1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1201
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z.,1315 zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „existujúci železničný systém“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „železničný systém“ v príslušnom tvare, slová „Európska železničná agentúra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „agentúra“ v príslušnom tvare, slová „certifikát ES o čiastkovom overení“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES certifikát o čiastkovom overení“ v príslušnom tvare, slová „vyhlásenie ES o čiastkovom overení“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES vyhlásenie o čiastkovom overení“ v príslušnom tvare, slová „vyhlásenie o čiastkovom overení“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES vyhlásenie o čiastkovom overení“ v príslušnom tvare, slová „certifikát o overení“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES certifikát o overení“ v príslušnom tvare, slová „certifikát ES o overení“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES certifikát o overení“ v príslušnom tvare, slová „certifikát ES“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES certifikát“ v príslušnom tvare a slová „certifikát o zhode“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ES certifikát o zhode“ v príslušnom tvare.
2
2. V § 16 ods. 3 a § 17 ods. 3 sa slová „bezpečnostný orgán alebo ním“ nahrádzajú slovami „bezpečnostným orgánom“.
3. V § 22 ods. 1 sa slová „Európskej únii“ nahrádzajú slovami „členskom štáte“.
4. V § 22 ods. 8 sa slová „bezpečnostný orgán podľa § 103 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „bezpečnostným orgánom poverená právnická osoba“.
5. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Uvádzanie železničných vozidiel na miestne, historické alebo turistické účely a železničných vozidiel pre vlečky do prevádzky
(1) Železničné vozidlá na miestne, historické alebo turistické účely a železničné vozidlá pre vlečky uvádza do prevádzky bezpečnostný orgán, ktorý vydá povolenie na uvedenie do prevádzky.
(2) Na uvádzanie železničných vozidiel do prevádzky uvedených v odseku 1 sa primerane vzťahujú podmienky podľa § 22.“.
6. V § 26 ods. 2 písm. b) sa za bodkočiarku vkladajú slová „na vykonávanie technicko bezpečnostnej skúšky traťových strojov je držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla najmenej päť rokov a“.
7. V § 33 ods. 4 tretej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak ju zamestnanec neodmietne“.
8. V § 33 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol zamestnanec vo funkcii rušňovodič zároveň očitým priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný tohto zamestnanca na mieste vzniku nehodovej udalosti vystriedať.“.
9. V § 34 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f) organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu železničnej infraštruktúry transparentným a nediskriminačným spôsobom,
g) predložiť na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a dopravných bodov pred ich plánovanou účinnosťou a zverejnením v podmienkach používania železničnej siete,
h) zabezpečiť označenie železničných staníc a železničných zastávok, na ktorých sa vykonáva pravidelná osobná doprava v jazyku národnostných menšín v obciach podľa osobitného predpisu12a); označenie železničných staníc a železničných zastávok v jazyku národnostných menšín sa vykoná na náklady manažéra infraštruktúry.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.“.
10. V § 34 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 12, ktoré znejú:
3
„(7) Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie základných povinností podľa § 34a ods. 4 uzatvoriť zmluvu s iným subjektom, ktorý nie je železničným podnikom, neriadi železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom, ako aj s účastníkmi verejno súkromných partnerstiev, pri zachovaní obchodného tajomstva a nediskriminačného prístupu. Vykonávať základné povinnosti môže len subjekt, ktorý spĺňa podmienky podľa § 34a.
(8) Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej infraštruktúry uzatvoriť zmluvu so železničným podnikom, subjektom, ktorý riadi železničný podnik, alebo subjektom, ktorý je železničným podnikom riadený.
(9) Manažér infraštruktúry kontroluje vykonávanie povinností podľa odsekov 7 a 8 a zodpovedá za ne. Pri uzatvorení zmlúv podľa odsekov 7 a 8 nesmie dôjsť ku konfliktu záujmov.
(10) Ak sa základné povinnosti neudelia prevádzkovateľovi napájania, nevzťahujú sa na neho predpisy záväzné pre manažéra infraštruktúry, ak je zabezpečený súlad s § 28 ods. 2 a § 36.
(11) Manažér infraštruktúry môže uzatvoriť so železničným podnikom alebo s viacerými železničnými podnikmi nediskriminačne dohodu o spolupráci na účely vytvorenia výhod pre zákazníkov formou zníženia nákladov alebo zvýšenia výkonnosti na časti železničnej siete, na ktorú sa vzťahuje dohoda. Regulačný orgán vykonáva dohľad nad uzatváraním tejto dohody.
