1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Peter Pčolinský, Milan Krajniak, Petra Krištúfková, Adriana Pčolinská, Ľudovít Goga.
Zviera sa od septembra 2018 viac nemá na Slovensku považovať za vec, ale je v zákone definované predovšetkým ako živý tvor, cítiaca bytosť. Vyplýva to zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník "Živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora."
Súčasné znenie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zakazuje voľný pohyb:
- psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie,
- mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.
Zároveň sa poľovnej stráži povoľuje:
-usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby;
-usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.
V predmetných ustanoveniach zákona nie jasne stanovené podmienky, za akých môže člen poľovníckej stráže toto právo využiť. Súčasné znenie zákona dáva právo poľovnej stráži usmrtiť mačku alebo psa, ktorý sa ocitne v poľovnom revíri, napríklad aj v sprievode majiteľa, pokiaľ pes odbehne od chaty, hospodárskej budovy.
Cieľom návrhu zákona je zamedziť možnému svojvoľnému usmrteniu psa a mačky v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíru. Právo usmrtiť psa alebo mačku bude mať poľovná stráž len v prípade, že pes alebo mačka bude prenasledovať alebo inak poškodzovať zver alebo vajcia pernatej zveri.
Návrh zákona je reakciou na intenzívnu spoločenskú požiadavku občanov Slovenskej republiky, aby došlo zmenám aj v zákone č. 274 / 2009 Z .z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a navrhuje sa vypustiť možnosť svojvoľného usmrtenia psa a mačky v poľovnom revíri.
2
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Novela zákona nebude mať žiadny dopad na rozpočet verejnej správy.
B. Osobitná časť
K Čl. I.
K bodu 1:
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zrušuje zákaz voľného pohybu psa a mačky v poľovnom revíri.
K bodu 2:
Zakazuje sa usmrtenie voľne sa pohybujúcej mačky alebo psa členom poľovnej stráže. Člen poľovnej stráže môže usmrtiť mačku alebo psa len za podmienky, že pes alebo mačka bude preukázateľne prenasledovať alebo inak poškodzovať zver alebo vajcia pernatej zveri.
K bodu 3:
Navrhuje sa možnosť uplatnenia náhrady škody majiteľom psa alebo mačky za ich usmrtenie užívateľom poľovného revíru. Ak dôjde k usmrteniu psa alebo mačky v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíru, môže si majiteľ psa alebo mačky nárokovať náhradu škody. Táto škoda sa presne vypočíta podľa platného cenníka.
K bodu 4:
Usmrtenie psa alebo mačky v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíru sa považuje za priestupok.
K Čl. II.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019.