1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573 z 13. decembra 2017 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.
Potreba prijatia návrhu zákona vychádza z potreby precizovania a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „C.I.P.“). Slovenská republika je podľa vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (ďalej len „vyhláška č. 70/1975 Zb.“) členom C.I.P. a z toho dôvodu majú príslušné právne predpisy zodpovedať ustanoveniam článku I ods. 2 a 5 vyhlášky č. 70/1975 Zb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.“) bolo vykonávacím právnym predpisom k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon bol 1. apríla 2018 zrušený a nahradený zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“), ktorý v prechodných a záverečných ustanoveniach ustanovil, že nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z. zostáva platné a účinné do 1. apríla 2019. Z uvedeného dôvodu úrad pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorý zruší a nahradí nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.
Cieľom návrhu zákona je zosúladenie jednotlivých ustanovení vo vzťahu k novému zákonu č. 56/2018 Z. z., konkrétne ide o ustanovenia o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupoch posudzovania zhody, skúšobných značkách a zosúladenie slovenskej legislatívy s princípmi a požiadavkami rozhodnutí C.I.P., ktoré je Slovenská republika povinná podľa vyhlášky č. 70/1975 Zb. prevziať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Návrh zákona teda vychádza z požiadaviek rozhodnutí C.I.P. a z požiadaviek aplikačnej praxe. Zároveň bude návrh zákona, tak ako doteraz nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., zastrešovať právnu úpravu základných požiadaviek a postupov posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo na civilné použitie a ďalšie podrobnosti ako označovanie strelných zbraní a streliva, dokumenty vydávané autorizovanou osobou, vyhlásenie o zhode a označovanie strelných zbraní a streliva.
Návrh zákona je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.
Predmetom návrhu zákona bude najmä úprava:
a)skupiny určených výrobkov,
2
b)základných požiadaviek,
c)sprístupňovania na trhu a uvedenia do používania strelných zbraní a streliva na civilné použitie,
d)predpokladu zhody,
e)posudzovania zhody a postupov posudzovania zhody,
f)vyhlásenia o zhode a
g)označovania strelných zbraní a streliva.
Z pôsobnosti návrhu zákona vylúčené strelné zbrane a strelivo určené na použitie Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ďalšie strelné zbrane a strelivo podľa § 4 ods. 3 návrhu zákona, tak ako tomu bolo aj v minulosti.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
22. 03. 2018 – 06. 04. 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
10. 04. 2018 – 30. 04. 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2018
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Vytvorenie zákona, ktorý by ustanovoval skupiny určených výrobkov, základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo na civilné použitie, sprístupňovanie na trhu, uvedenie do používania strelných zbraní a streliva na civilné použitie, predpoklad zhody, posudzovanie zhody a postupy posudzovania zhody, vyhlásenie o zhode, označovanie strelných zbraní a streliva, atď. pre podmienky Slovenskej republiky a ktorý by zabezpečil zosúladenie právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva s rozhodnutiami C.I.P.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je zosúladenie jednotlivých ustanovení vo vzťahu k novému zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ide o ustanovenia o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupov posudzovania zhody, skúšobných značkách, atď., čo je zároveň v súlade s rozhodnutiami C.I.P., ktoré je Slovenská republika povinná podľa vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní prevziať do právneho poriadku Slovenskej republiky.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Autorizované osoby, výrobcovia, dovozcovia a distribútori strelných zbraní a streliva.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
Nulový variant v rámci alternatívnych riešení predkladateľ neuplatnil, keďže ide o prevzatie rozhodnutí C.I.P., ktoré je Slovenská republika povinná prevziať do svojho právneho poriadku na základe medzinárodnej zmluvy - Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Podľa § 18 návrhu zákona.
4
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Ide o národnú právnu úpravu.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy, informatizáciu spoločnosti, životné prostredie a sociálne vplyvy sa vo vzťahu k účinnej právnej úprave, ktorá sa len nahradí novou právnou úpravou, nemenia.
Cieľom návrhu zákona je zosúladenie jednotlivých ustanovení vo vzťahu k novému zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ide o ustanovenia o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupov posudzovania zhody, skúšobných značkách atď., čo je zároveň v súlade s rozhodnutiami C.I.P.
