1
(Návrh)
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z ... 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. .../2018 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane na civilné použitie (ďalej len „strelná zbraň“),
b)homologizácii, odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej zbrane s tabuľkami Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní1) (ďalej len „stála komisia“), overení odolnosti materiálu pri streľbe, overení bezpečnej funkcie pri streľbe, homologizácii expanzného prístroja a akustickej zbrane, pádovej skúške,
c)kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, vyššej skúške, kusovom overení strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej zozadu, kusovom overení strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom,
d)skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva na civilné použitie (ďalej len „strelivo“) pre skúšku typu streliva, strelive s vysokým výkonom, strelive určenom pre expanznú strelnú zbraň na granule, novom strelive, kontrole a spôsobilosti referenčného streliva, menovitom tlaku, kontrole nábojov s bezolovenými brokmi, metóde merania deformácie pri heterogénnych brokoch, metóde merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch,
e)inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho tlaku, metóde merania kinetickej energie a kontrole bezpečnej funkcie streliva,
f)metóde merania a postupe kalibrácie,
g)overovacej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane a streliva a o jej grafickom vyobrazení.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
1) Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).
2
a)jatočnou strelnou zbraňou expanzný prístroj podľa § 4 ods. 1 písm. a) šestnásteho bodu zákona používaný na usmrtenie zvierat vniknutím smrtiaceho komponentu do mozgu zvieraťa, pričom smrtiaci komponent je súčasťou expanzného prístroja,
b)citlivosťou pomer medzi elektrickým nábojom a kalibračným tlakom,
c)kalibračnou krivkou čiara vypočítaná metódou najmenších štvorcov na základe pomeru medzi vstupným a výstupným signálom,
d)statickou kalibráciou kalibrácia meracieho prístroja v statickom stave pomocou referenčného snímača,
e)kontinuálnou kalibráciou alternatívna kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača,
f)dynamickou kalibráciou fakultatívna a doplnková kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d) alebo e), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača.
§ 3
Základné požiadavky na rozmery strelnej zbrane a postupy posudzovania zhody
(1)Podrobnosti o základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane podľa prílohy č. 1 časti A bodu 2.2 zákona sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)Homologizácia strelnej zbrane sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2.
(3)Kusové overenie sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 3.
(4)Skúška typu streliva sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 4.
(5)Inšpekcia sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 5.
(6)Metóda merania používaná pri posudzovaní zhody strelnej zbrane a streliva uvedená v prílohe č. 6.
(7)Postup kalibrácie zariadenia používaného na meranie charakteristík strelnej zbrane a streliva je uvedený v prílohe č. 7.
(8)Značky podľa § 14 ods. 1 zákona sú uvedené v prílohe č. 8.
§ 4
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.2)
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
3
Príloha č. 1 k vyhláške č. .../2019 Z. z.
Rozmery strelnej zbrane
A. Všeobecné
rozmery
1.Strelná zbraň s drážkovaným vývrtom hlavne, expanzná akustická strelná zbraň a expanzná strelná zbraň na granule určená na streľbu nábojok so stredovým zápalom
1.1Kontrolujú sa rozmery
1.1.1nábojovej komory, a to
a)priemer nábojovej komory vo vzdialenosti E alebo R
PI,
b)dĺžka nábojovej komory po priemer H2 L3,
c)zadný priemer hrdla nábojovej komory
H2,
1.1.2prechodového kužeľa nábojovej komory podľa časti BL1/P2 a L2/H1,
1.1.3čela záveru podľa časti CR
(
E
),
1.1.4pri začiatku drážkovania, ktorými sú
a)priemer základne prechodového kužeľa
G1,
b)vrcholový uhol prechodového kužeľai,
c)vzdialenosť medzi priemermi
H2
a F
G,
1.1.5priemeru vodiacej časti vývrtu hlavne
a)v poliach
F,
b)v drážkachZ.
1.2Rozmery podľa bodu 1.1, okrem rozmeru podľa bodu 1.1.4 písm. b), rovné alebo väčšie ako rozmery uvedené v tabuľkách stálej komisie pre najmenšiu nábojovú komoru. Rozmer podľa bodu 1.1.4 písm. b) je rovný alebo menší ako rozmer uvedený v tabuľkách stálej komisie pre najmenšiu nábojovú komoru. Tieto rozmery musia byť v rozsahu tolerancií uvedených v tabuľkách stálej komisie.
2.Strelná zbraň s hladkým vývrtom hlavne so stredovým zápalom určená pre streľbu brokových alebo cvičných nábojov
2.1Kontrolujú sa rozmery
2.1.1nábojovej komory, a to
a)priemer vstupu do nábojovej komory D,
b)dĺžka nábojovej komory
L,
c)priemer hrdla nábojovej komoryH,
2.1.2zahĺbenie, ktorým je hĺbka okraja
náboja
podľa časti C
T,
2.1.3uhol prechodového kužeľa α
1
,
2.1.4priemer vývrtu hlavne
B.
2.2Rozmery podľa bodu 2.1 musia byť v rozsahu tolerancií
uvedených
v
tabuľkách
stálej
komisie.
3.Strelná zbraň určená na streľbu nábojov s okrajovým
zápalom
4
3.1Kontrolujú sa
rozmery
3.1.1nábojovej
komory,
a
to
a)priemer vo vzdialenosti R
P1,
b)dĺžka nábojovej komory pre priemer H2
L3,
c)zadný priemer hrdla nábojovej komory
H2,
d)dĺžka po začiatok
dosadacieho
kužeľa
L1,
3.1.2zahĺbenia, ktorým je hĺbka lôžka okraja
náboja
podľa
časti
C
R,
3.1.3priemeru vývrtu hlavne
a)v poliach
F,
b)v drážkachZ.
3.2Rozmery podľa bodu 3.1 musia byť rovné alebo väčšie ako rozmery uvedené v tabuľkách stálej komisie pre najmenšiu nábojovú
komoru.
