NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Povinnými osobami sú ďalej aj
a)právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2,
b)právnické osoby založené právnickými osobami podľa písmena a) a
c)právnické osoby založené právnickými osobami podľa písmena b).“.
2. V § 5 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) Ak osobitný predpis6b) neustanovuje inak, každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 3, ktorá poskytuje sponzorstvo,6c) dotáciu,6d) grant,6e) finančný príspevok6f) alebo inú obdobnú finančnú podporu alebo nefinančnú podporu (ďalej len
„podpora“), je každoročne povinná zverejniť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené:
a)podmienky poskytovania podpory a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, ak ide o podporu poskytovanú na základe žiadosti,
b)každú schválenú podporu aj so sumou poskytnutej podpory vrátane dátumu jej schválenia a identifikáciu prijímateľa podpory aspoň v rozsahu podľa odseku 6, ako aj sumu žiadanej podpory, ak ide o podporu poskytovanú na základe žiadosti, a to do 30 dní od schválenia podpory,
c)každú neschválenú podporu vrátane dátumu a dôvodu jej neschválenia a identifikáciu neúspešného subjektu aspoň v rozsahu podľa odseku 6, ako aj sumu žiadanej podpory, ak ide o podporu poskytovanú na základe žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia podpory,
d)vyhodnotenie výsledkov poskytnutej podpory vrátane prípadného nedodržania podmienok podpory podľa písmena a).
(9) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 3 je každoročne povinná zverejniť na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí,6g) a to v rozsahu podľa osobitného predpisu.6h)
(10) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 1 3 neposkytuje podporu, oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6h znejú:
6b) Napríklad zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6c) § 50 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 335/2017 Z. z.
6d) Napríklad § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6e) Napríklad § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
6f) Napríklad § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6g) § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
6h) § 50 ods. 3 a § 52zg ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 5a ods. 1 sa za slová „písomná zmluva“ vkladajú slová „vrátane jej príloh a dodatkov“.
4. V § 5a odsek 2 znie:
„(2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva vrátane jej príloh a dodatkov, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom.“.
5. V § 5a ods. 3 sa vypúšťajú slová „zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a namiesto“.
6. V § 5a ods. 3 sa slová § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s)“ nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), q) a r)“.
7. V § 5a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
8. V § 5a ods. 5 sa vypúšťa písmeno q).
Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená q) a r).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7cg sa vypúšťa.
9.V § 9 ods. 2 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „zverejní alebo“.
10.§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,9) ktorá sa uchádza o funkciu vymedzenú funkčným obdobím alebo časovým obdobím alebo obsadzovanú na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov;16j) to platí aj pre zverejnenie osobných údajov fyzickej osoby, ktorá je úspešným uchádzačom, bezprostredne po nástupe do takejto funkcie. Podľa prvej vety sa zverejňujú osobné údaje v rozsahu
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) profesionálny životopis,
e) dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie zákonných podmienok pre výkon funkcie,16k)
f) ďalšie dokumenty požadované v zmysle osobitných predpisov.16l)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16j až 16l znejú:
16j) Napríklad § 5 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 a 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 100 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 111/1990 Z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
16k) Napríklad § 38 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16l) Napríklad § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení.“.
11.V § 18 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „životné prostredie“ sa vkladajú slová „alebo povinnej osobe podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorá založila osobu, ktorá ju založila alebo ktorá založila osobu, ktorá založila osobu, ktorá ju založila“.
12.V poznámke pod čiarou k odkazu 27c sa vypúšťa citácia „o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
13.Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 22g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po nadobudnutím účinnosti tohto zákona, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a na faktúru zaplatenú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)Povinné zverejnenie informácií podľa § 5 ods. 8 a 10 sa vzťahujú na podporu poskytnutú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a povinné zverejnenie informácií podľa § 5 ods. 9 sa po prvýkrát vzťahuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 18f sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, správy podľa odseku 1 písm. d) a e) po ich schválení obecným zastupiteľstvom.“.
2.§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon ustanovujú povinnosť obce, aby niečo zverejnila len na svojom webovom sídle, môže obec, ak nemá zriadené webové sídlo, tieto informácie zverejniť na úradnej tabuli alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak tým neohrozí plnenie iných úloh vyplývajúcich jej z tohto zákona alebo osobitných predpisov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)Obec vedie a zverejňuje zoznam daňových dlžníkov a daňových subjektov podľa osobitného zákona.22l)
(3)Obec vedie zoznam iných dlžníkov a subjektov ako podľa odseku 2, voči ktorým eviduje nedoplatky, pohľadávky a majetkové práva v hodnote alebo sume presahujúcej 160 eur u fyzickej osoby a 1 600 eur u právnickej osoby, ktorý obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)označenie záväzku a príslušnú hodnotu alebo sumu,
d)údaj o tom, či boli povolené odklad vyrovnania záväzku, platenie v splátkach alebo odpustenie záväzku alebo jeho časti.
