1
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
Scenár 2: Verejnosť sa zúčastňuje na diskusii o tvorbe právneho predpisu
Fáza procesu
Subfáza
Kontrolná otázka
Á
N
1.1 Identifikácia cieľa
Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
1.2 Identifikácia problému a alternatív
Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení?
1. Príprava tvorby právneho predpisu
1.3 Identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov
Bola vykonaná identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý predmetný právny predpis riešiť?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby?
2.1 Rozsah informácií
Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie počas tvorby právneho predpisu?
2.2 Kontinuita informovania
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj po ukončení tvorby právneho predpisu?
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu verejnosti poskytnuté včas?
2.3 Kvalita a včasnosť informácií
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu a o samotnom právnom predpise poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?
2. Informovanie verejnosti o tvorbe právneho predpisu
2.4 Adresnosť informácií
Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o právnom predpise smerom k verejnosti?
3.1 Zapojení aktéri
Predstavujú zapojení aktéri reprezentatívnu vzorku zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
3.2 Spätná väzba
Bola zapojeným aktérom odoslaná spätná väzba ako bolo s ich návrhom naložené?
3. Účasť verejnosti na tvorbe právneho predpisu
3.3 Zapracovanie návrhov zapojených aktérov
Boli návrhy zo strany zapojených aktérov zapracované do návrhu právneho predpisu?
2
Hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu (scenár 2)
1. Zvolený scenár s odôvodnením, prečo bol vybratý:
Pri príprave návrhu právneho predpisu bol zvolený scenár č. 2, nakoľko podľa názoru predkladateľa nepostačovalo len informovať verejnosť o procese tvorby právneho predpisu (napríklad ako pri transpozícii smerníc do právneho poriadku Slovenskej republiky), ale bolo potrebné, aby verejnosť poukázala na problémy a nedostatky súčasne platnej právnej úpravy a navrhla nové riešenia, prípadne doplnenia súčasne platnej právnej úpravy, ktorou je nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo (ďalej len „nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.“), ktoré bude nahradené predkladaným návrhom zákona. Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z. bolo vykonávacím predpisom k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon bol od 1. apríla 2018 zrušený a nahradený zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu:
Zapojiť verejnosť do diskusie o tvorbe právneho predpisu, zozbieranie názorov, podnetov a požiadaviek na novú právnu úpravu.
3. Spôsob identifikácie problému a alternatív riešení:
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
4. Spôsob identifikácie zainteresovaných skupín a jednotlivcov:
Predkladateľ pri príprave návrhu právneho predpisu oslovil najmä ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, záujmové združenia ako aj autorizované osoby podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Zároveň predkladateľ prostredníctvom svojho webového sídla, ako aj webového sídla Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejnil informáciu
3.4 Naplnenie cieľov a očakávaní
Boli splnené ciele a očakávania od účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu na strane predkladateľa právneho predpisu?
3.5 Výstup procesu tvorby právneho predpisu
Bolo zapojeným aktérom umožnené pripomienkovať správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu?
Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu?
4. Vyhodnotenie procesu tvorby právneho predpisu
4.1 Hodnotenie procesu
Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
3
o príprave návrhu právneho predpisu, v ktorej uviedol, že príprava návrhu zákona bude prebiehať formou rokovania so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy. Predkladateľ uskutočnil rokovanie k predkladanému návrhu zákona za účasti zástupcov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako aj zástupcov záujmových združení, autorizovaných osôb a iných zainteresovaných subjektov.
5. Spôsob identifikácie záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín a jednotlivcov:
Identifikovanie záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín prebiehalo počas konzultácie, a to priamo na osobnom stretnutí pri príprave návrhu právneho predpisu.
6. Spôsob zapojenia zainteresovaných skupín a jednotlivcov do tvorby právneho predpisu:
Zainteresované subjekty sa do prípravy návrhu právneho predpisu zapojili prostredníctvom pracovného stretnutia, na ktorom boli oboznámené s obsahom pripravovanej právnej úpravy. K návrhu právneho predpisu neboli zo strany zainteresovaných subjektov predložené pripomienky alebo podnety.
7. Zoznam zapojených aktérov:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru
Konštrukta – Defence, a.s.
Liptovská skúšobňa s.r.o.
Legis Telum
ZVS holding, a.s.
8. Spôsob naloženia s pripomienkami verejnosti:
9. Zhodnotenie participatívneho procesu predkladateľom:
Predkladateľ hodnotí pozitívne aktívny prístup a ochotu zainteresovanej verejnosti pri príprave návrhu právneho predpisu.