4.Kontrola rozmerov priemeru vývrtu hlavne sa vykoná pri strelnej zbrani s
a)hladkým vývrtom hlavne overovacím kalibrom odstupňovaným po 0,05 mm alebo obdobným meracím systémom; vývrt hlavne označený v desatinách milimetra umožňuje vloženie overovacieho kalibra s priemerom o 0,05 mm menším ako priemer vývrtu hlavne a neumožňuje vloženie overovacieho kalibra s priemerom väčším o 0,05 mm ako priemer vývrtu hlavne; ak je dodržaná uvedená zásada, pri určovaní priemeru vývrtu hlavne možno použiť overovací kaliber s dotykom v dvoch alebo troch bodoch vyrobený z tvrdého kovu, prepojený s mechanickým zariadením, ktoré priamo indikuje meranú hodnotu alebo prepojený s elektronickým prevodníkom,
b)drážkovaným vývrtom hlavne pomocou overovacieho kalibra, ktorého rozmer sa rovná najmenšiemu rozmeru príslušného kalibra.
5.Kontrola rozmerov nábojovej komory a prechodového kužeľa sa vykoná
a)pri strelnej zbrani s hladkým vývrtom hlavne najmenším a najväčším overovacím kalibrom alebo obdobným meracím systémom porovnaním s rozmermi uvedenými v tabuľkách stálej komisie pre zahĺbenie (T),
b)kontrolou priemeru (D) kužeľovým overovacím kalibrom, ktorý môže mať vrcholový uhol prechodového kužeľa (αl) odlišný od uhla určeného výrobcom, ktorých odlišnosť sa určí posuvným
meradlom
,
c)kontrolou dĺžky nábojovej komory (L) a priemeru (H) valcovým overovacím kalibrom s ryskami alebo overovacím kalibrom s dotykom v dvoch alebo troch bodoch z tvrdého kovu s mechanickým alebo elektronickým odčítacím systémom alebo overovacím kalibrom, ktoré používa stlačený vzduch,
d)pri strelnej zbrani s drážkovaným vývrtom hlavne so stredovým zápalom a pri strelnej zbrani s okrajovým zápalom overovacím kužeľovým kalibrom alebo obdobným meracím systémom, ktorého tvar zodpovedá najmenším hodnotám rozmerov nábojovej komory.
5.1Overovací kaliber podľa bodu 5 písm. a) až c) stupnicu alebo rysky na obvode, ktoré určujú dĺžku nábojovej komory; tieto overovacie kalibre sa môžu tiež použiť pre meranie priemeru v rôznych miestach nábojovej komory pre overenie stupňa kužeľovitosti a pre
5
meranie priemeru na dne nábojovej komory a označené kontrolným krúžkom pre kalibráciu.
B. Poloha
prechodového
kužeľa nábojovej
komory
1.Prechodový kužeľ nábojovej komory, ktorý sa overiť, je definovaný podielmi
L1/P2
a
L2/H1.
2.Kontrola sa vykonáva pomocou overovacieho kužeľového kalibra, ktoré zodpovedá najmenšej hodnote rozmeru nábojovej komory a jeho vzdialenosti
od
čela
záveru.
3.Rozmery prechodového kužeľa nábojovej komory rovné alebo väčšie ako rozmery uvedené v tabuľkách stálej komisie pre
najmenšiu
nábojovú
komoru.
C. Uzamykacia
vôľa
1.Základným rozmerom uzamykacej vôle je vzdialenosť medzi geometrickou časťou nábojovej komory, o ktorú sa opiera
náboj
vo svojej najprednejšej polohe a čelom záveru alebo dnom lôžka strelnej
zbrane.
2.Geometrickou časťou nábojovej komory je pre
2.1bezokrajový náboj s
kužeľom
prechodový kužeľ nábojovej komory určený podielmi
Ll/P2
a
L2/Hl,
2.2bezokrajový náboj bez
dosadacieho
kužeľa
koniec
nábojovej komory určený ako L3
,
2.3náboj s okrajom a náboj s okrajovým
zápalom
hĺbka lôžka pre okraj (zahĺbenie)
R,
2.4náboj s dnom
Magnum
výška dna
E,
2.5brokový
náboj
hĺbka okraja (zahĺbenie) T (D,
a
).
3.Uzamykacia vôľa je určená vzdialenosťou medzi čelom záveru alebo medzi lôžkom (baskulou) strelnej zbrane a dnom
kalibra
uzamykacej vôle, ktorý rozmery zodpovedajúce najmenšej nábojovej komore. Meranie sa
vykonáva
pri uzamknutom
závere.
Ak sa vloží do strelnej zbrane najväčší kaliber vyrobený s najväčšou uzamykacou vôľou uvedenou v bode 5., nesmie byť možné strelnú zbraň uzamknúť.
4.Špeciálny postup na kontrolu uzamykacej vôle sa vyžaduje, ak
a)kaliber bez nákružku presahuje o hodnotu ∆L, ktorá sa rovná rozdielu najmenšej a najväčšej nábojovej komory a
b)kaliber podľa písmena a) sa používa do strelnej zbrane, ktorá výrazné rozdiely oproti písmenu a); ďalší postup výrobcu schváli autorizovaná osoba.
4.1Ak strelná zbraň zodpovedá bodu 4., uzamykacia vôľa sa kontroluje špeciálnym overovacím kalibrom. Najmenším overovacím kalibrom (∆L) je normálny overovací kaliber predĺžený o hodnotu (∆L), ktorý po vložení najmenšieho overovacieho kalibra do nábojovej komory umožní uzamknúť záver. Najväčším overovacím kalibrom (∆L) je normálny overovací kaliber predĺžený o hodnotu (∆L), ktorý po vložení najväčšieho overovacieho kalibra do nábojovej komory zohľadňuje najväčšiu uzamykaciu vôľu podľa bodu 5. Hodnota (∆L) pre príslušný kaliber zodpovedá hodnotám podľa tabuliek stálej komisie.