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Veronika Kalužská,
veronika.kaluzska@normoff.gov.sk
, 02/ 57 485 171.
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Rozhodnutia C.I.P. podľa Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Legis Tellum, ZVS holding, a.s., KONŠTRUKTA Defence, a.s., Liptovská skúšobňa s. r. o.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci
5
predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu súhlasné s návrhom na dopracovanie podľa nasledujúcich pripomienok:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty Komisia odporúča uviesť aspoň približný počet dotknutých subjektov, ktoré predkladateľovi známe. - predkladateľ bod 3.1 upravil podľa pripomienky Komisie v súlade s informáciami, ktoré mal úrad k dispozícii a určil približný počet dotknutých subjektov. .
V časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií Komisia odporúča uviesť hlavné body a výsledky konzultácií. - predkladateľ bod 3.2 upravil podľa pripomienky Komisie.
V časti 3.3.3 Administratívne náklady Komisia odporúča rozpísať čiastkové administratívne náklady na jedného podnikateľa vo výške 167 v súlade s druhmi povinností uvedenými v kalkulačke nákladov regulácie. - predkladateľ bod 3.3.3 upravil podľa pripomienky Komisie v súlade vyplnenou kalkulačkou nákladov na reguláciu.
V časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Komisia odporúča vypočítať odhadované náklady na celé podnikateľské prostredie v súlade s približným počtom dotknutých subjektov uvedených v časti 3.1.“ predkladateľ bod 3.3.4 upravil podľa pripomienky Komisie a doplnil odhadované náklady na celé podnikateľské prostredie v súlade s približným počtom dotknutých subjektov.
K doložke vybraných vplyvov
V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu označené žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a súčasne je označené, že vplyvy nie rozpočtovo zabezpečené. Uvedené Komisia žiada vzájomne zosúladiť. - predkladateľ bod 9. upravil podľa pripomienky Komisie v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov.
V doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť požadované povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov podľa bodu 5 časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.“ predkladateľ bod 5. upravil podľa pripomienky Komisie v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov.
6
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „návrh zákona“) bude mať vplyv na autorizované osoby a hospodárske subjekty - výrobcov, dovozcov a distribútorov strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, ktorých počet je približne 26.
V niektorých prípadoch hospodársky subjekt nemusí osloviť slovenskú autorizovanú osobu so žiadosťou o posúdenie zhody, ale na výkon posúdenia zhody môže osloviť autorizovanú osobu, ktorá je schválenou skúšobňou C.I.P. v ktoromkoľvek z ostatných členských štátov C.I.P. Rovnako ako aj hospodárske subjekty z ostatných členských štátov C.I.P. môžu osloviť autorizovanú osobu zo Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené ani počet klientov autorizovaných osôb zo Slovenskej republiky nepreukazuje veľkosť celého podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v tejto oblasti. Počet slovenských výrobcov strelných zbraní a streliva na civilné použitie podľa verejne dostupných informácii je približne 5.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky nedisponuje počtom dovozcov a distribútorov strelných zbraní a streliva. Dovozcovia a osoby, ktoré vykonávajú transfer strelných zbraní a streliva vykonávajú uvedené činnosti na základe zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
V Slovenskej republike podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorizované na v súčasnosti platné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo (ďalej len „nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.“) dve autorizované osoby, ktoré zároveň schválenými skúšobňami C.I.P. v danej oblasti.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejné konzultácie boli k návrhu zákona vykonané v septembri októbri 2017 podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov formou osobných rokovaní so subjektmi, ktoré prejavili o účasť záujem (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Legis Tellum, ZVS holding, a.s., KONŠTRUKTA Defence, a.s., Liptovská skúšobňa s. r. o. atď.), ako aj formou sprístupnenia informácii o procese prípravy návrhu zákona prostredníctvom webového sídla Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako aj webového sídla Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Osobného rokovania sa zúčastnili zástupcovia vyššie uvedených subjektov pričom v rámci procesu konzultácii im boli úradom poskytnuté informácie o zámere a hlavných bodoch nového zákona formou prezentácie. Zainteresované subjekty počas konzultácii nepredložili k navrhovanej právnej úprave žiadne pripomienky.
