1
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/797
z 11. mája 2016
o interoperabilite železničného systému v Európskej únii
(prepracované znenie)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá-nok
(Č, O, V, P)
Text
Spô-sob
transpozície
Číslo
Člá-
nok
(Č,
§,
O,
V,
P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
KAPITOLA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1.V tejto smernici sa stanovujú podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa dosiahla interoperabilita železničného systému Únie spôsobom zlučiteľným so smernicou (EÚ) 2016/798, s cieľom definovať optimálnu úroveň technickej harmonizácie, umožniť uľahčovanie, zlepšovanie a rozvíjanie služieb v oblasti železničnej dopravy v rámci Únie, ako aj s tretími krajinami, a prispieť k dobudovaniu jednotného európskeho železničného priestoru a k postupnému dokončeniu vnútorného trhu. Tieto podmienky sa vzťahujú na konštrukciu, výstavbu, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu častí tohto systému, ako aj na odbornú kvalifikáciu personálu a zdravotné a bezpečnostné podmienky vzťahujúce sa na personál, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe.
N
Návrh zákona
§
64
O:
3
V:
druhá
časť
vety
vzťahujú sa na ich projektovanie, výstavbu, uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu, ako aj na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a bezpečnostné podmienky osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na dráhe a doprave na dráhe
U
2
O: 2
2.V tejto smernici sa uvádzajú ustanovenia týkajúce sa komponentov interoperability a rozhraní a postupov pre každý subsystém a podmienky celkovej kompatibility železničného systému Únie s cieľom dosiahnuť interoperabilitu tohto systému.
N
513/2009 Z. z.
§
1
O:
1
P:
f)
(1) Tento zákon upravuje
f) interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému,
U
O: 3
P: a)
P: b)
P: c)
3.Táto smernica sa neuplatňuje na:
a) metrá;
b) električky a ľahké železničné vozidlá, ako aj infraštruktúru, ktorú využívajú výlučne tieto vozidlá;
c) siete, ktoré funkčne oddelené od zvyšného železničného systému Únie a určené len na miestnu, mestskú alebo prímestskú osobnú dopravu, ako aj podniky, ktoré svoju činnosť vykonávajú len na týchto sieťach.
N
Návrh zákona
§
62
O:
5
(5) Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na
a) siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na týchto sieťach,
b) siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieťach používajú,
c) železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku nákladnej dopravy,
d) železničné infraštruktúry a železničné vozidlá určené na miestne, historické alebo turistické účely.
U
3
O: 4
P: a)
P: b)
P: c)
P: d)
4.Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti opatrení, ktorými vykonávajú túto smernicu, vylúčiť:
a) železničnú infraštruktúru v súkromnom vlastníctve vrátane vedľajších koľají, ktorú využíva jej majiteľ alebo operátor na účel jeho príslušných činností spojených s nákladnou dopravou alebo na účel prepravy osôb na nekomerčné účely, a vozidlá, ktoré sa využívajú výlučne na tejto infraštruktúre;
b) infraštruktúru a vozidlá vyhradené striktne na miestne, historické alebo turistické účely;
c) infraštruktúru pre ľahké železničné vozidlá, ktorú príležitostne využívajú štandardné železničné vozidlá v súlade s prevádzkovými podmienkami ľahkého železničného systému, keď je to potrebné výlučne na účely zabezpečenia spojení týmito vozidlami, a
d) vozidlá, ktoré sa primárne využívajú na infraštruktúre pre ľahké železničné vozidlá, avšak vybavené niektorými komponentmi štandardných železničných vozidiel, ktoré umožňujú tranzit na obmedzenom úseku infraštruktúry pre štandardné železničné vozidlá výlučne na účely zabezpečenia príslušných spojení.
D
Návrh zákona
§
62
O:
5
(5) Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na
a) siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na týchto sieťach,
b) siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieťach používajú,
c) železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku nákladnej dopravy,
d) železničné infraštruktúry a železničné vozidlá určené na miestne, historické alebo turistické účely.
U
O: 5
P: a)
P: b)
P: c)
5.V prípade električko-vlakov prevádzkovaných v železničnom systéme Únie, v ktorom neexistujú TSI platné pre takéto električko-vlaky, sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a) dotknuté členské štáty zabezpečia prijatie vnútroštátnych predpisov alebo iných príslušných dostupných opatrení na dosiahnutie súladu takýchto električko-vlakov s príslušnými základnými požiadavkami;
b) členské štáty môžu prijať vnútroštátne predpisy, v ktorých sa uvedú postupy vydávania povolení platné pre takéto električko-vlaky. Orgán vydávajúci povolenie pre vozidlo uskutočňuje konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnosť s cieľom zabezpečiť, aby pri zmiešanej prevádzke električko-vlakov a štandardných železničných vozňov boli splnené všetky základné požiadavky, ako aj príslušné spoločné bezpečnostné ciele (ďalej len „CST“);
c) odchylne od článku 21 dotknuté príslušné orgány v prípade cezhraničnej prevádzky spolupracujú pri vydávaní povolení pre vozidlo. Tento odsek sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice v súlade s odsekmi 3 a 4.
n. a.
n. a.