5.Najväčšie hodnoty uzamykacej vôle po skúšobnej streľbe sú pre
5.1dlhú strelnú zbraň s drážkovaným vývrtom hlavne pre náboj so stredovým zápalom a pištoľ alebo revolver určený k streľbe
nábojov
s
dosadacím kužeľom, ktorých dĺžka nábojnice je väčšia ako 30
mm
a)
tlak
plynov Pcr max nie väčší ako 3 300
bar
6
P
T
max
nie
väčší
ako
3800
bar
0,15
mm,
b)
tlak
plynov Pcr max väčší ako 3 300
bar,
P
T
max
väčší
ako
3800
bar
0,10mm,
5.2pištoľ inú ako v bode 5.1 pre náboj so stredovým
zápalom:
a)bezokrajový náboj s
kužeľom
0,20 mm,
b)bezokrajový náboj bez
kužeľa
0,30
mm,
c)
ostatné
náboje
0,30 mm,
5.3revolver iný ako v bode 5.1 pre náboj so stredovým zápalom0,25 mm,
5.4strelnú zbraň s hladkým vývrtom hlavne pre brokový náboj so stredovým zápalom
:
a)samonabíjacie a opakovacie poloautomatické zbrane 0,35 mm,
b)strelná zbraň so sklopnou hlavňou a iné zbrane 0,20
mm,
5.5strelnú zbraň pre náboj s okrajovým zápalom
a)indikácia kinetickej energie namiesto
tlaku
0,20
mm,
b)tlak plynov Pcr max alebo PTmax 1 900 bar alebo menší0,20 mm,
c)tlak plynov Pcr max alebo PTmax do 2 500 bar
0,15
mm,
d)tlak plynov Pcr max alebo PTmax väčší ako 2 500 bar
0,10
mm.
5.6Po skúšobnej streľbe pri strelnej zbrani podľa bodu 5.4 musí byť záverová vôľa medzi hlavňou a lôžkom (baskulou) 0,10 mm alebo menšia.
6.Pri kalibri s problematickou uzamykacou vôľou sa podľa tabuliek stálej komisie vedľa čísla uzamykacej vôle uvedie aj alfa numerický kód
a)3 pre prechodový kužeľ,
b)4 pre nákružok,
c)5 pre náboj s dnom Magnum E,
d)6 pre ústie nábojnice.
7
Príloha č. 2 k vyhláške č. .../2019 Z. z.
Homologizácia
A. Všeobecné ustanovenia o homologizácii
1.Overenie zhody rozmerov podľa prílohy č. 3 štvrtého bodu písm. d) zákona sa vykoná porovnaním rozmerov strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 druhého bodu zákona s tabuľkami stálej komisie tak, že rozmery
1.1nábojovej komory a hlavne skúšanej strelnej zbrane musia zodpovedať rozmerom uvedeným v tabuľkách stálej komisie,
1.2konštrukcie nábojovej komory musia zodpovedať rozmerom nábojok určených výrobcom; rozmerom konštrukcie je najmä
a)priemer vstupu do nábojovej komory P l,
b)zadný priemer hrdla nábojovej komory H2,
c)dĺžka nábojovej komory L3,
d)hĺbka lôžka okraja nábojky (zahĺbenie)R.
2.Ak sa vyrába nový expanzný prístroj rozmery podľa prílohy č. 3 štvrtého bodu písm. d) zákona sa overujú podľa výkresov výrobcu, pred ich prevzatím do tabuliek stálej komisie.
3.Overenie bezpečnej funkcie pri streľbe
3.1 Pri overení bezpečnej funkcie pri streľbe podľa prílohy č. 3 štvrtého bodu písm. f) zákona sa vzhľadom na konštrukciu strelnej zbrane overí, že
a)poistka strelnej zbrane zabraňuje výstrelu pri nabíjaní, vybíjaní, manipulácii alebo nárazoch,
b)nabíjanie streliva do strelnej zbrane je ľahké,
c)streľba zo strelnej zbrane pomocou rukoväte je pohodlná,
d)streľba zo strelnej zbrane nie je možná, ak strelná zbraň nie je správne uzamknutá,
e)vytiahnutie vystrelenej nábojnice zo strelnej zbrane a odstránenie zásobníka prázdneho alebo obsahujúceho vystrelené nábojky zo strelnej zbrane je ľahké,
f)vytiahnutie nevystrelenej nábojky zo strelnej zbrane alebo vytiahnutie zásobníka zo strelnej zbrane, ktorý obsahuje nevystrelenú nábojku a vystrelenú nábojku je bezpečné.
3.2 Ak strelná zbraň nevyhovuje podľa bodu 3.1 z dôvodu vadného streliva, skúška sa vykoná opätovne.
4.Overenie odolnosti materiálu pri streľbe
4.1 Overenie odolnosti materiálu pri streľbe podľa prílohy č. 3 štvrtého bodu písm. g) zákona sa vykoná overením kvality materiálu použitého na silno namáhanej časti strelnej zbrane, ktorá je podrobená zvýšenému namáhaniu tlakom; kvalita materiálu použitého pre časť strelnej zbrane musí zodpovedať predpokladanému zaťaženiu.
4.2 Pred výstrelom sa overí, či strelná zbraň nemá viditeľnú vadu kovovej časti alebo výrobnú vadu, ktorá by mohla mať vplyv na funkciu strelnej zbrane.
4.3 Overenie odolnosti materiálu pri streľbe sa vykoná pri teplote prostredia od 15 °C do 25 °C
a)pri ručnej strelnej zbrani podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. a) a b) zákona, streľbou piatich najsilnejších spotrebných nábojok pri nedostatku skúšobných nábojov,
b)pri ručnej strelnej zbrani podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. c) zákona, streľbou piatich nábojok toho istého druhu,
c)pri expanznom prístroji podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. d) zákona, streľbou desiatich skúšobných nábojok alebo pri ich nedostatku použitím každého iného prostriedku vyvolávajúceho pretlak v porovnaní s tlakom vyvíjaným najsilnejším
8
spotrebným strelivom a najťažším upevňovacím prvkom s ohľadom na spôsob streľby predpokladanej pre tento prvok, ktorý je podľa vyhlásenia výrobcu určený pre expanzný prístroj a ktorý vytvára najväčšie namáhanie,
d)pri vložnej hlavni podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. f) zákona, streľbou dvoch skúšobných nábojov, ktoré vyvíjajú tlak určený pre ich kalibre tabuľkami stálej komisie.
