NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rozsah a spôsob poskytnutia jednorazového finančného príspevku (ďalej len „príspevok“)“.
2.Za § 11b sa vkladajú § 11ba až 11bd, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 11ba
Spôsob uplatnenia nároku na príspevok
(1)Nárok na príspevok si uplatňuje veterán protikomunistického odboja, manželka alebo manžel veterána protikomunistického odboja alebo vdova alebo vdovec po veteránovi protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja alebo veterána protikomunistického odboja in memoriam (ďalej len „oprávnená osoba“), aj keď uzavreli nové manželstvo, a to formou písomnej žiadosti o priznanie príspevku na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr
a)do 12 mesiacov odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja alebo veterána protikomunistického odboja in memoriam, ak je postavenie priznané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, alebo
b)do 1. marca 2020 v ostatných prípadoch,
inak nárok na príspevok zaniká.
(2) Oprávnená osoba predloží spolu so žiadosťou doklady osvedčujúce nárok na príspevok, ktorými kópia preukazu veterána protikomunistického odboja alebo kópia preukazu veterána protikomunistického odboja in memoriam. Manželka alebo manžel veterána protikomunistického odboja alebo vdova alebo vdovec veterána protikomunistického odboja in memoriam predloží aj sobášny list7aa) preukazujúci, že došlo k uzavretiu manželstva s veteránom protikomunistického odboja pred 17. novembrom 1989. Ak doklady podľa prvej a druhej vety nie súčasťou žiadosti o priznanie príspevku, ministerstvo vyzve oprávnenú osobu na ich predloženie v lehote ním určenej. Ak oprávnená osoba v určenom termíne nepredloží požadované doklady, ministerstvo rozhodne o vybavení žiadosti aj bez nich.
§ 11bb
Výška príspevku
Oprávnenej osobe, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 11ba, patrí príspevok v sume 1000 eur.
§ 11bc
Konanie o priznanie príspevku
(1) O poskytnutí príspevku rozhoduje a príspevok vypláca ministerstvo.
(2) Konanie podľa tohto zákona začína na návrh oprávnenej osoby, a to podaním písomnej žiadosti podľa § 11ba ods. 1.
(3) Včas uplatnený nárok, ak o ňom nebolo rozhodnuté alebo ak príspevok nebol vyplatený, prechádza v prípade úmrtia oprávnenej osoby na jej dedičov v priamom rade.
(4) Ministerstvo posúdi predloženú žiadosť o príspevok a rozhodne o nej do 30 dní odo dňa jej doručenia. Písomné rozhodnutie doručí žiadateľovi do vlastných rúk.
(5)Proti rozhodnutiu podľa odseku 4, doručenému oprávnenej osobe, ktorým sa nepriznal príspevok, oprávnená osoba právo podať rozklad, o ktorom
rozhodne minister. Tým nie je dotknuté právo oprávnenej osoby domáhať sa ochrany na súde7ab).
(6) Ministerstvo vyplatí príspevok oprávnenej osobe do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku.
§ 11bd
Spoločné ustanovenie
Na konanie o priznaní príspevku podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní7ac), ak tento zákon neustanovuje inak. Konanie o priznanie príspevku podľa tohto zákona je oslobodené od poplatkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
„7aa) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej rady č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
7ab) Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z.
7ac) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č.
378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) daňovníkom, ktorý bol príslušníkom bezpečnostných zložiek podľa osobitného predpisu2b) alebo osobou zodpovednou za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:
2e) § 2 písm. g) a h) a príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. .../2019 Z. z. a príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) výsluhové dôchodky poskytované podľa osobitného predpisu37afc) daňovníkovi podľa § 2 písm. aj).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37afc znie:
37afc) § 38 až 43 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 8 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane výsluhového dôchodku daňovníka podľa odseku 1 písm. u),“.
4.V § 8 ods. 10 prvej vete sa slová odseku 1 písm. m) a o) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. m), o) a u)“.
5.V § 9 ods. 2 písm. f) sa za slovo „príspevku“ vkladajú čiarka a slová „výsluhového dôchodku podľa § 8 ods. 1 písm. u)“.
6.V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) 50 % z príjmov podľa odseku 3 písm. u).“.
7.V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) výsluhový dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. u).“.
Čl. III
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 190/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 100 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Opakujúce sa dávky výsluhového zabezpečenia, ktorých sa týka potvrdenie vydané podľa osobitného predpisu43a), sa vyplácajú zdanené podľa osobitného predpisu43b) v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni doručenia takéhoto potvrdenia orgánu vyplácajúcemu tieto dávky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
43a) § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. .../2019 Z. z.