Návrh zákona je v súlade s princípom „one in, one out“ nakoľko sa navrhovaným znením zákona zrušuje v súčasnosti platné nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z. upravujúce túto oblasť, ktoré bude návrhom zákona a vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
7
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva nahradené.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza ani k zvýšeniu, ani k zníženiu priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb, ani nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaným návrhom zákona dochádza k zavedeniu nových administratívnych informačných povinností, konkrétne povinnosti výrobcov, dovozcov, distribútorov strelných zbraní a streliva na civilné použitie viesť zoznam hospodárskych subjektov, ktoré im dodali strelné zbrane a strelivo, alebo ktorým strelné zbrane a strelivo dodali oni sami najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania týchto určených výrobkov, uchovávať kópiu vyhlásenia o zhode, bezodkladne sprístupniť všetky informácie a dokumentáciu k určenému výrobku na žiadosť orgánu dohľadu, ďalej informovať výrobcu, orgán dohľadu o tom, že určený výrobok predstavuje riziko a uviesť o ňom podrobnosti, poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri výkone dohľadu nad trhom. Hospodárske subjekty ďalej povinné prešetriť podnety a viesť register týchto podnetov týkajúcich sa nesúladu určených výrobkov s návrhom zákona a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia v prípade zistenia nezhody určeného výrobku s návrhom zákona.
Návrh zákona rozširuje povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora v prípade, ak uvedie určený výrobok na trh pod svojím obchodným menom, ochrannou známkou, atď.
Návrh zákona nepredpisuje formu plnenia uvedených informačných a evidenčných povinností, tieto je možné plniť ako v papierovej, tak aj elektronickej forme. Plnenie týchto povinností neprináša dodatočné priame alebo nepriame náklady, nakoľko sa dajú splniť súčasným bežným kancelárskym vybavením a súčasnými zamestnancami hospodárskeho subjektu.
Administratívne náklady vypočítané podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov predstavujú sumu 167,00 EUR na jedného podnikateľa. Odhadované administratívne náklady na celé podnikateľské prostredie v Slovenskej republike predstavujú sumu 4342,00 EUR..
Administratívne náklady na jedného podnikateľa boli vypočítané na základe veľkej kalkulačky nákladov regulácie . Povinnosť viesť zoznam hospodárskych subjektov, ktorým strelnú zbraň alebo strelivo dodali alebo ktoré im strelnú zbraň alebo strelivo dodali najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania týchto určených výrobkov bola v kalkulačke vyčíslená na 26,00 EUR, povinnosť
8
uchovávať kópiu vyhlásenia o zhode bola v kalkulačke vyčíslená ako náklad v výške 31,00 EUR a povinnosť bezodkladne sprístupniť všetky informácie a dokumentáciu k určenému výrobku na žiadosť orgánu dohľadu bola v kalkulačke vyčíslená na 16,00 EUR. Ďalej povinnosť informovať výrobcu, orgán dohľadu o tom, že určený výrobok predstavuje riziko a uviesť o ňom podrobnosti bola v kalkulačke vyčíslená na 5,00 EUR, povinnosť poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri výkone dohľadu nad trhom bola v kalkulačke vyčíslená na 9,00 EUR, povinnosť prijať nevyhnutné nápravné opatrenia v prípade zistenia nezhody určeného výrobku s návrhom zákona bola v kalkulačke vyčíslená ako náklad v výške 19,00 EUR, povinnosť dodať návod na použitie v štátnom jazyku bola v kalkulačke vyčíslená ako náklad v výške 57,00 EUR a povinnosť prešetriť podnety a viesť register týchto podnetov týkajúcich sa nesúladu určených výrobkov s návrhom zákona bola v kalkulačke vyčíslená ako náklad v výške 4,00 EUR.
