Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a  
Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci  
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)  
2016/798  
z 11. mája 2016,  
o bezpečnosti železníc  
(prepracované znenie)  
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá-  
nok  
(Č,  
O, V,  
P)  
Text  
Spô- Číslo  
sob  
trans  
pozíc  
ie  
Člá-  
nok  
(Č, §,  
O, V,  
P)  
Text  
Zho Poznámky  
da  
Č: 1  
O: 1  
KAPITOLA I  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
Článok 1  
Predmet úpravy V tejto smernici sa zavádzajú  
ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť rozvoj a  
zvýšenie bezpečnosti železničného systému Únie a  
zlepšiť prístup na trh so službami železničnej dopravy:  
a) harmonizáciou regulačnej štruktúry v členských  
štátoch;  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
U
a) povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s  
existujúcimi technickými špecifikáciami interoperability pre  
jednotlivé subsystémy alebo ich časti so zámerom splnenia  
spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len "bezpečnostný  
cieľ") a použitím spoločných bezpečnostných metód  
zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie,  
b) vymedzení povinností a zodpovednosti  
1. manažéra infraštruktúry  
a železničných podnikov za  
b) vymedzením zodpovednosti jednotlivých subjektov  
v železničnom systéme Únie;  
c) vytvorením spoločných bezpečnostných cieľov  
(ďalej len „CST“) a spoločných bezpečnostných metód  
(ďalej len „CSM“) s cieľom postupne odstraňovať  
potrebu vnútroštátnych predpisov;  
vytvorenie a používanie systému riadenia bezpečnosti (§ 84),  
2. bezpečnostného orgánu a agentúry za vydávanie  
bezpečnostných povolení (§ 87) a bezpečnostných osvedčení (§  
86),  
3. bezpečnostného orgánu za štátny dozor nad bezpečnosťou  
tohto systému a  
d) stanovením zásad týkajúcich sa vydávania,  
obnovovania, zmien a obmedzovania alebo rušenia  
bezpečnostných osvedčení a povolení;  
4. vyšetrovacieho orgánu za vyšetrovanie nehôd  
mimoriadnych udalostí,  
a
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
e)  
požiadavkou  
na  
zriadenie  
vnútroštátneho  
bezpečnostného orgánu a orgánu na vyšetrovanie nehôd  
a incidentov v každom členskom štáte a  
f) stanovením spoločných zásad riadenia a regulácie  
bezpečnosti železníc a dohľadu nad bezpečnosťou  
železníc.  
1
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
d) zohľadnení systematického prístupu  
k rozvoju a k  
zvyšovaniu bezpečnosti so zreteľom na vývoj legislatívy  
Európskej únie a na technický a vedecký pokrok s prioritou  
prevencie nehôd,  
e) monitorovaní vývoja bezpečnosti  
a
zhromažďovaní  
informácií o spoločných bezpečnostných indikátoroch (ďalej  
len "bezpečnostný indikátor") a ich zasielaní agentúre vo forme  
výročných správ bezpečnostného orgánu,  
f)  
uplatňovaní  
právnych  
predpisov  
otvoreným  
a nediskriminačným spôsobom a podpore rozvoja jednotného  
európskeho železničného dopravného systému,  
g) uverejňovaní ročných bezpečnostných plánov, ktoré  
obsahujú plánované opatrenia na dosiahnutie bezpečnostných  
cieľov,  
h) spolupráci s agentúrou pri monitorovaní rozvoja bezpečnosti  
železníc.  
Č. 2  
O: 1  
Článok 2  
Rozsah pôsobnosti  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 1  
(1) Bezpečnosť železničného systému zahŕňa bezpečnostné  
požiadavky na železničný systém ako celok a na jeho  
subsystémy, vrátane prevádzky železničnej infraštruktúry a  
riadenia dopravnej prevádzky, ako aj na súčinnosť medzi  
manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi a ostatnými  
subjektami, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky  
železničného systému Európskej únie.  
U
1. Táto smernica sa vzťahuje na železničný systém v  
členských štátoch, ktorý môže byť rozčlenený na  
subsystémy podľa štrukturálnych a funkčných oblastí.  
Obsahuje bezpečnostné požiadavky na systém ako  
celok vrátane bezpečného riadenia infraštruktúry a  
dopravnej prevádzky, ako aj súčinnosti medzi  
železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry a  
ďalšími subjektmi v železničnom systéme Únie.  
2. Táto smernica sa nevzťahuje na:  
O: 2  
N
Návrh  
§ 62  
(5) Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na  
U
a) metrá;  
zákona  
O: 5  
a) siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na  
týchto sieťach,  
b) električky a ľahké koľajové vozidlá a infraštruktúra,  
ktorú využívajú výlučne tieto vozidlá alebo  
c) siete funkčne oddelené od zvyšku železničného  
systému Únie a určené len na prevádzku miestnej,  
mestskej alebo prímestskej osobnej dopravy, ako aj  
železničné podniky zabezpečujúce prevádzku výlučne  
b) siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných  
tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieťach používajú,  
c) železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a  
železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto  
infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku  
2
na týchto sieťach.  
nákladnej dopravy,  
d) železničné infraštruktúry a železničné vozidlá na miestne,  
historické alebo turistické účely.  
O: 3  
P: a)  
3. Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti opatrení,  
ktorými sa vykonáva táto smernica, vyňať:  
D
Návrh  
zákona  
§ 62  
O: 5  
(5) Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na  
a) siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na  
týchto sieťach,  
b) siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných  
tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieťach používajú,  
c) železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a  
železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto  
infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku  
nákladnej dopravy,  
U
a) železničnú infraštruktúru v súkromnom vlastníctve  
vrátane vedľajších koľají, ktorú využíva vlastník alebo  
prevádzkovateľ na svoju nákladnú železničnú dopravu  
alebo na prepravu osôb na nekomerčné účely, a vozidlá  
používané výlučne na tejto infraštruktúre;  
b) infraštruktúru a vozidlá vyhradené výlučne na  
miestne, historické alebo turistické účely;  
c) ľahkú železničnú infraštruktúru, ktorú príležitostne  
P: b)  
P: c)  
d) železničné infraštruktúry a železničné vozidlá na miestne,  
historické alebo turistické účely.  
využívajú ťažké železničné vozidlá  
v súlade s  
prevádzkovými podmienkami ľahkých železničných  
systémov výlučne ak je to nevyhnutné z dôvodu  
zabezpečenia spojenia pre tieto vozidlá a  
P: d)  
d) vozidlá, ktoré sa využívajú predovšetkým na ľahkej  
železničnej infraštruktúre, ale sú vybavené určitými  
komponentmi štandardného železničného systému  
nevyhnutnými na premávku, ktorá sa má vykonať po  
obmedzených a ohraničených úsekoch štandardného  
železničného systému výlučne z dôvodu zabezpečenia  
spojenia.  
O: 4  
4. Bez ohľadu na odsek 2, členské štáty môžu  
rozhodnúť, že tam, kde je to vhodné, sa budú  
uplatňovať ustanovenia tejto smernice na metrá a iné  
miestne systémy v súlade s vnútroštátnym právom.  
Článok 3  
D
N
n. a.  
U
Č: 3  
Návrh  
§ 62  
(2) Železničným systémom Európskej únie sú prvky uvedené  
zákona  
O:2  
v prílohe č. 2.  
Vymedzenie pojmov  
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie  
pojmov:  
O: 1  
O: 2  
1) „železničný systém Únie“ znamená železničný  
systém Únie v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1  
smernice (EÚ) 2016/797;  
2) „manažér infraštruktúry“ je manažér infraštruktúry v  
zmysle vymedzenia v článku 3 bode 2 smernice  
Európskeho parlamentu Rady 2012/34/EÚ (1);  
N
513/2009 § 34  
Z. z. O:1  
(1) Manažérom infraštruktúry je podnikateľ, ktorý  
prevádzkuje železničnú infraštruktúru, ktorej súčasti sú  
uvedené v prílohe č. 12a.  
U
3
(1)Smernica Európskeho parlamentu  
a
Rady  
2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje  
jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343,  
14.12.2012, s. 32).  
O: 3  
O: 4  
3) „železničný podnik“ je železničný podnik v zmysle  
vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2012/34/EÚ,  
ako aj každý iný verejný alebo súkromný podnik,  
ktorého predmetom činnosti je poskytovanie služieb  
železničnej prepravy tovaru a/alebo osôb, pričom tento  
podnik má zabezpečovať trakciu vrátane podnikov  
zabezpečujúcich len trakciu;  
4) „technická špecifikácia interoperability (TSI)“ je  
špecifikácia prijatá v súlade so smernicou (EÚ)  
2016/797, ktorá platí pre každý subsystém alebo jeho  
časti tak, aby spĺňali základné požiadavky a aby sa  
zabezpečila interoperabilita železničného systému  
Únie;  
N
N
513/2009 § 35  
(1) Železničným podnikom je podnikateľ, ktorého predmetom  
činnosti je poskytovanie dopravných služieb cieľom  
zabezpečovať železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom  
zabezpečuje aj ťažnú silu, alebo len ťažnú silu.  
U
U
Z. z.  
O:1  
s
Návrh  
§ 65  
(1) Technickou špecifikáciou interoperability je technická  
špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej  
únie (ďalej len „agentúra“),19) vydaná Európskou komisiou a  
uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Technická  
špecifikácia interoperability sa vzťahuje na konkrétny  
subsystém20) alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť  
zákona  
O:1  
základné požiadavky,  
železničného systému.  
a tým zabezpečiť interoperabilitu  
O: 5  
5) „spoločné bezpečnostné ciele (CST)“ sú minimálne  
úrovne bezpečnosti, ktoré má dosiahnuť systém ako  
celok, a ak je to možné, aj rôzne časti železničného  
systému Únie (ako je systém konvenčných železníc,  
systém vysokorýchlostných železníc, dlhé železničné  
tunely alebo trate používané výlučne na nákladnú  
dopravu);  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O:6  
(6) Bezpečnostným cieľom podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie  
minimálna úroveň bezpečnosti vyjadrená cieľovou úrovňou  
U
V:1,2 bezpečnosti, ktorú musia dosiahnuť rôzne časti železničného  
systému a železničný systém ako celok. Rôznymi časťami  
železničného systému sa rozumejú napríklad konvenčný  
železničný systém, vysokorýchlostný železničný systém, dlhé  
železničné tunely alebo mosty, železničné trate využívané  
výlučne na nákladnú dopravu.  