43b) § 8 ods. 1 písm. u), § 43 ods. 1 písm. d) a ods. 3 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
2.§ 114 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia spracovávajú a zasielajú Ústavu pamäti národa údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu49a) každoročne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) § 19a ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
3.Za § 143ah sa vkladá § 143ai, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 143ai
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa § 114 ods. 9 spracujú a zašlú údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho
zabezpečenia podľa osobitného predpisu49a) Ústavu pamäti národa po prvýkrát do 31. mája 2019.“.
Čl. IV
Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 376/2013 Z. z. a zákona č. 260/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) vydávať a zasielať orgánom príslušným na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia2aaa) potvrdenie o tom, že ústav disponuje informáciami alebo dokumentmi podľa § 6, v ktorých bola fyzická osoba evidovaná ako príslušník bezpečnostnej zložky uvedenej v § 2 písm. g) a h), prílohe alebo osobitnom predpise2aab) alebo osoba zodpovedná za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aaa a 2aab znejú:
2aaa) § 2 ods. 1 a § 100 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2aab) Príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 19a
Zasielanie zoznamov príslušníkov bezpečnostných zložiek na účely výsluhového zabezpečenia
(1)Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia8) vypracovávajú a zasielajú ústavu údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu8a) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.
(2)Ústav na základe údajov podľa odseku 1 a dokumentov, ktoré vo vlastníctve, držbe alebo správe podľa tohto zákona, v rozsahu a na účely podľa
§ 8 ods. 1 písm. l) vytvára zoznam fyzických osôb, ktoré boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek podľa § 2 písm. g) a h), prílohy alebo podľa osobitného predpisu2aab), alebo osobami zodpovednými za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky, o ktorých informácie alebo dokumenty podľa § 6 alebo personálny (kádrový) spis príslušníka bezpečnostnej zložky alebo osobnú evidenčnú kartu príslušníka bezpečnostnej zložky. Ústav priebežne zasiela potvrdenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) príslušným orgánom na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu2aaa) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
8) Napr. § 2 ods. 1 a § 80 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8a) § 114 ods. 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2019.“.
3.V § 27 ods. 1 sa za slovo „služba“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovom „správe“ sa vypúšťajú čiarka a slová „do ôsmich mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.
4.V § 28 ods. 1 sa slová „podľa § 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 písm. b)“.
5.Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 29a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba zabezpečia splnenie povinností podľa § 27 ods. 1 vo vzťahu k osobám, ktorým sa vyplácajú dávky zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8b) do 31. marca 2019.
(2) Vláda Slovenskej republiky zabezpečí splnenie povinností podľa § 28 ods. 1 vo vzťahu k vláde Českej republiky do 31. marca 2020.“.
6.Do zákona sa vkladá príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu č. 553/2002 Z. z.
ZLOŽKY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI
V RÁMCI ZBORU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI A FEDERÁLNEHO MINISTERSTVA VNÚTRA A ICH PREDCHODCOV
I.VYŠŠIE ORGANIZAČNÉ CELKY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI PRI MINISTERSTVE VNÚTRA, MINISTERSTVE NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI, POVERENÍCTVE VNÚTRA A FEDERÁLNOM MINISTERSTVE VNÚTRA
1.skupina III/A III. odboru – Bezpečnosť (1947 – 1948)
2.VII. odbor Povereníctva vnútra (1947 – 1948)
3.III. odbor Povereníctva vnútra (1948)
4.ústredňa Štátnej bezpečnosti pri Ministerstve vnútra ČSR (1948 – 1948)
5.odbor BA skupiny I – Bezpečnosť Ministerstva vnútra ČSR (1948 – 1950)
6.odbor BA Povereníctva vnútra (1949 – 1950)
7.veliteľstvo Štátnej bezpečnosti (1950 – 1952)
8.hlavná správa Štátnej bezpečnosti (1952 – 1953)
9.hlavná správa Štátnej bezpečnosti (1966 – 1969)
10.federálna správa spravodajskej služby (1969 – 1971)
II.CENTRÁLNE ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI PRI MINISTERSTVE VNÚTRA, MINISTERSTVE NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI A FEDERÁLNOM MINISTERSTVE VNÚTRA
1.1., 2., 3., 3A., 4., 5., samostatný sektor MNB (1950 – 1951)
2.odbor Z Ministerstva národnej obrany (1951 – 1952)
3.odbor C Ministerstva národnej obrany (1951 – 1952)
4.odbor O Ministerstva národnej obrany (1951 – 1952)
5.odbor T Ministerstva národnej obrany (1951 – 1952)
6.odbor E Ministerstva národnej obrany (1951 – 1952)
7.veliteľstvo vojenskej spravodajskej služby (1951
8.správa zahraničnopolitickej rozviedky (1952 – 1953)
9.hlavní správa vojenské kontrarozviedky (1952 – 1953)
10.správa ochrany prezidenta (1952 – 1952)
11.správa ochrany vládnych predstaviteľov (1952 – 1952)
12.hlavná správa ochrany (1953 – 1953)
13.I. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
14.rozviedna správa Ministerstva vnútra - I. správa Ministerstva vnútra (1964 – 1966)
15.správa rozviedky - I. správa (1966 – 1969)
16.
