1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018
o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, spôsob, rozsah a kontrolu poskytovania pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe,1) ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty,2) (ďalej len „žiadateľ“) formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „pomoc“).
§ 2
Podmienky poskytovania pomoci
(1)Pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)použil na účely spotreby v poľnohospodárskej prvovýrobe minerálny olej podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 (ďalej len „minerálny olej“),
b)nie je podnikom v ťažkostiach,3)
c)nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
d)má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
1)Čl. 2 ods. 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. L 193, 1. 7. 2014) v platnom znení.
2)Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
3)Čl. 2 ods. 18 Nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
2
e)nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizáciia nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia4) pre nesplnenie povinnosti, ktorá bezprostredne súvisí s podnikaním v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo s výrobou poľnohospodárskych produktov,
g)neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5)
h)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poisteniea príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
i)nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
(2)Poskytnutie pomoci musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.6)
(3)Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre7) (ďalej len „platobná agentúra“)
a)predložením údajov,8) že nie je podnikom v ťažkostiach,
b)čestným vyhlásením, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
c)čestným vyhlásením žiadateľa, že vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
d)potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
4)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)Napríklad nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. C 204, 1. 7. 2014), zákon č. 358/2015 Z. z o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
7)§ 9 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)Časť 2.2. Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) (U. v. EÚ C 249/1, 31. 7. 2014).
3
f)potvrdením príslušného inšpektorátu práce9) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5)
g)potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
h)uvedením čísla účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, spolu s potvrdením o vedení účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nie starším ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi pripísaná poskytnutá pomoc.
(4)Doklady uvedené v odseku 3 prílohou žiadosti o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť“).
§ 3
Poskytovanie pomoci
(1)Žiadosť predkladá žiadateľ platobnej agentúre na základe výzvy na predkladanie žiadosti (ďalej len „výzva“) v lehote určenej vo výzve, ktorú platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.
(2)Súčasťou výzvy informácie o spôsobe preukazovania podmienok na poskytnutie pomoci podľa § 1 a 2, kritéria na hodnotenie podniku v ťažkostiach, informácieo poskytnutí pomoci a formulár žiadosti.
(3)Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ je na základe písomnej výzvy platobnej agentúry povinný zistené nedostatky odstrániť v lehote, ktorú žiadateľovi určí platobná agentúra vo výzve. Ak žiadateľ v určenej lehote zistené nedostatky neodstráni, platobná agentúra žiadosť vyradí z ďalšieho spracovania.
(4)Platobná agentúra po ukončení kontroly prijatých žiadostí, vyhodnotení prijatých žiadostí a na základe limitu výdavkov na poskytnutie pomoci uzatvorí so žiadateľom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1, písomnú zmluvu o poskytnutí pomoci (ďalej len „zmluva“).
(5)Po nadobudnutí účinnosti zmluvy platobná agentúra poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1, pomoc v sume uvedenej v zmluve.
§ 4
Rozsah poskytovania pomoci
9)§ 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonač. 223/2011 Z. z.
4
(1)Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou sa ustanovuje v sume 0,347 eur/l minerálneho oleja, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja.
(2)Normatív spotreby minerálneho oleja na komodity v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve.
(3)Ak limit výdavkov na poskytnutie pomoci za kalendárny rok, v ktorom sa pomoc poskytuje, je nižší ako suma požadovanej pomoci všetkých žiadateľov, platobná agentúra pomoc jednotlivým žiadateľom rovnomerne zníži.
§ 5
Kontrola
(1)Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania pomoci a kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v zmluve vykonáva platobná agentúra. Na vykonávanie kontroly sa vzťahujú osobitné predpisy.10)
(2)Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu postupuje sa podľa osobitného predpisu.11)
§ 6
Spoločné ustanovenia
(1)Na poskytnutie pomoci podľa tohto zákona nie je právny nárok.
(2)Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.12)
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
10)Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
§ 14 zákona č. 358/2015 Z. z.
11)Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.