V niektorých prípadoch hospodársky subjekt nemusí osloviť slovenskú autorizovanú osobu so žiadosťou o posúdenie zhody, ale na výkon posúdenia zhody môže osloviť autorizovanú osobu, ktorá je schválenou skúšobňou C.I.P. v ktoromkoľvek z ostatných členských štátov C.I.P., rovnako ako aj hospodárske subjekty z ostatných členských štátov C.I.P. môžu osloviť autorizovanú osobu zo Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené ani počet klientov autorizovaných osôb zo Slovenskej republiky nepreukazuje veľkosť celého podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v tejto oblasti.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
167,00
4342
Celkové náklady regulácie
167,00
4342
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Predkladaným návrhom zákona nedochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb.
Navrhovaná zmena bude mať za následok prísnejšiu reguláciu správania sa hospodárskych subjektov, čo sa týka vysledovateľnosti návrhom zákona upravovaných určených výrobkov v distribučnom reťazci.
S podnikmi alebo ani produktmi sa nebude zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne.
Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na obchodné bariéry ani na vyvolanie cezhraničných investícií. Neovplyvní sa cena ani dostupnosť základných zdrojov ani prístup k financiám.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty,
9
ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na inovácie podnikateľov.
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)primárnom práve
čl. 26 až 37 a čl. 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve
nie
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Nie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav:
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne (ak je právny akt prebraný náležite, t. j. v zodpovedajúcej právnej forme, včas, v celom rozsahu a správne),
b)čiastočne (uviesť dôvody, predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu),
c)ak nie je, uviesť dôvody, predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti. Ide o neharmonizovanú oblasť výrobkov sprístupňovanie strelných zbraní a streliva na trhu, ktorá nie je upravená sekundárnym právom Európskej únie a ktorá vychádza zo záväzku Slovenskej republiky podľa Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.) prevziať rozhodnutia Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní do právneho poriadku Slovenskej republiky.
11
B. Osobitná časť
K § 1
Ustanovuje rozsah pôsobnosti zákona pozitívnym vymedzením. Základné požiadavky technickými požiadavkami podľa § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“). Pojem sprístupňovanie na trhu je definovaný v § 2 písm. a), pričom pod trhom sa rozumie trh Slovenskej republiky na rozdiel od zákona č. 56/2018 Z. z., kde pod pojmom trh sa rozumie trh Spoločenstva. Tento zákon sa považuje za technický predpis z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.
K § 2
Vymedzuje základné pojmy definované na účely tohto zákona.
Pri úprave strelnej zbrane sa ustanovujú pojmy podstatná úprava strelnej zbrane a úprava strelnej zbrane a v závislosti od toho, aká úprava strelnej zbrane sa vykonala, strelná zbraň podlieha posudzovaniu zhody podľa postupu posudzovania zhody podľa § 12 ods. 9 alebo 10. Strelná zbraň po podstatnej úprave strelnej zbrane sa predkladá na kusové overenie a strelná zbraň po úprave strelnej zbrane sa predkladá na nové kusové overenie.
Ďalej je ustanovený pojem podstatná úprava streliva, za ktorú sa považuje laborovanie streliva, čiže prebíjanie streliva, ktoré je následne sprístupňované na trhu. Podľa § 4 ods. 3 písm. f) prebíjané strelivo, ktorým je laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo použité komponenty nie je určeným výrobkom podľa tohto zákona. Pri prebíjaní streliva na vlastné účely sa postupovať podľa návodu na prebíjanie streliva, ktorý by mal byť priložený k strelivu. Strelivo po podstatnej úprave streliva podlieha posudzovaniu zhody podľa § 12 ods. 2.
Ustanovuje sa pojem tabuľky stálej komisie. Podľa článku 5 Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní stála kancelária oznamuje prostredníctvom vlády Belgického kráľovstva zmluvným stranám rozhodnutia prijaté Medzinárodnou stálou komisiou, najmä nákresy a plány vzorových prístrojov na meranie tlakov, tabuľky normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, ako aj opis medzinárodne uznávaných skúšobných značiek. Komisia tieto dokumenty stále dopĺňa. Tabuľky stále komisie zverejnené na webovom sídle
http://www.cip-bobp.org/tdcc
.
K § 3
Ustanovuje pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo vzťahu k Stálej kancelárii Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní C.I.P. (ďalej len „C.I.P.“) ako aj povinnosť zverejňovať tabuľky C.I.P. na svojom webovom sídle.
K § 4
Vymedzuje rozsah určených výrobkov, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, a teda jednotlivé druhy strelných zbraní a streliva, ktoré patria do pôsobnosti tohto zákona a sú určenými výrobkami
12
podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. (ďalej spolu len „určené výrobky“). Zároveň ustanovuje výrobky, ktoré do pôsobnosti zákona nepatria.
V závislosti na expanznom prístroji expanzné prístroje uvedené v § 4 ods. 1 posudzované podľa tohto zákona alebo iné expanzné prístroje posudzované podľa požiadaviek nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a potom sa na ne nevzťahujú ustanovenia tohto zákona. Prebíjané strelivo je vysvetlené v časti pri § 2.
K § 5
Ustanovuje základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo, ktoré podrobnejšie vymedzené v prílohe č. 1 zákona a vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 18 zákona.
K § 6
Ustanovuje, za akých podmienok môžu byť strelné zbrane alebo strelivo sprístupnené na trhu Slovenskej republiky a uvedené do používania. Určené výrobky pri sprístupňovaní na trhu a pri uvedení do používania musia spĺňať základné požiadavky a všetky ostatné požiadavky, ktoré na ne kladie tento zákon. Základné požiadavky vymedzujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, alebo riziká, ktorým je potrebné sa venovať a zaoberajú sa najmä ochranou zdravia, bezpečnosťou používateľov, ochranou majetku, životného prostredia, atď. Pokiaľ ide o požiadavky podľa tohto zákona, ide predovšetkým o požiadavky na značky, na posudzovanie zhody, atď.
K § 7
Ustanovuje povinnosti výrobcu pri uvedení strelnej zbrane alebo streliva na trh, ako aj počas jeho sprístupňovania na trhu. Výrobca zodpovedá za súlad strelnej zbrane alebo streliva s ustanoveniami tohto zákona v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa. Riziko, ktoré strelná zbraň alebo strelivo predstavuje môže byť vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb, majetku alebo životného prostredia. Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, úpravu strelnej zbrane alebo podstatnú úpravu streliva.
K § 8
Ustanovuje povinnosti dovozcu pred uvedením strelnej zbrane alebo streliva na trh, ako aj počas jeho sprístupňovania na trhu. Dovozca podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorý dováža výrobok do Slovenskej republiky. Cieľom povinností dovozcu je zabezpečiť, aby strelné zbrane alebo strelivo z krajín, ktoré nie členskými štátmi C.I.P. (ďalej len „tretie krajiny“) a ktoré vstupujú na trh Slovenskej republiky, spĺňali požiadavky tohto zákona, a najmä, aby mal dovozca potrebné dôkazy o tom, že výrobca vykonal posudzovanie zhody týchto strelných zbraní alebo streliva, strelné zbrane alebo strelivo správne označené a dokumentácia vypracovaná výrobcom je k dispozícii orgánom dohľadu na účely vykonania kontroly. Dovozca vie alebo vedieť, či si výrobca splnil všetky povinnosti najmä kontrolou náležitostí dokumentácie k výrobku a označenia výrobku. Ak dovozca nevie preukázať, že si výrobca splnil povinnosti podľa § 7 môže podľa § 10 dovozca prevziať na seba povinnosti výrobcu.
13
K § 9
Ustanovuje povinnosti distribútora pred uvedením strelnej zbrane alebo streliva na trh, ako aj počas sprístupňovania strelnej zbrane alebo streliva na trhu. Distribútorom je ten, kto zabezpečuje distribúciu strelnej zbrane alebo streliva na trhu v Slovenskej republike. Distribútor okrem plnenia povinností spoločných pre všetky hospodárske subjekty, by mal najmä konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie so strelnými zbraňami alebo strelivom nebude mať negatívny vplyv na zhodu strelných zbraní alebo streliva. Distribútor môže podľa § 10 prevziať na seba povinnosti výrobcu za okolností uvedených v § 9 zákona č. 56/2018 Z. z.
K § 10
Ustanovuje rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora v prípadoch ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z.
K § 11
Ustanovuje predpoklad zhody určených výrobkov vyrobených v súlade s technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, za ktorý sa považuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný úradom podľa § 18 návrhu zákona alebo príslušnými slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody so základnými požiadavkami podľa tohto zákona, čo uľahčuje samotné posúdenie zhody určeného výrobku. Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy určí slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody. Určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo vestníku. V oznámení úrad uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa vzťahuje slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody.
K § 12
Ustanovuje postupy posudzovania zhody na určené výrobky. Postupy posudzovania zhody možno obsahovo rozdeliť na postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a postupy posudzovania zhody na strelivo. V § 12 je presne vymedzené, ktorý postup posudzovania zhody sa použije v akom prípade. Na posudzovanie zhody strelných zbraní 4 postupy posudzovania zhody. Homologizáciu a kusové overenie môže vykonávať iba autorizované osoba, ktorá je súčasne úradnou skúšobňou, čiže skúšobňou schválenou C.I.P. Skúšku typu strelnej zbrane a nové kusové overenie pre účely Slovenskej republiky môže vykonávať autorizovaná osoba, ktorá nie je súčasne úradnou skúšobňou C.I.P. Ustanovujú sa podmienky predkladania strelnej zbrane a streliva podľa požiadaviek jednotlivých postupov posudzovania zhody.
K § 13
Ustanovuje požiadavky na obsah a rozsah vyhlásenia o zhode pre strelné zbrane a strelivo a právne účinky jeho vydania. Obsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom. Za pravidelné aktualizovanie vyhlásenia o zhode je zodpovedný ten, kto ho v konkrétnom prípade vydal. Vyhlásenie o zhode je alternatívou alebo ES vyhlásenia o zhode. Taktiež ho
14
vypracúva výrobca, ale jeho uplatnenie je iba v rámci Slovenskej republiky. Ide o inštitút, ktorý sa v rámci strelných zbraní a streliva využíva už od roku 2000.
K § 14
Ustanovuje značky strelnej zbrane a streliva, rozdelenie na overovaciu značku a národnú overovaciu značku, z čoho značka pozostáva a kde sa umiestňuje na strelnej zbrani a strelive.
Označovaním strelnej zbrane a streliva overovacou značkou a národnou overovacou značkou podľa tohto ustanovenia sa preukazuje zhoda strelnej zbrane a streliva a je viditeľným výsledkom celého procesu posudzovania zhody. Overovacia značka je uznávaná v rámci členských štátov C.I.P. a ďalšími štátmi sveta, pričom národná overovacia značka je platná iba na území Slovenskej republiky.
Označovanie strelnej zbrane alebo streliva sa môže vykonať aj na skrytých miestach napríklad na vzácnych historických zbraniach.
K § 15
Ustanovuje podmienky oprávnenia orgánov posudzovania zhody na posudzovanie zhody strelných zbraní a streliva podľa § 10 19 zákona č. 56/2018 Z. z. Keďže postupy posudzovania zhody vyžadujú zapojenie autorizovaných osôb, týmto ustanovením sa zabezpečuje jednotná úroveň autorizovaných osôb za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže.
K § 16
Ustanovuje práva a povinnosti autorizovanej osoby. Autorizovaná osoba najmä právo nevydať výstupný dokument posudzovania zhody - certifikát podľa tohto zákona ak zistí, že strelná zbraň alebo strelivo nespĺňa základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 alebo neuplatňuje požiadavky všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 18 zákona alebo zodpovedajúce slovenské technické normy vhodné na posudzovanie alebo iné technické špecifikácie, čím sa posilňuje nestrannosť postavenia autorizovaných osôb. Autorizovaná osoba najmä právo zasiahnuť po vydaní certifikátu podľa tohto zákona, konkrétne pozastaviť platnosť alebo zrušiť certifikát alebo certifikáty, ak zistí, že strelná zbraň alebo strelivo ďalej nespĺňajú požiadavky tohto zákona. O týchto skutočnostiach autorizovaná osoba informuje úrad podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a úrad následne informuje o týchto skutočnostiach Stálu kanceláriu C.I.P. Ustanovujú sa ďalšie práva a povinnosti autorizovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z.