O: 6  
O: 7  
6) „spoločné bezpečnostné metódy (CSM)“ znamenajú  
metódy, ktorými sa opisuje posudzovanie úrovní  
bezpečnosti, dosahovanie bezpečnostných cieľov a  
dodržiavanie ostatných bezpečnostných požiadaviek;  
7) „vnútroštátny bezpečnostný orgán“ znamená  
vnútroštátny orgán poverený úlohami týkajúcimi sa  
bezpečnosti železníc v súlade s touto smernicou alebo  
orgán poverený týmito úlohami niekoľkými členskými  
štátmi, aby bol zabezpečený jednotný bezpečnostný  
režim;  
N
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O:7  
(7) Spoločnou bezpečnostnou metódou podľa odseku 2 písm. a)  
sa rozumie metóda opisujúca spôsoby posudzovania úrovne  
bezpečnosti, dosiahnutia bezpečnostných cieľov a dodržania  
ostatných požiadaviek na bezpečnosť železničného systému.  
U
U
513/2009 § 103 (1) Úrad  
Z. z.  
O:1  
P:a)  
a) je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne  
dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá,  
O: 8  
8) „vnútroštátne predpisy“ sú všetky záväzné predpisy  
N
Návrh  
§ 83  
(1) Národnými bezpečnostnými predpismi sa na účely tohto  
U
4
prijaté v členskom štáte bez ohľadu na to, ktorý orgán  
ich vydá, ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť  
železníc alebo technické požiadavky odlišné od  
požiadaviek ustanovených v predpisoch Únie alebo v  
medzinárodných predpisoch, a ktoré sa v danom  
členskom štáte vzťahujú na železničné podniky,  
manažérov infraštruktúry a tretie strany;  
zákona  
O:1  
V: 1  
zákona rozumejú slovenské právne predpisy, prevádzkové  
predpisy a rozhodnutia manažéra infraštruktúry uvedené  
v prílohe č. 9, ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť  
železničného systému alebo technické požiadavky odlišné od  
požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch  
Európskej únie alebo v medzinárodných predpisoch a sú určené  
pre železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.  
Systémom riadenia bezpečnosti sa na účely tohto zákona  
rozumie organizácia činností a opatrenia vytvorené manažérom  
infraštruktúry alebo železničným podnikom na zaručenie  
bezpečnej prevádzky a na zníženie rizík, ktoré s tým súvisia.  
(1) Vyšetrovateľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická  
osoba poverená vyšetrovacím orgánom, aby zodpovedala za  
organizáciu, uskutočnenie a kontrolu vyšetrovania.  
(1) Nehodami sú vážne nehody, menšie nehody a incidenty, na  
ktorých sa podieľalo pohybujúce sa železničné vozidlo s  
následkami podľa odseku 2.  
O: 9  
9) „systém riadenia bezpečnosti“ je organizácia,  
N
Návrh  
zákona  
§ 84  
O:1  
V: 2  
U
opatrenia  
a
postupy  
vytvorené  
manažérom  
infraštruktúry alebo železničným podnikom na  
zaručenie bezpečného riadenia jeho prevádzky;  
O: 10 10) „poverený vyšetrovateľ“ znamená osobu  
zodpovednú za organizáciu, vykonávanie a kontrolu  
vyšetrovania;  
O: 11 11) „nehoda“ je neželaná alebo neúmyselná náhla  
udalosť alebo špecifický reťazec takýchto udalostí,  
ktoré majú nepriaznivé následky; nehody sa delia na  
tieto kategórie: zrážky, vykoľajenia, nehody na  
priecestiach, nehody osôb, na ktorých sa podieľajú  
pohybujúce sa železničné koľajové vozidlá, požiare a  
iné nehody;  
N
N
513/2009 § 97  
Z. z.  
U
U
O:1  
V:1  
513/2009 § 92  
Z. z. O:1  
513/2009 § 92  
Z.  
v znení  
návrhu  
(2) Na účely tohto zákona  
z. O: 2  
P: b)  
b) menšou nehodou sa rozumie neželaná alebo neúmyselná  
náhla udalosť alebo špecifický reťazec zoskupenia takých  
udalostí, ktoré majú za následok najviac štyri ťažko zranené  
osoby, alebo spôsobenie väčšej škody30a) na železničných  
vozidlách a železničnej infraštruktúre, na životnom prostredí  
alebo na majetku tretích osôb; členia sa na tieto kategórie:  
1. zrážka vlakov,  
2. vykoľajenie vlakov,  
3. nehoda vlaku na úrovňovom križovaní dráhy s cestnou  
komunikáciou,  
4. ujma na zdraví zapríčinená pohybujúcim sa železničným  
vozidlom,  
5. požiar a  
6. iné nehody,  
30a) § 125 ods. 1 Trestného zákona.  
O: 12 12) „vážna nehoda“ je každá zrážka alebo vykoľajenie  
vlakov, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená  
osoba alebo minimálne päť ťažko zranených osôb alebo  
rozsiahle škody na železničných koľajových vozidlách,  
infraštruktúre alebo životnom prostredí, a akákoľvek  
N
513/2009 § 92  
(2) Na účely tohto zákona  
U
Z. z.  
O:2  
P:a),  
e)  
a) vážnou nehodou sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie  
vlakov, ktorej následkom je najmenej jedna usmrtená osoba,  
alebo najmenej päť ťažko zranených osôb, alebo rozsiahle  
poškodenie železničných vozidiel, železničnej infraštruktúry,  
5
iná nehoda s rovnakými dôsledkami, ktoré majú zrejmý  
dosahom na reguláciu bezpečnosti železníc alebo  
riadenie bezpečnosti; „rozsiahla škoda“ je škoda, ktorú  
môže bezprostredne vyšetrovací orgán celkovo oceniť  
na minimálne 2 milióny EUR;  
životného prostredia alebo majetku tretích osôb, ako aj iná  
nehoda rovnakými následkami, ktorá má zjavný vplyv na  
bezpečnosť železničného systému alebo na riadenie  
bezpečnosti,  
e) rozsiahlym poškodením podľa písmena a) sa rozumie  
materiálna škoda, ktorú vyšetrovací orgán bezprostredne po  
nehode odhadol celkovo najmenej na dva milióny eur.  
c) incidentom sa rozumie iná udalosť než je vážna alebo menšia  
nehoda, ktorá súvisí s prevádzkou vlaku a ohrozila bezpečnosť  
prevádzky, ale pri ktorej nedošlo k následkom uvedeným v  
písmenách a) a b),  
(1) Vyšetrovaním sa na účely tohto zákona rozumie postup,  
ktorý zahŕňa zhromažďovanie a analýzu informácií o nehode  
alebo o mimoriadnej udalosti, vypracovanie záverečnej správy s  
uvedením záverov a zistenia príčin nehody alebo pôvodu  
mimoriadnej udalosti, ako aj vypracovanie bezpečnostných  
odporúčaní pre manažéra infraštruktúry a pre železničný  
podnik.  
O: 13 13) „incident“ je iná udalosť než nehoda alebo vážna  
nehoda, ktorá má vplyv alebo by mohla mať vplyv na  
bezpečnosť prevádzky železničnej dopravy;  
N
N
513/2009 § 92  
U
U
Z. z.  
O:2  
P:c),  
O: 14 14) „vyšetrovanie“ znamená postup vykonávaný na  
513/2009 § 96  
účely predchádzania nehodám a incidentom, ktorý  
Z. z.  
O:1  
V:1  
zahŕňa zhromažďovanie  
a
analýzu informácií,  
vypracovanie záverov vrátane stanovenia príčin a  
prípadne vypracovanie bezpečnostných odporúčaní;  
O: 15 15) „príčiny“ znamenajú konanie, opomenutia, udalosti  
alebo okolnosti alebo ich kombináciu, ktoré viedli k  
nehode alebo incidentu;  
N
513/2009 § 92  
d) príčinou nehody sa rozumie konanie alebo opomenutie osôb,  
udalosť, okolnosť alebo ich kombinácia, ktoré viedli k nehode,  
U
Z. z.  
O:2  
P:d)  
O: 16 16) „ľahký železničný systém“ je systém mestskej n. a.  
a/alebo prímestskej železničnej dopravy s triedou  
odolnosti proti nárazu C-III alebo C-IV (podľa normy  
EN 15227:2011) a maximálnou tuhosťou konštrukcie  
vozidla 800 kN (pozdĺžna tlaková sila v oblasti  
spriahania); ľahké železničné systémy môžu mať  
vlastnú dopravnú cestu alebo ju môžu zdieľať s cestnou  
dopravou a ich vozidlá sa obvykle nezaraďujú do  
vlakov určených na diaľkovú osobnú alebo nákladnú  
dopravu a ani naopak;  
n. a. Zavedenie  
ľahkých  
železničných  
systémov  
súvisí  
zavedením  
električko –  
vlakov,  
so  
ktorých  
zavedenie je  
v podmienka  
ch  
Slovenskej  
republiky  
z technickéh  
o hľadiska aj  
vzhľadom na  
rozdielny  
6
rozchod  
električkový  
ch  
a železničný  
ch dráh  
dráh  
nemožný  
a do  
budúcna sa  
ich  
zavedenie  
neplánuje.  
O: 17 17) „orgán posudzovania zhody“ je orgán, ktorý bol  
notifikovaný alebo určený ako orgán zodpovedný za  
činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie,  
skúšania, certifikácie a kontroly; orgán posudzovania  
zhody je označený ako „notifikovaný orgán“ po tom, čo  
ho členský štát oznámi; orgán posudzovania zhody je  
označený ako určený orgán po tom, čo ho členský štát  
určí;  
N
Návrh  
zákona  
§ 81  
O:1  
(1) Posudzovanie zhody alebo vhodnosti na použitie  
komponentov alebo vykonanie postupu ES overovania  
subsystémov podľa technických špecifikácií interoperability  
vykonáva notifikovaná osoba, ktorá je autorizovaná  
U
a notifikovaná podľa osobitného predpisu28)  
.
28) § 10 až 21 zákona č. 56/2018 Z. z.  
O: 18 18) „komponenty interoperability“ sú komponenty  
interoperability vymedzené v článku 2 bode 7 smernice  
(EÚ) 2016/797;  
N
N
Návrh  
zákona  
§ 64  
O:4  
(4) Komponentmi sú prvky a skupiny prvkov, montážne  
podskupiny a úplné montážne celky začlenené alebo určené na  
začlenenie do subsystému, od ktorých priamo alebo nepriamo  
závisí interoperabilita celého železničného systému.  