4.4 Silno namáhaná časť strelnej zbrane podrobená zvýšenému namáhaniu tlakom okrem strelnej zbrane uvedenej v prílohe č. 3 druhom bode písm. c) zákona, nemá po streľbe trhliny, vydutia, praskliny a iné vady. Pri strelnej zbrani uvedenej v prílohe č. 3 druhom bode písm. c) zákona prípustné deformácie a praskliny vyvolané streľbou na miestach, ktoré neovplyvnia funkčnosť strelnej zbrane a nepredstavujú nebezpečenstvo pri ich používaní.
4.5 Skúška expanzného prístroja podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. d) zákona určeného na priemyselné účely s tĺkom a zásobníkom sa vykoná overením pri zvýšenom namáhaní tlakom a overením špeciálneho systému.
4.5.1 Overenie materiálu expanzného prístroja sa vykoná streľbou pri zvýšenom namáhaní tlakom za predpokladaných podmienok použitia a s použitím skúšobných nábojok, ktoré vyvinú tlak väčší o 30 % ako maximálny tlak (Pmax). Ak sa nedá vykonať overenie materiálu strelnej zbrane podľa prvej vety, tak znížením najmenšieho prídavného objemu (Va) na redukovaný skúšobný objem (VE) tak, že sa získa o 30 % väčší tlak definovaný obalovými krivkami maximálneho tlaku (Pmax) a 1,3 násobku maximálneho tlaku (Pmax) príslušného kalibra. Podrobnosti o skúšobných objemoch sú uvedené v grafe č.1.
Graf č. 1
Vysvetlivky:
VE = redukovaný skúšobný objem pre 1,3 Pmax,
Vs = redukovaný skúšobný objem pre 1,15 Pmax,
Va = prídavný objem.
4.5.1.1 Na skúšku podľa bodu 4.5.1 sa odoberie vzorka, ktorou je expanzný prístroj zo sériovej výroby alebo vzorka typu expanzného prístroja, na ktorý je podaná žiadosť o homologizáciu. Ak nie je k dispozícii vzorka, použije sa
a)desať skúšobných nábojok alebo pri ich nedostatku, desať nábojok vybraných autorizovanou osobou z najsilnejších zo sériovej výroby, ktoré musia vyvinúť
9
priemerný tlak P10 (Va = 0,16 cm3) 85 % maximálneho tlaku (Pmax) alebo väčší určeného pre príslušný kaliber,
b)kovový zásobník prispôsobený príslušnému systému a dodaný výrobcom,
c)najťažší tĺk, ktorý najmenšiu vôľu medzi ním a hlavňou, ako je určené pre špeciálny systém podľa výrobných výkresov a s redukovaným prídavným objemom (VE) tak, že sa získa o 30 % väčší tlak; tento tĺk a jeho výkres dodá autorizovanej osobe výrobca expanzného prístroja,
d)vhodný upevňovací diel k materiálu a k špeciálnemu systému,
e)regulácia na najväčší výkon expanzného prístroja.
4.5.2 Pri overení špeciálneho systému podľa bodu 4.5 sa vykoná kontrola celku, ak sa skúša expanzný prístroj, ktorý sa skladá z prístroja, nábojky a zásobníka zo sériovej výroby.
4.5.2.1 Špeciálny systém je určený výrobcom a skladá sa z prístroja, najťažšieho sériovo vyrobeného tĺka s najmenším prídavným objemom (Va) a s najmenšou vôľou medzi tĺkom a hlavňou a z nábojok v štandardných zásobníkoch určených kalibrov označených obchodným menom a príslušnou farbou výrobcom.
4.5.2.2 Skúšobná streľba sa vykoná po overení tak, že špeciálny systém má
a)štyri štandardné zásobníky, ktoré obsahujú tri spotrebné nábojky umiestnené za sebou, rovnakej farby a od rovnakého výrobcu,
b)najťažší tĺk s najmenšou vôľou medzi ním a hlavňou a s redukovaným prídavným objemom (VS) pre vyvinutie o 15 % väčšieho tlaku s určeným kalibrom podľa obalových kriviek Pmax a 1,15 Pmax uvedených v tabuľkách stálej komisie a grafe č.1; tĺk a jeho výkres predkladá výrobca autorizovanej osobe,
c)upevňovací diel vhodný pre materiál a špeciálny systém,
d)nastavenie najväčšieho výkonu expanzného prístroja.
4.5.2.3 K záverečnému protokolu o homologizácii sa priloží zoznam použitých zariadení pri skúške. Špeciálny systém nevyhovie homologizácii, ak po overení špeciálneho systému prerazené, natrhnuté alebo roztrhnuté dno alebo okraj nábojnice, zlomený zásobník alebo pozdĺžnu trhlinu zásobníka, čo spôsobila skúšobná streľba. Ak je potrebné môže výrobca predložiť špeciálny systém po úprave alebo výmene zásobníka s novými nábojkami.
4.5.2.4 Ak špeciálny systém vyhovie pri homologizácii
a)v návode na použitie sa uvedie, že bezpečne možno použiť len tie časti špeciálneho systému, ktoré sú s vyhovujúcim výsledkom vyskúšané,
b)označí sa najmenšie spotrebiteľské balenie nábojky do zásobníka obchodným menom výrobcu a označením modelu expanzného prístroja, pre ktorý je táto časť špeciálneho systému určená,
c)oznámi sa výrobcovi expanzného prístroja homologizácia špeciálneho systému.
4.6 Pri overení podľa bodu 4.5.2 sa predloží k homologizácii iný súbor ako zásobník alebo náboje na ich overenie v rovnakom expanznom prístroji, na ktorom sa vykoná homologizácia s vyhovujúcim výsledkom skúšky na tlak väčší o 30 %, ako je uvedené v bode 4.5.1.
5.Strelná zbraň sa označí homologizačnou značkou podľa prílohy č. 8.
