1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona upravuje poskytovanie pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty, formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Konkrétne ide o minerálny olej spotrebovaný v poľnohospodárskej prvovýrobe podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19.
Podnetom pre tvorbu návrhu zákona je snaha systémovo určiť spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne poskytnutie pomoci na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov. Táto úprava poskytovania pomoci formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov predstavuje významný moment pre poľnohospodársku prvovýrobu, pretože, na jednej strane stimuluje aktívne poľnohospodárske subjekty, ktoré prinášajú do poľnohospodárstva pridanú hodnotu vo forme výstupov z rastlinnej a živočíšnej produkcie, na druhej strane významne účelovo znižuje náklady na nákup minerálneho oleja použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe bez toho, aby neúmerne administratívne zaťažili žiadateľa.
Pomoc, ktorá sa ustanovuje týmto návrhom zákona napĺňa aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2018 2020, v bode, v ktorom sa uvádza, že v súlades pravidlami SPP vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu“.
Týmto nástrojom pomoci reagujeme na endogénne faktory ekonomických výsledkov slovenských poľnohospodárskych podnikov. Podstata týchto endogénnych faktorov spočíva v stave a vo vývoji trhu so vstupmi a výstupmi a v štruktúre poľnohospodárskych subjektov. Na slovenskom trhu v porovnaní s inými štátmi Európskej únie vyššie ceny vstupov a realizačné ceny výstupov, tak v zásade neumožňujú investičnú reprodukciu. Slovenskí farmári kupujú drahšie palivá, energie, ale aj hnojivá a taktiež majú vyššie náklady na pracovnú silu v porovnaní so susednými štátmi.
Predpokladáme, že aplikovaním tohto nástroja pomoci dôjde k stimulácii hlavných prvkov konkurenčnej schopnosti poľnohospodárskej prvovýroby, ktorými rast tvorby pridanej hodnoty a rast produktivity práce, spojené s technologickou a inovačnou dynamikou, čím budú vytvorené predpoklady, aby došlo k stimulácii podstaty konkurenčnej výhody poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike, ktorou je produkcia kvalitných poľnohospodárskych výrobkov. Vzhľadom na tento kauzálny reťazec je možné konštatovať,
2
že stimulujeme naplnenie hlavného koncepčného cieľa slovenského poľnohospodárstva, ktorým je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov na primeranú úroveň, a tak prispieť k napĺňaniu cieľov a priorít spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Mechanizmus poskytovania pomoci je založený na systéme vyzvania na predkladanie žiadostí o pomoc, pričom žiadosť sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) v termíne a za podmienok, ktoré budú uvedené vo výzve. Platobná agentúra vykoná v ďalšom kroku kontrolu žiadosti, v rámci ktorej overí splnenie podmienok stanovených v zákone a vo výzve a po splnení týchto podmienok uzavrie s oprávnenými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí pomoci. Následne, platobná agentúra uhradí príjemcovi pomoci kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.
Vzhľadom na to, že tento druh pomoci je štátnou pomocou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, návrh zákona spĺňa atribúty schémy štátnej pomoci.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K § 1
Predmetné ustanovenie vymedzuje pôsobnosť zákona, ktorý upravuje poskytovanie pomoci podnikateľským subjektom pôsobiacim v sektore poľnohospodárskej prvovýroby formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe.
K § 2
Ustanovujú sa podmienky poskytovania pomoci, spôsob preukazovania splnenia podmienok na poskytnutie pomoci zo strany žiadateľa a doklady, ktoré žiadateľ preukazuje na účely poskytnutia pomoci.