Komponentmi sú hmotné predmety, ako aj nehmotné predmety,  
ako napríklad softvér.  
(5) Držiteľom registrovaného železničného vozidla sa rozumie  
osoba registrovaná v národnom registri železničných vozidiel,  
ktorá používa železničné vozidlo ako dopravný prostriedok buď  
ako jeho vlastník, alebo na základe zmluvy s vlastníkom.  
U
U
O: 19 19) „držiteľ“ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá  
využíva vozidlo ako dopravný prostriedok, či už je jeho  
majiteľom alebo má právo ho používať, a ktorá je takto  
registrovaná v registri vozidiel uvedenom v článku 46  
smernice (EÚ) 2016/797;  
Návrh  
zákona  
§ 80  
O:5  
O: 20 20) „subjekt zodpovedný za údržbu“ (ďalej len „ECM“)  
znamená subjekt zodpovedný za údržbu vozidla, ktorý  
je ako taký registrovaný v registri vozidiel uvedenom v  
článku 47 smernice (EÚ) 2016/797;  
N
N
Návrh  
zákona  
§ 77  
O:1  
(1) Železničnému vozidlu sa pred jeho použitím určí osoba  
zodpovedná za údržbu železničného vozidla; tá sa uvedie v  
národnom registri železničných vozidiel.  
U
U
O: 21 21) „vozidlo“ je železničné vozidlo  
s
vlastným  
513/2009 § 20  
Z. z. O:3  
(3) Železničné vozidlo je koľajové vozidlo s vlastným pohonom  
alebo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje na vlastných  
kolesách po železničnej dráhe a skladá sa z jedného alebo z  
viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov alebo z častí  
týchto subsystémov.  
pohonom alebo bez neho uspôsobené na jazdu na  
kolesách na železničných dráhach; vozidlo sa skladá z  
jedného alebo viacerých štrukturálnych a funkčných  
subsystémov;  
7
O: 22 22) „výrobca“ je výrobca v zmysle vymedzenia v  
článku 2 bode 36 smernice (EÚ) 2016/797;  
N
N
Návrh  
zákona  
§ 64  
O: 5  
V: 1  
Výrobcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo  
právnická osoba, ktorá vyrába komponenty, subsystémy alebo  
železničné vozidlá alebo ich uvádza na trh pod svojím menom  
alebo ochrannou známkou.  
U
U
O: 23 23) „odosielateľ“ znamená podnik, ktorý odosiela tovar  
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
P: c  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
Pojmy  
buď vo svojom mene, alebo v mene tretej osoby;  
odosielateľ,  
príjemca,  
nakladač,  
vykladač,  
plnič,  
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
vyprázdňova  
č
sú  
subjekty,  
ktoré majú  
vplyv na  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
bezpečnosť  
prevádzky  
železničného  
systému.  
Keďže nejde  
o taxatívny  
výpočet  
uvedených  
subjektov  
a do právnej  
normy nie je  
povolené  
uviesť  
subjekty  
príkladmo,  
predkladateľ  
návrhu  
zákona  
uprednostnil  
takúto formu  
transpozície.  
Definície  
pojmov sú  
vysvetlené  
8
aspoň  
v dôvodovej  
správe.  
O: 24 24) „príjemca“ je každá fyzická alebo právnická osoba,  
ktorá prijíma tovar na základe zmluvy o preprave; ak sa  
preprava uskutočňuje bez zmluvy o preprave, za  
príjemcu sa považuje každá fyzická alebo právnická  
osoba, ktorá preberá zodpovednosť za prichádzajúci  
tovar;  
N
N
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
P: c  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
U
U
U
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
O: 25 25) „nakladač“ je každý podnik, ktorý nakladá zabalený  
tovar, malé kontajnery alebo prenosné cisterny na  
vozeň alebo do kontajnera alebo ktorý nakladá  
kontajner, kontajner na hromadnú prepravu,  
viacčlánkový kontajner na plyn, cisternový kontajner  
alebo prenosnú cisternu na vozeň;  
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
P: c  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
O: 26 26) „vykladač“ je podnik, ktorý z vozňa skladá  
kontajner, kontajner na hromadnú prepravu,  
viacčlánkový kontajner na plyn, cisternový kontajner  
alebo prenosnú cisternu, alebo každý podnik, ktorý  
vykladá zabalený tovar, malé kontajnery alebo  
prenosné cisterny z vozňa alebo z kontajnera, alebo  
každý podnik, ktorý vyprázdňuje tovar z cisterny  
(cisternového vozňa, vozňa so snímateľnou cisternou  
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
P: c  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
9
alebo cisternového kontajnera) alebo z batériového  
vozňa alebo viacčlánkového kontajnera na plyn alebo z  
vozňa, veľkého kontajnera alebo malého kontajnera na  
hromadnú prepravu alebo kontajnera na hromadnú  
prepravu;  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
O: 27 27) „plnič“ je podnik, ktorý nakladá tovar do cisterny  
(vrátane cisternového vozňa, vozňa so snímateľnou  
cisternou, prenosnej cisterny alebo cisternového  
kontajnera), do vozňa, veľkého kontajnera alebo  
malého kontajnera na hromadnú prepravu, do  
batériového vozňa alebo viacčlánkového kontajnera na  
plyn;  
N
N
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
P: c  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
U
U
U
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
O: 28 28) „vyprázdňovač“ je podnik, ktorý vyberá tovar z  
cisterny (vrátane cisternového vozňa, vozňa so  
snímateľnou cisternou, prenosnej cisterny alebo  
cisternového kontajnera), vozňa, veľkého kontajnera  
alebo malého kontajnera na hromadnú prepravu alebo z  
batériového vozňa alebo viacčlánkového kontajnera na  
plyn;  
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 2  
P: c  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
O: 29 29) „dopravca“ je podnik, ktorý uskutočňuje prepravu  
514/2009 § 6  
Z. z. O:1  
(1) Dopravcom na účely tohto zákona je dráhový podnik, ktorý  
vo verejnej osobnej doprave uzatvára s cestujúcim zmluvu o  
na základe zmluvy o preprave;  
preprave osôb 5)a  
v
nákladnej doprave uzatvára  
s
odosielateľom zmluvu o preprave nákladu 6)(ďalej len "zmluva  
o preprave").  
10  
O: 30 30) „obstarávateľ“ je verejnoprávny alebo súkromný  
subjekt, ktorý si objednáva navrhnutie a/alebo  
výstavbu, obnovu alebo modernizáciu subsystému;  
O: 31 31) „typ činnosti“ je typ charakterizovaný osobnou  
dopravou, do ktorej patria alebo nepatria služby  
vysokorýchlostnej dopravy, nákladná doprava, do  
ktorej patrí alebo nepatrí doprava nebezpečného tovaru,  
a iba posunovacie služby;  
N
N
Návrh  
zákona  
§ 73  
O: 8  
V: 1  
§ 86  
(8) Obstarávateľom subsystému podľa odsekov 1 a 6 je osoba,  
ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, modernizáciu alebo  
obnovu subsystému.  
U
U
Návrh  
zákona  
(28) Druhom činností sa na účely tohto zákona rozumie druh  
O: 28 charakterizovaný osobnou dopravou, ktorá môže zahŕňať aj  
služby vysokorýchlostnej dopravy, nákladnou dopravou, ktorá  
môže zahŕňať aj prepravu nebezpečného tovaru a posunovacie  
služby.  
O: 32 32) „rozsah činnosti“ je rozsah charakterizovaný  
N
N
N
Návrh  
zákona  
§ 86  
(29) Rozsahom činností sa na účely tohto zákona rozumie  
U
U
U
počtom cestujúcich a/alebo objemom tovaru  
a
O: 29 rozsah charakterizovaný počtom cestujúcich alebo objemom  
tovaru a odhadovanou veľkosťou dotknutého železničného  
podniku podľa počtu zamestnancov zamestnaných v odvetví  
železníc.  
odhadovanou veľkosťou dotknutého železničného  
podniku podľa počtu zamestnancov pracujúcich v  
odvetví železníc (t. j. mikropodnik, malý podnik,  
stredný podnik alebo veľký podnik);  
O: 33 33) „oblasť činnosti“ je sieť alebo siete v rámci jedného  
alebo viacerých členských štátov, v ktorých má  
železničný podnik v úmysle prevádzkovať svoju  
činnosť.  
