Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 259/2001 Z. z. Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.  
z. v znení zákona č. 117/2016  
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)  
2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ,  
pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej  
osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry  
(Text s významom pre EHP)  
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení  
neskorších predpisov  
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá-  
nok  
(Č,  
O, V,  
P)  
Text  
Spô- Číslo  
Člá-  
nok  
(Č, §,  
O, V,  
P)  
Text  
Zho Poznámky  
da  
sob  
trans  
pozíc  
ie  
Článok 1  
Č: 1  
O: 1  
D
n. a.  
n. a.  
Smernica 2012/34/EÚ sa mení takto:  
1. Článok 2 sa mení takto: a) V odseku 3 sa úvodné slová  
nahrádzajú takto: „3.Členské štáty môžu z uplatňovania  
článkov 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 8 a 13 a kapitoly IV vyňať:“  
b) Vkladajú sa tieto odseky:  
P: b)  
D
„3a.Členské štáty môžu z uplatňovania článkov 7, 7a, 7b,  
7c, 7d a 8 vyňať:  
Miestne trate s malou dopravou a dĺžkou nepresahujúcou  
100 km, ktoré sa používajú na nákladnú dopravu medzi  
hlavnou traťou a východiskovou stanicou a stanicou  
určenia zásielok na týchto tratiach, za predpokladu, že  
tieto trate sú spravované inými subjektmi než hlavným  
manažérom infraštruktúry a buď  
a) tieto trate využíva jediný prevádzkovateľ nákladnej  
dopravy, alebo  
b) základné funkcie v prípade týchto tratí vykonáva orgán,  
ktorý nie je kontrolovaný žiadnym železničným  
podnikom.  
Ak existuje len jediný prevádzkovateľ nákladnej dopravy,  
1
členské štáty ho môžu taktiež vyňať z uplatňovania  
kapitoly IV, dokým o kapacitu nepožiada iný žiadateľ.  
Tento odsek sa môže uplatňovať aj vtedy, keď sa trať v  
obmedzenej miere využíva aj na služby osobnej dopravy.  
Členské štáty oznámia Komisii svoj úmysel vyňať takéto  
trate z uplatňovania článkov 7, 7a, 7b, 7c, 7d a 8.  
3b.Členské štáty môžu z uplatňovania článkov 7, 7a, 7b,  
7c a 7d vyňať:  
D
n. a.  
Regionálne siete s malou dopravou spravované iným  
subjektom než hlavným manažérom infraštruktúry a  
používané na prevádzku služieb regionálnej osobnej  
dopravy, ktoré poskytuje jediný železničný podnik iný ako  
etablovaný železničný podnik členského štátu, dokým sa  
nepodá žiadosť o kapacitu služieb osobnej dopravy tejto  
siete a pod podmienkou, že podnik je nezávislý od  
akéhokoľvek železničného podniku prevádzkujúceho  
služby nákladnej dopravy. Tento odsek sa môže  
uplatňovať aj vtedy, keď sa trať v obmedzenej miere  
využíva aj na služby nákladnej dopravy. Členské štáty  
oznámia Komisii svoj úmysel vyňať takéto trate z  
uplatňovanie článkov 7, 7a, 7b, 7c a 7d.“  
c) Odsek 4 sa nahrádza takto:  
P: c)  
D
n. a.  
„4.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, členské štáty môžu  
vyňať z uplatňovania článku 8 ods. 3 miestne a regionálne  
železničné infraštruktúry, ktoré nemajú žiadny strategický  
význam pre fungovanie železničného trhu,  
a
z
uplatňovania článkov 7, 7a, 7c a kapitoly IV miestne  
železničné infraštruktúry, ktoré nemajú žiadny strategický  
význam pre fungovanie železničného trhu. Členské štáty  
oznámia Komisii svoj úmysel vyňať takéto železničné  
infraštruktúry. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými  
stanoví svoje rozhodnutie, či sa takáto železničná  
infraštruktúra môže považovať za infraštruktúru bez  
strategického významu. Komisia pritom zohľadní dĺžku  
dotknutých železničných tratí, ich mieru využitia a objem  
potenciálne ovplyvnenej dopravy. Uvedené vykonávacie  
akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom  
2
uvedeným v článku 62 ods. 2“  
d) Vkladá sa tento odsek:  
(3) Na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km  
s odlišným rozchodom koľaje ako je rozchod hlavnej železničnej  
siete Európskej únie, ktoré sa napájajú na železničné siete tretích  
štátov, na ktoré sa právne záväzné akty Európskej únie  
nevzťahujú a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako  
manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete podľa tohto zákona,  
sa § 34 ods. 6 písm. a), § 36, § 37, § 39 až § 43, § 44 ods. 2 písm.  
b), ods. 3, 4, 6, 9 a 10, § 45 až 51, § 53 ods. 1 písm. f), § 55 až 59  
a § 61a tohto zákona do 24. decembra 2031 nevzťahujú.  
Ustanovenia podľa prvej vety sa do 24. decembra 2031  
nevzťahujú ani na železničné podniky pôsobiace výlučne na  
týchto železničných tratiach.  
(4) Ak ustanovenia tohto zákona, ktoré sa na trate podľa odseku 3  
vzťahujú, ponechávajú úpravu niektorých podmienok na  
podmienkach používania železničnej siete, použijú sa na pomery  
týchto tratí primerane podmienky manažéra infraštruktúry hlavnej  
domácej siete podľa tohto zákona.  
P: d)  
D
Návrh  
zákona  
112e  
O: 3,  
4, 5,  
6
U
„8a.Na obdobie 10 rokov od 24. decembra 2016 môžu  
členské štáty vyňať z uplatňovania kapitol II a IV tejto  
smernice, s výnimkou článkov 10, 13 a 56, izolované  
železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným  
rozchodom koľaje než má hlavná domáca sieť, ktoré sa  
napájajú na tretiu krajinu, na ktorú sa právne predpisy  
Únie v oblasti železničnej dopravy nevzťahujú, a ktoré  
spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér  
infraštruktúry hlavnej domácej siete. Železničné podniky  
pôsobiace výlučne na týchto tratiach sa môžu vyňať z  
uplatňovania kapitoly II.  
(5) Železničný podnik podľa odseku 3 môže byť zároveň aj  
manažérom infraštruktúry, bez toho, aby to malo vplyv na rozsah  
alebo výkon akýchkoľvek funkcií manažéra infraštruktúry, jeho  
organizáciu alebo systém výberu a odmeňovania členov jeho  
správnej rady alebo dozornej rady.  
(6) Železničný podnik a manažér infraštruktúry podľa odseku 3  
môžu byť súčasťou jedného koncernu alebo vo vzájomnej pozícií  
ovládajúcej a ovládanej osoby, aj s tým istým personálnym  
zastúpením, vzájomným alebo jednostranným, v riadiacej rade  
alebo dozornej rade druhej osoby bez toho, aby to malo vplyv na  
rozsah alebo výkon akýchkoľvek funkcií manažéra infraštruktúry,  
jeho organizáciu alebo systém výberu a odmeňovania členov jeho  
riadiacej rady a dozornej rady.  
Takéto vyňatia sa môžu obnovovať na ďalšie obdobia  
nepresahujúce 5 rokov. Členský štát, ktorý má v úmysle  
obnoviť vyňatie, oznámi tento svoj úmysel Komisii  
najneskôr do 12 mesiacov pred uplynutím obdobia  
platnosti vyňatia. Komisia preskúma, či zostávajú splnené  
podmienky na vyňatie stanovené v prvom pododseku. Ak  
to tak nie je, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými  
n. a.  
n. a.  
3
stanoví svoje rozhodnutie o ukončení vyňatia. Uvedené  
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným  
postupom uvedeným v článku 62 ods. 2“  
e) Dopĺňajú sa tieto odseky:  
P: e)  
D
n. a.  
„12.Ak už existuje verejno-súkromné partnerstvo uzavreté  
pred 16. júnom 2015  
a súkromný účastník tohto  
partnerstva je taktiež železničný podnik zodpovedný za  
poskytovanie služieb železničnej osobnej dopravy na tejto  
infraštruktúre, členské štáty môžu pokračovať vo  
vynímaní takéhoto súkromného účastníka z uplatňovania  
článkov 7, 7a a 7d a obmedziť právo nechať cestujúcich  
nastupovať  
a vystupovať na služby prevádzkované  
železničnými podnikmi na tej istej infraštruktúre ako  
služby osobnej dopravy, ktoré poskytuje súkromný  
účastník v rámci verejno-súkromného partnerstva.  
13.Súkromní manažéri infraštruktúry, ktorí sú účastníkmi  
verejno-súkromného partnerstva uzavretého pred 24.  
decembrom 2016 a ktorí nedostanú verejné finančné  
prostriedky, sa vylúčia z uplatňovania článku 7d za  
D
N
n. a.  
predpokladu,  
že  
konkrétne  
železničné  
podniky  
nevyužívajú priamo ani nepriamo pôžičky a finančné  
záruky, ktoré spravuje manažér infraštruktúry.“  
2. Článok 3 sa mení takto:  
O: 2  
P: a)  
513/2009 § 34  
Z. z. O: 1  
(1) Manažérom infraštruktúry je podnikateľ, ktorý  
prevádzkuje železničnú infraštruktúru, ktorej súčasti sú  
uvedené v prílohe č. 12a.  
U
Manažérom  
infraštruktúry  
v našich  
a) Bod 2 sa nahrádza takto:  
„2. „manažér infraštruktúry“ je akýkoľvek orgán alebo  
spoločnosť zodpovedná za prevádzku, údržbu a obnovu  
železničnej infraštruktúry na sieti, ako aj za účasť na jej  
rozvoji v súlade s pravidlami stanovenými členským  
štátom v rámci jeho všeobecnej politiky v oblasti rozvoja a  
financovania infraštruktúry;“  
podmienkach  
sú Železnice  
Slovenskej  
republiky,  
zriadené  
zákonom  
258/1993 § 2  
Z. z. O: 1  
P: a)  
(1) Predmetom činnosti železníc je  
a) základný predmet činnosti  
1. prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa  
B: 1, osobitného predpisu, 1)  
2,2.2  
2. činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a  
lanových dráh:  
NRSR  
č.  
2.2 výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových  
258/1993 Z. z.  
o Železniciac  
dráh 1) vrátane zariadení ekologického charakteru,  
h
Slovenskej  
republiky  
v znení  
4
neskorších  
predpisov  
b) Vkladajú sa tieto body:  
P: b)  
N
513/2009 § 34  
(15) Rozvojom železničnej infraštruktúry sa rozumie  
U
„2a. „rozvoj železničnej infraštruktúry“ je plánovanie  
siete, finančné a investičné plánovanie, ako aj budovanie a  
modernizácia infraštruktúry;  
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O:  
plánovanie železničnej siete, finančné a investičné plánovanie  
15, 2, a výstavba a modernizácia železničnej infraštruktúry.  
16  
(2) Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú  
činnosti, ktorými sa zabezpečuje správa a obsluha železničnej  
infraštruktúry a organizuje železničná doprava.  
2b. „prevádzka železničnej infraštruktúry“ je prideľovanie  
vlakovej trasy, riadenie dopravy  
infraštruktúry;  
a
spoplatňovanie  
(16) Údržbou železničnej infraštruktúry sa rozumejú práce  
určené na zachovanie stavu a spôsobilosti existujúcej  
železničnej infraštruktúry.  
2c. „údržba železničnej infraštruktúry“ sú práce určené na  
zachovanie stavu a spôsobilosti existujúcej infraštruktúry;  
2d. „obnova železničnej infraštruktúry“ je významná  
obmena existujúcej infraštruktúry, ktorá nemení jej  
celkovú výkonnosť;  
Návrh  
zákona  
70  
O:  
10, 9  
(10) Obnovou subsystému sú rozsiahle práce na výmene  
subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon  
subsystému.  
2e. „modernizácia železničnej infraštruktúry“ je významná  
úprava infraštruktúry, ktorou sa zlepšuje jej celková  
výkonnosť;  
(9) Modernizáciou subsystému sú rozsiahle práce na zmene  
subsystému alebo jeho časti, ktoré si vyžiadajú zmenu  
v súbore dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ES vyhlásenia  
o overení a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému.  
2f. „základné funkcie“ správy infraštruktúry je  
rozhodovanie o prideľovaní vlakových trás vrátane určenia  
a posúdenia dostupnosti a prideľovania individuálnych  
§ 34a (4) Základnými povinnosťami manažéra infraštruktúry na  
O:4  
účely tohto zákona je prideľovanie kapacity infraštruktúry  
podľa § 34 ods. 6 písm. a) vrátane určenia trasy, posúdenie  
jej dostupnosti, určovanie návrhu úhrad za používanie  
železničnej infraštruktúry podľa § 55 a vyberanie úhrad.  
vlakových trás  
a
rozhodovanie  
o
spoplatňovaní  
infraštruktúry vrátane stanovenia a vyberania poplatkov v  
súlade s rámcom spoplatňovania a rámcom prideľovania  
kapacity stanovenými členskými štátmi podľa článkov 29  
a 39;“  
c) Dopĺňajú sa tieto body:  
V
P: c)  
N
U
„31. „vertikálne integrovaný podnik“ je podnik, v ktorom  
v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (*):  
podmienkach  
SR neexistuje  
vertikálne  
integrovaný  
podnik.  
a) manažéra infraštruktúry kontroluje podnik, ktorý  
zároveň kontroluje jeden alebo viacero železničných  
podnikov, ktoré prevádzkujú služby železničnej dopravy  
na sieti manažéra infraštruktúry;  
Železnice  
Slovenskej  
5
b) manažéra infraštruktúry kontroluje jeden alebo viaceré  
železničné podniky, ktoré prevádzkujú služby železničnej  
dopravy na sieti manažéra infraštruktúry, alebo  
c) manažér infraštruktúry kontroluje jeden alebo viaceré  
železničné podniky, ktoré prevádzkujú služby železničnej  
dopravy na sieti manažéra infraštruktúry.  
republiky  
(ďalej  
ŽSR) vznikli  
rozdelením  
Československ  
ých štátnych  
dráh k 1. 1.  
1993. Dňa 1.  
1. 2002 sa  
uskutočnila  
len  
Ide tiež o podnik pozostávajúci zo samostatných divízií  
vrátane manažéra infraštruktúry a jednej alebo viacerých  
divízií zabezpečujúcich dopravné služby, ktoré nemusia  
mať samostatnú právnu subjektivitu. Ak sú manažér  
infraštruktúry a železničný podnik navzájom úplne  
nezávislí, avšak obidvaja sú priamo kontrolovaní  
členským štátom bez sprostredkujúceho subjektu,  
nepovažujú sa za vertikálne integrovaný podnik na účely  
tejto smernice;  
prvá  
transformácia  
železníc, kedy  
vznikla  
Železničná  
spoločnosť, a.  
(17) Verejno – súkromným partnerstvom sa na účely tohto  
zákona rozumie záväzné dojednanie medzi správnym orgánom a  
jedným alebo viacerými podnikmi inými ako manažér  
s,  
ktorej  
32. „verejno-súkromné partnerstvo“ je záväzné dojednanie  
medzi verejnými orgánmi a jedným alebo viacerými  
podnikmi inými ako hlavný manažér infraštruktúry  
členského štátu, v rámci ktorého podniky čiastočne alebo  
úplne budujú a/alebo financujú železničnú infraštruktúru  
a/alebo nadobúdajú právo vykonávať vo vopred  
vymedzenom období ktorékoľvek z funkcií uvedených v  
bode 2. Dojednanie môže mať akúkoľvek vhodnú právne  
záväznú formu ustanovenú vo vnútroštátnych právnych  
predpisoch;  
predmetom  
činnosti bola  
osobná  
nákladná  
doprava a ŽSR  
ako manažér  
infraštruktúry.  
Druhým  
krokom bolo  
rozdelenie  
§ 34  
O: 17 infraštruktúry hlavnej domácej siete, v rámci ktorého podniky  
čiastočne alebo úplne budujú alebo financujú železničnú  
infraštruktúru alebo majú právo vykonávať vo vopred  
vymedzenom období prevádzku, údržbu, obnovu alebo rozvoj  
železničnej infraštruktúry.  
a
Správnou radou na účely tohto zákona je vedúci orgán  
Železničnej  
33. „riadiaca rada“ je vedúci orgán podniku, ktorý  
vykonáva výkonné a administratívne funkcie a ktorý  
zodpovedá za každodenné riadenie podniku;  
železničného podniku, ktorý vykonáva výkonné a administratívne  
funkcie a zodpovedá za každodenné riadenie železničného  
podniku.  
spoločnosti, a.  
s. k 1. 1. 2005,  
pričom vznikla  
Železničná  
§ 34a  
O: 1  
V: 2  
spoločnosť  
34. „dozorná rada“ je najvyšší orgán podniku, ktorý plní  
Dozornou radou na účely tohto zákona je najvyšší orgán podniku,  
ktorý plní úlohy dozoru vrátane kontroly správnej rady a  
strategických rozhodnutí týkajúcich sa podniku.  
Slovensko, a.  
§ 34a  
O: 2  
V: 2  
úlohy dozoru vrátane kontroly riadiacej rady  
a
s.  
ako  
všeobecných strategických rozhodnutí týkajúcich sa  
podniku;  
dopravca  
prevádzkujúci  
osobnú  
(2) Priamym cestovným lístkom na účely tohto zákona je  
prepravný doklad, ktorý predstavuje prepravnú zmluvu na  
nadväzujúce služby železničnej dopravy, ktoré prevádzkuje  
železničnú  
dopravu  
Železničná  
35. „priamy cestovný lístok“ je prepravný doklad alebo  
prepravné doklady, ktoré predstavujú prepravnú zmluvu  
Návrh  
zákona  
§ 8a  
O: 2  
a
6
na nadväzujúce služby železničnej dopravy, ktoré  
prevádzkuje jeden alebo viaceré železničné podniky;  
jeden alebo viaceré železničné podniky.  
spoločnosť  
Cargo  
Slovakia, a. s  
ako dopravca  
prevádzkujúci  
nákladnú  
železničnú  
dopravu.  
(11) Službami vysokorýchlostnej osobnej dopravy na účely tohto  
zákona sú služby osobnej železničnej dopravy prevádzkované bez  
medziľahlých zastávok medzi dvomi miestami vzdialenými aspoň  
200 km na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných tratiach,  
ktoré sú vybavené spravidla pre rýchlosť najmenej 250 km/h,  
a prevádzkované spravidla pri týchto rýchlostiach.  
36. „služby vysokorýchlostnej osobnej dopravy“ sú služby  
osobnej železničnej dopravy prevádzkované bez  
medziľahlých zastávok medzi dvomi miestami  
vzdialenými aspoň 200 km na špeciálne vybudovaných  
vysokorýchlostných tratiach, ktoré sú vybavené spravidla  
pre rýchlosti najmenej 250 km/h, a prevádzkované  
spravidla pri týchto rýchlostiach.  
§ 39  
O: 11  
Uvedené  
spoločnosti  
vznikli  
zo  
Železničnej  
spoločnosti, a.  
s. vytvorenej  
počas  
prvej  
transformačnej  
etapy. Všetky  
subjekty  
sú  
organizačne  
oddelené  
a neexistuje  
medzi  
nimi  
vzájomná  
kontrola.  
7
3. V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:  
O: 3  
O: 4  
n. a.  
n. a.  
„2.Na účely tohto článku členské štáty, ktoré uplatňujú  
článok 7a ods. 3, vyžadujú, aby bol podnik štruktúrovaný  
na samostatné divízie, ktoré nemajú samostatnú právnu  
subjektivitu v rámci jedného podniku.“  
4. Článok 7 sa nahrádza takto:  
258/1993  
Z. z.  
(1) Predmetom činnosti železníc je  
a) základný predmet činnosti  
N
§ 2  
U
„Článok 7  
O: 1  
P: a)  
B: 1,  
2, 2.2  
1. prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa  
Nezávislosť manažéra infraštruktúry  
osobitného predpisu, 1)  
2. činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a  
lanových dráh:  
1.Členské štáty zabezpečia, aby manažér infraštruktúry  
zodpovedal za prevádzku, údržbu a obnovu siete a bol  
poverený rozvojom železničnej infraštruktúry tejto siete v  
súlade s vnútroštátnym právom. Členské štáty zabezpečia,  
aby žiadny z iných právnych subjektov v rámci vertikálne  
integrovaného podniku nemal rozhodujúci vplyv na  
rozhodnutia manažéra infraštruktúry v súvislosti so  
základnými funkciami. Členské štáty zabezpečia, aby  
2.2 výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh  
1) vrátane zariadení ekologického charakteru,  
§ 4  
O: 1  
(1) Orgánmi železníc sú správna rada a generálny riaditeľ.  
(1) Správna rada schvaľuje  
§ 6  
O: 1  
P: a)  
a) stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán  
železníc a návrh projektu reštrukturalizácie a organizácie  
železníc,  
členovia dozornej rady  
a riadiacej rady manažéra  
infraštruktúry a riadiaci pracovníci, ktorí im priamo  
podliehajú, konali nediskriminačným spôsobom, a aby ich  
nestrannosť nebola ovplyvnená žiadnym konfliktom  
záujmov.  
(3) Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry a členovia  
správnej rady manažéra infraštruktúry a riadiaci pracovníci,  
ktorí im priamo podliehajú, sú povinní konať  
nediskriminačným spôsobom, a ich nestrannosť nesmie byť  
ovplyvnená žiadnym konfliktom záujmov.  