(12) Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať pôžičky železničnému podniku.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 13 a 14.
11. § 34 sa dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:
„(15) Rozvojom železničnej infraštruktúry sa rozumie plánovanie železničnej siete, finančné a investičné plánovanie a výstavba a modernizácia železničnej infraštruktúry.
(16) Údržbou železničnej infraštruktúry sa rozumejú práce určené na zachovanie stavu a spôsobilosti existujúcej železničnej infraštruktúry.
(17) Verejno súkromným partnerstvom sa na účely tohto zákona rozumie záväzné dojednanie medzi správnym orgánom a jedným alebo viacerými podnikmi inými ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete, v rámci ktorého podniky čiastočne alebo úplne budujú alebo financujú železničnú infraštruktúru alebo majú právo vykonávať vo vopred vymedzenom období prevádzku, údržbu, obnovu alebo rozvoj železničnej infraštruktúry.“.
12. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Nezávislosť manažéra infraštruktúry
(1) Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa základných povinností manažéra infraštruktúry nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní ako členovia správnej rady železničného podniku. Správnou radou na účely tohto zákona je vedúci orgán železničného podniku, ktorý vykonáva výkonné a administratívne funkcie a zodpovedá za každodenné riadenie železničného podniku.
(2) Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry, ak je zriadená, nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo zamestnaní ako členovia dozornej rady železničného podniku. Dozornou
4
radou na účely tohto zákona je najvyšší orgán podniku, ktorý plní úlohy dozoru vrátane kontroly správnej rady a strategických rozhodnutí týkajúcich sa podniku.
(3) Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry a členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a riadiaci pracovníci, ktorí im priamo podliehajú, povinní konať nediskriminačným spôsobom, a ich nestrannosť nesmie byť ovplyvnená žiadnym konfliktom záujmov.
(4) Základnými povinnosťami manažéra infraštruktúry na účely tohto zákona je prideľovanie kapacity infraštruktúry podľa § 34 ods. 6 písm. a) vrátane určenia trasy, posúdenie jej dostupnosti, určovanie návrhu úhrad za používanie železničnej infraštruktúry podľa § 55 a vyberanie úhrad.“.
13. V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Železničný podnik nesmie poskytovať pôžičky manažérovi infraštruktúry.“.
14. V § 38 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „so sídlom v Slovenskej republike“ a slová „ako aj každému železničnému podniku so sídlom v inom členskom štáte, ktorý prevádzkuje dopravné služby v medzinárodnej doprave“ a na konci sa pripája táto veta: „Toto právo zahŕňa aj prístup k železničnej infraštruktúre, ktorá spája servisné zariadenia uvedené v prílohe č. 13 časti B druhom bode.“.
15. V § 38 ods. 2 sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.
16. V § 38 ods. 3 sa vypúšťa slovo „medzinárodnej“ a slová „so sídlom v inom členskom štáte“.
17. V § 39 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise14a) obmedziť na území Slovenskej republiky prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry medzi východiskovým bodom a cieľovým bodom vlaku, ak sa na túto časť železničnej infraštruktúry alebo na alternatívnu trasu vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a uplatňovanie práva prístupu by ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy.
(2) Manažér infraštruktúry nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre žiadateľovi, ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 40 ods. 4 prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b) sa vypúšťa.
18. V § 39 ods. 3 prvej vete sa slovo „obmedzením“ nahrádza slovom „uplatnením“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Žiadosť sa podáva do jedného mesiaca od zverejnenia oznámenia o plánovanej novej službe na webovom sídle regulačného orgánu. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia regulačného orgánu manažér infraštruktúry nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre železničnému podniku.“.
19. V § 39 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a vypúšťa sa slovo „medzinárodnej“.
20. V § 39 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Regulačný orgán si do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vyžiada potrebné informácie a údaje na účel analýzy podľa odseku 4 a zmluvné strany zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, manažér infraštruktúry a železničný podnik, ktorý žiada o prístup
5
k železničnej infraštruktúre povinní tieto informácie a údaje poskytnúť v lehote, ktorú určí. Ak železničný podnik, ktorý žiada o prístup k železničnej infraštruktúre neposkytne informácie a údaje podľa prvej vety alebo informácie nie dostatočné, ani po opakovanej výzve na ich doplnenie, manažér infraštruktúry na základe rozhodnutia regulačného úradu nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre podľa § 38 ods. 1. Regulačný orgán posúdi poskytnuté informácie a údaje a podľa potreby ich prerokuje s osobami podľa odseku 3. Najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď získal všetky potrebné informácie a údaje, regulačný orgán rozhodne o obmedzení alebo neobmedzení prístupu železničného podniku podľa odseku 1. Regulačný orgán musí svoje rozhodnutie odôvodniť a určiť v ňom podmienky, za ktorých môže požiadať o nové posúdenie rozhodnutia ktorýkoľvek žiadateľ podľa odseku 3 alebo železničný podnik, ktorý žiada o prístup k železničnej infraštruktúre, v lehote do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Proti rozhodnutiu regulačného úradu nemožno podať rozklad. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k záveru, že právo prístupu k železničným službám podľa odseku 1 môže ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, môže navrhnúť zmenu železničnej služby tak, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok určených v rozhodnutí regulačného orgánu, za ktorých bolo možné požiadať o udelenie prístupu k železničným službám.
(6) Regulačný orgán nesprístupní citlivé obchodné informácie osôb podľa odseku 5 na ich žiadosť. O tom, či sa informácie považujú za citlivé obchodné informácie rozhodne regulačný orgán. To sa nevzťahuje na informácie, ktoré nevyhnutné vo vzťahu k oznámeniu o plánovanej novej službe podľa odseku 3.“.
21. § 39 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je možné udeliť len na základe požiadaviek, ktoré určí regulačný orgán. Ak regulačný orgán po vykonaní analýzy dôjde k záveru, že plánované služby vysokorýchlostnej osobnej dopravy medzi východiskovým bodom a cieľovým bodom vlaku môžu ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, môže navrhnúť zmenu železničnej služby tak, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie prístupu podľa § 38.
(11) Službami vysokorýchlostnej osobnej dopravy na účely tohto zákona služby osobnej železničnej dopravy prevádzkované bez medziľahlých zastávok medzi dvomi miestami vzdialenými aspoň 200 km na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných tratiach, ktoré vybavené spravidla pre rýchlosť najmenej 250 km/h, a prevádzkované spravidla pri týchto rýchlostiach.“.
22. V § 40 odsek 4 znie:
„(4) Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry so zámerom vykonávať osobnú dopravu a zároveň sa na túto časť železničnej infraštruktúry alebo na alternatívnu trasu vzťahuje zmluva o službách vo verejnom záujme, upovedomí o tom manažéra infraštruktúry a regulačný orgán najneskôr 18 mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku, ktorého sa žiadosť o pridelenie kapacity infraštruktúry týka. S cieľom umožniť posúdenie možného hospodárskeho vplyvu na existujúce zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, regulačný orgán najneskôr do desiatich dní zabezpečí na celej navrhovanej vlakovej trase informovanie príslušných regulačných orgánov, ktoré informujú dotknutých objednávateľov dopravných služieb uzavierajúcich zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, manažérov infraštruktúry a železničné podniky, ktoré plnia záväzok z týchto zmlúv.“.
23. V § 46 ods. 1 sa za slovo „období“ vkladajú slová „alebo úseku dňa“.
6
24. V § 46 ods. 2 sa za slovo „siete“ vkladajú slová „pre dané obdobie alebo daný úsek dňa“.
25. V § 46 odsek 3 znie:
„(3) Ak úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, ktoré zohľadňujú nedostatok kapacity, ešte neboli stanovené alebo ak sa koordináciou nedosiahol uspokojivý výsledok a železničná infraštruktúra bola pre dané obdobie alebo daný úsek dňa vyhlásená za preťaženú, manažér infraštruktúry uplatní pri prideľovaní kapacity pri preťaženej infraštruktúre priority
a) na hlavných železničných tratiach v tomto poradí:
1. dopravné služby vo verejnom záujme realizované systémovým, alebo taktovým rozložením trás,
2.dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu realizované vo verejnom záujme,
3. ostatné dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu,
4. dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre nákladnú dopravu,
5. dopravné služby vo verejnom záujme, na ktoré sa nevzťahuje prvý a druhý bod,
6. ostatné dopravné služby medzinárodnej osobnej dopravy,
7. ostatné dopravné služby medzinárodnej nákladnej dopravy,
8. ostatné dopravné služby.
b) na vedľajších železničných tratiach v tomto poradí:
1. dopravné služby vo verejnom záujme,
2. dopravné služby osobnej dopravy,
3. dopravné služby nákladnej dopravy,
4. ostatné dopravné služby.“.
26. V § 46 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
27. V § 46 ods. 6 sa za slovo „zohľadniť“ vkladajú slová „pri rovnocennej priorite dvoch a viacerých požiadaviek“.
28. V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová „a regulačný orgán na základe jeho žiadosti“.
29. V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri riešení núdzovej situácie, ktorá môže mať vplyv na cezhraničnú dopravu, manažér infraštruktúry spolupracuje s manažérmi infraštruktúry susedných štátov na obnove cezhraničnej dopravy.“.
30. V § 52 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e) organizovania železničnej dopravy,
f) plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,
g) plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d), odsekov 7 až 11 a 34a.“.
31. V § 52 ods. 5 sa za slovo „oprávnený“ vkladajú slová „do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti alebo podnetu“.
7
32. V § 53 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti návrhu systému úhrad podľa § 57 ods. 1“.
33. V § 57 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť regulačnému orgánu najmenej deväť mesiacov pred jeho navrhovanou účinnosťou“.
34. Doterajší text § 61a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti Európskej siete manažérov infraštruktúry.
(3) Manažéri infraštruktúry, dotknuté železničné podniky a žiadatelia o pridelenie kapacity zavedú v záujme koordinovania svojej činnosti v oblasti údržby a rozvoja kapacity infraštruktúry, intermodality a interoperability, podmienok prístupu k železničnej infraštruktúre, používania a kvality služieb manažéra infraštruktúry, cieľov, ktoré obsahom zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry a vykonávania podmienok používania siete primerané postupy. Koordinácia sa vykoná aspoň raz ročne. Postupy koordinácie a prehľad činností vykonaných v rámci koordinácie zverejní manažér infraštruktúry na svojom webovom sídle. Koordinácie podľa prvej vety sa môže zúčastniť aj regulačný orgán.“.
35. Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU
§ 62
Železničný systém
(1) Železničný systém je súhrn subsystémov uvedených v prílohe č. 1. Železničný systém tvoria železničné dráhy na území Slovenskej republiky a ich súčasti a registrované železničné vozidlá všetkých radov a typov, ktoré na nich jazdia.
(2) Železničným systémom Európskej únie sú prvky uvedené v prílohe č. 2.
(3) Systém transeurópskych železníc tvorí systém transeurópskych konvenčných železníc a systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise.16)
(4) Transeurópsku sieť železničnej nákladnej dopravy tvoria určené železničné trate a obchádzkové trate s traťovými prístupmi k terminálom, vrátane privádzačov a odvádzačov v dĺžke do 50 km alebo najviac 20% dĺžky železničnej trate, a k prístavom a z prístavov, vrátane privádzačov a odvádzačov, ak ide o terminály a prístavy, ktoré slúžia viac ako jednému konečnému spotrebiteľovi.
(5) Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na
a) siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na týchto sieťach,
b) siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieťach používajú,
c) železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku nákladnej dopravy,
8
d) železničné infraštruktúry a železničné vozidlá určené na miestne, historické alebo turistické účely.
(6) Na siete dráh, železničné infraštruktúry a koľajové vozidlá uvedené v odseku 5 sa vzťahuje prvá časť.
§ 63
Subsystémy
(1)Subsystémami sú štrukturálne subsystémy a funkčné subsystémy.
(2)Štrukturálne subsystémy sú pevné štrukturálne subsystémy a mobilné
štrukturálne subsystémy. Pevné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém infraštruktúra, subsystém energia a subsystém traťové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia. Mobilné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém vozidlové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia a subsystém železničné koľajové vozidlo.
(3) Funkčné subsystémy tvorí subsystém prevádzka a riadenie dopravy, subsystém údržba a subsystém telematické aplikácie v osobnej a v nákladnej doprave.
(4)Uvedením do prevádzky sa rozumejú činnosti, ktorými sa subsystém uvádza do svojho určeného prevádzkového stavu v železničnom systéme.
(5) Uvedením na trh sa rozumie prvé uvedenie komponentu interoperability (ďalej len "komponent"), subsystému alebo železničného vozidla pripraveného na prevádzku v jeho konštrukčnom prevádzkovom stave na trh.
(6) Konštrukčným prevádzkovým stavom sa rozumie bežná prevádzka a predvídateľná prevádzka za mimoriadnych podmienok, vrátane opotrebovania, v rozsahu a za podmienok používania uvedených v technickej dokumentácii a dokumentácii údržby.