Návrh  
zákona  
§ 86  
O:4  
(4) V žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa uvedie  
druh a rozsah zabezpečovaných činností, železničná sieť na  
ktorej železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú  
dopravu  
V:1,  
prvá  
časť  
vety  
§ 82  
O:2  
Č. 4  
KAPITOLA II  
Návrh  
zákona  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
ROZVOJ A RIADENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNÍC  
Článok 4  
a) povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s  
existujúcimi technickými špecifikáciami interoperability pre  
jednotlivé subsystémy alebo ich časti so zámerom splnenia  
spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len "bezpečnostný  
cieľ") a použitím spoločných bezpečnostných metód  
zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie,  
Úloha subjektov v železničnom systéme Únie pri  
rozvíjaní a zlepšovaní bezpečnosti železníc  
1. S cieľom rozvíjať a zlepšovať bezpečnosť železníc  
členské štáty v rámci limitov svojich právomocí:  
a) zabezpečujú, aby sa zachovala všeobecná  
bezpečnosť železníc, a ak je to uskutočniteľné, aby sa  
neustále zvyšovala s prihliadnutím na vývoj práva Únie  
a medzinárodných predpisov a v oblasti technického a  
vedeckého pokroku, pričom priorita sa kladie na  
predchádzanie nehodám;  
O: 1  
P: a)  
b) vymedzení povinností a zodpovednosti  
1. manažéra infraštruktúry  
a železničných podnikov za  
vytvorenie a používanie systému riadenia bezpečnosti (§ 84),  
2. bezpečnostného orgánu a agentúry za vydávanie  
bezpečnostných povolení (§ 87) a bezpečnostných osvedčení (§  
86),  
P: b) b) zabezpečujú, aby sa všetky uplatniteľné právne  
3. bezpečnostného orgánu za štátny dozor nad bezpečnosťou  
tohto systému a  
predpisy uplatňovali otvoreným a nediskriminačným  
spôsobom  
a
podporovali tak rozvoj jednotného  
4. vyšetrovacieho orgánu za vyšetrovanie nehôd  
mimoriadnych udalostí,  
a
európskeho železničného dopravného systému;  
P: c)  
c) zabezpečujú, aby sa v uvedených opatreniach na  
c) vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov,  
11  
rozvoj a zlepšenie bezpečnosti železníc zohľadnila  
potreba systémového prístupu;  
d) zabezpečujú, aby zodpovednosťou za bezpečnú  
prevádzku železničného systému Únie a riadenie rizík,  
osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov  
železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu  
a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré  
majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému  
Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá,  
subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby  
spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér  
P:d)  
ktoré  
s
tým súvisia, boli poverení manažéri  
infraštruktúry a železničné podniky, každý za svoju  
časť systému, a to tak, že budú povinní:  
i) vykonávať opatrenia nevyhnutné na riadenie rizík  
podľa článku 6 ods. 1 písm. a) v prípade potreby vo  
vzájomnej spolupráci;  
infraštruktúry  
a
železničné podniky mohli bezpečne  
prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na  
kontrolu rizík,  
ii) uplatňovať vnútroštátne predpisy a predpisy Únie;  
iii) zaviesť systémy riadenia bezpečnosti v súlade s  
touto smernicou;  
e) bez ohľadu na občianskoprávnu zodpovednosť a v  
súlade s právnymi požiadavkami členských štátov  
zabezpečujú, že každý manažér infraštruktúry a každý  
železničný podnik je vo vzťahu k používateľom,  
d) zohľadnení systematického prístupu k rozvoju a k  
zvyšovaniu bezpečnosti so zreteľom na vývoj legislatívy  
Európskej únie a na technický a vedecký pokrok s prioritou  
prevencie nehôd,  
P: e)  
e) monitorovaní vývoja bezpečnosti  
a
zhromažďovaní  
informácií o spoločných bezpečnostných indikátoroch (ďalej  
len "bezpečnostný indikátor") a ich zasielaní agentúre vo forme  
výročných správ bezpečnostného orgánu,  
zákazníkom, príslušným zamestnancom  
a ďalším  
subjektom uvedeným v odseku 4 zodpovedný za svoju  
časť systému a jej bezpečnú prevádzku vrátane  
dodávok materiálov a zadávanie objednávok na služby;  
f) vypracujú a uverejnia ročné bezpečnostné plány, v  
ktorých sa stanovujú plánované opatrenia na  
dosiahnutie CST a  
f)  
uplatňovaní  
právnych  
predpisov  
otvoreným  
a nediskriminačným spôsobom a podpore rozvoja jednotného  
európskeho železničného dopravného systému,  
g) uverejňovaní ročných bezpečnostných plánov, ktoré  
obsahujú plánované opatrenia na dosiahnutie bezpečnostných  
cieľov,  
P: f)  
P: g) g) v prípade potreby podporujú agentúru pri jej práci na  
monitorovaní rozvoja bezpečnosti železníc na úrovni  
Únie.  
h) spolupráci s agentúrou pri monitorovaní rozvoja bezpečnosti  
železníc.  
O: 2  
2. Agentúra v rámci svojich právomocí zabezpečuje, n. a.  
aby sa zachovala všeobecná bezpečnosť železníc, a ak  
je to uskutočniteľné, aby sa neustále zvyšovala, s  
prihliadnutím na vývoj práva Únie a v oblasti  
technického a vedeckého pokroku, pričom priorita sa  
kladie na predchádzanie vážnym nehodám.  
n. a.  
O: 3  
P: a)  
3.Železničné podniky a manažéri infraštruktúry:  
a) vykonávajú opatrenia nevyhnutné na riadenie rizík  
podľa článku 6 ods. 1 písm. a) v prípade potreby vo  
vzájomnej spolupráci a v spolupráci s ostatnými  
subjektmi;  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O:3  
(3) Železničný podnik a manažér infraštruktúry v mci  
zabezpečenia povinností a zodpovednosti podľa odseku 2  
a) vykonávajú opatrenia na kontrolu rizík,  
b) vo svojich systémoch riadenia bezpečnosti zohľadňujú riziká  
spojené s činnosťou iných subjektov,  
U
P: b) b) vo svojich systémoch riadenia bezpečnosti  
c) ak je potrebné, zmluvne zaväzujú subjekty podľa odseku 2,  
12  
zohľadňujú riziká spojené s činnosťami iných subjektov  
a tretích strán;  
ktoré majú vplyv na bezpečnosť železníc, aby prijali opatrenia  
na kontrolu rizík,  
P: c)  
c) v prípade potreby zmluvne zaväzujú iných subjektov  
uvedených v odseku 6, ktorí majú potenciálny vplyv na  
bezpečnosť prevádzky železničného systému Únie, aby  
d) zmluvne zabezpečujú, aby ich dodávatelia vykonávali  
opatrenia na kontrolu rizík prostredníctvom uplatňovania  
bezpečnostných metód pre postupy monitorovania a sprístupnili  
ich na základe žiadosti agentúre alebo bezpečnostnému orgánu.  
P: d) prijali opatrenia na riadenie rizík a  
d) zabezpečujú, aby ich dodávatelia vykonávali  
opatrenia  
na  
riadenie  
rizík  
prostredníctvom  
uplatňovania CSM pre postupy monitorovania  
stanovené v CSM týkajúcich sa monitorovania podľa  
článku 6 ods. 1 písm. c) a aby bola táto skutočnosť  
stanovená v zmluvných dojednaniach, ktoré sa majú  
sprístupniť na žiadosť agentúry alebo vnútroštátneho  
bezpečnostného orgánu.  
O: 4  
4. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť  
železničných podnikov a manažérov infraštruktúry  
podľa odseku 3, subjekty zodpovedné za údržbu a  
všetky ostatné subjekty s možným dosahom na  
bezpečnosť prevádzky železničného systému Únie  
vrátane výrobcov, podnikov údržby, držiteľov,  
poskytovateľov služieb, obstarávateľov, dopravcov,  
odosielateľov, príjemcov, nakladačov, vykladačov,  
plničov a vyprázdňovačov:  
a) vykonávajú opatrenia nevyhnutné na riadenie rizík v  
prípade potreby v spolupráci s ostatnými subjektmi;  
b) zabezpečujú, aby nimi dodané subsystémy,  
príslušenstvo, zariadenia a služby spĺňali stanovené  
požiadavky a podmienky používania, aby ich dotknutý  
železničný podnik a/alebo dotknutý manažér  
infraštruktúry mohol bezpečne prevádzkovať.  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O:2  
P:c)  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená  
c) na vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov,  
dovozcov, osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla  
U
a
držiteľov železničných vozidiel, obstarávateľov  
a
dodávateľov materiálu a údržbárskych prác, poskytovateľov  
služieb a subjektov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky  
železničného systému Európskej únie za to, že dodané  
železničné vozidlá, subsystémy, zariadenia, príslušenstvo,  
materiály a služby spĺňajú požiadavky a podmienky používania,  
aby ich manažér infraštruktúry a železničné podniky mohli  
bezpečne prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných  
opatrení na kontrolu rizík,  
P: a)  
P:b)  
O: 5  
P: a)  
5. Železničné podniky, manažéri infraštruktúry a každý  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 4  
(4) Subjekt podľa odseku 2 písm. b) a c) , ktorý identifikuje  
bezpečnostné riziko súvisiace s chybami, konštrukčnými  
nezhodami alebo poruchami technického vybavenia vrátane  
U
subjekt uvedený  
bezpečnostné  
v
odseku 4, ktorý identifikuje  
riziko  
súvisiace  
alebo  
vrátane  
s
chybami,  
poruchami  
nedostatkov  
konštrukčnými  
nezhodami  
vybavenia  
nedostatkov  
štrukturálnych  
subsystémov  
alebo  
je  
technického  
o bezpečnostnom riziku informovaný v rámci svojej  
pôsobnosti, prijme nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom  
riešiť bezpečnostné riziko a oznámi ho príslušným orgánom,  
aby prijali potrebné nápravné opatrenia na zachovanie  
bezpečnej prevádzky železničného systému Európskej únie.  
štrukturálnych subsystémov alebo je o takomto riziku  
informovaný, v rámci svojich príslušných právomocí:  
a) prijíma nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom  
riešiť identifikované bezpečnostné riziko;  
13  
P: b) b) oznamuje tieto riziká príslušným zainteresovaným  
stranám, aby tieto strany mohli prijať všetky ďalšie  
potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie  
zachovania bezpečnej prevádzky železničného systému  
Únie.  
Agentúra môže zaviesť nástroj, ktorý uľahčí túto n. a.  
výmenu informácií medzi príslušnými subjektmi, berúc  
do úvahy súkromie používateľov, výsledky analýzy  
nákladov a prínosov, ako aj aplikácie IT a registre,  
ktoré už zriadila.  
n. a.  
U
O:6  
6. V prípade výmeny vozidiel medzi železničnými  
podnikmi si všetky zainteresované subjekty vymieňajú  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 5  
(5) Ak si železničné podniky odovzdávajú pri výkone dopravy  
železničné vozidlá, zároveň si všetky subjekty poskytnú  
informácie dôležité z hľadiska bezpečnej prevádzky vrátane  
všetky informácie dôležité  
z hľadiska bezpečnej  
prevádzky okrem iného vrátane informácií o stave a  
histórii dotknutého vozidla, prvkoch dokumentácie  
údržby na účely vysledovateľnosti, vysledovateľnosti  
činností nakládky a o nákladných listoch.  
informácii o stave a histórii železničného vozidla  
dokumentácii údržby za účelom jej vysledovateľnosti,  
vysledovateľnosti činností nakládky a o nákladných listoch.  
a
Č: 5  
Článok 5  
N
513/2009 § 91  
(2) Výročná správa obsahuje údaje  
U
Z. z.  
O:2  
P:a)  
a) o vývoji bezpečnosti železničného systému, vrátane súhrnu  
bezpečnostných indikátorov podľa prílohy č. 8,  
Spoločné bezpečnostné ukazovatele (CSI)  
1. Aby sa zjednodušilo hodnotenie v súvislosti s  
O: 1  
dosiahnutím CST  
a
zabezpečilo monitorovanie  
všeobecného rozvoja bezpečnosti železníc, členské  
štáty prostredníctvom výročných správ vnútroštátnych  
bezpečnostných orgánov podľa článku 19 zhromažďujú  
informácie o CSI.  
O: 2  
2. CSI sa uvádzajú v prílohe I.  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O:8  
V:2  
Bezpečnostné indikátory sa vo výročnej správe bezpečnostného  
orgánu uvedú v štruktúre podľa prílohy č. 8.  
U
Č: 6  
Článok 6  
n. a.  
n. a.  