§ 34a  
O: 3  
Návrh  
zákona  
2.Členské štáty zabezpečia, aby bol manažér infraštruktúry  
z organizačnej stránky subjektom, ktorý je právne  
oddelený od akéhokoľvek železničného podniku, a vo  
vertikálne integrovaných podnikoch od akýchkoľvek  
iných právnych subjektov v rámci podniku.  
N
258/1993 § 1  
Z. z. O: 1  
(1) Zriaďujú sa Železnice Slovenskej republiky so sídlom v  
Bratislave (ďalej len "železnice"). Železnice sú právnickou  
osobou a zapisujú sa do obchodného registra.  
(1) Predmetom činnosti železníc je  
U
§ 2  
O: 1  
a) základný predmet činnosti  
8
P: a)  
B: 1  
1. prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa  
osobitného predpisu, 1)  
259/2001 § 2  
(1) Zakladateľom železničnej spoločnosti je štát. V jeho mene  
koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej  
republiky (ďalej len "ministerstvo"). Zakladateľskú listinu a  
stanovy železničnej spoločnosti schvaľuje vláda Slovenskej  
republiky na návrh ministerstva.  
Z. z.  
O: 1  
§ 9  
O: 3  
(3) Predmetom podnikania železničnej spoločnosti nemôže  
byť prevádzkovanie celoštátnej železničnej dráhy. 12)  
3.Členské štáty zabezpečia, aby tí istí jednotlivci nemohli  
byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní:  
(1) Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a osoby  
zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa základných  
N
Návrh  
zákona  
§ 34a  
O:  
1,2  
U
povinností manažéra infraštruktúry  
nemôžu byť súčasne  
a) ako členovia riadiacej rady manažéra infraštruktúry a  
ako členovia riadiacej rady železničného podniku;  
b) ako osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí  
týkajúcich sa základných funkcií a ako členovia riadiacej  
rady železničného podniku;  
vymenovaní alebo zamestnaní ako členovia správnej rady  
železničného podniku. Správnou radou na účely tohto zákona je  
vedúci orgán železničného podniku, ktorý vykonáva výkonné a  
administratívne funkcie a zodpovedá za každodenné riadenie  
železničného podniku.  
c) v prípade existencie dozornej rady, ako členovia  
dozornej rady manažéra infraštruktúry a ako členovia  
dozornej rady železničného podniku;  
d) ako členovia dozornej rady podniku, ktorý je súčasťou  
vertikálne integrovaného podniku a ktorý vykonáva  
(2) Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry, ak je  
zriadená, nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní ako  
členovia dozornej rady železničného podniku. Dozornou radou na  
účely tohto zákona je najvyšší orgán podniku, ktorý plní úlohy  
dozoru vrátane kontroly správnej rady a strategických rozhodnutí  
týkajúcich sa podniku.  
kontrolu nad železničným podnikom  
a
tiež nad  
manažérom infraštruktúry, a ako členovia riadiacej rady  
uvedeného manažéra infraštruktúry.  
4.Vo vertikálne integrovaných podnikoch nesmú členovia  
n. a.  
n. a.  
V
riadiacej rady manažéra infraštruktúry  
a
osoby  
podmienkach  
SR neexistuje  
vertikálne  
integrovaný  
podnik  
zodpovedné za prijímanie rozhodnutí o základných  
funkciách prijímať od akýchkoľvek iných právnych  
subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku  
žiadne odmeny založené na výkonnosti ani prémie  
súvisiace hlavne s finančnou výkonnosťou konkrétnych  
železničných podnikov. Môžu sa im však ponúknuť  
stimuly súvisiace s celkovou výkonnosťou železničného  
systému.  
5.Ak sú informačné systémy spoločné pre rôzne subjekty v  
rámci vertikálne integrovaného podniku, prístup k citlivým  
n. a.  
n. a.  
V
podmienkach  
9
informáciám týkajúcim sa základných funkcií sa obmedzí  
len pre oprávnený personál manažéra infraštruktúry.  
Citlivé informácie sa nesmú poskytovať ďalším subjektom  
v rámci vertikálne integrovaného podniku.  
SR neexistuje  
vertikálne  
integrovaný  
podnik  
6.Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa uplatňujú bez  
toho, aby boli dotknuté rozhodovacie práva členských  
štátov v oblasti rozvoja a financovania železničnej  
infraštruktúry a právomoci členských štátov, pokiaľ ide o  
financovanie a spoplatňovanie infraštruktúry, ako aj  
prideľovanie kapacity, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2  
a článkoch 8, 29 a 39.“  
N
513/2009  
Z. z.  
§
O: 5  
P: a)  
34 (5) Manažér infraštruktúry  
U
a) samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné  
spoločnosti vnútornú správu svojho podniku, účtovníctvo a  
vnútropodnikovú kontrolu,  
§ 55  
O: 1  
(1) Manažér infraštruktúry navrhuje úhradu za používanie  
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení podľa  
regulačného rámca určeného regulačným orgánom.  
§ 34  
O: 6  
P: a)  
(6) Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností  
prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný  
a) prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom  
železničným podnikom kapacitu železničnej infraštruktúry  
(ďalej len "kapacita infraštruktúry") až do vyčerpania celej  
kapacity železničnej infraštruktúry a uzatvárať s nimi za  
rovnakých a nediskriminačných podmienok zmluvu o prístupe  
k železničnej infraštruktúre,  
5. Vkladajú sa tieto články:  
O: 5  
N
513/2009 § 34 (5) Manažér infraštruktúry  
U
„Článok 7a  
Z. z.  
O: 5  
P: a)  
a) samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné  
spoločnosti vnútornú správu svojho podniku, účtovníctvo a  
vnútropodnikovú kontrolu,  
Nezávislosť základných funkcií  
1.Členské štáty zabezpečia, aby mal manažér  
infraštruktúry v súvislosti so základnými funkciami  
§ 55  
O: 1  
(1) Manažér infraštruktúry navrhuje úhradu za používanie  
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení podľa  
regulačného rámca určeného regulačným orgánom.  
organizačnú  
a
rozhodovaciu nezávislosť  
v
rámci  
obmedzení stanovených v článku 4 ods. 2 a článkoch 29 a  
39.  
§ 34  
O: 6  
P: a)  
(6) Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností  
prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný  
a) prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom  
železničným podnikom kapacitu železničnej infraštruktúry  
(ďalej len "kapacita infraštruktúry") až do vyčerpania celej  
kapacity železničnej infraštruktúry a uzatvárať s nimi za  
rovnakých a nediskriminačných podmienok zmluvu o prístupe  
k železničnej infraštruktúre,  
10  
2.Členské štáty pri uplatňovaní odseku 1 predovšetkým  
zabezpečia, aby:  
N
259/2001 § 1  
Z. z.  
Tento zákon ustanovuje podmienky na transformáciu a  
reštrukturalizáciu Železníc Slovenskej republiky 1) (ďalej len  
"železnice"). Na tento účel upravuje spôsob založenia, vznik,  
postavenie a právne pomery obchodnej spoločnosti Železničná  
spoločnosť, a.s., (ďalej len "železničná spoločnosť") založenej  
na vykonávanie dopravných a obchodných činností.  
U
a) železničný podnik alebo akýkoľvek iný právny subjekt  
nemal na manažéra infraštruktúry vo vzťahu k základným  
funkciám rozhodujúci vplyv, a to bez toho, aby bola  
dotknutá úloha členských štátov, pokiaľ ide o stanovenie  
rámca spoplatňovania a rámca prideľovania kapacity a  
špecifických pravidiel spoplatňovania v súlade s článkami  
29 a 39;  
§ 9  
O: 3  
(3) Predmetom podnikania železničnej spoločnosti nemôže  
byť prevádzkovanie celoštátnej železničnej dráhy.  
b) železničný podnik alebo akýkoľvek iný právny subjekt  
v
rámci vertikálne integrovaného podniku nemali  
§ 34a  
rozhodujúci vplyv na menovanie a odvolávanie osôb  
zodpovedných za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa  
základných funkcií;  
Návrh  
zákona  
§34a  
Nezávislosť manažéra infraštruktúry  
(1) Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a osoby  
zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa  
základných povinností manažéra infraštruktúry nemôžu byť  
súčasne vymenovaní alebo zamestnaní ako členovia správnej  
rady železničného podniku. Správnou radou na účely tohto  
c) mobilita osôb zodpovedných za plnenie základných  
funkcií nevytvárala konflikt záujmov.  
zákona  
je vedúci orgán železničného podniku, ktorý  
vykonáva výkonné a administratívne funkcie a zodpovedá za  
každodenné riadenie železničného podniku.  
(2) Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry, ak je  
zriadená, nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní  
ako členovia dozornej rady železničného podniku. Dozornou  
radou na účely tohto zákona je najvyšší orgán podniku, ktorý  
plní úlohy dozoru vrátane kontroly správnej rady  
strategických rozhodnutí týkajúcich sa podniku.  
a
(3) Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry a členovia  
správnej rady manažéra infraštruktúry a riadiaci pracovníci,  
ktorí im priamo podliehajú, sú povinní konať  
nediskriminačným spôsobom, a ich nestrannosť nesmie byť  
ovplyvnená žiadnym konfliktom záujmov.  
(4) Základnými povinnosťami manažéra infraštruktúry na  
účely tohto zákona je prideľovanie kapacity infraštruktúry  
podľa § 34 ods. 6 písm. a) vrátane určenia trasy, posúdenie jej  
dostupnosti, určovanie návrhu úhrad za používanie železničnej  
infraštruktúry podľa § 55 a vyberanie úhrad.  
3.Členské štáty môžu rozhodnúť, že funkcie  
D
513/2009 § 34  
(5) Manažér infraštruktúry  
U
11  
spoplatňovania infraštruktúry a prideľovania vlakových  
trás bude vykonávať spoplatňovací orgán a/alebo  
prideľovací orgán, ktoré sú nezávislé od akéhokoľvek  
železničného podniku, pokiaľ ide o ich právnu formu,  
organizačnú štruktúru a rozhodovacie právomoci. V takom  
prípade môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú  
uplatňovať ustanovenia článku 7 ods. 2 a článku 7 ods. 3  
písm. c) a d).  
Článok 7 ods. 3 písm. a) a článok 7 ods. 4 sa uplatňujú  
mutatis mutandis na vedúcich divízií zodpovedných za  
správu infraštruktúry a poskytovanie služieb železničnej  
dopravy.  
Z. z.  
O:5  
P:a)  
a) samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné  
spoločnosti vnútornú správu svojho podniku, účtovníctvo a  
vnútropodnikovú kontrolu,  
§ 34  
O:6  
P:a)  
(6) Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností  
prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný  
a) prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom  
železničným podnikom kapacitu železničnej infraštruktúry  
(ďalej len "kapacita infraštruktúry") až do vyčerpania celej  
kapacity železničnej infraštruktúry a uzatvárať s nimi za  
rovnakých a nediskriminačných podmienok zmluvu o prístupe  
k železničnej infraštruktúre,  
§ 55  
(1) Manažér infraštruktúry navrhuje úhradu za používanie  
O: 1  
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení podľa  
regulačného rámca určeného regulačným orgánom.  