Žiadateľ preukazuje podmienky na poskytnutie pomoci dokladmi, ktoré predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“). Žiadateľ k žiadosti na poskytnutie pomoci prikladá doklad o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle metodiky danej Usmerneniami o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01), čestné vyhlásenie, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov, čestné vyhlásenie, že vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a originál alebo overenú kópiu potvrdenia miestne príslušného správcu dane, že nemá daňové nedoplatky, ďalej originál alebo overenú kópiu potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia pre nesplnenie povinnosti, ktorá bezprostredne súvisí s podnikaním v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo s výrobou poľnohospodárskych produktov, originál alebo overenú kópiu potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, originál alebo overenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a uvedením čísla účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky spolu s originálom alebo overenou kópiou potvrdenia o vedení účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý bude žiadateľovi pripísaná poskytnutá pomoc.
Pokiaľ ide o preukazovanie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, vo výzve bude uvedený jednoznačný a konkrétny spôsob výpočtu pre splnenie tejto podmienky, uvedením konkrétnych údajov a položiek účtovnej závierky, ktoré je potrebné do výpočtov zahrnúť.
Pokiaľ ide o preukazovanie, že žiadateľ použil minerálny olej, podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19, na účely spotreby v poľnohospodárskej prvovýrobe, táto podmienka je splnená odoslaním úplnej žiadosti o poskytnutie pomoci. Splnenie tejto podmienky následne overí platobná agentúra využitím údajov o počte hospodárskych zvierat, ktorý je určený v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) alebo z údajov o
4
výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy uvedenej v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS).
K § 3
Špecifikuje sa poskytovanie pomoci, t. j. technická časť podávania žiadosti o poskytnutie pomoci.
Žiadosť o pomoc žiadateľ predkladá platobnej agentúre v elektronickej alebo tlačenej podobe. Formulár žiadosti, ako aj ďalšie informácie na poskytnutie pomoci, platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorá bude zverejnená na webovom sídle platobnej agentúry. V prípade, ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti uvedené v zákone alebo výzve, platobná agentúra písomne vyzve žiadateľa, na odstránenie zistených nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, platobná agentúra vyradí žiadosť z ďalšieho spracovania, o čom žiadateľa vo výzve upozorní. Po prijatí všetkých žiadostí platobná agentúra vypočíta sumu pomoci pripadajúcu na jednotlivého žiadateľa. Pritom vychádza z údajov, ktoré uvedie žiadateľ v žiadosti a z údajov o počte hospodárskych zvierat, ktorý je určený v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) alebo z údajov o výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy uvedenej v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS).
Platobná agentúra po ukončení kontroly žiadostí a vyhodnotení žiadostí uzatvorí so žiadateľom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1 návrhu zákona, zmluvu o poskytnutí pomoci. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy platobná agentúra poskytne žiadateľovi pomoc v sume uvedenej v zmluve.
K § 4
V odseku 1 je ustanovená suma pomoci pripadajúca na jeden liter minerálneho oleja, ktorú platobná agentúra poskytuje žiadateľom, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja.
Normatív spotreby minerálneho oleja na komodity v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve.
Odsek 3 ustanovuje spôsob krátenia pomoci pre jednotlivých žiadateľov v prípade, že limit výdavkov na poskytnutie pomoci bude nižší ako suma požadovanej pomoci všetkých žiadateľov. Ak bude súčet súm pomoci jednotlivých žiadateľov presahovať sumu disponibilných finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyčlenených pre poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, platobná agentúra každému žiadateľovi rovnomerne kráti výšku pomoci vypočítaným koeficientom.
5
K § 5
Upravuje sa pôsobnosť platobnej agentúry v súvislosti s vykonávaním kontroly plnenia podmienok pri poskytovaní pomoci a podmienok dohodnutých v zmluve.
V odseku 2 je uvedený dôsledok porušenia podmienok na poskytnutie pomoci.
K § 6
Navrhovaným ustanovením sa stanovuje, že na poskytnutie pomoci formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja žiadatelia nemajú právny nárok, a že týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.