Spoločné bezpečnostné metódy (CSM)  
1. V CSM sa opisuje spôsob, akým sa posudzujú  
úrovne bezpečnosti, dosahovanie bezpečnostných  
O:1  
cieľov  
a
dodržiavanie ostatných bezpečnostných  
požiadaviek, vrátane podľa potreby prostredníctvom  
nezávislého orgánu pre posudzovanie, a na tento účel sa  
vypracujú a stanovia:  
P:a)  
a) metódy hodnotenia a posudzovania rizík;  
14  
P:b)  
b) metódy posudzovania zhody  
s požiadavkami  
stanovenými bezpečnostných osvedčeniach  
v
a
bezpečnostných povoleniach vydaných v súlade s  
článkami 10 a 12;  
P:c)  
P:d)  
c) metódy dohľadu, ktoré majú uplatňovať vnútroštátne  
bezpečnostné orgány, a metódy monitorovania, ktoré  
majú uplatňovať železničné podniky, manažéri  
infraštruktúry a subjekty zodpovedné za údržbu;  
d) metódy na posudzovanie úrovne bezpečnosti a  
výkonnosti železničných prevádzkovateľov v oblasti  
bezpečnosti na úrovni členských štátoch ako aj Únie;  
e) metódy na posúdenie dosiahnutia bezpečnostných  
cieľov na úrovni členského štátu a Únie a  
P:e)  
P:f)  
f) akékoľvek iné metódy vzťahujúce sa na proces v  
rámci systému riadenia bezpečnosti, ktorý treba  
harmonizovať na úrovni Únie.  
O: 2  
2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov poverí n. a.  
agentúru vypracovaním návrhu CSM a ich zmien a  
predkladaním príslušných odporúčaní Komisii na  
základe jasného zdôvodnenia potreby nových alebo  
zmenených CSM a ich vplyvu na existujúce pravidlá a  
na úroveň bezpečnosti železničného systému Únie.  
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s  
postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 3  
Ak výbor uvedený v článku 28 (ďalej len „výbor“)  
nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh  
vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí  
pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.  
n. a.  
Pri vypracovávaní, prijímaní a preskúmavaní CSM sa  
zohľadňujú názory používateľov, vnútroštátnych  
bezpečnostných orgánov a zainteresovaných strán, v  
prípade potreby vrátane sociálnych partnerov.  
K
odporúčaniam je pripojená správa o výsledkoch tejto  
konzultácie a správa o posúdení vplyvu novej alebo  
zmenenej CSM, ktorá sa má prijať.  
O:3  
3. Agentúra alebo Komisia počas vykonávania mandátu n. a.  
uvedeného v odseku 2 systematicky a pravidelne  
informuje výbor o prípravnej práci na CSM. Počas tejto  
práce môže Komisia adresovať agentúre akékoľvek  
n. a.  
15  
užitočné odporúčania týkajúce sa CSM a analýzy  
nákladov a prínosov. Komisia môže najmä požadovať,  
aby agentúra preskúmala alternatívne riešenia a aby sa  
posúdenie nákladov a prínosov týchto alternatívnych  
riešení uviedlo v správe pripojenej k návrhu CSM. V  
súvislosti s úlohami uvedenými v prvom pododseku  
pomáha Komisii výbor.  
O:4  
4.Komisia preskúma odporúčanie vydané agentúrou s n. a.  
cieľom overiť plnenie mandátu uvedeného v odseku 2.  
Ak mandát nebol splnený, Komisia požiada agentúru o  
preskúmanie svojho odporúčania poukázaním na body  
mandátu, ktoré neboli splnené. V odôvodnených  
prípadoch môže Komisia rozhodnúť o zmene mandátu  
agentúry v súlade s postupom stanoveným v odseku 2.  
V súvislosti s úlohami uvedenými v prvom pododseku  
pomáha Komisii výbor.  
n. a.  
O:5  
5. CSM sa pravidelne revidujú s prihliadnutím na n. a.  
skúsenosti získané pri ich uplatňovaní a celkový vývoj  
bezpečnosti železníc, ako aj v záujme všeobecného  
zachovania bezpečnosti a, ak je to uskutočniteľné, jej  
neustáleho zvyšovania.  
n. a.  
O:6  
O:7  
6. Na základe odporúčania agentúry a akýchkoľvek n. a.  
jeho zmien a po preskúmaní podľa odseku 4 tohto  
článku je Komisia oprávnená prijímať delegované akty  
v súlade s článkom 27 týkajúcim sa obsahu CSM.  
n. a.  
U
7. Členské štáty na základe prijatia CSM a ich zmien  
bezodkladne uskutočňujú všetky potrebné zmeny  
svojich vnútroštátnych predpisov.  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O:2  
P:a)  
(2) Bezpečnosť železničného systému je založená na  
a) povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s  
existujúcimi technickými špecifikáciami interoperability pre  
jednotlivé subsystémy alebo ich časti so zámerom splnenia  
spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len "bezpečnostný  
cieľ") a použitím spoločných bezpečnostných metód  
zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie,  
Č: 7  
Článok 7  
N
Návrh  
zákona  
§ 82  
O: 6  
(6) Bezpečnostným cieľom podľa odseku 2 písm. a) sa  
rozumie minimálna úroveň bezpečnosti vyjadrená cieľovou  
úrovňou bezpečnosti, ktorú musia dosiahnuť rôzne časti  
železničného systému a železničný systém ako celok. Rôznymi  
časťami železničného systému sa rozumejú napríklad  
konvenčný železničný systém, vysokorýchlostný železničný  
U
Spoločné bezpečnostné ciele (CST)  
O: 1  
1. V CST sa stanovujú minimálne úrovne bezpečnosti,  
ktoré musí dosiahnuť systém ako celok, a ak je to  
možné, jednotlivé časti železničného systému v každom  
členskom štáte a v Únii. CST sa môžu vyjadriť formou  
16  
kritérií prijateľnosti rizík alebo cieľových úrovní  
bezpečnosti a v ich rámci sa zohľadňujú predovšetkým:  
a) individuálne riziká pre cestujúcich, personál vrátane  
zamestnancov alebo dodávateľov, pre používateľov  
priecestí a iné osoby a bez toho, aby boli dotknuté  
systém, dlhé železničné tunely alebo mosty, železničné trate  
využívané výlučne na nákladnú dopravu. Pri určení minimálnej  
úrovne bezpečnosti sa zohľadňujú najmä  
P: a)  
a) riziká pre cestujúcich,  
existujúce vnútroštátne  
a
medzinárodné predpisy  
b) riziká pre zamestnancov manažéra infraštruktúry a  
P: b) týkajúce sa zodpovednosti, individuálne riziká pre  
neoprávnené osoby;  
železničných podnikov, ako aj pre zamestnancov dodávateľov  
služieb pre železničný systém,  
b) spoločenské riziká.  
c) riziká pre účastníkov cestnej premávky na priecestiach  
a priechodoch a iné osoby bez toho, aby boli dotknuté platné  
právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti účastníkov nehody,  
d) riziká pre osoby neoprávnene sa pohybujúce v obvode dráhy  
a v prevádzkových priestoroch manažéra infraštruktúry a  
e) spoločenské riziká.  
O:2  
2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov poverí n. a.  
agentúru vypracovaním návrhu CST a ich zmien a  
predkladaním príslušných odporúčaní Komisii na  
základe jasného zdôvodnenia potreby nových alebo  
zmenených CST a ich vplyvu na existujúce predpisy.  
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s  
postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 3  
Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme  
návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods.  
4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.  
n. a.  
O:3  
3.Agentúra alebo Komisia počas vykonávania mandátu n. a.  
uvedeného v odseku 2 systematicky a pravidelne  
informuje výbor o prípravnej práci na CSM. Počas tejto  
práce môže Komisia adresovať agentúre akékoľvek  
užitočné odporúčania týkajúce sa CST a analýzy  
nákladov a prínosov. Komisia môže najmä požadovať,  
aby agentúra preskúmala alternatívne riešenia a aby sa  
posúdenie nákladov a prínosov týchto alternatívnych  
riešení uviedlo v správe pripojenej k návrhu CST.  
n. a.  
V súvislosti s úlohami uvedenými v prvom pododseku  
pomáha Komisii výbor.  
O:4  
4. Komisia preskúma odporúčanie vydané agentúrou s n. a.  
cieľom overiť plnenie mandátu uvedeného v odseku 2.  
Ak mandát nebol splnený, Komisia požiada agentúru o  
preskúmanie svojho odporúčania poukázaním na body  
n. a.  
17  
mandátu, ktoré neboli splnené. V odôvodnených  
prípadoch môže Komisia rozhodnúť o zmene mandátu  
agentúry v súlade s postupom stanoveným v odseku 2.  
V súvislosti s úlohami uvedenými v prvom pododseku  
pomáha Komisii výbor.  
O:5  
O:6  
O:7  
5.CST sa pravidelne revidujú s prihliadnutím na n. a.  
celkový vývoj bezpečnosti železníc. Revidované CST  
musia odrážať všetky prioritné oblasti, v ktorých sa má  
bezpečnosť ďalej zlepšovať.  
6. Na základe odporúčania agentúry a akýchkoľvek n. a.  
jeho zmien a po preskúmaní podľa odseku 4 tohto  
článku je Komisia oprávnená prijímať delegované akty  
v súlade s článkom 27 týkajúcim sa obsahu CST.  
n. a.  
n. a.  
U
7. Členské štáty prijímajú všetky potrebné zmeny  
svojich vnútroštátnych predpisov, aby sa v súlade so  
zodpovedajúcim harmonogramom vykonávania splnili  
aspoň CST a revidované CST. Uvedené zmeny sa  
N
Návrh  
zákona  
§ 83  
O:2  
V: 2  
Predmetom notifikácie sú aj všetky ich zmeny a doplnenia.  
zohľadňujú  
v
ročných bezpečnostných plánoch  
§ 82  
O: 2  
P: g)  
Bezpečnosť železničného systému je založená na  
uvedených v článku 4 ods. 1 písm. f). Členské štáty  
oznámia Komisii príslušné predpisy v súlade s článkom  
8.  
g) uverejňovaní ročných bezpečnostných plánov, ktoré  
obsahujú plánované opatrenia na dosiahnutie bezpečnostných  
cieľov,  
Č: 8  
O:1  
P:a)  
P:b)  
P:c)  
Článok 8  
N
Návrh  
zákona  
§ 83  
O:  
1,6  
(1) Národnými bezpečnostnými predpismi sa na účely tohto  
zákona rozumejú slovenské právne predpisy, prevádzkové  
predpisy a rozhodnutia manažéra infraštruktúry uvedené  
v prílohe č. 9, ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť  
železničného systému alebo technické požiadavky odlišné od  
požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch  
Európskej únie alebo v medzinárodných predpisoch a sú určené  
pre železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.  