(4)Obec vedie zoznam bytov, ktoré v jej vlastníctve alebo jej zverené do správy, ktorý obsahuje minimálne tieto údaje
a) kategórie bytov, najmä služobné byty,22m) byty osobitného určenia22n) a byty v domoch osobitného určenia,22o) náhradné nájomné byty22p) a byty pre mladé rodiny,
b) počet bytov podľa jednotlivých kategórií uvedených v písmene a),
c) spôsob obstarania.22q)
(5)Obec zverejňuje zoznam uvedený v odsekoch 3 a 4 na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, a priebežne ho vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka aktualizuje. Obec tiež zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, zásady hospodárenia s bytmi uvedenými v zozname.
(6)Obec každoročne zostavuje plán nakladania s majetkom obce, ktorý vo vlastníctve alebo zverený v správe, a zverejňuje ho na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, najneskôr 15 dní pred koncom kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok, ktorý obsahuje
a)plán verejných obstarávaní podľa osobitného zákona,22ab)
b)plán verejných obchodných súťaží,22b)
c)plán dobrovoľných dražieb,22c)
d)plán priamych predajov.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22l až 22q znejú:
22l) § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22m) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
22n) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. v znení zákona č. 484/2001 Z. z.
22o) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.
22p) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2012 Z. z.
22q) Napríklad § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., § 3 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z.“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 22ab sa citácia „Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 311/2001 Z. z., zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj ročný štatistický výkaz prokurátora a jeho vzor podľa § 31a ods. 4 a 5.“.
2.V § 30 písmeno e) znie:
„e) dohliadať na dodržiavanie povinností podriadeným prokurátorom ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi a v prípade dôvodného podozrenia z ich porušovania je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zistenie skutkového stavu,
odstránenie zistených nedostatkov a vyvodenie dôsledkov z porušovania služobných povinností.“.
3.V § 31 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) plnenia opatrení podľa § 31a ods. 3 a dodržiavania služobnej disciplíny.“.
4.Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31a
Ročný štatistický výkaz prokurátora
(1)Vedúci prokurátor každoročne k 31. marcu vyhotovuje ročný štatistický výkaz podriadených prokurátorov (ďalej len „výkaz“) za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)Výkaz obsahuje tieto údaje
a)označenie prokuratúry,
b)titul, meno a priezvisko podriadeného prokurátora,
c)počet a zloženie nevybavených vecí pridelených podriadenému prokurátorovi k prvému a poslednému dňu kalendárneho roka,
d)počet vecí pridelených podriadenému prokurátorovi v priebehu kalendárneho roka,
e)počet vecí vybavených podriadeným prokurátorom v priebehu kalendárneho roka,
f)počet dní odpracovaných podriadeným prokurátorom v priebehu kalendárneho roka,
g)počet vecí pridelených podriadenému prokurátorovi, v ktorých došlo k prieťahom pri vybavovaní alebo v konaní,
h)údaj o priemernej výkonnosti podriadeného prokurátora podľa písmena c) v rovnakej agende na príslušnej prokuratúre a celoslovenský priemer výkonnosti podľa písmena c) v tejto agende,
i)údaj o účasti podriadeného prokurátora na vzdelávacích aktivitách podľa tohto zákona,
j)údaje o výkonnosti podriadeného prokurátora podľa odseku 3,
k)dátum vyhotovenia výkazu,
l)titul, meno a priezvisko vedúceho prokurátora,
m) podpis vedúceho prokurátora.
(3)Vedúci prokurátor ďalej vo výkaze uvedie porovnanie údajov podľa odseku 2 písm. c) s údajmi podľa odseku 2 písm. h) spolu s odôvodnením. Ak je výsledkom porovnania nižšia výkonnosť podriadeného prokurátora ako priemer podľa odseku 2 písm. h), je vedúci prokurátor povinný uviesť vo výkaze aj informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov alebo o dôvodoch neprijatia týchto opatrení.
(4)Vzor výkazu zverejňuje najvyšší služobný úrad na svojom webovom sídle.
(5)Písomné vyhotovenie výkazu je súčasťou osobného spisu prokurátora. Najvyšší služobný úrad zabezpečí zverejnenie výkazu prokurátora na svojom webovom sídle, a to najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.“.
5. Za § 265zc sa vkladá § 265zd, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 265zd
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ročný štatistický výkaz prokurátora sa podľa § 31a vyhotoví po prvýkrát za kalendárny rok 2020 k 31. marcu 2021.“.
Čl. V
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)Vyšší územný celok vedie zoznam dlžníkov a subjektov, voči ktorým eviduje nedoplatky, pohľadávky a majetkové práva v hodnote alebo sume presahujúcej 500 eur u fyzickej osoby a 5 000 eur u právnickej osoby, ktorý obsahuje
a)meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)označenie záväzku a príslušnú hodnotu alebo sumu,
d)údaj o tom, či boli povolené odklad vyrovnania záväzku, platenie v splátkach alebo odpustenie záväzku alebo jeho časti.
(3)Vyšší územný celok zverejňuje zoznam uvedený v odseku 2 na svojom webovom sídle a priebežne ho vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka aktualizuje.
(4)Vyšší územný celok každoročne zostavuje plán nakladania s majetkom vyššieho územného celku, ktorý vo vlastníctve alebo zverený v správe, a zverejňuje ho na svojom webovom sídle, najneskôr 15 dní pred koncom kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok, ktorý obsahuje
a)plán verejných obstarávaní podľa osobitného zákona,21)
b)plán verejných obchodných súťaží,19a)
c)plán dobrovoľných dražieb,19b)
d)plán priamych predajov.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ zverejní výsledok výberového konania a poradie uchádzačov tiež na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, a to do 15 dní od jeho skončenia v rozsahu titul, meno a priezvisko uchádzača a počet bodov, ktoré vo výberovom konaní získal.“.
2.Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
Výberové konanie podľa § 5 vyhlásené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona
č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z ., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z. a zákona č. 270/2018 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 79 ods. 1 písm. zb) prvom bode sa slová „§ 79 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 11“ a slová „§ 79 ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 13“.
2. V § 79 ods. 1 písm. zb) druhom bode sa slová „§ 79 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 13“.
3. V § 79 ods. 1 písm. al) sa slová „§ 79 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 11“ a slová „§ 79 ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 13“.
4. V § 79 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je ďalej povinný zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o zriaďovateľovi alebo zakladateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ho pridelené, ako aj to
a) či je úplne alebo z väčšej časti zapojený na rozpočet povinnej osoby podľa osobitného zákona,55ka)
b)či je ovládaný55kb) povinnou osobou podľa osobitného zákona55ka) a
c)či členovia jeho štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu vymenovaní alebo volení povinnou osobou podľa osobitného zákona.55ka)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55ka a 55kb znejú:
55ka) § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55kb) § 66a Obchodného zákonníka.“.
Odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
5. V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „ods. 4 písm. a) a b)“ vkladá čiarka a slová „ods. 8“.
Čl. VIII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č.140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 192/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 3 sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú tieto slová „a pridelí mu kód poistenca na účely tohto zoznamu“.
2. V § 6 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) informovať poistenca o vyradení zo zoznamu a o dôvodoch jeho vyradenia, ako aj o kóde, ktorý mu pridelila na účely zoznamu,“.
3. V § 6 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na svojej internetovej stránke uverejňovať zoznam a v ňom výlučne poisťovňou pridelený kód podľa odseku 3, poradie poistenca v tomto zozname a odhadovaný termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti a aktualizovať tieto údaje minimálne raz mesačne“.
4.V § 6 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „okrem prípadov hodných osobitného zreteľa“.
5.V § 16 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kód pridelený poistencovi na účely tohto zoznamu (§ 6 ods. 3)“.
Čl. IX
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z.
z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 4 prvej vete sa slovo „oprávnené“ nahrádza slovom „povinné“ a na konci sa pripájajú čiarka a tieto slová: „a to tak, aby sa dali dohľadať aj spätne“.
2.V § 16 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a po jeho schválení povinní zverejniť ho na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, a to za príslušný rozpočtový rok,“.
3.V § 17 ods. 15 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a prekladá štvrťročne svojmu zastupiteľstvu správu o stave a vývoji dlhu na informáciu“.
4.§ 17 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Obec a vyšší územný celok povinní správu o stave a vývoji dlhu podľa § 17 ods. 15 zverejňovať na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené.“.
5.Za § 21f sa vkladá § 21g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Pri zverejňovaní údajov podľa § 16 ods. 12 a § 17 ods. 16 obec a vyšší územný celok povinní po prvýkrát zverejniť tieto údaje za rok 2020 spolu s údajmi za predchádzajúce rozpočtové roky.“.
Čl. X
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015, zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z. a zákona č. 161/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zverejňovaním uznesení podľa odseku 7.“.
2. § 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Orgán činný v trestnom konaní, ktorý vydal uznesenie podľa § 197 ods. 1 písm. d) v prípade trestného činu korupcie, zverejní obsah tohto uznesenia po nadobudnutí jeho právoplatnosti v rozsahu podľa § 176 ods. 1 na svojom webovom sídle; odsek 1 druhá veta, odsek 2 a § 482 ods. 2 sa použijú rovnako.“.
Čl. XI
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z.. zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 52 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „môže zverejniť“ nahrádzajú slovami „zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené,“.
Čl. XII
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z.. zákona č. 269/2018 Z. z. a zákona č. .../2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 148 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „K dokumentom, ktoré je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný vo svojom profile uverejňovať, patria najmä vnútorné predpisy a pravidlá týkajúce sa predmetu úpravy tohto zákona.“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 s výnimkou ustanovení Čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.