Zavedenie električko vlakov je v podmienkach Slovenskej republiky z technického hľadiska aj vzhľadom na rozdielny rozchod električkových dráh a železničných dráh nemožný a do budúcna sa ich zavedenie neplánuje.
Č: 2
Článok 2
Vymedzenie pojmov
N
Návrh zákona
§
62
O:
2
(2) Železničným systémom Európskej únie prvky uvedené v prílohe č. 2.
U
4
O:1
Na účely tejto smernice:
1. „železničný systém Únie“ sú prvky uvedené v prílohe I;
O:2
2. „interoperabilita“ je schopnosť železničného systému umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti;
N
Návrh zákona
§
64
O:
1
(1) Interoperabilitou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť železničného systému umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú úroveň výkonnosti požadovanú pre železničný systém.
U
O:3
3. „vozidlo“ je železničné vozidlo spôsobilé na jazdu na vlastných kolesách na železničnej trati, s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu; vozidlo sa skladá z jedného alebo viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov;
N
513/2009 Z. z.
§
20
O:
3
(3) Železničné vozidlo je koľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po železničnej dráhe a skladá sa z jedného alebo z viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov alebo z častí týchto subsystémov.
U
O:4
4. „sieť“ trate, stanice, terminály a všetky druhy pevného zariadenia potrebného na zabezpečenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničného systému Únie;
N
513/2009 Z. z.
§
2
O:
7
(7) Železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré potrebné na zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železníc, tvoria železničnú sieť.
U
O:5
5. „subsystémy“ štrukturálne alebo funkčné časti železničného systému Únie, ako sa uvádza v prílohe II;
N
Návrh zákona
§
63
O:
1,2,3
(1)Subsystémami štrukturálne subsystémy a funkčné subsystémy.
(2)Štrukturálne subsystémy pevné štrukturálne subsystémy a mobilné štrukturálne subsystémy. Pevné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém infraštruktúra, subsystém energia a subsystém traťové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia. Mobilné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém vozidlové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia a subsystém železničné koľajové vozidlo.
(3) Funkčné subsystémy tvorí subsystém prevádzka a riadenie dopravy, subsystém údržba a subsystém telematické aplikácie v osobnej a v nákladnej doprave.
U
O:6
6. „mobilný subsystém“ je subsystém „železničné koľajové vozidlá“ a subsystém „vlakové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia“;
N
Návrh zákona
§
63
O:
2
V:
3
Mobilné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém vozidlové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia a subsystém železničné koľajové vozidlo.
U
5
O:7
7. „komponenty interoperability“ akýkoľvek základný komponent, skupina komponentov, montážne podskupiny alebo úplné montážne celky začlenené alebo určené na začlenenie do subsystému, od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita železničného systému, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov;
N
Návrh zákona
§
64
O:
4
(4) Komponentmi prvky a skupiny prvkov, montážne podskupiny a úplné montážne celky začlenené alebo určené na začlenenie do subsystému, od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita celého železničného systému. Komponentmi hmotné predmety, ako aj nehmotné predmety, ako napríklad softvér.
U
O:8
8. „výrobok“ je výrobok získaný výrobným procesom vrátane komponentov interoperability a subsystémov;
N
56/2018 Z. z.
§
2
P:
a)
výrobkom vyrobená, vyťažená alebo inak získaná vec bez ohľadu na stupeň jej spracovania alebo po podstatnej úprave, ktorá sa sprístupňuje na trhu alebo je sprístupnená na trhu,
U
O:9
9. „základné požiadavky“ všetky podmienky stanovené v prílohe III, ktoré musí spĺňať železničný systém Únie, subsystémy a komponenty interoperability vrátane rozhraní;
N
Návrh zákona
§
64
O:
3
(3) Základné požiadavky všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 3, ktoré musí spĺňať železničný systém, jeho subsystémy a komponenty, vrátane rozhraní; vzťahujú sa na ich projektovanie, výstavbu, uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu, ako aj na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a bezpečnostné podmienky osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na dráhe a doprave na dráhe.