U
Vnútroštátne bezpečnostné predpisy  
1.Vnútroštátne predpisy notifikované do 15. júna 2016  
podľa smernice 2004/49/ES sa uplatňujú, ak:  
a) patria medzi jeden z typov identifikovaných podľa  
prílohy II a  
b) sú v súlade s právom Únie, najmä pokiaľ ide o TSI,  
CST a CSM a  
c) nepovedú k svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému  
obmedzovaniu v súvislosti s prevádzkou železničnej  
dopravy medzi členskými štátmi.  
(6) Ak po preskúmaní notifikovaného návrhu nového  
národného bezpečnostného predpisu podľa odseku 5 Európska  
komisia alebo agentúra oznámi, že návrh bezpečnostného  
predpisu považuje za nezlučiteľný so spoločnou bezpečnostnou  
metódou alebo  
s
požiadavkou dosiahnuť minimálny  
bezpečnostný cieľ, za prostriedok úmyselnej diskriminácie  
alebo skrytého obmedzenia železničnej prevádzky medzi  
členskými štátmi, nemožno ho vydať.  
18  
O:2  
2.Členské štáty do 16. júna 2018 preskúmajú n. a.  
vnútroštátne predpisy uvedené v odseku 1 a zrušia: a)  
každý vnútroštátny predpis, ktorý nebol oznámený,  
alebo ktorý nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1; b)  
každý vnútroštátny predpis, ktorý sa vplyvom práva  
Únie stal nadbytočným, predovšetkým pokiaľ ide o  
TSI, CST a CSM. Na tento účel môžu členské štáty  
využiť nástroj na spracovanie predpisov uvedený v  
článku 27 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/796 a môžu  
požiadať agentúru, aby preskúmala konkrétne predpisy  
z hľadiska uvedených v tomto odseku.  
n. a. Povinnosť je  
jednorazová  
a
vyplýva  
priamo  
zo  
smernice.  
SR si túto  
povinnosť  
splnilo  
k uvedeném  
u dátumu.  
O:3  
P:a)  
3.Členské štáty môžu stanoviť nové vnútroštátne  
predpisy podľa tejto smernice iba v týchto prípadoch:  
a) ak sa na predpisy týkajúce sa existujúcich  
bezpečnostných metód nevzťahuje CSM;  
D
Návrh  
zákona  
§ 83  
O: 4  
(4) Nový národný bezpečnostný predpis sa môže prijať,  
a) ak sa na predpisy týkajúce sa existujúcich bezpečnostných  
metód nevzťahuje spoločná bezpečnostná metóda,  
b) ak sa na prevádzkové predpisy železničnej siete nevzťahujú  
technické špecifikácie interoperability,  
U
P: b) b) ak sa na prevádzkové predpisy železničnej siete  
zatiaľ nevzťahujú TSI;  
c) ako naliehavé preventívne opatrenie, a to najmä v  
nadväznosti na nehodu alebo incident;  
d) ak je potrebné revidovať už oznámený predpis;  
e) ak sa na pravidlá týkajúce sa požiadaviek pokiaľ ide  
c) ako naliehavé preventívne opatrenie po nehode alebo  
mimoriadnej udalosti,  
d) ak je potrebná zmena národného bezpečnostného predpisu,  
ktorý už je oznámený agentúre a Európskej komisii podľa  
odseku 2,  
P: c)  
P:d)  
P:e)  
o
zamestnancov,  
ktorí  
vykonávajú  
kľúčové  
e) ak sa na požiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej  
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb vykonávajúcich  
pracovné činnosti na dráhe a v doprave na dráhe nevzťahujú  
technické špecifikácie interoperability.  
bezpečnostné úlohy, vrátane kritérií výberu, fyzickej a  
psychickej spôsobilosti a odbornej prípravy, zatiaľ  
nevzťahujú TSI alebo smernica Európskeho parlamentu  
a Rady 2007/59/ES (1).  
O:4  
4.Členské štáty predložia návrh nového vnútroštátneho  
predpisu agentúre a Komisii na zváženie včas a v rámci  
lehôt uvedených v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ)  
2016/796 pred očakávaným zavedením nového  
predpisu do vnútroštátneho právneho systému, pričom  
N
Návrh  
zákona  
§ 83  
O: 5  
V:  
(5) Ministerstvo oznámi návrh nového národného  
bezpečnostného predpisu agentúre a Európskej komisii dva  
mesiace pred jeho zavedením prostredníctvom informačných  
technológií podľa osobitného predpisu24a). Návrh nového  
národného bezpečnostného predpisu sa riadne odôvodní.  
U
1,2  
jeho  
zavedenie  
zdôvodnia  
prostredníctvom  
primeraného systému informačných technológií  
v
24a) Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.  
súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.  
Členské štáty zabezpečujú, aby bol návrh dostatočne  
vypracovaný na to, aby mohla agentúra vykonať  
preskúmanie podľa článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ)  
2016/796.  
O:5  
5.V prípade naliehavých preventívnych opatrení môžu  
N
Návrh  
§ 83  
Tento postup sa neuplatňuje v prípade nového národného  
U
19  
členské štáty bezodkladne prijať a uplatňovať nový  
predpis. Tento predpis sa oznámi podľa článku 27 ods.  
2 (EÚ) 2016/796 a posúdi ho agentúra v súlade s  
článkom 26 ods. 1, 2 a 5 (EÚ) 2016/796.  
zákona  
O: 5  
V: 3  
bezpečnostného predpisu podľa odseku 4 písm. c); ministerstvo  
oznámi nový bezpečnostný predpis prostredníctvom  
informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) a môže  
ho bezodkladne prijať a uplatňovať.  
24a) Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.  
O:6  
O:7  
6.Ak sa agentúra dozvie, že sa nejaký vnútroštátny n. a.  
predpis, či už oznámený alebo nie, stal nadbytočným  
alebo je v rozpore s CSM alebo s akýmikoľvek iným  
právom Únie prijatým po začatí uplatňovania  
dotknutého vnútroštátneho predpisu, uplatňuje sa  
n. a.  
postup stanovený  
v
článku 26 nariadenia (EÚ)  
2016/796.  
7.Členské štáty oznámia agentúre  
a
Komisii  
N
Návrh  
zákona  
§ 83  
O:2  
V:  
(2) Národné bezpečnostné predpisy sú predmetom notifikácie  
agentúre a Európskej komisii. Predmetom notifikácie sú aj  
všetky ich zmeny a doplnenia.  
U
vnútroštátne predpisy, ktoré prijali. Použijú na to  
primeraný systém informačných technológií v súlade s  
článkom 27 nariadenia (EÚ) 2016/796. Členské štáty  
zabezpečujú, aby boli platné vnútroštátne predpisy  
ľahko dostupné, voľne k dispozícii a aby obsahovali  
terminológiu, ktorá je zrozumiteľná pre všetky  
zainteresované strany. Od členských štátov možno  
1,2  
§ 83  
O:3  
(3) Národné bezpečnostné predpisy musia byť podľa ich  
právnej povahy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej  
republiky, na webovom sídle ministerstva alebo iným účinným  
spôsobom v zrozumiteľnej podobe verejne sprístupnené.  
požadovať, aby poskytli  
predpisoch ďalšie informácie.  
o
ich vnútroštátnych  
§ 83  
O:5  
V:  
(5) Ministerstvo oznámi návrh nového národného  
bezpečnostného predpisu agentúre a Európskej komisii dva  
mesiace pred jeho zavedením prostredníctvom informačných  
technológií podľa osobitného predpisu24a). Návrh nového  
národného bezpečnostného predpisu sa riadne odôvodní.  
1,2  
§ 102  
O:1  
(1) Ministerstvo  
P:n)  
n) oznamuje národné bezpečnostné predpisy a ich zmeny  
agentúre a Európskej komisii, uverejňuje ich na svojom  
webovom sídle, rozvíja právny rámec v oblasti bezpečnosti  
železničnej dopravy a dohliada na dodržiavanie národných  
bezpečnostných predpisov,  
24a) Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.  
O:8  
8.Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že predpisy a  
obmedzenia výlučne miestnej povahy neoznámia. V  
D
Návrh  
zákona  
§ 83  
O: 2  
Národné bezpečnostné predpisy, ktoré majú výlučne miestnu  
platnosť nie sú predmetom notifikácie. Na predpisy, ktoré majú  
U
20  
takom prípade členské štáty uvedú na tieto predpisy a  
obmedzenia odkaz registroch infraštruktúry  
uvedených v článku 49 smernice (EÚ) 2016/797 alebo  
v podmienkach používania siete uvedených v článku 27  
smernice 2012/34/EÚ, uvedú informácie o tom, kde sú  
tieto predpisy a obmedzenia uverejnené.  
V:  
3,4  
výlučne miestnu platnosť sa uvedie len odkaz v registri  
železničnej infraštruktúry podľa § 80 ods. 9 a uvedú sa  
v podmienkach používania železničnej siete podľa § 37.  
v
O:9  
9.Vnútroštátne predpisy oznámené v súlade s týmto  
N
Návrh  
zákona  
§ 83  
O: 7  
(7) Oznámenie národných bezpečnostných predpisov podľa  
odseku 2 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného  
U
článkom  
nepodliehajú  
postupu  
oznamovania  
stanovenému v smernici Európskeho parlamentu a  
Rady (EÚ) 2015/1535 (1).  
predpisu24b)  
.
24b) Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií  
o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru.  
O:10 10.Agentúra  
preskúma  
návrhy  
vnútroštátnych n. a.  
n. a.  
predpisov a platné vnútroštátne predpisy v súlade s  
postupmi stanovenými v článkoch 25 a 26 nariadenia  
(EÚ) 2016/796.  
O:11 11.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8 sa vnútroštátne n. a.  
predpisy neoznámené v súlade s týmto článkom na  
účely tejto smernice neuplatňujú.  
n. a. Vyplýva  
z ustanovení  
zákona. Nie  
je potrebné  
zvlášť  
ustanoviť  
v zákone.  
Č: 9  
Článok 9  
Systémy riadenia bezpečnosti  
N
Návrh  
zákona  
§ 84  
O:1  
(1) Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú povinní mať  
systém riadenia bezpečnosti.  
U
O: 1  
1.Manažéri infraštruktúry a železničné podniky zavedú  
svoje systémy riadenia bezpečnosti, aby železničný  
systém Únie mohol dosiahnuť minimálne CST, aby  
spĺňal bezpečnostné požiadavky stanovené v TSI a aby  
sa uplatňovali príslušné časti CSM a vnútroštátne  
predpisy oznámené v súlade s článkom 8.  
V: 1  
§ 84  
O:2  
(2) Systémom riadenia bezpečnosti sa zabezpečuje plnenie  
minimálnych bezpečnostných cieľov, plnenie bezpečnostných  
požiadaviek  
technických  
špecifikácií  
interoperability,  
uplatňovanie príslušnej časti spoločnej bezpečnostnej metódy a  
národných bezpečnostných predpisov. Systém riadenia  
bezpečnosti tvoria základné prvky uvedené v prílohe č. 10.  
O:2  
2.Systém riadenia bezpečnosti sa zdokumentuje vo  
všetkých relevantných častiach, pričom sa popíše najmä  
rozdelenie zodpovednosti v rámci organizácie manažéra  
infraštruktúry alebo železničného podniku. Uvedie sa,  
akým spôsobom vedenie podniku zabezpečuje kontrolu  
N
513/2009 Príl.10  
PRÍL.10  
U
Z.  
z.  
SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI  
v znení  
návrhu  
1. Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti  
21  
na rôznych úrovniach, ako sa do všetkých úrovní  
zapájajú zamestnanci a ich zástupcovia a ako sa  
zabezpečuje postupné zlepšovanie systému riadenia  
bezpečnosti. Je potrebné, aby existoval jednoznačný  
záväzok, že sa budú dôsledne uplatňovať poznatky o  
Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť  
zdokumentované musí byť opísané najmä rozdelenie  
a
zodpovednosti v rámci podnikovej organizácie manažéra  
infraštruktúry alebo železničného podniku. Systém musí  
opisovať, akým spôsobom vedenie podniku zabezpečuje  
kontrolu v rôznych oblastiach, zapojenie personálu a jeho  
zástupcov na všetkých úrovniach a ako sa zabezpečuje  
postupné zdokonaľovanie systému riadenia bezpečnosti.  
Systém vytvorí aj jednoznačný záväzok dôsledného  
uplatňovania poznatkov o ľudských faktoroch a príslušných  
metód. Prostredníctvom systému riadenia bezpečnosti podporia  
manažéri infraštruktúry a železničné podniky kultúru vzájomnej  
dôvery, spoľahlivosti a vzdelávania, v rámci ktorej sa  
zamestnanci nabádajú, aby prispeli k rozvoju bezpečnosti pri  
zaručení dôvernosti.  
ľudských  
Prostredníctvom  
faktoroch  
a
príslušné  
riadenia  
metódy.  
bezpečnosti  
systému  
podporujú manažéri infraštruktúry a železničné podniky  
kultúru vzájomnej dôvery, spoľahlivosti a vzdelávania,  
v rámci ktorej sa zamestnanci nabádajú, aby prispievali  
k rozvoju bezpečnosti pri zaručení dôvernosti.  
O:3  
P:a)  
P:b)  
3.Systém riadenia bezpečnosti obsahuje tieto základné  
prvky:  
N
513/2009 Príl.10 2. Základné prvky systému riadenia bezpečnosti  
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z.  
Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:  
a) bezpečnostná politika schválená riaditeľom podniku a  
oznámená všetkým zamestnancom podniku,  
a) bezpečnostnú politiku, ktorú schváli riaditeľ  
organizácie a ktorá sa oznámi všetkým zamestnancom;  
b) kvalitatívne a kvantitatívne ciele organizácie na  
účely udržania a zvýšenia bezpečnosti a plány a  
postupy na dosiahnutie týchto cieľov;  
b) kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udržanie a  
zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy na dosiahnutie týchto  
cieľov.  
P:c)  
c) postupy zamerané na dodržiavanie existujúcich,  
nových a zmenených technických a prevádzkových  
noriem alebo iných normatívnych podmienok  
stanovených v TSI, vnútroštátne predpisy uvedené v  
článku 8 a v prílohe II, v iných relevantných predpisoch  
alebo rozhodnutiach orgánov;  
c) postupy dodržiavania existujúcich, nových a zmenených  
technických a prevádzkových noriem alebo iných podmienok  
určených  
1. v technických špecifikáciách interoperability,  
2. v národných bezpečnostných predpisoch,  
3. v iných predpisoch alebo  
P:d)  
P:e)  
d) postupy zamerané na zaistenie zhody s normami a  
inými normatívnymi podmienkami počas celého  
životného cyklu vybavenia a prevádzky;  
e) postupy a metódy identifikácie rizík, hodnotenia  
rizík a vykonávania opatrení na riadenie rizík vždy, keď  
zo zmeny prevádzkových podmienok alebo zavedenia  
nového materiálu vyplývajú nové riziká pre  
infraštruktúru alebo rozhranie človek-stroj-organizácia;  
f) poskytovanie vzdelávacích programov pre  
4. v rozhodnutiach bezpečnostného orgánu,  
ako aj postupy zaručenia zhody s normami a inými určenými  
podmienkami počas životnosti zariadenia v prevádzke,  
d) postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatňovanie  
opatrení na kontrolu rizík vždy, keď zo zmeny prevádzkových  
podmienok alebo z nového materiálu vyplývajú nové riziká pre  
železničnú infraštruktúru, prevádzku na nej alebo rozhranie  
človek-stroj-organizácia práce,  
P:f)  
e) vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa  
zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce  
zamestnancov  
a systémy, ktorými sa zabezpečí  
22  
zachovanie kompetencií zamestnancov  
vykonávanie úloh vrátane dojednaní týkajúcich sa  
fyzickej a psychickej spôsobilosti;  
a
riadne  
vykonávanie úloh, vrátane požiadaviek na zdravotnú  
spôsobilosť a psychickú spôsobilosť,  
f) opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií o  
bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie  
konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpečnosti,  
g) postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti  
a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie konfigurácie  
rozhodujúcich informácií o bezpečnosti,  
h) postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, mimoriadne  
udalosti, kvázinehody a iné nebezpečné udalosti oznámené,  
vyšetrené a analyzované a aby sa vykonali preventívne  
opatrenia,  
P:g)  
P:h)  
P:i)  
g)  
opatrenia  
na  
zabezpečenie  
dostatočnej  
informovanosti v rámci organizácie, prípadne medzi  
organizáciami železničného systému;  
h) postupy a formáty dokumentovania informácií o  
bezpečnosti a určenie postupu kontroly konfigurácie  
rozhodujúcich informácií o bezpečnosti;  
i) postupy, pomocou ktorých sa zabezpečí, aby nehody,  
incidenty, situácie, keď takmer došlo k havárii, a iné  
nebezpečné udalosti boli nahlasované, vyšetrované a  
analyzované a aby sa vykonali potrebné preventívne  
opatrenia;  
i) príprava plánov nasadenia poplachových a informačných  
plánov po dohode s príslušnými orgánmi a  
P:j)  
j) príprava plánov nasadenia, poplachových  
informačných plánov po dohode príslušnými  
verejnými orgánmi v prípade pohotovosti a  
k) ustanovenia o pravidelných interných auditoch  
systému riadenia bezpečnosti.  
a
j) ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému  
riadenia bezpečnosti.  
s
Manažéri infraštruktúry a železničné podniky zahrnú do  
systému riadenia bezpečnosti ďalšie prvky potrebné na pokrytie  
bezpečnostných rizík, vychádzajúc z hodnotenia rizík  
vyplývajúcich z ich vlastnej činnosti ako aj z činnosti iných  
strán vstupujúcich do procesu činnosti dráhy a železničnej  
dopravy.  
P:k)  
Manažéri infraštruktúry a železničné podniky zahrnú do  
tohto systému akékoľvek ďalšie prvky potrebné na  
pokrytie bezpečnostných rizík, vychádzajúc  
hodnotenia rizík vyplývajúcich z ich vlastnej činnosti.  
z
O:4  
4.Systém riadenia bezpečnosti je prispôsobený typu,  
rozsahu, oblasti činnosti ďalším podmienkam  
N
Návrh  
zákona  
§ 84  
O:1  
V: 3  
Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry  
a
U
a
železničného podniku zabezpečí kontrolu rizík spojených s ich  
činnosťou vrátane dodávok údržbárskych prác, materiálu  
a služieb dodávateľov, rizík vyplývajúcich z činnosti iných  
osôb a zohľadňuje riziká vyplývajúce z činností iných  
subjektov uvedených v § 82 ods. 2, ak je to vhodné a  
primerané.  
vykonávanej činnosti.. Zabezpečuje kontrolu všetkých  
rizík spojených s činnosťou manažéra infraštruktúry  
alebo železničného podniku vrátane dodávok  
údržbárskych prác a materiálu bez toho, aby bol  
dotknutý článok 14, a využívania služieb dodávateľov.  
Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne  
a
medzinárodné predpisy týkajúce sa zodpovednosti,  
systém riadenia bezpečnosti zohľadňuje aj riziká  
vyplývajúce z činností iných subjektov uvedených v  
článku 4, ak je to vhodné a primerané.  
O:5  
5.Systém riadenia bezpečnosti každého manažéra  
N
Návrh  
zákona  
§ 84  
O:4  
(4) Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí  
zohľadniť dôsledky vyplývajúce z prevádzky železničných  
podnikov v železničnej sieti a zaručiť, aby všetky železničné  
podniky mohli konať v súlade s národnými bezpečnostnými  
U
infraštruktúry zohľadňuje dôsledky vyplývajúce  
z
prevádzky rôznych železničných podnikov na sieti a  
obsahuje ustanovenia zamerané na to, aby všetky  
23  
železničné podniky mohli konať v súlade s TSI,  
vnútroštátnymi predpismi podmienkami  
stanovenými v ich bezpečnostnom osvedčení.  
predpismi,  
s
technickými špecifikáciami interoperability  
a
s
a s podmienkami určenými v bezpečnostnom osvedčení. Okrem  
toho systém riadenia bezpečnosti musí umožniť koordinovať  
núdzové postupy manažéra infraštruktúry so všetkými  
železničnými podnikmi, ktoré používajú jeho železničnú  
infraštruktúru a s integrovaným záchranným systémom, aby bol  
umožnený rýchly zásah záchrannej služby a s inou stranou,  
ktorá by mohla byť zapojená do núdzovej situácie. Ak ide  
Systémy riadenia bezpečnosti sa vypracúvajú s cieľom  
koordinovať núdzové postupy manažéra infraštruktúry  
so všetkými železničnými podnikmi, ktoré používajú  
jeho infraštruktúru, a so záchrannými službami, aby bol  
možný rýchly zásah záchrannej služby, a s akoukoľvek  
inou stranou, ktorá by mohla byť zapojená do núdzovej  
situácie. V prípade cezhraničnej infraštruktúry uľahčí  
spolupráca príslušných manažérov infraštruktúry  
nevyhnutnú koordináciu a pripravenosť príslušných  
záchranných služieb na oboch stranách hranice.  
o cezhraničnú  
železničnú  
infraštruktúru,  
koordináciu  
príslušných záchranných služieb na oboch stranách hranice  
uľahčí spolupráca príslušných manažérov infraštruktúry.  