B. Homologizácia niektorých druhov strelnej zbrane
1.Homologizácia expanzných prístrojov
1.1Trieda expanzného prístroja určená výstupnou rýchlosťou skúšobného valcového prvku s hmotnosťou 8 g (± 0,3 g) a priemerom 6,00 mm s ogiválnou špičkou je
10
a)expanzný prístroj triedy A, pri ktorom priemerná rýchlosť desiatich výstrelov
V
10
nepresiahne 100 ms-1 a rýchlosť Ve jedného výstrelu je menšia ako 110 ms-1 alebo expanzný prístroj, pri ktorom priemerná rýchlosť z desiatich výstrelov je od 100 do
V
10
160 ms-1, rýchlosť Ve jedného výstrelu je menšia ako 176 ms-1 a stredná energia je menšia ako 420 J,
b)expanzný prístroj triedy B, pri ktorom stredná rýchlosť desiatich výstrelov je od
V
10
100 do 160 ms-1 a priemerná energia je väčšia ako 420 J a expanzný prístroj, pri ktorom stredná rýchlosť desiatich výstrelov presiahne 160 ms-1 a rýchlosť Ve
V
10
jedného výstrelu je väčšia ako 176 ms-1.
1.2Rýchlosť Ve jedného výstrelu je vypočítaná podľa štatistických pravidiel s koeficientom K2, ktorý je 2,91 a z hodnoty smerodajnej odchýlky S každej série podľa vzorca
𝑉
𝑒
=
𝑉
10
+
𝐾
2
×
𝑆
1.3Pri expanznom prístroji s meniteľným výkonom sa homologizácia vykoná pri najväčšom výkone. Ak obsahuje expanzný prístroj viacero tĺkov a hlavní, vykonajú sa merania rýchlosti s každým tĺkom a s každou hlavňou, pričom sa zohľadnia najväčšie rýchlosti a použijú sa najsilnejšie náplne všetkých nábojok podľa tabuliek stálej komisie, ktoré môžu byť vystrelené z expanzného prístroja. Meranie rýchlosti sa vykoná streľbou cez dosku s hrúbkou 1,5 mm zo zliatiny hliníka s pevnosťou v ťahu 230 MN/m2 alebo z materiálu podobných vlastností, s použitím dvoch ľahkých hradiel umiestnených 1 m od seba. Prvé hradlo je umiestnené 0,5 m od ústia expanzného prístroja. Počas desiatich po sebe idúcich výstrelov na meranie rýchlosti možno nahradiť zaseknutý alebo zablokovaný tĺk, ak sa zablokovaný tĺk nezlomí.
1.4Po určení triedy expanzného prístroja sa overí, či expanzný prístroj nevystrelí
a)pri pôsobení sily najmenej rovnej jeden a pol násobku hmotnosti, ktorá je väčšia ako 50 N bez ohľadu na hmotnosť expanzného prístroja okrem expanzného prístroja, ktorého spustenie sa vykoná úderom kladiva,
b) ak os hlavne a kolmica pracovnej plochy vytvára uhol väčší ako 15° pri expanznom prístroji triedy A, ktorého priemerná rýchlosť prekračuje 100 ms-1 alebo uhol väčší
𝑉
10
ako 7° pri expanznom prístroji triedy B.
1.5Expanzný prístroj triedy B kryt, ktorý chráni užívateľa pred úlomkami a odrazmi a odolá prebitiu upevňovacieho prvku bez špičky s rýchlosťou voľného letu 400 ms-1. Najmenšia vzdialenosť okraja krytu je 50 mm od osi hlavne. Energia sa vypočíta s ohľadom na najväčšiu priemernú rýchlosť zistenú počas skúšok, na hmotnosť tĺku a na 8 g hmotnosť upevňovacieho prvku v prostredí a pri nastavení, ktoré vytvára najväčšie namáhanie. Expanzný prístroj nesmie vystreliť, ak má odstránený kryt.
1.6Pri expanznom prístroji je potrebné overiť, že poistky zabraňujú výstrelu pri páde a pri opretí expanzného prístroja proti stene; poistky nemôžu byť odstránené alebo znefunkčnené inak ako použitím primeraného prostriedku a ich odstránenie alebo zrušenie musí expanzný prístroj znefunkčniť. Expanzný prístroj nevystrelí do vzduchu bez použitia špeciálneho doplnku, po ktorého namontovaní sa pri výstrele uvoľní poistka.
1.7Pádová skúška
1.7.1Pádová skúška expanzného prístroja sa vykoná tak, že sa
a)použije nábojka príslušného kalibra, ktorá obsahuje len zápalku,
b)expanzný prístroj nechá spadnúť dvanásťkrát z výšky 1,50 m a trikrát z výšky 3 m; najmenej raz sa pád vykoná zvislo na ústie a na štvorcový kotlový plech, ktorý dĺžku strany najmenej 500 mm a hrúbku 30 mm,
c)poloha expanzného prístroja pri páde upraví podľa konštrukcie,
11
d)po každom páde overí, že je expanzný prístroj schopný funkcie; ak je to potrebné, tak sa pred ďalším pádom nahradia poškodené časti k dosiahnutiu správnej funkcie,
e)po každom páde overí, že nie je vizuálne viditeľný žiadny otlačok zápalníka na dne nábojky a nedôjde k odpáleniu nábojnice so zápalkou.
1.7.2Ak sa pri expanznom prístroji triedy A zistí otlačok úderníka na zápalke, ktorý spôsobil zvislý pád na ústie, vykoná sa rovnaká doplnková skúška pádom desaťkrát po sebe z výšky 3 m, pri ktorej nesmie dôjsť k výstrelu expanzného prístroja.
1.7.3Expanzný prístroj, ktorý uvádza do pohybu jeden alebo viac prvkov, ktoré majú zostať v expanznom prístroji a zariadenie, ktoré umožní zastaviť tento prvok alebo tieto prvky.
1.7.4Pri expanznom prístroji určenom k vystreľovaniu nábojok sa overí, že hluk výstrelu a spätný ráz sú prijateľné vzhľadom k vývoju techniky.
2Homologizácia jatočnej strelnej zbrane
2.1Pri homologizácii jatočnej strelnej zbrane sa postupuje podľa časti A. a bodov 2.2 až 2.7.