4.Ustanovenia tejto smernice, v ktorých sa odkazuje na  
základné funkcie manažéra infraštruktúry, sa vzťahujú na  
nezávislý spoplatňovací orgán a/alebo prideľovací orgán.  
Článok 7b  
n. a.  
N
n. a.  
U
513/2009 § 34  
(6) Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností  
prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný  
f) organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu  
železničnej infraštruktúry transparentným a nediskriminačným  
spôsobom,  
Z.  
z. O: 6  
P: f)  
Nestrannosť manažéra infraštruktúry  
riadenia dopravy a plánovania údržby  
z hľadiska  
v znení  
návrhu  
1.Členské štáty zabezpečia, aby sa funkcie riadenia  
dopravy a plánovania údržby vykonávali transparentným a  
nediskriminačným spôsobom a aby osoby zodpovedné za  
prijímanie rozhodnutí  
o
týchto funkciách neboli  
ovplyvnené konfliktom záujmov.  
2.Pokiaľ ide o riadenie dopravy, členské štáty zabezpečia,  
aby železničné podniky mali v prípade mimoriadností,  
ktoré sa ich týkajú, úplný a včasný prístup k relevantným  
informáciám. Ak manažér infraštruktúry poskytuje ďalší  
prístup k riadeniu dopravy, urobí tak pre dotknuté  
železničné podniky transparentným a nediskriminačným  
spôsobom.  
N
513/2009 § 51  
(1) Na riešenie núdzových situácií vypracuje manažér  
infraštruktúry a železničné podniky havarijný plán, v ktorom  
uvedú všetky orgány a iné osoby, ktoré treba upovedomiť o  
vážnej nehode alebo o mimoriadnej udalosti s následkami  
vážnej nehody a o závažnom narušení chodu vlakov. V  
havarijnom pláne sa uvedie tiež počet, druh a dislokácia  
nehodových prostriedkov na odstraňovanie následkov nehôd a  
mimoriadnych udalostí alebo dohoda s prevádzkovateľom  
týchto prostriedkov. Pri riešení núdzovej situácie, ktorá môže  
U
Z.  
z. O: 1  
v znení  
návrhu  
12  
mať vplyv na cezhraničnú dopravu, manažér infraštruktúry  
spolupracuje s manažérmi infraštruktúry susedných štátov na  
obnove normálnej cezhraničnej dopravy.  
513/2009 § 51  
Z. z. O: 2  
(2) Ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou  
udalosťou alebo technickou poruchou, manažér infraštruktúry  
a železničný podnik musia bezodkladne uskutočniť opatrenia  
podľa havarijného plánu a opatrenia potrebné na čo najskoršie  
obnovenie bežného stavu.  
3.Pokiaľ ide o dlhodobé plánovanie veľkej údržby a/alebo  
obnovy železničnej infraštruktúry, manažér infraštruktúry  
sa radí so žiadateľom a v čo najväčšej miere zohľadní  
vyjadrené obavy. Manažér infraštruktúry plánuje údržbu  
nediskriminačným spôsobom.  
N
N
513/2009 § 34  
(6) Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností  
prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný  
f) organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu  
železničnej infraštruktúry transparentným a nediskriminačným  
spôsobom,  
U
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 6  
P: f)  
Článok 7c  
513/2009 § 34  
(7) Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie základných  
povinností podľa § 34a ods. 4 uzatvoriť zmluvu s iným  
subjektom, ktorý nie je železničným podnikom, neriadi  
železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom,  
ako aj s účastníkmi verejno – súkromných partnerstiev, pri  
zachovaní obchodného tajomstva a nediskriminačného  
prístupu. Vykonávať základné povinnosti môže len subjekt,  
ktorý spĺňa podmienky podľa § 34a.  
(8) Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie povinností  
týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej  
infraštruktúry uzatvoriť zmluvu so železničným podnikom,  
subjektom, ktorý riadi železničný podnik, alebo subjektom,  
ktorý je železničným podnikom riadený.  
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O:  
7,8,9  
Externé a spoločné vykonávanie funkcií manažéra  
infraštruktúry  
1.Za predpokladu, že nedôjde k žiadnemu konfliktu  
záujmov a zaručí sa dôvernosť citlivých obchodných  
informácií, manažér infraštruktúry môže:  
a) zadať externé vykonávanie funkcií inému subjektu,  
pokiaľ tento nie je železničným podnikom, nekontroluje  
železničný podnik, ani nie je kontrolovaný železničným  
podnikom. V rámci vertikálne integrovaného podniku sa  
externé vykonávanie základných funkcií nesmie zadať  
žiadnemu inému subjektu vertikálne integrovaného  
podniku, pokiaľ takýto subjekt základné funkcie výlučne  
nevykonáva;  
(9) Manažér infraštruktúry kontroluje vykonávanie povinností  
podľa odsekov 7 a 8 a zodpovedá za ne. Pri uzatvorení zmlúv  
podľa odsekov 7 a 8 nesmie dôjsť ku konfliktu záujmov.  
b) zadať externé vykonanie prác a súvisiacich úloh  
týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej  
infraštruktúry  
železničným  
podnikom  
alebo  
spoločnostiam, ktoré kontrolujú železničný podnik alebo  
ktoré sú železničným podnikom kontrolované.  
Manažér infraštruktúry si ponechá nad vykonávaním  
funkcií uvedených v článku 3 ods. 2 právomoc dohľadu a  
nesie za toto vykonávanie konečnú zodpovednosť. Každý  
subjekt, ktorý vykonáva základné funkcie, musí  
dodržiavať články 7, 7a, 7b a 7d.  
2.Odchylne od článku 7 ods. 1 môžu funkcie správy  
N
513/2009 § 34  
(7) Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie základných  
U
13  
infraštruktúry vykonávať iní manažéri infraštruktúry  
vrátane účastníkov verejno-súkromných partnerstiev za  
predpokladu, že všetci spĺňajú požiadavky článku 7 ods. 2  
až 6 a článkov 7a, 7b a 7d a za výkon dotknutých funkcií  
prevezmú plnú zodpovednosť.  
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O:  
7,8,9  
povinností podľa § 34a ods. 4 uzatvoriť zmluvu s iným  
subjektom, ktorý nie je železničným podnikom, neriadi  
železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom,  
ako aj s účastníkmi verejno – súkromných partnerstiev, pri  
zachovaní obchodného tajomstva a nediskriminačného  
prístupu. Vykonávať základné povinnosti môže len subjekt,  
ktorý spĺňa podmienky podľa § 34a.  
(8) Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie povinností  
týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej  
infraštruktúry uzatvoriť zmluvu so železničným podnikom,  
subjektom, ktorý riadi železničný podnik, alebo subjektom,  
ktorý je železničným podnikom riadený.  
(9) Manažér infraštruktúry kontroluje vykonávanie povinností  
podľa odsekov 7 a 8 a zodpovedá za ne. Pri uzatvorení zmlúv  
podľa odsekov 7 a 8 nesmie dôjsť ku konfliktu záujmov.  
3.Ak sa prevádzkovateľovi napájania neudelia základné  
funkcie, nevzťahujú sa na neho predpisy, ktoré sa  
N
N
513/2009 § 34  
(10) Ak sa základné povinnosti neudelia prevádzkovateľovi  
U
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 10 napájania, nevzťahujú sa na neho predpisy záväzné pre  
manažéra infraštruktúry, ak je zabezpečený súlad s § 28 ods. 2  
a § 36.  
vzťahujú na manažérov infraštruktúry,  
a
to za  
predpokladu, že je zabezpečený súlad s príslušnými  
ustanoveniami týkajúcimi sa rozvoja siete, najmä článkom  
8.  
4.Manažér  
infraštruktúry  
môže  
pod  
dohľadom  
513/2009 § 34  
(11) Manažér infraštruktúry môže uzatvoriť so železničným  
regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného nezávislého  
príslušného orgánu, ktorý určia členské štáty, uzatvárať  
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 11 podnikom alebo s viacerými železničnými podnikmi  
nediskriminačne dohodu o spolupráci na účely vytvorenia  
výhod pre zákazníkov formou zníženia nákladov alebo  
zvýšenia výkonnosti na časti železničnej siete, na ktorú sa  
vzťahuje dohoda. Regulačný orgán vykonáva dohľad nad  
uzatváraním tejto dohody.  
dohody  
o
spolupráci  
s
jedným alebo viacerými  
železničnými podnikmi nediskriminačným spôsobom a s  
cieľom zabezpečiť výhody pre zákazníkov, akými sú  
zníženie nákladov alebo zvýšenie výkonnosti na časti  
siete, na ktorú sa vzťahuje dohoda.  
Tento orgán monitoruje vykonávanie takýchto dohôd a v  
odôvodnených prípadoch môže odporučiť, aby sa  
vypovedali.  
Článok 7d  
N
258/1993 § 18  
Z. z. O: 1  
(1) Finančné prostriedky na údržbu, opravy, modernizáciu a  
rozvoj železničnej infraštruktúry a servisných zariadení,  
potrebné na zabezpečenie cieľov koncepcie dopravy,  
medzinárodných záväzkov a na plnenie dôležitých záujmov  
štátu, sa kryjú predovšetkým úhradami za používanie  
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení a výnosmi z  
U
Finančná transparentnosť  
1.Príjmy z činností v oblasti správy infraštruktúrnej siete  
vrátane verejných finančných prostriedkov môže manažér  
14  
infraštruktúry použiť len na financovanie svojej  
podnikateľskej činnosti vrátane splácania svojich pôžičiek,  
pričom sa musia dodržať vnútroštátne postupy  
ostatnej podnikateľskej činnosti. Na modernizáciu a rozvoj  
železničnej infraštruktúry a servisných zariadení poskytuje  
štát dotácie 7) v rozsahu schválenom zákonom o štátnom  
rozpočte na príslušný rok.  
uplatniteľné  
v
každom členskom štáte. Manažér  
infraštruktúry môže použiť takéto príjmy aj na vyplácanie  
dividend vlastníkom spoločnosti, medzi ktorých môžu  
patriť akýkoľvek súkromní akcionári okrem podnikov,  
ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku a  
ktoré vykonávajú kontrolu nad železničným podnikom a  
tiež nad príslušným manažérom infraštruktúry.  
513/2009 § 55  
Z. z. O: 2  
(2) Účelom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a  
servisným zariadeniam je prispieť manažérovi infraštruktúry  
na pokrytie časti nákladov na prevádzku železničnej  
infraštruktúry  
a servisných zariadení. Príjmy manažéra  
infraštruktúry z výnosu úhrad za minimálny prístupový balík a  
traťový prístup k servisným zariadeniam a k službám a z  
úhrad za doplnkové služby a za vedľajšie služby podľa prílohy  
č. 13 časti B spolu s hospodárskym výsledkom z iných  
obchodných činností súvisiacich s používaním železničnej  
siete a s úhradou z verejného rozpočtu podľa zmluvy  
manažéra  
infraštruktúry  
s
vlastníkom  
železničnej  
infraštruktúry a servisných zariadení (ďalej len "vlastník  
železničnej infraštruktúry") sú v priebehu roka v rovnováhe s  
výdavkami na prevádzku železničnej infraštruktúry  
servisných zariadení.  
a
2.Manažéri infraštruktúry neudeľujú priamo ani nepriamo  
pôžičky železničným podnikom.  