Po vážnej nehode poskytuje železničný podnik jej  
obetiam pomoc pri postupoch podávania sťažností v  
zmysle práva Únie, najmä nariadenia Európskeho  
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (1), bez toho, aby  
boli dotknuté povinnosti iných strán. Pri takejto pomoci  
sa využívajú prostriedky komunikácie s rodinami obetí,  
ako aj psychologická podpora obetí nehôd a ich rodín.  
N
N
Návrh  
zákona  
§
O: 4  
94 (4) Železničný podnik po vážnej nehode poskytne obetiam  
U
U
pomoc pri podávaní sťažností podľa osobitného predpisu30b)  
,
pričom využije prostriedky komunikácie s rodinami obetí, ako  
aj psychologickú podporu obetí a ich rodinných príslušníkov.  
30b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  
1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach  
cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007).  
(1) Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní  
O:6  
P:a)  
6.Každý rok do 31. mája všetci manažéri infraštruktúry  
a všetky železničné podniky predložia vnútroštátnemu  
bezpečnostnému orgánu výročnú správu o bezpečnosti  
za predchádzajúci kalendárny rok. Bezpečnostná správa  
obsahuje:  
Návrh  
zákona  
§ 85  
O:1,2 každoročne do 31. mája posielať bezpečnostnému orgánu, ktorý  
vydal bezpečnostné osvedčenie a bezpečnostné povolenie  
bezpečnostnú správu za predchádzajúci kalendárny rok.  
a) informácie o tom, ako sa plnia bezpečnostné ciele  
podniku, a výsledky bezpečnostných plánov;  
(2) Bezpečnostná správa musí obsahovať  
a) údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia  
bezpečnostných plánov,  
b) informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených  
v prílohe č. 8,  
P:b) b) opis vývoja vnútroštátnych bezpečnostných  
ukazovateľov a CSI uvedených v článku 5, pokiaľ je to  
relevantné pre organizáciu podávajúcu správu;  
P:c)  
c) výsledky interných bezpečnostných auditov;  
c) výsledky interných bezpečnostných auditov,  
d) údaje o zistených nedostatkoch a poruchách v prevádzke  
železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry, ktoré by mohli  
byť relevantné pre bezpečnostný orgán vrátane informácií,  
ktoré poskytli osoby podľa § 82 ods. 4 a  
P:d) d) údaje o nedostatkoch a poruchách prevádzky  
železničnej dopravy a správy infraštruktúry, ktoré by  
mohli byť relevantné pre vnútroštátny bezpečnostný  
orgán vrátane prehľadu informácií, ktoré poskytli  
príslušné subjekty podľa článku 4 ods. 5 písm. b) a  
e) informácie o uplatnení spoločných bezpečnostných metód.  
P:e)  
e) správu o uplatnení relevantných CSM.  
24  
O:7  
7.Agentúra môže na základe informácií  
z
n. a.  
n. a.  
vnútroštátnych bezpečnostných orgánov v súlade s  
článkami 17 a 19 adresovať Komisii odporúčanie pre  
CSM vzťahujúce sa na prvky systému riadenia  
bezpečnosti, ktorý je potrebné harmonizovať na úrovni  
Únie, a to aj prostredníctvom harmonizovaných noriem,  
ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. f). V takom  
prípade sa uplatní článok 6 ods. 2  
Č: 10 KAPITOLA III  
N
Návrh  
§ 86  
§ 86  
U
BEZPEČNOSTNÁ  
CERTIFIKÁCIA  
A
zákona  
O:1,2  
Bezpečnostné osvedčenie  
UDEĽOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH POVOLENÍ  
Článok 10  
Jednotné bezpečnostné osvedčenie  
1.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 9 sa prístup k  
železničnej infraštruktúre udeľuje len železničným  
(1) Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie agentúry alebo  
bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu  
železničného podniku na železničnú sieť. Bezpečnostné  
osvedčenie sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť, alebo  
len na niektorú jej časť.  
O: 1  
podnikom,  
bezpečnostného osvedčenia, ktoré vydala agentúra v  
súlade odsekmi až alebo vnútroštátny  
bezpečnostný orgán podľa odseku 8.  
Účelom jednotného bezpečnostného osvedčenia je  
preukázať, že dotknutý železničný podnik zaviedol  
systém riadenia bezpečnosti a že je schopný zabezpečiť  
bezpečnú prevádzku v plánovanej oblasti činnosti.  
2.Železničný podnik vo svojej žiadosti o jednotné  
ktoré  
sú  
držiteľmi  
jednotného  
(2) Vydaním bezpečnostného osvedčenia sa potvrdzuje, že  
železničný podnik zaviedol systém riadenia bezpečnosti a že je  
s
5
7
spôsobilý spĺňať požiadavky uvedené  
v
technických  
špecifikáciách interoperability a v právne záväzných aktoch  
Európskej únie, ako aj v národných bezpečnostných predpisoch,  
a teda že je schopný kontrolovať všetky riziká a zaručiť  
bezpečnú dopravu v železničnej sieti.  
O:2  
N
N
Návrh  
zákona  
§ 86  
O:4  
V:  
prvá  
časť  
vety  
§ 86  
O:4  
(4) V žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa uvedie  
druh a rozsah zabezpečovaných činností, železničná sieť na  
ktorej železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú  
dopravu  
U
U
bezpečnostné osvedčenie uvedie typ  
a
rozsah  
zabezpečovaných železničných činností a plánovanú  
oblasť činnosti.  
1
O:3  
P:a)  
3.K žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie sa  
prikladajú podklady vrátane listinného dôkazu o tom,  
že:  
a) železničný podnik zaviedol systém riadenia  
bezpečnosti v súlade s článkom 9 a že spĺňa požiadavky  
stanovené v TSI, CSM a CST a iných príslušných  
právnych predpisoch, a to v záujme riadenia rizík a  
bezpečného poskytovania dopravných služieb v rámci  
siete a  
Návrh  
zákona  
(4) V žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa uvedie  
druh a rozsah zabezpečovaných činností, železničná sieť na  
ktorej železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú  
dopravu a pripojí sa dokumentácia o tom, že železničný podnik  
a) zaviedol systém riadenia bezpečnosti podľa § 84 a spĺňa  
požiadavky  
interoperability,  
ustanovené  
v technických  
cieľoch,  
špecifikáciách  
spoločných  
bezpečnostných  
bezpečnostných metódach a príslušných platných právnych  
predpisoch v záujme kontroly rizík a bezpečného poskytovania  
železničných služieb a  
P:b)  
b) železničný podnik v prípade potreby spĺňa  
25  
požiadavky stanovené v príslušných vnútroštátnych  
predpisoch oznámených v súlade s článkom 8.  
b) spĺňa požiadavky ustanovené v národných bezpečnostných  
predpisoch podľa § 83.  
Uvedená žiadosť a informácie o všetkých žiadostiach,  
štádiách príslušných postupov a ich výsledkoch a  
prípadne o žiadostiach a rozhodnutiach odvolacej rady  
sa podávajú prostredníctvom jednotného kontaktného  
miesta uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ)  
2016/796.  
(3) Žiadosť o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa podáva  
§ 86  
O:3  
prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa  
osobitného predpisu24a)  
.
24a) Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.  
O:4  
4.Agentúra, respektíve v prípadoch uvedených v  
odseku 8 vnútroštátny bezpečnostný úrad, vydáva  
jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo oznamuje  
N
Návrh  
zákona  
§ 86  
(15) Agentúra a bezpečnostný orgán sú povinní rozhodnúť  
U
O: 15 o udelení bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 5 a odseku  
10 alebo vydať rozhodnutie o zamietnutí bezpečnostného  
osvedčenia do štyroch mesiacov od podania alebo doplnenia  
žiadosti.  
žiadateľovi rozhodnutie  
o zamietnutí vo vopred  
stanovenej a primeranej lehote a v každom prípade  
najneskôr do štyroch mesiacov od doručenia všetkých  
požadovaných informácií a akýchkoľvek dodatočných  
informácií požadovaných od žiadateľa. Agentúra,  
respektíve  
v prípadoch uvedených v odseku 8  
vnútroštátny bezpečnostný orgán, uplatňuje praktické  
dojednania týkajúce sa postupu certifikácie, ktoré sa  
stanovia vo vykonávacom akte, ako sa uvádza v odseku  
10.  
O:5  
5.Agentúra vydáva jednotné bezpečnostné osvedčenie  
železničným podnikom, ktorých oblasť činnosti sa  
nachádza v jednom alebo viacerých členských štátoch.  
Na účely vydania tohto osvedčenia agentúra:  
a) posúdi prvky stanovené v odseku 3 písm. a) a  
N
Návrh  
zákona  
§ 86  
(5) Agentúra vydá bezpečnostné osvedčenie železničnému  
U
O: 5, podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú dopravu na  
6
území Slovenskej republiky alebo vo viacerých členských  
štátoch.  
(6) Agentúra pri udelení bezpečnostného osvedčenia podľa  
odseku 5  
b)  
bezodkladne  
postúpi  
celú  
dokumentáciu  
železničného podniku vnútroštátnym bezpečnostným  
orgánom príslušným pre plánovanú oblasť činnosti, aby  
posúdili prvky stanovené v odsekoch 3 písm. b).  
a) posúdi požiadavky podľa odseku 4 písm. a) a  
b) postúpi bezodkladne doklady podľa odseku  
bezpečnostnému orgánu na posúdenie požiadaviek podľa  
odseku 4 písm. b).  
4
V rámci uvedených posúdení sú agentúra alebo  
vnútroštátne  
bezpečnostné  
orgány  
oprávnené  
§ 86  
uskutočniť návštevy a kontroly v priestoroch tohto  
železničného podniku a vykonať audity a môžu si