2.2Pri homologizácii jatočnej strelnej zbrane sa overuje, či je
a)vyrobená podľa technickej dokumentácie podľa prílohy č. 2 zákona,
b)na nej viditeľné a trvalé označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona.
2.3Označenie typu nesmie viesť k omylom alebo zámene s inými predmetmi, ktoré homologizované.
2.4Overenie odolnosti materiálu pri streľbe sa vykoná
a)kontrolou kvality materiálu použitého na silno namáhanej časti jatočnej strelnej zbrane, ktorá podlieha veľkému namáhaniu tlakom vzhľadom na predpokladanú úroveň tlaku,
b)kontrolou sily pri streľbe pri teplote prostredia od 15 °C do 25 °C, tak že
1b. sa vystrelí 10 skúšobných nábojok temperovaných počas najmenej 24 hodín pri teplote 21 °C (±1) °C alebo pri ich nedostatku sa použije akýkoľvek prostriedok schopný vyvolať zväčšený tlak v porovnaní s tlakom vyvinutým najsilnejším spotrebným strelivom a smrtiaci komponent vhodný podľa podmienok streľby, ktorý je podľa vyhlásenia výrobcu určený pre jatočnú strelnú zbraň,
2b. každý výstrel sa vykoná do gumovej dosky alebo do dosky z porovnateľného materiálu s najmenšou hrúbkou 100 mm a tvrdosťou 60 (± 5) Shore A,
3b. po streľbe skúšobnými nábojkami možno vymeniť tlmiaci prvok alebo prvky a na expanznom prístroji sa vykoná skúška piatimi po sebe idúcimi výstrelmi do prázdna s najsilnejším spotrebným strelivom.
2.4.1Po streľbe sa overí, že
a)smrtiaci komponent zostal pevne spojený s expanzným prístrojom,
b)na nábojnici nedošlo k vytvoreniu trhliniek, okrem malých pozdĺžnych trhliniek pri ústí nábojnice,
c)neuniká plyn zo zamykacieho ústrojenstva; platí to aj pre expanzný prístroj nabíjaný nábojkou bez hnacej náplne.
2.5Na expanzný prístroj, pri ktorom je nábojnica vyhadzovaná alebo zničená v spaľovacej nábojovej komore sa nevzťahuje bod 2.4.1 písmená b) a c).
2.6Overenie bezpečnej funkcie sa vykoná skúškou, pri ktorej sa uvedie do činnosti len zápalná zlož bez prachu alebo najslabšia hnacia náplň určená pre konkrétny expanzný prístroj. Je potrebné overiť, že
a)je možnosť streľby podmienená úplným uzavretím alebo uzamknutím expanzného prístroja na úrovni nábojovej komory,
b)expanzný prístroj funguje pri následných výstreloch tak, že sa znovu nabije pred každou ďalšou činnosťou,
c)je expanzný prístroj odolný proti náhodným výstrelom naprázdno, najmä expanzný prístroj musí odolať streľbe a tĺk musí zostať pevne spojený s expanzným prístrojom,
12
d)vyťahovanie nábojok alebo zásobníka, ktorý ešte obsahuje nábojku, možno vykonať ľahko alebo pomocou špeciálneho nástroja.
2.7Overenie bezpečnej funkcie pri pádovej skúške sa vykoná tak, že sa
a)použije nábojka príslušného kalibru s najslabšou spotrebnou náplňou,
b)expanzný prístroj nechá trikrát spadnúť z výšky 1,5 m na štvorcovú oceľovú dosku s plochou 500 mm2 a hrúbkou 30 mm; ústie musí byť smerované dolu tak, že sa pád vykoná na ústie a nedôjde k vychýleniu viac ako 15° od kolmice,
c)po každom páde skontroluje dno nábojnice, či nie je vizuálne viditeľná stopa úderníka na dne nábojnice, a či nedošlo k výstrelu nárazom; neberie sa do úvahy výstrel expanzného prístroja, ak dopadol horizontálne.
3Homologizácia expanznej akustickej strelnej zbrane
3.1Homologizácia expanznej akustickej strelnej zbrane sa vykoná podľa časti A. a bodov 3.2 až 3.4.
3.2Skúšobná streľba sa vykoná so skúšobnými nábojkami, ktorých stredná hodnota tlaku je najmenej o 30 % väčšia ako Pmax, alebo jeho priemerná hodnota energie je najmenej o 10 % väčšia ako najväčšia energia spotrebného streliva. Pri skúšobnej streľbe sa vystrelí
a)piatimi skúšobnými nábojkami z každej hlavne strelnej zbrane s jednou nábojovou komorou,
b)dvoma skúšobnými nábojkami z každej nábojovej komory strelnej zbrane s dvomi a viac nábojovými komorami a z každého valca revolvera.
3.3Po streľbe sa overí, že
a)strelná zbraň nie je viditeľne poškodená,
b)hlaveň nie je upchatá.
3.4Overenie bezpečnej funkcie sa vykoná podľa časti A bodu 3. a kontroluje sa, či je funkcia expanznej akustickej strelnej zbrane normálna a pravidelná a či hlaveň nie je upchatá. Ak sa zistí, že je hlaveň upchatá, po jej vyčistení možno vykonať novú skúšku s dvojnásobným počtom spotrebných nábojok, pri ktorej sa nesmie zistiť vada expanznej akustickej strelnej zbrane.
13
Príloha č. 3 k vyhláške č. .../2019 Z. z.
Kusové overenie
A. Všeobecné ustanovenia o kusovom overení
1.Kontrola pred skúšobnou streľbou podľa prílohy č. 5 piateho bodu písm. a) zákona pozostáva z
a)kontroly umiestnenia údajov podľa prílohy č. 5 bodu 8.2 písm. a) zákona viditeľným a trvalým spôsobom,
b)vizuálnej
kontroly
a
kontroly
bezpečnej funkcie
,
c)kontroly rozmerov podľa technickej dokumentácie predloženej výrobcom a podľa tabuliek stálej komisie, ktorej podrobnosti sú uvedené v prílohe č.1.
