VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-37095/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1199
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2018