N
513/2009 § 34  
(12) Manažér infraštruktúry nesmie udeľovať pôžičky  
U
Z.  
z. O: 12 železničnému podniku.  
v znení  
návrhu  
3.Železničné podniky neudeľujú priamo ani nepriamo  
pôžičky manažérom infraštruktúry.  
N
513/2009 § 35  
Železničný podnik nesmie udeľovať pôžičky manažérovi  
infraštruktúry.  
U
Z. z.  
O: 1  
V: 2  
4.Pôžičky medzi právnymi subjektmi vertikálne  
integrovaného podniku sa udeľujú, poskytujú a spravujú  
na základe trhových sadzieb a podmienok, ktoré odrážajú  
individuálny rizikový profil dotknutého subjektu.  
n. a.  
n. a.  
V
podmienkach  
SR neexistuje  
vertikálne  
integrovaný  
podnik  
5.Pôžičky medzi právnymi subjektmi vertikálne  
integrovaného podniku udelené pred 24. decembrom 2016  
pokračujú do ich splatnosti za predpokladu, že boli  
uzavreté na základe trhových sadzieb a že sú skutočne  
poskytnuté a spravované.  
n. a.  
n. a.  
n. a.  
n. a.  
6.Všetky služby, ktorú ponúkajú iné právne subjekty  
15  
vertikálne  
integrovaného  
podniku  
manažérovi  
infraštruktúry, sa poskytujú na základe zmlúv a platia sa  
za ne buď trhové ceny, alebo ceny, ktoré odrážajú výrobné  
náklady a primerané ziskové rozpätie.  
7.Dlhy manažéra infraštruktúry sa jednoznačne oddelia od  
dlhov iných právnych subjektov v rámci vertikálne  
integrovaného podniku. Tieto dlhy sa spravujú oddelene.  
To nebráni tomu, aby sa konečné zaplatenie dlhov  
uskutočnilo prostredníctvom podniku, ktorý je súčasťou  
vertikálne integrovaného podniku a ktorý vykonáva  
n. a.  
n. a.  
kontrolu nad železničným podnikom  
a
tiež nad  
manažérom infraštruktúry, alebo prostredníctvom iného  
subjektu v rámci podniku.  
8.Účty manažéra infraštruktúry  
a
iných právnych  
n. a.  
n. a.  
subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku sa  
vedú spôsobom, ktorým sa zabezpečí splnenie tohto  
článku a umožní sa oddelenie účtov a transparentné  
finančné toky v rámci podniku.  
9.V rámci vertikálne integrovaných podnikov vedie  
manažér infraštruktúry podrobné záznamy o všetkých  
obchodných a finančných vzťahoch s inými právnymi  
subjektmi v rámci tohto podniku.  
n. a.  
n. a.  
n. a.  
n. a.  
10.Ak základné funkcie vykonáva nezávislý spoplatňovací  
orgán a/alebo prideľovací orgán v súlade s článkom 7a  
ods. 3 a členské štáty neuplatňujú článok 7 ods. 2,  
ustanovenia tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis.  
Odkazy v tomto článku na manažéra infraštruktúry,  
železničný podnik a iné právne subjekty vertikálne  
integrovaného podniku sa chápu ako odkaz na príslušné  
divízie podniku. Splnenie požiadaviek uvedených v tomto  
článku sa preukáže v oddelených účtoch príslušných  
divízií podniku.  
Článok 7e  
(3) Manažéri infraštruktúry, dotknuté železničné podniky  
a žiadatelia o pridelenie kapacity zavedú v záujme koordinovania  
svojej činnosti v oblasti údržby a rozvoja kapacity infraštruktúry,  
N
513/2009 § 61a  
U
Z.  
z. O: 3  
Koordinačné mechanizmy  
v znení  
návrhu  
intermodality  
a interoperability,  
podmienok  
prístupu  
Členské štáty zabezpečia, aby sa na zabezpečenie  
koordinácie medzi ich hlavnými manažérmi infraštruktúry  
a všetkými zainteresovanými železničnými podnikmi, ako  
aj žiadateľmi uvedenými v článku 8 ods. 3, zaviedli  
vhodné koordinačné mechanizmy. V prípade potreby sa  
k železničnej infraštruktúre, používania a kvality služieb  
manažéra infraštruktúry, cieľov, ktoré sú obsahom zmluvy  
o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry a vykonávania  
podmienok používania siete primerané postupy. Koordinácia sa  
vykoná aspoň raz ročne. Postupy koordinácie a prehľad činností  
16  
vyzvú  
k
účasti zástupcovia používateľov služieb  
vykonaných v rámci koordinácie zverejní manažér infraštruktúry  
na svojom webovom sídle. Koordinácie podľa prvej vety sa môže  
zúčastniť aj regulačný orgán.  
železničnej nákladnej a osobnej dopravy a národné,  
miestne alebo regionálne orgány.  
Dotknutý regulačný orgán sa môže zúčastniť ako  
pozorovateľ. Koordinácia sa okrem iného týka:  
a) potrieb žiadateľov týkajúcich sa údržby a rozvoja  
kapacity infraštruktúry;  
b) obsahu výkonnostných cieľov zameraných na  
používateľa obsiahnutých  
v
zmluvných dohodách  
uvedených v článku 30 a obsahu stimulov uvedených v  
článku 30 ods. 1 a ich vykonávania;  
c) obsahu a vykonávania podmienok používania siete  
uvedených v článku 27;  
d) otázok intermodality a interoperability;  
e) akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa podmienok  
prístupu, používania infraštruktúry a kvality služieb  
manažéra infraštruktúry.  
Manažér infraštruktúry po konzultácii so zainteresovanými  
stranami vypracuje a uverejní usmernenia pre koordináciu.  
Koordinácia sa vykonáva aspoň raz ročne a manažér  
infraštruktúry uverejní na svojom webovom sídle prehľad  
činností, ktoré sa podnikli podľa tohto článku.  
Koordináciou podľa tohto článku nie je dotknuté právo  
žiadateľov odvolať sa na regulačný orgán ani právomoci  
regulačného orgánu, ako sa uvádzajú v článku 56.  
Článok 7f  
(2) Manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti Európskej siete  
manažérov infraštruktúry.  
N
513/2009 § 61a  
U
Z.  
z. O: 2  
Európska sieť manažérov infraštruktúry  
v znení  
návrhu  
1.Na účely uľahčenia poskytovania efektívnych  
a
účinných služieb železničnej dopravy v rámci Únie  
členské štáty zabezpečujú, aby sa ich hlavní manažéri  
infraštruktúry zapojili a spolupracovali v sieti, zasadnutia  
ktorej sa konajú v pravidelných intervaloch s cieľom:  
a) rozvíjať železničnú infraštruktúru Únie;  
b) podporovať včasné a efektívne zavedenie jednotného  
európskeho železničného priestoru;  
c) vymieňať si najlepšie postupy;  
d) monitorovať a merať/hodnotiť výkonnosť;  
17  
e) prispievať k činnostiam monitorovania trhu uvedeným v  
článku 15;  
f) riešiť cezhraničné úzke miesta a  
g) rokovať o uplatňovaní článkov 37 a 40.  
Na účely písmena d) sa v sieti identifikujú spoločné  
zásady a postupy na konzistentné monitorovanie a  
meranie/ hodnotenie výkonnosti. Koordináciou podľa  
tohto odseku nie je dotknuté právo žiadateľov odvolať sa  
na regulačný orgán ani právomoci regulačného orgánu,  
ako sa uvádzajú v článku 56.  
2.Komisia je členom siete. Podporuje činnosť siete a  
uľahčuje koordináciu.“  
6. Článok 10 sa mení takto:  
n. a.  
D
n. a.  
n. a.  
O: 6  
a) Vkladá sa tento odsek:  
„1a.Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky  
Únie a členských štátov, členské štáty susediace s treťou  
krajinou môžu obmedziť právo prístupu stanovené v tomto  
článku, pokiaľ ide o služby poskytované z tejto tretej  
krajiny a do nej prostredníctvom siete, ktorej rozchod  
koľají sa odlišuje od rozchodu koľají hlavnej železničnej  
siete v Únii, ak cezhraničná železničná doprava medzi  
členskými štátmi  
a
touto treťou krajinou narúša  
hospodársku súťaž. Takéto narušenia môžu byť okrem  
iného spôsobené nedostatkom nediskriminačného prístupu  
k železničnej infraštruktúre a súvisiacim službám v  
dotknutej tretej krajine.  
Ak má členský štát v súlade s týmto odsekom v úmysle  
prijať rozhodnutie obmedziť právo prístupu, predloží  
návrh rozhodnutia Komisii a konzultuje s ostatnými  
členskými štátmi.  
Ak ani Komisia ani ostatné členské štáty nevznesú do  
troch mesiacov po predložení takého návrhu rozhodnutia  
námietky, môže členský štát rozhodnutie prijať.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví  
18  
podrobnosti postupu, ktorý sa má dodržiavať pri  
uplatňovaní tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa  
prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v  
článku 62 ods. 3“  
b) Odsek 2 sa nahrádza takto:  
(1) Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť prístup k  
železničnej infraštruktúre celej železničnej sieti, ktorú  
prevádzkuje, každému železničnému podniku, ktorý má platnú  
licenciu14) na poskytovanie dopravných služieb  
platné  
bezpečnostné osvedčenie podľa § 86. Podmienky prístupu k  
železničnej infraštruktúre musia byť v zmluve o prístupe k  
P: b)  
N
513/2009 § 38  
U
v
Z.  
z. O:  
1,2  
„2.Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č.  
1370/2007, sa železničným podnikom za rovnocenných,  
nediskriminačných a transparentných podmienok udelí  
právo prístupu k železničnej infraštruktúre vo všetkých  
členských štátoch na účely prevádzkovania služieb  
železničnej osobnej dopravy. Železničné podniky majú  
právo nechať cestujúcich nastúpiť na akejkoľvek stanici a  
nechať ich vystúpiť na inej stanici. Toto právo zahŕňa  
prístup k infraštruktúre, ktorá spája servisné zariadenia  
uvedené v bode 2 prílohy II k tejto smernici.“  
v znení  
návrhu  
a
železničnej  
infraštruktúre  
dohodnuté  
spravodlivo  
a
nediskriminačne v súlade s pravidlami na prideľovanie kapacity  
infraštruktúry podľa tohto zákona, s bezpečnostným povolením  
podľa § 87 a s podmienkami používania železničnej siete podľa §  
37. Toto právo zahŕňa aj prístup k železničnej infraštruktúre,  
ktorá spája servisné zariadenia uvedené v prílohe č. 13 časti B  
druhom bode.  