K § 17
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto zákonom pri sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na trhu sa vykonáva podľa § 27 zákona č. 56/2018 Z. z., pričom orgány dohľadu pre oblasť strelných zbraní a streliva ustanovené v § 26 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú nimi Slovenská obchodná inšpekcia za súčasného poskytnutia súčinnosti Policajného zboru podľa § 10 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Orgán dohľadu je zároveň oprávnený uložiť
15
sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona, pričom oprávnenie na uloženie sankcie vyplýva z § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. Tento zákon je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.
K § 18
Ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým úrad ustanoví podrobnosti o základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane, jednotlivých postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelných zbraní a streliva a jeho grafické vyobrazenie. Stála kancelária C.I.P. oznamuje prostredníctvom vlády Belgického kráľovstva zmluvným stranám rozhodnutia prijaté Medzinárodnou stálou komisiou, najmä nákresy a plány vzorových prístrojov na meranie tlakov, tabuľky normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, ako aj opis medzinárodne uznávaných skúšobných značiek. Medzinárodná stála komisia tieto dokumenty priebežne dopĺňa. Aby sa zabezpečilo prijatie jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie skúšobných značiek ručných palných zbraní v rámci členských štátov C.I.P, musia byť implementované do právneho poriadku členského štátu C.I.P.
K § 19
Ustanovenie deklaruje prijatie tohto zákona v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. L 241, 17. 09. 2015) a návrh zákona bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.
Zákon neobsahuje štandardnú klauzulu vzájomného uznávania z dôvodu, že klauzulu vzájomného uznávania nie je možné uplatniť v plnom rozsahu. Vzájomné uznávanie sa uplatňuje do istej miery na základe Dohovoru C.I.P., členmi ktorého aj niektoré členské štáty EÚ, v rámci ktorých je dosiahnutá rovnaká úroveň bezpečnosti výrobkov. Slovenská republika je viazaná Dohovorom C.I.P. Členské štáty EÚ, ktoré zároveň členskými štátmi C.I.P. postupujú v uvedenej oblasti podobne, pričom tieto opatrenia sa nepovažujú za prekážku voľného pohybu tovaru. V § 14 ods. 4 sa uvádza, že overovacia značka úradnej skúšobne iného členského štátu, ktorým je označená strelná zbraň alebo strelivo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná podľa Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.) je považovaná za overovaciu značku podľa tohto zákona a prechodné ustanovenia sú v § 20.
Dôvodom neustanovenia klauzuly vzájomného uznávania je aj to, že v prípade ak by na strelné zbrane a strelivo platilo vzájomné uznávanie, znamenalo by to, že tieto výrobky budú uvádzané na trh Slovenskej republiky bez akejkoľvek kontroly ich technického stavu, bezpečnosti, funkcie alebo iných atribútov, ktoré kľúčové pre bezpečnosť konečného užívateľa strelnej zbrane a streliva ako aj pre spoločnosť. Zároveň by to znamenalo, že na uvedenie takéhoto výrobku na trh Slovenskej republiky by postačovalo označenie strelnej zbrane a steliva podľa smernice 91/477/EHS výrobcom. Článok 36 ZFEÚ ustanovuje možnosť výhrady verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, atď. v prípade aplikácie článkov 34 a 35 ZFEÚ a na nich nadväzujúce pravidlá, za podmienky, že neslúžia ako svojvoľná diskriminácia alebo skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi. Vzhľadom k tomu, že strelné zbrane a strelivo predstavujú
16
markantné bezpečnostné riziko, kedy je hlavnou úlohou štátu zaistiť ochranu svojich občanov a verejnej bezpečnosti, vyhradzuje si Slovenská republika právo zaistiť ochranu bezpečnosti nie len používateľom týchto výrobkov ale aj ostatných občanov a verejného poriadku tým, že len autorizovaná osoba Slovenskej republiky a vymedzený okruh skúšobní schválených stálou komisiou C.I.P., u ktorých sa veľmi prísnym spôsobom dbá na najvyššiu úroveň vykonávania posudzovania zhody strelných zbraní a streliva, môže označiť strelnú zbraň a strelivo overovacou značkou, ktorá umožní jeho následné uvedenie na trh Slovenskej republiky. Je potrebné, aj v nadväznosti na nedávne teroristické útoky v EÚ zdôrazniť, že nútiť členské štáty, aby prijímali na svoj trh strelné zbrane a strelivo podľa národných predpisov a technických noriem z členských štátov EÚ, ktoré nie zároveň členskými štátmi C.I.P (ďalej len „tretia krajina“), by teda znamenalo vznik značného bezpečnostného rizika, nakoľko národné predpisy a technické normy tretích krajín, zodpovedajú len špecifikám daného štátu. Vzhľadom k tomu, že v predmetnej oblasti neexistujú harmonizované technické predpisy a technické normy nie je možné, aby skúšobne tretích krajín boli akreditované podľa rovnakých požiadaviek a bola zabezpečená rovnaká úroveň skúšania strelných zbraní a streliva vo všetkých členských štátoch EÚ.
Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o harmonizovanú oblasť a strelné zbrane a strelivo predstavujú, určité bezpečnostné riziko, hlavným záujmom štátu je zachovanie verejnej bezpečnosti a bezpečnosti občanov, netvorí tento zákon v súlade s čl. 36 ZFEÚ prekážku voľného pohybu tovaru.
K § 20
Ustanovujú sa spoločné ustanovenia návrhu zákona, v ktorých sa odkazuje na konkrétne ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na návrh zákona z dôvodu, aby nevznikali duplicity pri jednotlivých povinnostiach, pričom uvedené je plne v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z., ktorý takýto postup predpokladá, nakoľko v jednotlivých ustanoveniach uvádza slová „ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody“ príp. „ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak“. Návrh zákona je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a zákon č. 56/2018 Z. z. je rámcovým zákonom v oblasti posudzovania zhody výrobkov, sprístupňovania určených výrobkov na trhu, autorizácie a notifikácie a trhového dohľadu.
K § 21
Ustanovuje prechodné obdobie sprístupňovania určených výrobkov na trhu podľa doterajších predpisov, aby sa zabezpečila kontinuita sprístupňovania určených výrobkov na trhu.
K § 22
Zrušuje doposiaľ platné a účinné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2014 Z. z.
17
K § 23
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 2019.
K prílohe č. 1
Ustanovuje základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo. Podrobnosti o základných požiadavkách budú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom úradom podľa § 18 návrhu zákona.
K prílohe č. 2
Ustanovuje obsah technickej dokumentácie pre strelné zbrane a strelivo, ktorou sa zabezpečuje zrozumiteľnosť projektovania, konštrukcie, prevádzky a posúdenia zhody, ktorú je povinný vypracovať výrobca.
K prílohe č. 3
Ustanovuje základný postup postupu posudzovania zhody strelnej zbrane homologizáciu, pričom podrobnosti o homologizácii budú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom úradom podľa § 18 návrhu zákona.
K prílohe č. 4
Ustanovuje postup posudzovania zhody strelnej zbrane skúšku typu strelnej zbrane. Postup posudzovania zhody skúška typu strelnej zbrane je alternatívou homologizácie pre strelné zbrane, na ktoré sa nemôže uplatniť homologizácia, čiže pre strelné zbrane, ktoré nie ustanovené v prílohe č. 3 druhý bod a výrobca záujem o preskúšanie typu strelnej zbrane pre účely jej sériovej výroby. Ide o postup posudzovania zhody, ktorý sa nevyužíva v rámci členských štátov C.I.P., ale sa využíva iba v rámci Slovenskej republiky. Následne každý vyrobený kus strelnej zbrane musí byť predložený na kusové overenie.
K prílohe č. 5
Ustanovuje postup posudzovania zhody strelnej zbrane kusové overenie, pričom