K § 7
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca 2019.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky
Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „zákon“) upravuje poskytovanie pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Táto pomoc je jednou z integrálnych súčastí systematizovanej stimulácie slovenského poľnohospodárstva, ktorá sa prejaví v posilnení kapitálovej štruktúry poľnohospodárskych subjektov a predpoklady efektívne stimulovať hlavné faktory konkurenčnej schopnosti poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike. Efekt tohto nástroja sa prejaví vo zvýšenom výbere daní z minerálnych olejov a v stabilizácii ziskovosti slovenských poľnohospodárskych podnikov, čo bude mať pozitívny vplyv na výber dane z príjmov fyzických a právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Dochádza k úhrade časti zaplatenej spotrebnej dane z minerálnych olejov za minerálny olej použitý v poľnohospodárskej prvovýrobe, v špecifikácii podľa kódov kombinovanej nomenklatúry. Predpokladaný objem pomoci je rozpočtovaný na úrovni 30 mil. EUR ročne. Konkrétnu výšku priamych finančných nákladov na podnikateľa nie je možné vypočítať, nakoľko táto bude závisieť od aplikovania konkrétneho normatívu na komoditu v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe. Priame finančné náklady na jedného podnikateľa preto uvádzame vo forme priemerného nákladu. Uplatnením mechanizmu poskytovania pomoci, ktorý je špecifikovaný v návrhu zákona, predkladateľ naplnil základné podmienky adresnosti, flexibility a účinnosti poskytovania pomoci, a to
7
systémové riešenie, jednoduchá administrácia a transparentnosť. Z tohto dôvodu predpokladáme len minimálne a nevyhnutné zvýšenie administratívnych nákladov u žiadateľa. Zvýšenie administratívnych nákladov sa týka spracovania žiadosti, vyžiadania potrebných potvrdení a poštovného, v prípade nevyužitia elektronickej formy podávania žiadostí. Časové penzum pre spracovanie žiadosti predpokladáme na úrovni 12 osobohodín, čo pri priemernej hrubej hodinovej mzde v SR vrátane odvodov zamestnávateľa na úrovni 8,11 EUR predstavuje osobné náklady vo výške 97,32 EUR na 1 podnikateľa. Vyžiadanie potrebných potvrdení a úhradu poštovného odhadujeme na úrovni 25 EUR. Pri zapojení cca 16 000 podnikateľských subjektov predpokladáme administratívne náklady na celé podnikateľské prostredie vo výške 1,9 mil. EUR.
Finančné prostriedky v objeme 30 161 940 eur v rokoch 2019 - 2021 budú vyplácané ako štátna pomoc prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“). Finančné prostriedky zabezpečené z rozpočtovej kapitoly MPRV SR v rokoch 2019 - 2021. Na zabezpečenie administrácie štátnej pomoci potrebuje PPA zabezpečiť desať pracovných miest, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky presunie zo svojho limitu zamestnancov z príspevkovej organizácie. Predpokladaný objem pomoci je rozpočtovaný na úrovni cca 30 mil. EUR ročne. Konkrétna výška pomoci na podnikateľa a sumárny objem skutočne poskytnutej pomoci bude závisieť od aplikovania normatívov spotreby minerálneho oleja na komodity v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe. Odhad prác na administrovaní tejto pomoci si bude vyžadovať navýšenie počtu zamestnancov u vykonávateľa pomoci v počte desať nových pracovných síl, čo znamená potrebu navýšenia osobných výdavkov u vykonávateľa pomoci o 161 940 EUR ročne.
Odhadované vyčíslenie pozitívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy:
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Výdavky celkom (MPRV SR/zdroj 090)
0
30 161 940
30 161 940
30 161 940
z toho:
mzdové výdavky
0
120 000
120 000
120 000
poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
41 940
41 940
41 940
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
8
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve: Čl. 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení,
b)v sekundárnom práve:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).
Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c)predmet návrhu zákona nie je v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie obsiahnutý
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení,
bezpredmetné
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
v oblasti, ktorú upravuje tento návrh zákona, neboli proti Slovenskej republike začaté žiadne z uvedených konaní
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne