NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 24 odsek 3 sa vypúšťajú písm. d) a l).
Písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).
Odkazy 19) a 19a) sa zrušujú.
2. V § 29 odsek 1 písmená f) a g) znejú:
„f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa,22a) ktorý prenasleduje alebo inak poškodzuje zver alebo vajcia pernatej zveri; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj viditeľne označený reflexnou farbou,
g)usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri, ktorá prenasleduje alebo inak poškodzuje zver.“.
Odkaz 22a) znie:
22a) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.“.
Odkaz 23a) sa zrušuje.
3. § 70 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak v poľovnom revíri dôjde k usmrteniu psa alebo mačky v rozpore s § 29 ods. 1 písm. f) a g), vlastník psa alebo mačky si môže uplatniť náhradu škody u užívateľa poľovného revíru. Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody uvedie poškodený výšku škody.
(4) Ak užívateľ poľovného revíru nenahradí škodu do 60 dní odo dňa, kedy poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody a uviedol výšku škody, môže poškodený uplatniť svoj nárok na náhradu škody na súde.“.
4. § 76 odsek 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) usmrtí v poľovnom revíri psa alebo mačku v rozpore s § 29 ods. 1 písm. f) a g).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.