2.Vizuálna kontrola je overenie, že na strelnej zbrani nie vady podľa prílohy č. 5 bodu 8.2 písm. b) d) a f) h) zákona. Pri vizuálnej kontrole expanznej strelnej zbrane na granule sa zohľadňuje charakteristika tejto strelnej zbrane.
3.Kontrola bezpečnej funkcie je overenie správnej funkcie strelnej zbrane podľa prílohy č. 5 bod 8.2 písm. e) zákona.
4.Ak počas skúšky expanznej strelnej zbrane na granule dôjde k funkčným poruchám, overí sa jej bezpečná funkcia vystrelením piatich spotrebných nábojok s granulami zo strelnej zbrane s jednou nábojovou komorou a dvoch spotrebných nábojok s granulami z každej nábojovej komory valca revolvera. Overí sa, či je funkčnosť strelnej zbrane normálna a pravidelná a či hlaveň nie je upchatá. Ak sa zistí, že je hlaveň upchatá, tak po jej vyčistení možno vykonať novú skúšku s dvojnásobným počtom spotrebných nábojok s granulami, pri ktorej sa nesmie zistiť vada expanznej strelnej zbrane na granule.
Strelná zbraň, ktorej vnútorné rozmery hlavne a nábojovej komory nie uvedené v tabuľkách stálej komisie, je predložená autorizovanej osobe na kusové overenie, ktoré sa vykoná kontrolou rozmerov.
5.Skúšobná streľba
5.1Skúšobná streľba sa vykoná na dokončenej strelnej zbrani alebo na dokončenej silno namáhanej časti strelnej zbrane. Za dokončenú strelnú zbraň sa považuje aj strelná zbraň, ktorá ešte vyžaduje povrchovú ochranu alebo rytie. Ak je strelná zbraň zmontovaná s použitím silno namáhanej časti strelnej zbrane, ktorá je kusovo overená, dokončená strelná zbraň sa kusovo overí. Pri strelnej zbrani s viacerými hlavňami sa skúša každá hlaveň; pri revolveroch sa skúša každá nábojová komora valca.
5.2Ak je dôvodné podozrenie, že niektorý skúšobný náboj je vadný, skúška sa doplní o doplňujúcu skúšobnú streľbu s väčším počtom nábojov ako je uvedené v bode 5.3.
5.3 Pri strelnej zbrani s drážkovým vývrtom hlavne sa skúška vykoná vystrelením
a)aspoň dvoch skúšobných
nábojov
zo strelnej zbrane určenej k streľbe spotrebného streliva, ktoré vyvinie strednú hodnotu maximálneho tlaku l 800 bar alebo
viac,
b)aspoň jedného skúšobného náboja zo strelnej zbrane určenej k streľbe spotrebného streliva, ktoré vyvinie strednú hodnotu maximálneho tlaku nižšiu ako l 800 bar,
c)aspoň dvoch skúšobných nábojov z pištole, nezávisle na tlaku spotrebného streliva,
d)aspoň jedného skúšobného náboja z každej nábojovej komory revolveru a strelnej zbrane, na ktorých vývrt hlavne a nábojová komora oddelené, nezávisle na tlaku spotrebného streliva,
e)aspoň dvoch skúšobných nábojov zo strelnej zbrane, ktorej kinetická energia strely spotrebného streliva je uvedená v tabuľkách stálej komisie,
f)skúšobných nábojov v počte podľa písmena a) e) z každej hlavne zo strelnej zbrane s viacerými hlavňami.
14
6.Kontrola strelnej zbrane po skúšobnej streľbe sa vykoná na strelnej zbrani alebo silno namáhanej časti strelnej zbrane po skúšobnej streľbe. Pri kontrole strelnej zbrane po skúšobnej streľbe sa postupuje podľa bodov 3. až 5. a prílohy č. 5 bodu 8.2.
B. Kusové overenie niektorých druhov strelnej zbrane
1.Kusové overenie strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej zozadu
1.1 Kusové overenie strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej zozadu sa vykonáva pomocou mechanicko-elektrického snímača.
1.2Pre strelnú zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorá je nabíjaná zozadu sa vykoná
a)obyčajná skúška,
b)vyššia skúška alebo
c)skúška s oceľovými brokmi.
1.3Pri obyčajnej skúške pre strelné zbrane s hladkým vývrtom hlavne, z ktorých sa vystreliť komerčné strelivo laborované bezolovenými brokmi alebo olovenými brokmi typu A a D sa skúška vykoná vystrelením najmenej dvoch nábojov z každej hlavne, ak je dosiahnutý
a)v nábojovej komore na prvom tlakomere stredný maximálny tlak najmenej 930 barov pre kaliber 12, 980 barov pre kaliber 16 a 1040 barov pre kaliber 20 a
b)v hlavni na druhom tlakomere tlak od 450 barov do 600 barov.
1.4Pri vyššej skúške strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne, z ktorej sa vystreliť strelivo s vysokým výkonom laborované bezolovenými brokmi alebo olovenými brokmi typu A a D sa skúška vykoná vystrelením najmenej dvoch nábojov z každej hlavne a zohľadňuje sa výsledok obyčajnej skúšky, ak je dosiahnutý
a)v nábojovej komore na prvom tlakomere stredný maximálny tlak najmenej 1320 barov,
b)v hlavni na druhom tlakomere tlak od 450 barov do 600 barov.
1.5Obyčajná skúška a vyššia skúška sa vykoná dvoma rovnakými nábojmi, ktoré spĺňajú podmienky v bode 1.3 pre obyčajnú skúšku a podmienky v bode 1.4 pre vyššiu skúšku.
1.6Ak dva rovnaké náboje nie k dispozícii, použijú sa dva náboje, ktoré spĺňajú podmienky v bode 1.3 písm. a) alebo v bode 1.4 písm. a) a jeden náboj, ktorý spĺňa podmienky v bode 1.3 písm. b) alebo v bode 1.4 písm. b). Pri obyčajnej skúške a vyššej skúške nesmie byť priemer oloveného broku väčší ako 3 mm.
