Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Zuzana ŠEBOVÁ.
Cieľom predloženého návrhu zákona je ochrániť právo dlžníka občana Slovenskej republiky pred záložným veriteľom, ktorý si chce uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia zo zálohu premlčanú pohľadávku a tým zabrániť podvodným konaniam pri realizovaní dobrovoľných dražieb.
Prijatím návrhu zákona nevzniknú zvýšené nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu, resp. rozpočtov vyšších územných celkov. Návrh nebude mať vplyv ekonomický ani environmentálny vplyv a ani vplyv na zamestnanosť. Predkladatelia takisto nepredpokladajú negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, ktoré umožňuje záložnému veriteľovi uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia svojej zabezpečenej pohľadávky zo zálohu aj vtedy, keď zabezpečená pohľadávka je premlčaná.
K čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa zrušiť stanovenú lehotu troch mesiacov na uplatnenie práva domáhať sa určenia neplatnosti dražby odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu.
K bodu 2
V prechodnom ustanovení sa upravuje postup pri konaní dražieb, ktoré začali pred účinnosťou tohto návrhu zákona.
K čl. III
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019.