U
O:10
10. „Európska špecifikácia“ je špecifikácia, ktorá patrí do jednej z týchto kategórií:
spoločná technická špecifikácia, ako sa vymedzuje v prílohe VIII k smernici 2014/25/EÚ,
európske technické osvedčenie uvedené v článku 60 smernice 2014/25/EÚ alebo
európska norma, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
N
Návrh zákona
§
65
O:
3
(3) Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie20a) alebo slovenská technická norma21), ktorou sa preberá právne záväzný akt Európskej únie.
20a) Príloha č. 3 bod 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácií.
U
O:11
11. „technická špecifikácia interoperability“ (TSI) je špecifikácia prijatá v súlade s touto smernicou, ktorá sa vzťahuje na každý subsystém alebo časť subsystému, s cieľom splniť základné požiadavky a zabezpečiť interoperabilitu železničného systému Únie;
N
Návrh zákona
§
65
O:
1
(1) Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie (ďalej len „agentúra“),19) vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Technická špecifikácia interoperability sa vzťahuje na konkrétny subsystém20) alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a
U
6
tým zabezpečiť interoperabilitu železničného systému.
19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016).
20) Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácií interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016).
O:12
12. „základné parametre“ akékoľvek právne záväzné, technické alebo prevádzkové podmienky, ktoré z hľadiska interoperability rozhodujúce a sú špecifikované v príslušných TSI;
N
Návrh zákona
§
64
O:
2
(2) Základnými parametrami, ktoré sa musia splniť, aby železničný systém spĺňal požiadavky na dosiahnutie interoperability, sa rozumejú právne, technické a prevádzkové podmienky, ktoré z hľadiska interoperability rozhodujúce a uvedené v technických špecifikáciách interoperability 65).
U
O:13
13. „špecifický prípad“ je ktorákoľvek časť železničného systému, ktorá si vyžaduje zvláštne ustanovenia v TSI, buď dočasné, alebo trvalé, v dôsledku geografických, topografických alebo urbanistických obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na kompatibilitu s existujúcim systémom, a to najmä železničné trate a siete izolované od zvyšku Únie, nakladaciu mieru, rozchod koľají alebo osovú vzdialenosť koľají a vozidlá určené výhradne na miestne, regionálne alebo historické používanie, ako aj vozidlá, ktoré majú pôvod v tretích krajinách alebo ktoré určené pre tretie krajiny;
N
Návrh zákona
§
70
O:
4
Špecifickým prípadom sa rozumie časť železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné trvalé alebo dočasné ustanovenia v technickej špecifikácii interoperability v dôsledku geografických, topografických alebo urbanistických obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na zlučiteľnosť so železničným systémom Európskej únie. Špecifickým prípadom sú najmä
a) železničné trate, ktoré izolované od železničného systému,
b) železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou vzdialenosťou koľají,
c) železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) alebo b) alebo určené na používanie na miestne a historické účely a
d) železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu
U
7
alebo určené pre tretí štát.
O:14
14. „modernizácia“ akékoľvek rozsiahle práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré vedú k zmene v súbore technickej dokumentácie pripojenom k vyhláseniu ES o overení, ak takýto súbor technickej dokumentácie existuje, a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému;
N
Návrh zákona
§
70
O:
9
(9) Modernizáciou subsystému rozsiahle práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré si vyžiadajú zmenu v súbore dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému.
U
O:15
15. „obnova“ rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému;
N
Návrh zákona
§
70
O:
10
V:
1
(10) Obnovou subsystému rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému. Výmenou v rámci údržby je náhrada komponentov subsystému za komponenty s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych a opravárskych prác.
U
O:16
16. „existujúci železničný systém“ je infraštruktúra pozostávajúca z tratí a pevných zariadení existujúcej siete železníc, ako aj vozidlá všetkých kategórií a pôvodu, ktoré jazdia na tejto infraštruktúre;
N
Návrh zákona
§
62
O:
1
V:
2
Železničný systém tvoria železničné dráhy na území Slovenskej republiky a ich súčasti a registrované železničné vozidlá všetkých radov a typov, ktoré na nich jazdia.
U
O:17
17. „výmena v rámci údržby“ je akákoľvek náhrada komponentov za časti s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych alebo opravárenských prác;
N
Návrh zákona
§
70
O:
10
V:
2
Výmenou v rámci údržby je náhrada komponentov subsystému za komponenty s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych a opravárskych prác.
U
O:18
18. „električko-vlak“ je vozidlo určené na kombinované použitie na infraštruktúre pre ľahké železničné vozidlá a tiež na infraštruktúre pre štandardné železničné vozidlá;
n. a.
n. a.