(2) Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1  
týka osobnej dopravy, železničný podnik má právo nechať  
nastúpiť a vystúpiť cestujúcich na ktorejkoľvek nácestnej stanici  
na vlakovej trase pri rešpektovaní zverejnených technických  
parametrov železničnej infraštruktúry.  
14) § 10 až 13 zákona č. 514/2009 Z. z.  
c) Odseky 3 a 4 sa vypúšťajú.  
P: c)  
O: 7  
N
D
Návrh  
zákona  
Návrh  
zákona  
V § 38 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.  
U
U
7. Článok 11 sa mení takto:  
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:  
(1) Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených  
v osobitnom predpise14a) obmedziť na území Slovenskej republiky  
prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré  
poskytuje manažér infraštruktúry medzi východiskovým bodom  
a cieľovým bodom vlaku, ak sa na túto časť železničnej  
infraštruktúry alebo na alternatívnu trasu vzťahuje zmluva  
o dopravných službách vo verejnom záujme a uplatňovanie práva  
prístupu by ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy.  
§ 39  
O: 1  
„1.Členské štáty môžu obmedziť právo prístupu k službám  
osobnej dopravy medzi daným miestom odchodu a daným  
miestom určenia stanovené v článku 10 ods. 2, ak sa jedna  
alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme  
vzťahuje na tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu, v  
prípade, že by uplatňovanie tohto práva ohrozilo  
hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy alebo zmlúv o  
službách vo verejnom záujme.“  
14a) Článok 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.  
869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej  
železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 239, 12. 8. 2014).  
b) V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:  
(3) O tom, či by sa uplatnením tohto práva narušila hospodárska  
rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,  
rozhodne regulačný orgán na žiadosť objednávateľa dopravných  
služieb, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách vo  
P: b)  
N
513/2009 § 39  
U
Z.  
z. O: 3  
V: 1,  
„2.S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska  
rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme,  
v znení  
19  
relevantný regulačný orgán či orgány uvedené v článku 55  
vykonajú objektívnu hospodársku analýzu svoje  
verejnom záujme, manažéra infraštruktúry alebo železničného  
podniku, ktorý plní záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo  
verejnom záujme po vykonanej analýze podľa odseku 3. Žiadosť  
sa podáva do jedného mesiaca od zverejnenia oznámenia  
o plánovanej novej službe na webovom sídle regulačného orgánu.  
návrhu  
2
a
rozhodnutie založia na vopred určených kritériách. Toto  
určenie vykonajú na základe žiadosti, ktorú do jedného  
mesiaca od prijatia oznámenia o zamýšľanej službe  
osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil  
niektorý z týchto subjektov:  
a) príslušný orgán alebo príslušné orgány, ktoré zadali  
zmluvu o službách vo verejnom záujme;  
b) akékoľvek iný zainteresovaný príslušný orgán, ktorý má  
právo obmedziť prístup podľa tohto článku;  
c) manažér infraštruktúry;  
d) železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo  
verejnom záujme.“  
c) Odsek 3 sa nahrádza takto:  
Regulačný orgán musí svoje rozhodnutie odôvodniť a určiť v  
ňom podmienky, za ktorých môže požiadať o nové posúdenie  
P: c)  
N
513/2009 § 39  
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 5  
V:  
„3.Regulačný orgán odôvodní svoje rozhodnutie a uvedie  
podmienky, za ktorých môže  
rozhodnutia požiadať do jedného mesiaca od jeho  
oznámenia jeden z týchto subjektov:  
a) relevantný príslušný orgán alebo príslušné orgány;  
b) manažér infraštruktúry;  
c) železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo  
verejnom záujme;  
d) železničný podnik, ktorý sa snaží získať prístup.  
rozhodnutia ktorýkoľvek žiadateľ podľa odseku  
3
alebo  
o
nové posúdenie  
železničný podnik, ktorý žiada prístup  
o
k železničnej  
5,7  
infraštruktúre, v lehote do jedného mesiaca od právoplatnosti  
rozhodnutia. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k  
záveru, že právo prístupu k železničným službám podľa odseku 1  
môže ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných  
službách vo verejnom záujme, môže navrhnúť zmenu železničnej  
služby tak, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie  
prístupu k železničným službám.  
Ak regulačný orgán rozhodne, že zamýšľaná služba  
osobnej dopravy uvedená v článku 38 ods. 4 by ohrozila  
hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom  
záujme, uvedie prípadné zmeny tejto služby, ktorými by sa  
zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie práva  
prístupu stanovených v článku 10 ods. 2“  
d) V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:  
P: d)  
n. a.  
n. a.  
„Na základe skúseností regulačných orgánov, príslušných  
orgánov a železničných podnikov a na základe činnosti  
siete uvedenej v článku 57 ods. 1 Komisia prijme do 16.  
decembra 2018 vykonávacie akty, v ktorých stanoví  
podrobnosti postupu a kritériá, ktoré sa majú dodržiavať  
pri uplatňovaní odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, pokiaľ ide o  
služby vnútroštátnej osobnej dopravy. Uvedené  
20  
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom  
preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 3“  
e) Odsek 5 sa nahrádza takto:  
P: e)  
D
n. a.  
„5.Členské štáty môžu obmedziť aj právo prístupu k  
železničnej infraštruktúre na účely prevádzkovania služieb  
vnútroštátnej osobnej dopravy medzi daným miestom  
odchodu a určenia v rámci toho istého členského štátu, ak:  
a) výlučné práva na prepravu cestujúcich medzi týmito  
stanicami boli udelené v rámci zmluvy o službách vo  
verejnom záujme zadanej pred 16. júnom 2015 alebo  
b)  
ďalšie  
právo/oprávnenie  
na  
prevádzkovanie  
rámci  
komerčných služieb osobnej dopravy  
v
hospodárskej súťaže s ďalším prevádzkovateľom medzi  
týmito dvomi stanicami sa udelilo do 25. decembra 2018  
na základe spravodlivej verejnej súťaže, a ak uvedení  
prevádzkovatelia nedostávajú za prevádzkovanie týchto  
služieb žiadnu náhradu.  
Toto obmedzenie môže platiť počas pôvodnej doby trvania  
zmluvy alebo oprávnenia alebo do 25. decembra 2026,  
podľa toho, ktoré z týchto období skončí skôr.“  
8. Vkladajú sa tieto články:  
(10) Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je  
možné udeliť len na základe požiadaviek, ktoré stanoví regulačný  
orgán. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k záveru,  
že plánované služby vysokorýchlostnej osobnej dopravy medzi  
východiskovým bodom a cieľovým bodom vlaku môžu ohroziť  
hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo  
verejnom záujme, môže navrhnúť zmenu železničnej služby tak,  
aby sa zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie prístupu  
podľa § 38.  
O: 8  
D
513/2009 § 39  
U
„Článok 11a  
Z.  
z. O: 10  
v znení  
návrhu  
Služby vysokorýchlostnej osobnej dopravy  
1.S cieľom rozvinúť trh pre služby vysokorýchlostnej  
osobnej dopravy, propagovať optimálne využívanie  
dostupnej infraštruktúry a podporiť konkurencieschopnosť  
služieb vysokorýchlostnej osobnej dopravy, ktoré vedú k  
priaznivým výsledkom pre cestujúcich, a bez toho, aby bol  
dotknutý článok 11 ods. 5, vykonávanie práva prístupu  
ustanovené  
v
článku 10, pokiaľ ide  
o
služby  
vysokorýchlostnej osobnej dopravy, môže podliehať len  
požiadavkám stanoveným regulačným orgánom v súlade s  
týmto článkom.  
21  
2.Ak regulačný orgán po analýze uvedenej v článku 11  
ods. 2, 3 a 4 rozhodne, že sa plánovanou službou  
vysokorýchlostnej osobnej dopravy medzi daným miestom  
odchodu a daným miestom určenia narušuje hospodárska  
rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme, ktorá  
pokrýva tú istú trasu alebo alternatívnu trasu, regulačný  
orgán uvedie možné zmeny služby, ktorými by sa  
zabezpečilo, že sa splnia podmienky na udelenie práva  
prístupu ustanovené v článku 10 ods. 2 Takéto zmeny  
môžu zahŕňať úpravu plánovanej služby.“  
(10) Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je  
možné udeliť len na základe požiadaviek, ktoré stanoví regulačný  
orgán. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k záveru,  
že plánované služby vysokorýchlostnej osobnej dopravy medzi  
východiskovým bodom a cieľovým bodom vlaku môžu ohroziť  
hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo  
verejnom záujme, navrhne zmenu železničnej služby tak, aby sa  
zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie prístupu podľa § 38.  
N
513/2009 § 39  
U
Z.  
z. O: 10  
v znení  
návrhu  
„Článok 13a  
(1) Objednávateľ dopravnej služby môže požadovať od  
železničných podnikov poskytujúcich služby vo vnútroštátnej  
osobnej doprave, aby sa zapojili do spoločného systému  
informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na  
účely vydávania jednotných priamych cestovných lístkov  
a rezervácií. Takýto systém nesmie viesť k narušeniu trhu  
a diskriminácií železničných podnikov.  
D
Návrh  
zákona  
§ 8a  
O: 1  
U
Spoločné systémy informovania a predaja priamych  
cestovných lístkov  
1.Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho  
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (*) a smernica  
Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ (**),členské  
štáty môžu požadovať od železničných podnikov  
poskytujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby  
sa zapojili do spoločného systému informovania a  
integrovaného predaja prepravných dokladov na účely  
vydávania cestovných lístkov, priamych cestovných  
lístkov a rezervácií alebo aby na zriadenie takéhoto  
systému splnomocnili príslušné orgány.  
V prípade  
zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby  
neviedol k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii  
železničných podnikov a aby ho spravoval verejný alebo  
súkromný právny subjekt alebo združenie všetkých  
železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej  
dopravy.  
(*)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  
1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach  
cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315,  
3.12.2007, s. 14).  
(**)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ  
zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných  
dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na  
22  
rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207,  
6.8.2010, s. 1).“  
2.Komisia monitoruje vývoj na železničnom trhu týkajúci  
n. a.  
n. a.  
sa zavedenia  
a
používania spoločných systémov  
informovania a predaja priamych cestovných lístkov a  
posudzuje potrebu opatrení na úrovni Únie, pričom  
zohľadňuje iniciatívy na trhu. Predovšetkým posudzuje  
nediskriminačný prístup cestujúcich v železničnej doprave  
k údajom potrebným na plánovanie ciest a rezerváciu  
cestovných lístkov. Do 31. decembra 2022 predloží  
Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti  
takýchto spoločných systémov informovania a predaja  
priamych cestovných lístkov, pričom podľa potreby  
pripojí legislatívne návrhy.  