§ 64
Interoperabilita
(1) Interoperabilitou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť železničného systému umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú úroveň výkonnosti požadovanú pre železničný systém.
(2) Základnými parametrami, ktoré sa musia splniť, aby železničný systém spĺňal požiadavky na dosiahnutie interoperability, sa rozumejú právne, technické a prevádzkové podmienky, ktoré z hľadiska interoperability rozhodujúce a uvedené v technických špecifikáciách interoperability (§ 65).
(3) Základné požiadavky všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 3, ktoré musí spĺňať železničný systém, jeho subsystémy a komponenty, vrátane rozhraní; vzťahujú sa na ich projektovanie, výstavbu, uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu, ako aj na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú
9
spôsobilosť a bezpečnostné podmienky osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na dráhe a doprave na dráhe.
(4) Komponentmi prvky a skupiny prvkov, montážne podskupiny a úplné montážne celky začlenené alebo určené na začlenenie do subsystému, od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita celého železničného systému. Komponentmi hmotné predmety, ako aj nehmotné predmety, ako napríklad softvér.
(5) Výrobcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába komponenty, subsystémy alebo železničné vozidlá alebo ich uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.
(6) Splnomocneným zástupcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá písomné poverenie od výrobcu alebo iného subjektu konať v ich mene pri konkrétnych úlohách.
§ 65
Technické špecifikácie interoperability
(1) Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie (ďalej len „agentúra“),19) vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Technická špecifikácia interoperability sa vzťahuje na konkrétny subsystém20) alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým zabezpečiť interoperabilitu železničného systému.
(2) Ak technická špecifikácia interoperability neobsahuje základné požiadavky na niektoré časti subsystému alebo komponentu, použijú sa európske špecifikácie alebo vnútroštátne predpisy.
(3) Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie20a) alebo slovenská technická norma21), ktorou sa preberá právne záväzný akt Európskej únie.
(4) Technickou špecifikáciou na účely tohto zákona je dokument ustanovujúci technické požiadavky, ktoré má splniť komponent, subsystém, postup alebo služba.
§ 66
Uvádzanie komponentov na trh
(1) Na trh možno na účely použitia v železničnom systéme uvádzať len komponenty, ktoré umožňujú dosiahnuť interoperabilitu celého systému a v súlade so základnými požiadavkami.
(2) Komponenty možno v železničnom systéme používať len v určenej oblasti používania, pričom sa musí zabezpečiť určený spôsob ich inštalácie a údržby. Možnosť použiť komponent aj na iné účely týmto nie je obmedzená.
10
(3) Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky železničného systému možno uviesť komponent s ES vyhlásením o zhode komponentu alebo o jeho vhodnosti na použitie v železničnom systéme (ďalej len "ES vyhlásenie o zhode"). Komponent, ktorý ES vyhlásenie o zhode, sa považuje za komponent, ktorý spĺňa základné požiadavky.
(4) Ak komponent určený na použitie v železničnom systéme je v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 3, nemožno zakázať, ani obmedziť jeho použitie v železničnom systéme, ani brániť jeho uvedeniu na trh najmä vyžadovaním skúšok, ktoré boli vykonané v rámci postupu vedúceho k vydaniu ES vyhlásenia o zhode.
(4)ES vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo
jeho splnomocneným zástupcom so sídlom v členskom štáte.
§ 67
Postup posudzovania zhody
(1) Komponenty podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na použitie podľa technických špecifikácií interoperability a musia mať ES vyhlásenie o zhode. Ak z technickej špecifikácie interoperability nevyplýva povinnosť uplatniť postup posudzovania zhody, použije sa postup posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.22)
(2) Komponent spĺňa základné požiadavky, ak vyhovuje parametrom, ktoré určené v technickej špecifikácii interoperability alebo v európskych špecifikáciách vypracovaných v súlade s týmito parametrami.
(3) Náhradné dielce, možno inštalovať do subsystémov, ktoré v čase nadobudnutia účinnosti technickej špecifikácie interoperability uvedené do prevádzky, bez toho, aby sa musel uskutočniť postup posudzovania ich zhody alebo vhodnosti na použitie.
§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode
(1) Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte musí pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode uplatňovať postup uvedený v príslušných technických špecifikáciách interoperability. Posúdenie zhody alebo vhodnosti komponentu na použitie vykoná notifikovaná osoba na základe žiadosti výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte.