hlavná správa rozviedky
- I. správa (1966 – 1988)
17.hlavná správa rozviedky Zboru národnej bezpečnosti - I. správa Zboru národnej bezpečnosti (1988 – 1990)
18.II. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1963)
19.kontrarozviedna správa Ministerstva vnútra - II. správa Ministerstva vnútra (1964 1966)
20.II. správa Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti (1966 – 1966)
21.správa kontrarozviedky - II. správa (1967 – 1969)
22.hlavná správa kontrarozviedky - II. správa (1969 – 1974)
24.
hlavná správa kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti
II. správa Zboru národnej bezpečnosti (1988 – 1990)
25.III. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1963)
26.hlavná správa vojenské kontrarozviedky - III. správa (1964 – 1966)
27.III. správa Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti (1966 – 1966)
28.správa vojenské kontrarozviedky - III. správa (1967 – 1969)
29.
hlavní správa vojenské kontrarozviedky
- III. správa (1969 – 1990)
30.IV. správa (1953 – 1963)
31.správa sledovania a ochrany zastupiteľských úradov kapitalistických štátov IV. správa Ministerstva vnútra (1964 – 1966)
32.IV. správa Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti (1966 – 1966)
33.správa sledovania - IV. správa (1967 – 1969)
34.správa sledovania - IV. správa (1969 – 1988)
35.
správa sledovania Zboru
národnej bezpečnosti - IV. správa Zboru národnej bezpečnosti (1988 – 1990)
36.V. správa (1953 – 1962)
37.správa ochrany straníckych a vládnych činiteľov - V. správa Ministerstva vnútra (1964 – 1969)
39.správa ochrany straníckych a vládnych činiteľov Zboru národnej bezpečnosti - V. správa Zboru národnej bezpečnosti (1988 – 1990)
40.VI. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
41.správa operatívnej techniky Ministerstva vnútra - VI. správa Ministerstva vnútra (1964 – 1966)
42.správa operatívnej techniky - VI. správa (1966 – 1969)
43.
správa spravodajskej techniky
- VI. správa (1969 – 1979)
44.správa výkonné spravodajskej techniky - VI. správa Zboru národnej bezpečnosti (1979 – 1988)
45.
správa spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti
- VI. správa Zboru národnej bezpečnosti (1988 – 1990)
46.VII. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
47.VIII. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
48.IX. správa Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
50.
správa kontrarozviedky na ochranu ekonomiky
- XI. správa (1974 – 1988)
51.
správa kontrarozviedky v Bratislave
– XII. správa (1974 – 1988)
52.
správa kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti v Bratislav
e XII. správa Zboru národnej bezpečnosti (1988 – 1990)
53.odborové výpočtové a informačné stredisko Štátnej bezpečnosti
- XIII. správa Zboru národnej bezpečnosti (1980 – 1982)
54.
zvláštna správa Zboru
národnej bezpečnosti – XIII. správa (1988 – 1990)
56.správa štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953 – 1953)
57.správa vyšetrovania Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
58.správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti (1964 – 1969)
60.správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti pre Českú socialistickú republiku (1971 1973)
61.správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti pre Slovenskú socialistickú republiku (1971 1973)
63.odbor vyšetrovania Štátnej bezpečnosti (1990 – 1990)
65.
správa pasov a víz
(1979 – 1988)
66.
správa pasov a víz SNB
(1988 – 1990)
68.odbor operatívnej evidencie (1952 – 1953)
69.I. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1953 – 1964)
70.odbor operatívnej evidencie - 1. zvláštny odbor (1964 – 1966)
71.štatisticko-evidenčný odbor (1966 – 1969)
73.II. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1953 – 1963)
74.III. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1953 – 1956)
75.V. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1953 – 1955)
76.V. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1955 – 1963)
77.VI. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1955 – 1964)
78.