Zavedenie električko – vlakov je v podmienkach Slovenskej republiky z technického hľadiska aj vzhľadom na rozdielny rozchod električkových dráh a železničných dráh nemožný a do budúcna sa
8
ich zavedenie neplánuje.
O:19
19. „uvedenie do prevádzky“ všetky činnosti, ktorými sa subsystém uvádza do svojho prevádzkového stavu;
N
Návrh zákona
§
63
O:
4
(4) Uvedením do prevádzky sa rozumejú činnosti, ktorými sa subsystém uvádza do svojho určeného prevádzkového stavu v železničnom systéme.
U
O:20
20. „obstarávateľ“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý si objedná skonštruovanie a/alebo výstavbu alebo obnovu, alebo modernizáciu subsystému;
N
Návrh zákona
§
73
O:
8
(8) Obstarávateľom subsystému podľa odsekov 1 a 6 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, modernizáciu alebo obnovu subsystému. Touto osobou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, držiteľ železničných vozidiel alebo držiteľ koncesie, ktorý zodpovedá za uskutočnenie projektu.
U
O:21
21. „držiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva vozidlo ako dopravný prostriedok, či je jeho majiteľom, alebo právo ho používať, a ktorá je takto registrovaná v registri vozidiel uvedenom v článku 47;
N
Návrh zákona
§
80
O:
5
(5) Držiteľom registrovaného železničného vozidla sa rozumie osoba registrovaná v národnom registri železničných vozidiel, ktorá používa železničné vozidlo ako dopravný prostriedok buď ako jeho vlastník, alebo na základe zmluvy s vlastníkom.
U
O:22
22. „žiadateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o povolenie, či ide o železničný podnik, manažéra infraštruktúry, alebo o každú inú osobu alebo právnický subjekt, ako je napríklad výrobca, majiteľ alebo držiteľ; na účely článku 15 „žiadateľ“ je obstarávateľ alebo výrobca, alebo jeho splnomocnený zástupca; na účely článku 19 „žiadateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o rozhodnutie o schválení navrhovaných technických riešení pre projekty ERTMS týkajúcich sa traťového zariadenia;
N
Návrh zákona
§
71
O:
10
§
71a
O:
3
(10) Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky alebo posúdenie projektu obnovy a modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov, ktorou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, alebo iná osoba, ktorá je výrobcom, dodávateľom, vlastníkom alebo držiteľom subsystému.
(3) Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy.
U
9
O:23
23. „projekt v pokročilom štádiu vývoja“ je každý projekt, ktorého etapa plánovania alebo výstavby je v takom štádiu, keď zmena technických špecifikácií môže ohroziť životaschopnosť projektu v plánovanej podobe;
N
Návrh zákona
§
70
O:
6
V:
1
(6) Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa plánovania a výstavby je v takom štádiu, v ktorom by zmena v technických špecifikáciách interoperability mohla ohroziť uskutočnenie projektu v plánovanej podobe.
U
O:24
24. „harmonizovaná norma“ je európska norma, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
n. a.
n. a.
O:25
25. „vnútroštátny bezpečnostný orgán“ je bezpečnostný orgán, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 7 smernice (EÚ) 2016/798;
N
513/2009 Z. z.
§
103
O:
1
P:
a)
(1) Úrad
a) je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá,
U
O:26
26. „typ“ je typ vozidla určený základnými konštrukčnými charakteristikami vozidla, ako obsiahnuté v osvedčení o typovej skúške alebo osvedčení o preskúmaní konštrukčného návrhu opísaných v príslušnom module overovania;
N
Návrh zákona
§
78
O:
6
V:
1
(6) Typom železničného vozidla je typ železničného vozidla určený základnými konštrukčnými charakteristikami železničného vozidla, ako uvedené v povolení typu železničného vozidla alebo povolení o preskúmaní konštrukčného návrhu opísaných v príslušnom module overovania.
U
O:27
27. „séria“ je niekoľko identických vozidiel jedného konštrukčného typu;
N
Návrh zákona
§
78
O:
6
V:
2
Sériou je skupina identických železničných vozidiel jedného konštrukčného typu.
U
O:28
28. „subjekt zodpovedný za údržbu“ je subjekt zodpovedný za údržbu, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 20 smernice (EÚ) 2016/798;
N
Návrh zákona
§
77
O:
1
(1) Železničnému vozidlu sa pred jeho použitím určí osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla; sa uvedie v národnom registri železničných vozidiel.
