priradenému k pracovnému miestu, ktorého sa pracovná zmluva alebo dokument týka. Žiadosť nemusí obsahovať identifikačné údaje zamestnávateľa.
(5) Ak žiadosť oprávneného subjektu neobsahuje dokumentáciu podľa odseku 4, inšpektorát práce vyzve oprávnený subjekt v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia žiadosti, aby v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu. Ak oprávnený subjekt výzve inšpektorátu práce nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa táto žiadosť za nepodanú a inšpektorát práce oznámi túto skutočnosť oprávnenému subjektu.
(6) Inšpektorát práce vydá oprávnenému subjektu záväzné stanovisko k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov v lehote ôsmich pracovných dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy podľa odseku 5. Záväzné stanovisko obsahuje najmä stupeň náročnosti práce daného pracovného miesta a sumu minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň náročnosti práce patriaci danému pracovnému miestu.
(7) Záväzné stanovisko je záväzné pre inšpektorát práce, ktorý ho vydal. Záväzné stanovisko inšpektorát práce nezaväzuje, ak sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané, nie sú splnené, alebo ak záväzné stanovisko stratilo účinky.
(8) Záväzné stanovisko stráca účinky
a) dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané,
b) ako vo veci právoplatne rozhodol Národný inšpektorát práce,
c) ak vo veci právoplatne rozhodol súd.
(9) Ak oprávnený subjekt so záväzným stanoviskom nesúhlasí, môže proti nemu podať
námietku Národnému inšpektorátu práce do ôsmich pracovných dní od jeho doručenia. Národný inšpektorát práce námietku posúdi do ôsmich pracovných dní od jej doručenia a záväzné stanovisko zmení, ak na to dôvody; o neopodstatnenosti námietky zašle oprávnenému subjektu oznámenie.
(10) Ak inšpektorát práce zistí v súvislosti so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska porušenie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú minimálne mzdové nároky, inšpekciu práce možno vykonať len na základe podnetu podľa § 7 ods. 8 písm. c).
(11) Záväzné stanovisko sa vydáva bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie oprávnenému subjektu. Úhrada je príjmom príslušného orgánu štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18j) znie:
„18j) § 120 Zákonníka práce.“.
4. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý znie:
㤠22c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 4 písm. k) do 31. mája 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 35a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) K pracovnému miestu uvedenému v národnej sústave povolaní ministerstvo priradí stupeň náročnosti práce v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu40) a príslušné sadzby minimálneho mzdového nároku.41)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40) a 41) znejú:
„40) § 4 písm. k) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ... /2019 Z. z.
41) § 120 Zákonníka práce.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019.