odbor zahraničnej
tlače – IV. odbor (1979 – 1988)
79.III. zvláštne oddelenie Ministerstva vnútra (1953 – 1954)
80.VI. zvláštny odbor Ministerstva vnútra (1955 – 1955)
81.zvláštna správa Ministerstva vnútra (1955 – 1963)
III.ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI PRI MINISTERSTVÁCH VNÚTRA ČESKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY
1.hlavná správa Štátnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky (1969 – 1970)
2.správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky (1969 – 1970)
3.bezpečnostní odbor pre Štátnu bezpečnosť Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky (1969 – 1970)
4.hlavná správa Štátnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (1969 – 1970)
5.správa pasov a víz Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky (1969 – 1970)
6.hlavná správa Štátnej bezpečnosti v Slovenskej socialistickej republike (1971 – 1974)
7.správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (1969 – 1970)
8.bezpečnostný odbor Štátnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (1969 – 1970)
9.správa ochrany ústavných a straníckych činiteľov Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (1969 – 1970)
10.Správa pasov a víz Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (1969 1970)
IV.ÚZEMNÉ ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI PRED VZNIKOM KRAJOV
1.zemská úradovňa Štátnej bezpečnosti (1945 – 1948)
2.oblastní úradovňa Štátnej bezpečnosti (1945 – 1948)
3.pobočka oblastnej úradovne Štátnej bezpečnosti (1945 – 1948)
V.ÚZEMNÉ ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI V KRAJOCH A SPRÁVA MINISTERSTVA VNÚTRA JÁCHYMOV
1.krajské veliteľstvá Štátnej bezpečnosti (1949 – 1952)
2.krajská správa Štátnej bezpečnosti (1952 – 1953)
3.oddiel Štátnej bezpečnosti ZNB útvaru Jáchymov (1949 – 1950)
4.oddiel Štátnej bezpečnosti veliteľstva Jizera (1951 – 1952)
5.odbor Štátnej bezpečnosti správy Národnej bezpečnosti Jáchymov (1952 - 1954)
6.uvedené útvary správy Ministerstva vnútra Jáchymov (1954 – 1959)
a)I. odbor správy MV Jáchymov
b)I.A odbor správy MV Jáchymov
c)II. odbor správy MV Jáchymov
d)II.A odbor správy MV Jáchymov
e)III. odbor správy MV Jáchymov
f)IV. odbor správy MV Jáchymov
g)V. odbor správy MV Jáchymov
h)3. samostatné oddelenie správy MV Jáchymov
i)4. samostatné oddelenie správy MV Jáchymov
j)1. zvláštne oddelenie správy MV Jáchymov
k)III. zvláštne skupina správy MV Jáchymov
l)zvláštna skupina správy MV Jáchymov
4.uvedené útvary krajských správ Ministerstva vnútra Československej republiky (1954 – 1966)
a)I. odbor KS MV
b)odbor "Z" KS MV
c)II. odbor KS MV
d)II. odbor KS MV Praha – pre hlavné mesto Prahu
e)II. odbor KS MV Praha – pre Stredočeský kraj
f)III. odbor KS MV
g)IV. odbor KS MV
h)V. odbor KS MV
i)VI. odbor KS MV
j)VII. odbor KS MV (do 1964)
k)VIII. odbor KS MV
l)IX. odbor KS MV
m)odbor vyšetrovania KS MV
n)odbor železničnej dopravy KS MV
o)1. zvláštne oddelenie KS MV
p)2. zvláštne oddelenie KS MV
q)5. oddelenie KS MV
r)6. zvláštne oddelenie KS MV
s)7. samostatné oddelenie KS MV
t)zvláštne skupina KS MV
u)3. zvláštna skupina KS MV
v)6. zvláštna skupina KS MV
w)analytická skupina (oddelenie) KS MV
x)skupina ochrany straníckych (politických) činiteľov pri vnútornom oddelení (odboru) KS MV
y)útvar Dunaj KS MV Bratislava
5.I. odbor krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti (1966 - 1969)
6.správa Štátnej bezpečnosti krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, správa Štátnej bezpečnosti správy hlavného mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja a správa Štátnej bezpečnosti správy Zboru národnej bezpečnosti hlavného mesta Prahy a Stredočeského kraja (1966 – 1990):
8.krajské oddelenia (odbory) pasov a víz krajských správ Zboru národnej bezpečnosti
9.krajské oddelenia tlačového dozoru krajských správ Zboru národnej bezpečnosti