3.Členské štáty požadujú od železničných podnikov  
prevádzkujúcich služby osobnej dopravy, aby zaviedli  
havarijné plány, a zabezpečujú, aby sa tieto havarijné  
plány náležite koordinovali v záujme poskytnutia pomoci  
cestujúcim v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č.  
1371/2007 v prípade výrazného narušenia služieb.  
N
N
D
513/2009 § 51  
(1) Na riešenie núdzových situácií vypracuje manažér  
infraštruktúry a železničné podniky havarijný plán, v ktorom  
uvedú všetky orgány a iné osoby, ktoré treba upovedomiť o  
vážnej nehode alebo o mimoriadnej udalosti s následkami  
vážnej nehody a o závažnom narušení chodu vlakov. V  
havarijnom pláne sa uvedie tiež počet, druh a dislokácia  
nehodových prostriedkov na odstraňovanie následkov nehôd  
a mimoriadnych udalostí alebo dohoda s prevádzkovateľom  
týchto prostriedkov.  
U
Z. z.  
O: 1  
V:1,  
2
9. V článku 19 sa dopĺňa toto písmeno:  
O: 9  
514/2009 § 11  
(1) Licenčný orgán udelí licenciu len žiadateľovi, ktorý  
U
Z. z.  
O: 1  
„e) neboli odsúdené za spáchanie závažných trestných  
činov vyplývajúcich z povinností z prípadných záväzných  
kolektívnych zmlúv podľa vnútroštátneho práva.“  
P: b)  
b) preukáže splnenie požiadavky svojej bezúhonnosti a  
bezúhonnosti členov svojho štatutárneho orgánu  
zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,  
(2) Na účely tohto zákona bezúhonným je ten, kto nebol  
právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného  
činu, ani za spáchanie iného trestného činu súvisiaceho s  
poskytovaním dopravných služieb.  
a
§ 11  
O: 2  
V:1  
10. V článku 32 sa odsek 4 nahrádza takto:  
O: 10  
n. a.  
„4.Poplatky za infraštruktúru súvisiace s používaním  
železničných koridorov uvedených v nariadení Komisie  
(EÚ) 2016/919 (*) môžu byť diferencované, aby sa  
stimulovalo vybavenie vlakov systémom ETCS, ktorý je v  
súlade  
s
verziou prijatou rozhodnutím Komisie  
2008/386/ES (**) a s nasledujúcimi verziami. Takáto  
23  
diferenciácia nesmie viesť k celkovému zvýšeniu príjmov  
manažéra infraštruktúry.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že táto diferenciácia  
poplatkov za infraštruktúru sa neuplatní na železničné trate  
uvedené v nariadení (EÚ) 2016/919, na ktorých môžu  
premávať len vlaky vybavené systémom ETCS.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že túto diferenciáciu  
rozšíria na železničné trate, ktoré nie sú uvedené v  
nariadení (EÚ) 2016/919.  
(*)Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o  
technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa  
subsystémov „riadenie-zabezpečenie  
a
návestenie“  
železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158,  
15.6.2016, s. 1).  
(**)Rozhodnutie Komisie 2008/386/ES z 23. apríla 2008,  
ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES  
o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa  
subsystému  
riadenia/príkazov  
a
signalizácie  
transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A  
k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii  
interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia,  
zabezpečenia  
a návestenia systému transeurópskych  
vysokorýchlostných železníc (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008,  
s. 11).“  
11. V článku 38 sa odsek 4 nahrádza takto:  
(4) Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o  
pridelenie kapacity infraštruktúry so zámerom vykonávať osobnú  
dopravu a zároveň sa na túto časť železničnej infraštruktúry alebo  
na alternatívnu trasu vzťahuje zmluva o službách vo verejnom  
záujme, upovedomí o tom manažéra infraštruktúry a regulačný  
orgán najneskôr 18 mesiacov pred nadobudnutím platnosti  
cestovného poriadku, ktorého sa žiadosť o pridelenie kapacity  
infraštruktúry týka. S cieľom umožniť posúdenie možného  
hospodárskeho vplyvu na existujúce zmluvy o dopravných  
službách vo verejnom záujme, regulačný orgán najneskôr do  
desiatich dní zabezpečí na celej navrhovanej vlakovej trase  
informovanie príslušných regulačných orgánov, ktoré informujú  
dotknutých objednávateľov dopravných služieb uzavierajúcich  
O: 11  
N
513/2009 § 40  
U
Z.  
z. O: 4  
„4.Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu infraštruktúry s  
cieľom prevádzkovať službu osobnej dopravy v členskom  
v znení  
návrhu  
štáte,  
v
ktorom je právo prístupu  
súlade  
k
železničnej  
infraštruktúre obmedzené  
v
s článkom 11,  
informuje o tom manažérov infraštruktúry a dotknuté  
regulačné orgány najneskôr 18 mesiacov pred  
nadobudnutím platnosti cestovného poriadku, ktorého sa  
žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť dotknutým  
regulačným orgánom posúdiť potenciálny hospodársky  
vplyv na existujúce zmluvy o službách vo verejnom  
záujme regulačné orgány zabezpečujú, aby bol bez  
24  
zbytočného odkladu a najneskôr do 10 dní informovaný  
každý príslušný orgán, ktorý zadal zmluvu na poskytnutie  
služby osobnej železničnej dopravy na danej trase  
vymedzenej v zmluve o službách vo verejnom záujme,  
akýkoľvek iný zainteresovaný príslušný orgán s právom  
na obmedzenie prístupu podľa článku 11 a každý  
železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo  
verejnom záujme na trase danej služby osobnej dopravy.“  
12. V článku 53 sa v odseku 3 dopĺňa tento pododsek:  
zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, manažérov  
infraštruktúry a železničné podniky, ktoré plnia záväzok z týchto  
zmlúv.  
O: 12  
O: 13  
N
N
513/2009 § 50  
(3) Manažér infraštruktúry je oprávnený na nevyhnutný čas  
obmedziť alebo zastaviť prevádzku z dôvodu potreby akútnej  
rekonštrukcie, obnovy alebo údržby železničnej trate, pričom  
U
U
Z.  
z. O: 3  
„Regulačný orgán môže od manažéra infraštruktúry  
vyžadovať, aby mu takéto informácie sprístupnil, ak to  
považuje za nevyhnutné.“  
v znení  
návrhu  
o
nedostupnosti  
kapacity  
infraštruktúry  
informuje  
zainteresované strany bezodkladne a regulačný orgán na  
základe jeho žiadosti.  
13. V článku 54 sa odsek 1 nahrádza takto:  
513/2009 § 51  
(1) Na riešenie núdzových situácií vypracuje manažér  
infraštruktúry a železničné podniky havarijný plán, v ktorom  
uvedú všetky orgány a iné osoby, ktoré treba upovedomiť o  
vážnej nehode alebo o mimoriadnej udalosti s následkami  
vážnej nehody a o závažnom narušení chodu vlakov. V  
havarijnom pláne sa uvedie tiež počet, druh a dislokácia  
nehodových prostriedkov na odstraňovanie následkov nehôd a  
mimoriadnych udalostí alebo dohoda s prevádzkovateľom  
týchto prostriedkov. Pri riešení núdzovej situácie, ktorá môže  
mať vplyv na cezhraničnú dopravu, manažér infraštruktúry  
spolupracuje s manažérmi infraštruktúry susedných štátov na  
obnove normálnej cezhraničnej dopravy.  
Z.  
z. O: 1  
„1.V prípade narušenia chodu vlakov spôsobeného  
technickou poruchou alebo nehodou prijme manažér  
infraštruktúry všetky opatrenia potrebné na obnovenie  
normálneho stavu. Na tento účel vypracuje havarijný plán  
v znení  
návrhu  
s
uvedením rôznych subjektov, ktoré majú byť  
informované v prípade vážnych nehôd alebo vážnych  
narušení chodu vlakov. V prípade narušenia, ktoré môže  
mať vplyv na cezhraničnú dopravu, si manažér  
infraštruktúry vymieňa všetky relevantné informácie s  
ostatnými manažérmi infraštruktúry, na ktorých sieť a  
dopravu môže mať toto narušenie vplyv. Príslušní  
manažéri infraštruktúry spolupracujú na obnove normálnej  
cezhraničnej dopravy.“  
14. Článok 56 sa mení takto:  
O: 14  
N
513/2009 § 52  
(3) Regulačný orgán je povinný zaoberať sa podnetmi a  
sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a  
činnosť manažéra infraštruktúry alebo prevádzkovateľa  
servisného zariadenia, ktoré sa týkajú  
U
Z.  
z. O: 3  
a) V odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:  
v znení  
návrhu  
„h) riadenia dopravy;  
a) podmienok používania železničnej siete  
a
kritérií  
uvedených v týchto podmienkach,  
i) plánovania obnovy a plánovanej alebo neplánovanej  
údržby;  
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity  
infraštruktúry,  
j) plnenia požiadaviek stanovených v článku 2 ods. 13 a  
článkoch 7, 7a, 7b, 7c a 7d vrátane požiadaviek týkajúcich  
c) prístupu  
k železničnej infraštruktúre, k servisným  
25  
sa konfliktu záujmov.“  
zariadeniam a k železničným službám s tým spojených,  
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej  
infraštruktúry, servisných zariadení a železničných služieb s  
tým spojených  
e) organizovania železničnej dopravy,  
f) plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,  
g) plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d),  
odsekov 7 až 11 a 34a.  
b) Odsek 2 sa nahrádza takto:  
P: b)  
N
513/2009 § 52  
(1) Regulačný orgán kontroluje dodržiavanie transparentných  
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 1, a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov na  
„2.Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych  
orgánov pre hospodársku súťaž týkajúce sa zabezpečenia  
hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými  
dopravnými službami, regulačný orgán má právomoc  
monitorovať situáciu týkajúcu sa hospodárskej súťaže na  
trhoch so železničnými dopravnými službami, a to najmä  
vrátane trhu pre služby vysokorýchlostnej osobnej  
dopravy, a činnosti manažérov infraštruktúry v súvislosti s  
odsekom 1 písm. a) až j). Regulačný orgán najmä overuje  
súlad s odsekom 1 písm. a) až j) z vlastnej iniciatívy a s  
cieľom predísť diskriminácii žiadateľov. Kontroluje najmä  
to, či podmienky používania siete neobsahujú  
diskriminačné ustanovenia alebo či neposkytujú  
manažérovi infraštruktúry diskrečné právomoci, ktoré by  
mohol využiť na diskrimináciu žiadateľov.“  
3
železničnú sieť a prideľovania kapacity infraštruktúry, najmä,  
či podmienky používania železničnej siete neobsahujú  
diskriminačné ustanovenia alebo či neposkytujú manažérovi  
infraštruktúry možnosti, ktoré by mohol využiť na  
diskrimináciu žiadateľov.  