(2) Ak sa na komponenty vzťahujú aj iné predpisy upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať aj údaj o tom, že komponent spĺňa aj požiadavky týchto predpisov.
(3) Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, musí ju splniť ten, kto uvedie komponent na trh, a to bez ohľadu na to, či sám zostavuje komponent alebo časti komponentu s rôznym pôvodom, alebo vyrobí komponent len na vlastné použitie.
(4) Ak bezpečnostný orgán zistí, že ES vyhlásenie o zhode je vypracované nesprávne,
11
vyzve výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte alebo toho, kto uviedol komponent na trh, aby odstránil nezhodu podľa podmienok určených notifikovanou osobou. Ak nezhoda pretrváva, bezpečnostný orgán je povinný obmedziť alebo zakázať uvádzanie komponentu na trh a zabezpečiť stiahnutie komponentov z trhu.
§ 69
Komponenty, ktoré nespĺňajú základné požiadavky
(1) Ak pri používaní určeným spôsobom vznikne podozrenie, že komponent, ktorý ES vyhlásenie o zhode, pravdepodobne nespĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán je povinný obmedziť alebo zakázať uvádzanie komponentu na trh a jeho ďalšie používanie a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu.
(2) O vykonaných opatreniach podľa odseku 1 je bezpečnostný orgán povinný ihneď informovať Európsku komisiu, agentúru a ostatné členské štáty s uvedením dôvodu týchto opatrení, pričom uvedie, či nezhoda komponentu je spôsobená
a) nesplnením základných požiadaviek,
b) nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií, na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, alebo
c) nedostatkami v európskych špecifikáciách.
(3) Ak sa zistí, že komponent podľa odseku 1 nie je ani v súlade s ES vyhlásením o zhode, bezpečnostný orgán je povinný okrem opatrení na ochranu trhu podľa odseku 1 podniknúť aj opatrenia proti tomu, kto vypracoval ES vyhlásenie o zhode, najmä požadovať zmeny vo výrobe komponentu, alebo vykonanie skúšky komponentu, vrátane možnosti uložiť pokutu.23) O vykonaných opatreniach bezodkladne informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
§ 70
Uvádzanie subsystémov na trh alebo do prevádzky
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na trh alebo do prevádzky v železničnom systéme, ktorý je súčasťou železničného systému Európskej únie, možno uviesť len subsystém, ktorého zhodu s technickými špecifikáciami interoperability posúdila notifikovaná osoba postupom overovania podľa prílohy č. 4 a ktorému vydala ES certifikát o overení.
(2) Subsystém podľa odseku 1 musí byť v zhode s technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi predpismi platnými v čase podania žiadosti o povolenie uvedenia na trh alebo povolenie uvedenia do prevádzky nielen pri uvedení na trh, pri uvedení do prevádzky, alebo po modernizácii alebo obnove, ale trvalo počas celej prevádzky v železničnom systéme.
(3) Posudzovanie zhody so základnými požiadavkami s odkazom na vnútroštátne
12
predpisy a v prípade potreby použitie prijateľných prostriedkov preukázania zhody sa uplatňujú výlučne v týchto prípadoch
a)ak sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú alebo v plnej miere nevzťahujú na určité aspekty zodpovedajúce základným požiadavkám vrátane otvorených bodov,
b) ak bolo oznámené neuplatňovanie technických špecifikácií interoperability alebo ich časti,
c) ak si špecifický prípad vyžaduje uplatnenie technických predpisov, ktoré sa nenachádzajú v príslušnej technickej špecifikácií interoperability,
d) v prípade vnútroštátnych predpisov použitých na špecifikáciu existujúcich systémov výlučne v záujme posúdenia technickej kompatibility železničného vozidla so železničnou traťou,
e) v prípade železničných tratí a železničných vozidiel, na ktoré sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú,
f) ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo technicky neumožňujú čiastočné alebo úplné uplatnenie technickej špecifikácie interoperability.
(4) Špecifickým prípadom sa rozumie časť železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné trvalé alebo dočasné ustanovenia v technickej špecifikácii interoperability v dôsledku geografických, topografických alebo urbanistických obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na zlučiteľnosť so železničným systémom Európskej únie. Špecifickým prípadom najmä
a) železničné trate, ktoré sú izolované od železničného systému,
b) železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou vzdialenosťou koľají,
c) železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) alebo b) alebo určené na používanie na miestne a historické účely a
d) železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu alebo určené pre tretí štát.