10.odbor pasov a víz krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, správy Zboru národnej bezpečnosti hlavného mesta Bratislavy a Západoslovenského kraje a Zboru národnej bezpečnosti hlavného mesta Prahy a Stredočeského kraja (1979 – 1990)
11.odbor ochrany straníckych a vládnych činiteľov Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti
12.II. odbor krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha - pre hlavné mesto Prahu (1966 - 1969)
13.II. odbor krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha - pre Stredočeský kraj (1966 - 1969)
14.IV. odbor (ustanovka) krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha (1966 - 1969)
15.VI. odbor krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha (1966 - 1969)
16.štatisticko-evidenčné oddelenie krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha (1966 - 1969)
17.analytické oddelenie krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha (1966 - 1969)
18.analyticko-evidenčný odbor krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti Praha (1966 - 1969)
19.oblastný odbor Štátnej bezpečnosti správy Zboru národnej bezpečnosti hlavného mesta Prahy a Stredočeského kraja (1980 – 1982)
20.oddelenia Štátnej bezpečnosti útvaru Zboru národnej bezpečnosti Dukovany, Temelín, Mochovce a Jaslovské Bohunice (1983 – 1987)
VI.ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI V OKRESOCH (OBVODOCH)
1.veliteľstvo oddielu Štátnej bezpečnosti (1949 – 1952)
2.oddiel Štátnej bezpečnosti (1949 – 1952)
3.okresné oddelenia Štátnej bezpečnosti (1952 – 1953)
4.operatívne skupiny Ministerstva vnútra v obvodoch hlavného mesta Prahy (1956 1960)
5.obvodné oddelenia Ministerstva vnútra na území hlavného mesta Prahy náčelník a operatívne skupina (1960 – 1964)
6.okresné oddelenia Ministerstva vnútra náčelník, zástupca náčelníka pre operatívnu činnosť a jemu podriadení pracovníci (1954 – 1966)
7.oddelenia Štátnej bezpečnosti v okresoch (1966 – 1977)
8.skupiny Štátnej bezpečnosti v okresoch (1966 – 1977)
9.zložky Štátnej bezpečnosti pri okresných správach Zboru národnej bezpečnosti, obvodných správach Zboru národnej bezpečnosti v Prahe a Bratislave, mestských správach Zboru národnej bezpečnosti v Brne, Košiciach, Ostrave a Plzni (1977 1990):
a)odbor Štátnej bezpečnosti
b)oddelenie Štátnej bezpečnosti
c)vysunutá skupina Štátnej bezpečnosti
d)vysunuté pracovisko Štátnej bezpečnosti
10.oddelenie pasov a víz okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, obvodné správy Zboru národnej bezpečnosti v Prahe a Bratislava, mestské správy Zboru národnej
bezpečnosti v Brne, Košiciach, Ostrave a Plzni (1979 – 1990)
VII.ĎALŠIE ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI
1.oddelenie (oddiel, referát) pasovej kontroly (1949 – 1955, 1966 – 1973, 1979 – 1990)
3.oddelenie ochrany štátnych hraníc (1979 – 1990).
VIII. SPRAVODAJSKÉ ZLOŽKY POHRANIČNEJ STRÁŽE
1. sektor I/1 - operačný Veliteľstva Pohraničnej stráže (1950 – 1952)
2. sektor I/2 - spravodajský Veliteľstva Pohraničnej stráže (1950 – 1952)
3. odbor I/1 Hlavnej správy Pohraničnej a vnútornej stráže (1952 -
4. odbor I/2 Hlavnej správy Pohraničnej a vnútornej stráže (1952 -
5. spravodajské oddelenie brigády Pohraničnej stráže
6. agentúrno-operatívne oddelenie brigády Pohraničnej stráže
7. spravodajské oddelenie práporu brigády Pohraničnej stráže
8. spravodajská skupina Pohraničnej stráže
IX. SPRAVODAJSKÉ ÚTVARY MINISTERSTVA NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI
1. 2. oddelenie Hlavného štábu Ministerstva národnej obrany (1945 – 1950)
2. spravodajské oddelenie Hlavného štábu Ministerstva národnej obrany (1950 – 1951)
3. spravodajská správa Generálneho štábu Československej ľudovej armády (1951 1989).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.