(3) Regulačný orgán je povinný zaoberať sa podnetmi a  
sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a  
činnosť manažéra infraštruktúry alebo prevádzkovateľa  
servisného zariadenia, ktoré sa týkajú  
a) podmienok používania železničnej siete  
a
kritérií  
uvedených v týchto podmienkach,  
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity  
infraštruktúry,  
c) prístupu  
k železničnej infraštruktúre, k servisným  
zariadeniam a k železničným službám s tým spojených,  
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej  
infraštruktúry, servisných zariadení a železničných služieb s  
tým spojených  
e) organizovania železničnej dopravy,  
26  
f) plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,  
g) plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d),  
odsekov 7 až 11 a 34a.  
c) V odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:  
P: c)  
N
513/2009 § 52  
(3) Regulačný orgán je povinný zaoberať sa podnetmi a  
sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a  
činnosť manažéra infraštruktúry alebo prevádzkovateľa  
servisného zariadenia, ktoré sa týkajú  
U
Z.  
z. O: 3  
„9.Regulačný orgán posúdi všetky sťažnosti a v prípade  
v znení  
návrhu  
potreby požiada  
o relevantné informácie a začne  
konzultácie so všetkými príslušnými stranami, a to do  
jedného mesiaca od prijatia sťažnosti. Rozhodne o  
akejkoľvek sťažnosti, prijme kroky na nápravu situácie a  
informuje príslušné strany o svojom odôvodnenom  
rozhodnutí vo vopred určenej primeranej lehote, a v  
každom prípade do šiestich týždňov od prijatia všetkých  
relevantných informácií. Bez toho, aby boli dotknuté  
právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž  
týkajúce sa zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhoch so  
a) podmienok používania železničnej siete  
uvedených v týchto podmienkach,  
a
kritérií  
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity  
infraštruktúry,  
c) prístupu  
k železničnej infraštruktúre, k servisným  
zariadeniam a k železničným službám s tým spojených,  
službami železničnej dopravy, regulačný orgán  
v
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej  
infraštruktúry, servisných zariadení a železničných služieb s  
tým spojených  
príslušných prípadoch rozhoduje z vlastnej iniciatívy o  
primeraných opatreniach na nápravu diskriminácie  
žiadateľov, narušenia trhu a každého iného nežiaduceho  
vývoja na týchto trhoch, najmä v súvislosti s odsekom 1  
písm. a) až j).“  
e) organizovania železničnej dopravy,  
f) plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,  
g) plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d),  
odsekov 7 až 11 a 34a.  
513/2009 § 52  
Z. z.  
(5) Na účely konaní podľa odsekov 3 a 4 je regulačný orgán  
O: 5, oprávnený do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti alebo  
6
podnetu požadovať od manažéra infraštruktúry, od  
železničných podnikov, od poskytovateľov služieb a od iných  
zainteresovaných osôb informácie a údaje potrebné na  
prešetrenie podaných sťažností a podnetov a na začatie  
konania. Požadované informácie a údaje sú požiadané osoby  
povinné poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca; regulačný  
orgán môže výnimočne povoliť predĺženie lehoty o dva  
týždne. Za bezdôvodné odopretie informácií alebo údajov  
27  
môže regulačný orgán uložiť poriadkovú pokutu do 3 000 eur.  
Ak ide o medzinárodnú železničnú dopravu, regulačný orgán  
si vyžiada potrebné informácie od manažéra infraštruktúry a  
regulačných orgánov členských štátov, ktorých územím  
prechádza medzinárodná vlaková trasa a ak je to potrebné, aj  
od Európskej komisie; manažér infraštruktúry je povinný  
bezodkladne poskytnúť požadované informácie.  
(6) Regulačný orgán musí rozhodnúť o sťažnostiach a prijať  
nápravné opatrenia do šiestich týždňov odo dňa začatia  
konania. Ak boli v konaní vyžiadané doplňujúce podklady,  
lehota plynie odo dňa, keď boli doručené doplňujúce  
podklady. Nápravnými opatreniami sú uloženie povinnosti  
zdržať sa nespravodlivého a diskriminačného správania a  
uloženie povinnosti odstrániť protiprávny stav.  
d) Odsek 12 sa nahrádza takto:  
P: d)  
N
513/2009 § 53  
(1) Regulačný orgán okrem úloh podľa § 52  
U
Z. z.  
O: 1  
P: f)  
f) vykonáva u manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa  
servisného zariadenia alebo v železničnom podniku kontrolu  
dodržania oddelených účtov; na vykonanie tejto kontroly si  
môže vyžiadať účtovné informácie podľa prílohy č. 13b.  
„12.Regulačný orgán má právomoc vykonávať audity  
alebo iniciovať externé audity u manažérov infraštruktúry,  
prevádzkovateľov servisných zariadení a prípadne v  
železničných podnikoch, aby overil dodržiavanie súladu s  
ustanoveniami o oddelení účtov uvedenými v článku 6 a  
ustanoveniami o finančnej transparentnosti uvedenými v  
článku 7d. V prípade vertikálne integrovaných podnikov  
sa tieto právomoci rozširujú na všetky právne subjekty.  
Regulačný orgán je oprávnený požiadať o všetky príslušné  
informácie. Regulačný orgán má najmä právomoc  
požiadať manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľov  
servisných zariadení a všetky podniky alebo iné subjekty  
vykonávajúce železničnú dopravu alebo správu  
infraštruktúry alebo integrujúce ich rôzne druhy podľa  
článku 6 ods. 1 a 2 a článku 13 o poskytnutie všetkých  
účtovných informácií podľa prílohy VIII alebo ich časti  
spolu s dostatočne podrobnými údajmi, a to podľa toho, do  
akej miery sa to považuje za potrebné a primerané.  
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych  
orgánov zodpovedných za otázky štátnej pomoci,  
regulačný orgán tiež môže na základe informácií z účtov  
vyvodiť závery  
v otázkach súvisiacich so štátnou  
28  
pomocou, ktoré oznámi týmto orgánom.  
Finančné toky uvedené v článku 7d ods. 1, pôžičky  
uvedené v článku 7d ods. 4 a 5 a dlhy uvedené v článku 7d  
ods. 7 podliehajú monitorovaniu zo strany regulačného  
orgánu.  
Ak členský štát určil regulačný orgán ako nezávislý  
príslušný orgán uvedený v článku 7c ods. 4, regulačný  
orgán posudzuje dohody  
uvedenom článku.“  
o spolupráci uvedené v  
15. Článok 57 sa mení takto:  
O: 15  
N
513/2009 § 103 n) spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v  
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 2  
P: n)  
oblasti svojej pôsobnosti,  
a) Vkladá sa tento odsek:  
„3a.Ak si záležitosti týkajúce sa služieb medzinárodnej  
dopravy vyžadujú rozhodnutia dvoch alebo viacerých  
regulačných orgánov, dotknuté regulačné orgány  
spolupracujú pri príprave príslušných rozhodnutí s cieľom  
dosiahnuť vyriešenie záležitosti. Na uvedené účely  
dotknuté regulačné orgány vykonávajú svoje funkcie v  
súlade s článkom 56.“  
b) Odsek 8 sa nahrádza takto:  
P: b)  
n. a.  
n. a.  
„8.Regulačné orgány vypracujú spoločné zásady a postupy  
v súvislosti s rozhodnutiami, na ktorých prijímanie sú  
oprávnené podľa tejto smernice. V takýchto spoločných  
zásadách a postupoch sa uvádzajú ustanovenia na riešenie  
sporov, ktoré vzniknú v rámci uvedenom v odseku 3a. Na  
základe skúseností regulačných orgánov a činností siete  
uvedenej v odseku 1 a v prípade potreby v záujme  
zabezpečenia účinnej spolupráce regulačných orgánov  
môže Komisia prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví  
takéto spoločné zásady a postupy. Uvedené vykonávacie  
akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania  
uvedeným v článku 62 ods. 3“  
c) Dopĺňa sa tento odsek:  
P: c)  
N
513/2009 § 103 n) spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v  
U
Z.  
v znení  
návrhu  
z. O: 2  
P: n)  
oblasti svojej pôsobnosti,  
„10.V prípade rozhodnutí týkajúcich sa infraštruktúry,  
ktorá sa nachádza na území dvoch štátov, sa obidva  
dotknuté členské štáty môžu kedykoľvek po 24. decembri  
29  
2016 dohodnúť na tom, že budú vyžadovať koordináciu  
medzi dotknutými regulačnými orgánmi, aby zosúladili  
vplyv svojich rozhodnutí.“  
16. V článku 63 sa odsek 1 nahrádza takto:  
O: 16  
n. a.  
n. a.  
„1.Komisia do 31. decembra 2024 posúdi vplyv tejto  
smernice na železničný sektor a predloží Európskemu  
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu  
a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o jej  
vykonávaní.  
V správe sa predovšetkým zhodnotí rozvoj služieb  
vysokorýchlostnej železničnej dopravy  
a posúdi sa  
existencia diskriminačných postupov, pokiaľ ide o prístup  
k vysokorýchlostným tratiam. Komisia zváži, či je  
potrebné predložiť legislatívne návrhy.  
Komisia do toho istého dátumu posúdi, či pretrvávajú  
diskriminačné postupy alebo iné typy narušenia  
hospodárskej súťaže  
v
súvislosti  
s
manažérmi  
infraštruktúry, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného  
podniku. Komisia v prípade potreby predloží legislatívne  
návrhy.“.  
Článok 2  
Návrh  
zákona  
Č. 2  
O: 1  
N
Čl. V Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2019 okrem čl.  
I bodov 1, 36 až 53, 59 a 60, 62 a 63, 67 až 98, ktoré  
nadobúdajú účinnosť 16. júna 2019, čl. II a čl. III bodu 15, 18  
a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.  
U
1.Bez ohľadu na článok 3 ods. 2 členské štáty prijmú a  
uverejnia do 25. decembra 2018 zákony, iné právne  
predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie  
súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii  
znenie týchto ustanovení.  
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach  
alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.  
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 2.  
Návrh  
zákona  
99. Príloha č. 15 sa dopĺňa deviatym až jedenástym bodom, ktoré  
znejú:  
N
N
Príloh  
a č. 15  
U
U
„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370  
zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ,  
pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej  
osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ  
L 352, 23.12.2016).“.  
2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných  
O: 2  
575/2001 § 35  
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v  
30  
ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré  
prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.  
Z. z.  
O: 7  
rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej  
únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva  
z právne záväzných aktov týchto orgánov.  
Článok 3  
Č: 3  
O: 1  
n. a.  
N
n. a.  
U
1.Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim  
po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.  
2. Článok 1 body 6 až 8 a 11 sa uplatňujú od 1. januára  
2019 včas na to, aby cestovný poriadok začal platiť 14.  
decembra 2020.  
O: 2  
Návrh  
zákona  
Čl. V Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2019 okrem čl.  
I bodov 1, 36 až 53, 59 a 60, 62 a 63, 67 až 98, ktoré  
nadobúdajú účinnosť 16. júna 2019, čl. II a čl. III bodu 15, 18  
a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.  
Článok 4  
Č: 4  
n. a.  
n. a.  
Táto smernica je určená členským štátom.