U
O:29
29. „ľahké železničné systémy“ systémy mestskej a/alebo prímestskej železničnej dopravy s odolnosťou proti nárazu C-III alebo C-IV (podľa EN 15227:2011) a maximálnou pevnosťou konštrukcie vozidla 800 kN (pozdĺžna tlaková sila v oblasti spriahania); ľahké železničné systémy môžu mať vlastnú dopravnú cestu alebo ju môžu zdieľať s cestnou dopravou a ich vozidlá sa zvyčajne nezaraďujú do vlakov určených pre diaľkovú osobnú alebo nákladnú dopravu a ani naopak;
n. a.
n. a.
Zavedenie ľahkých železničných systémov súvisí so zavedením električko vlakov, ktorých zavedenie je v podmienkach Slovenskej republiky z technického
10
hľadiska aj vzhľadom na rozdielny rozchod električkových dráh a železničných dráh nemožný a do budúcna sa ich zavedenie neplánuje.
O:30
30. „vnútroštátne predpisy“ všetky záväzné predpisy prijaté v členskom štáte bez ohľadu na to, ktorý orgán ich vydal, ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické požiadavky odlišné od požiadaviek ustanovených v predpisoch Únie alebo v medzinárodných predpisoch, ktoré sa v príslušnom členskom štáte vzťahujú na železničné podniky, manažérov infraštruktúry a tretie strany;
N
Návrh zákona
§
72
O:
6
(6) Vnútroštátnymi predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú všetky platné technické predpisy a bezpečnostné predpisy bez ohľadu na to, ktorý oprávnený orgán ich vydal a ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické podmienky odlišné od požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných predpisoch, ktoré sa vzťahujú na železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.
U
O:31
31. „konštrukčný prevádzkový stav“ je bežná prevádzka a predvídateľná prevádzka za mimoriadnych podmienok (vrátane opotrebovania) v rozsahu a za podmienok používania špecifikovaných v technickej dokumentácii a dokumentácii údržby;
N
Návrh zákona
§
63
O:
6
(6) Konštrukčným prevádzkovým stavom sa rozumie bežná prevádzka a predvídateľná prevádzka za mimoriadnych podmienok, vrátane opotrebovania, v rozsahu a za podmienok používania uvedených v technickej dokumentácii a dokumentácii údržby.
U
O:32
32. „oblasť používania vozidla“ je sieť alebo siete v členskom štáte alebo skupine členských štátov, na ktorých sa vozidlo používať;
N
Návrh zákona
§
76
O:
3
V:
prvá
časť
vety
(3) V žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa uvedie sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať
U
O:33
33. „prijateľné prostriedky preukázania zhody“ nezáväzné stanoviská, ktoré vydala agentúra na účely vymedzenia spôsobov plnenia základných požiadaviek;
n. a.
n. a.
Pojem prijateľné prostriedky preukázania zhody sa
11
uvádza v smernici len v častiach, ktoré sa netransponujú.
O:34
34. „prijateľné vnútroštátne prostriedky preukázania zhody“ nezáväzné stanoviská, ktoré vydali členské štáty na účely vymedzenia spôsobov plnenia vnútroštátnych predpisov;
N
Návrh zákona
§
70
O:
11
(11) Prijateľným prostriedkom preukázania zhody na účely tohto zákona nezávislé stanoviská vydané príslušným správnym orgánom v oblasti posudzovania zhody na účel vymedzenia spôsobov plnenia vnútroštátnych predpisov.
U
O:35
35. „uvedenie na trh“ je prvé uvedenie komponentu interoperability, subsystému alebo vozidla pripraveného na prevádzku v jeho konštrukčnom prevádzkovom stave na trh Únie;
N
Návrh zákona
§
63
O:
5
(5) Uvedením na trh sa rozumie prvé uvedenie komponentu interoperability (ďalej len "komponent"), subsystému alebo železničného vozidla pripraveného na prevádzku v jeho konštrukčnom prevádzkovom stave na trh.
U
O:36
36. „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobky vo forme komponentov interoperability, subsystémy alebo vozidlá alebo si ich dáva skonštruovať alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;
N
Návrh zákona
§
64
O:
5
(5) Výrobcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába komponenty, subsystémy alebo železničné vozidlá alebo ich uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.
U
O:37
37. „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné poverenie od výrobcu alebo zmluvného subjektu konať v mene tohto výrobcu alebo zmluvného subjektu pri konkrétnych úlohách;
N
Návrh zákona
§
64
O:
6
(6) Splnomocneným zástupcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá písomné poverenie od výrobcu alebo iného subjektu konať v ich mene pri konkrétnych úlohách.
U
O:38
38. „technická špecifikácia“ je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré splniť výrobok, subsystém, postup alebo služba;