1.7Skúška s oceľovými brokmi
1.7.1Pri skúške strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne, z ktorej sa vystreliť strelivo s vysokým výkonom laborované bezolovenými brokmi typu B a C sa vykoná skúška vystrelením troch nábojov laborovaných oceľovými brokmi s tvrdosťou HV1 v hodnote od 80 do 110 z každej hlavne. Na prvom tlakomere je tlak 1320 barov alebo väčší a na druhom tlakomere je tlak od 450 barov do 600 barov, s najmenšou hybnosťou brokov podľa tabuľky č. 1.
Tabuľka č. 1
kaliber
Najmenší priemer brokov [mm]
Najmenšia hybnosť M2,5 [Ns]
10/89
4,6
22,0
12/70
4,6
15,0
12/73- 12/76
4,6
17,5
12/89
4,6
21,5
16/70
3,8
13,5
20/70
3,8
12,5
20/76
3,8
14,0
15
28/70
3,8
8,5
28/76
3,8
9,0
.410/76
2,8
4,5
1.7.2Ak nie k dispozícii tri náboje, ktoré zodpovedajú bodu 1.7.1, možno vystreliť tri náboje, ktoré majú tlak na prvom tlakomere podľa bodu 1.7.1 a moment hybnosti podľa tabuľky č. 1 a jeden náboj, ktorý ma požadovaný tlak na druhom tlakomere podľa bodu 1.7.1, ktorý môže byť laborovaný olovenými brokmi.
1.8Skúšobné strelivo pre strelnú zbraň s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej spredu, ktoré vyvinúť tlak na prvom tlakomere, musí zodpovedať týmto nerovniciam
𝑃
𝑛
1,25 𝑃
𝑚𝑎𝑥
a)na prvom tlakomere
𝑃
𝑛
1,25 𝑃
𝑚𝑎𝑥
𝑃
𝑛
𝐾3
𝑛
𝑆
𝑛
1,25 𝑃
𝑚𝑎𝑥
𝑃
𝑛
+
𝐾3
𝑛
𝑆
𝑛
1,60 𝑃
𝑚𝑎𝑥
b)na druhom tlakomere.
𝑃
𝑛
+
𝐾3
𝑛
𝑆
𝑛
600 𝑏𝑎𝑟
1.9Hodnoty tolerančných koeficientov sa nachádzajú v tabuľke č. 2.
16
Tabuľka č. 2
n
K1
·
n
K
2
·
n
K3
·
n
-
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
5,75
5,07
4,64
4,36
4,14
3,98
3,85
3,75
3,66
3,59
3,52
3,46
3,41
3,37
3,33
3,30
3,15
3,06
2,99
2,94
2,90
2,86
2,81
2,77
2,73
2,71
2,68
4,21
3,71
3,40
3,19
3,03
2,91
2,82
2,74
2,67
2,61
2,57
2,52
2,49
2,45
2,42
2,40
2,29
2,22
2,17
2,13
2,09
2,07
2,02
1,99
1,97
1,94
1,93
3,41
3,01
2,76
2,58
2,45
2,36
2,28
2,21
2,16
2,11
2,07
2,03
2,00
1,97
1,95
1,93
1,83
1,78
1,73
1,70
1,67
1,65
1,61
1,58
1,56
1,54
1,53
1.9.1 Tolerančné koeficienty pre počet meraní n s 95 % pravdepodobnosťou pre:
a)K1·n99 % prípadov,
b)K2·n95 % prípadov,
c)K3·n90 % prípadov.
1.9.2 Stredné hodnoty tolerančných koeficientov sa lineárne interpolujú.
1.10Ak nie je vyššia skúška povinná vykoná ju autorizovaná osoba na požiadanie výrobcu.
1.11Pri vyššej skúške sa
a)postupuje podľa bodov 1.4 až 1.6,
b)strelná zbraň označí príslušnou jednotnou overovacou značkou.
2.Kusové overovanie strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom
2.1 Kontrola pred skúšobnou streľbou
2.1.1Kontrola pred skúšobnou streľbou sa vykoná kontrolou
a)údajov podľa časti A. bodu 1.1, pri ktorej sa overí, či aspoň na jednej zo silno namáhanej časti strelnej zbrane je viditeľne a trvanlivo
17
1a. umiestnené označenie „Len čierny prach“ alebo písmená „B.P.“, ktorých význam je vysvetlený v sprievodnej dokumentácii,
2a. umiestnená hodnota hmotnosti najväčšej prípustnej prachovej náplne a najväčšia hmotnosť strely zrozumiteľným spôsobom pre užívateľa,
b)bezpečnej funkcie podľa časti A bodu 3. a vizuálnou kontrolou podľa časti A bodu 2. dlhej strelnej zbrane, pištole a revolvera, ktoré možno podrobiť skúške bez povrchovej úpravy alebo s úpravou, dokončené so zážihovým ústrojenstvom; na kusové overenie možno predložiť hlaveň bez povrchovej úpravy s dokončenou dnovou skrutkou a tĺkom, ak sú dokončené.
2.1.2Hlaveň sa považuje za dokončenú bez povrchovej úpravy, ktorá nemôže ovplyvniť zmenu hrúbky stien hlavne alebo charakteristík materiálu hlavne spájkovaním čapov, frézovaním zárezov alebo závitov.
2.1.3Kontrola bezpečnej funkcie je overenie funkcie tĺka strelnej zbrane a pri revolveri overenie funkcie voľného otáčania valca, správneho uchytenia kohútika v prvom a druhom záreze a správnej aretácie valca.
2.1.4Pri strelnej zbrani a silno namáhanej časti strelnej zbrane, ktorá pri kontrole pred streľbou mala vadu podľa časti A bodu 2., sa postupuje podľa prílohy č. 5 bodov 8.3 a 8.4 zákona.
2.2Skúšobná streľba sa vykoná podľa časti A bodu 8. tak, že pri
a)nabíjaní strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne strelou, ktorou je prach zasunutý do najmenej 20 mm vysokej plstenej zátky bez natlačenia, broky s priemerom od 2,5 mm do 3 mm, ktoré sa v hlavni udržia tak, že sa na ne vloží plstená zátka vysoká najmenej 10 mm; pri strelnej zbra