(5) Po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom možno uplatniť na subsystém výnimku z uplatňovania jednej alebo viacerých technických špecifikácií interoperability alebo ich časti
a) pre navrhovaný nový subsystém, alebo jeho časti, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo obnove, alebo jeho časti alebo pre projektovanie, výstavbu, uvedenie na trh, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku alebo údržbu časti železničného systému, ktorý je v pokročilom štádiu vývoja alebo je predmetom zmluvy, ktorá sa plní v čase uplatňovania technickej špecifikácie interoperability,
b) pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ktorý je izolovaný od železničného systému morom alebo oddelený v dôsledku zemepisných podmienok od železničnej siete zvyšku územia Európskej únie,
13
c) pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozšírenie existujúceho subsystému alebo jeho časti, ak by uplatnenie technickej špecifikácie interoperability ohrozilo hospodársku životaschopnosť uplatnenia projektu alebo zlučiteľnosť so železničným systémom v súvislosti s nakladacou mierou, rozchodom koľají, osovou vzdialenosťou koľají alebo napäťovou sústavou,
d) ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo technicky neumožňujú čiastočné alebo úplné uplatnenie technickej špecifikácie interoperability; neuplatňovanie technickej špecifikácie interoperability sa obmedzí na obdobie pred obnovením železničnej siete,
e) pre železničné vozidlá prichádzajúce z tretieho štátu alebo prechádzajúce do tretieho štátu, v ktorých je iný rozchod, ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie.
(6) Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa plánovania a výstavby je v takom štádiu, v ktorom by zmena v technických špecifikáciách interoperability mohla ohroziť uskutočnenie projektu v plánovanej podobe. Neprijateľnosť technických špecifikácií musí byť riadne odôvodnená.
(7) Uplatnenie výnimky podľa odseku 5 je predmetom notifikácie Európskej komisii vrátane súboru dokumentácie podľa prílohy č. 5 a ak ide o výnimku podľa odseku 5 písm. a), vrátane zoznamu projektov v pokročilom štádiu vývoja do jedného roka od nadobudnutia účinnosti každej technickej špecifikácie interoperability, z ktorej sa uplatňuje výnimka. Súbor dokumentácie a zoznam projektov vypracuje a poskytne navrhovateľ uplatnenia výnimky.
(8) Ak sa uplatní výnimka podľa odseku 5 písm. a) c) alebo e), súčasťou žiadosti o uplatnenie výnimky aj alternatívne ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať namiesto technickej špecifikácie interoperability. Kým Európska komisia nerozhodne o výnimke, môžu sa bezodkladne uplatňovať alternatívne ustanovenia podľa prvej vety. Ak Európska komisia nerozhodne o žiadosti o výnimku do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti s dokumentáciou, výnimka sa považuje za uznanú.
(9) Modernizáciou subsystému rozsiahle práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré si vyžiadajú zmenu v súbore dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému.
(10) Obnovou subsystému rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému. Výmenou v rámci údržby je náhrada komponentov subsystému za komponenty s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych a opravárskych prác.
(11) Prijateľným prostriedkom preukázania zhody na účely tohto zákona nezávislé stanoviská vydané príslušným správnym orgánom v oblasti posudzovania zhody na účel vymedzenia spôsobov plnenia vnútroštátnych predpisov.
§ 71
Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky
14
(1) Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky sa vzťahuje na pevné štrukturálne subsystémy železničného systému.
(2) Do prevádzky môže bezpečnostný orgán povoliť uviesť len pevné štrukturálne subsystémy, ktoré umiestnené alebo prevádzkované na území Slovenskej republiky a ktoré navrhnuté, skonštruované a inštalované tak, aby vyhovovali základným požiadavkám týkajúcim sa týchto subsystémov pri ich integrácii do železničného systému.
(3) Bezpečnostný orgán zverejní na svojom webovom sídle požiadavky na získanie povolenia na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky a požiadavky na posúdenie projektu obnovy alebo modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov vrátane súboru dokumentov, ktoré má žiadateľ priložiť k žiadosti.
(4) Žiadateľ predloží žiadosť o povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky bezpečnostnému orgánu vrátane súboru dokumentácie:
a) ES vyhlásenie o overení podľa § 73,
b) doklad o technickej kompatibilite subsystémov so systémom, do ktorého sa integrujú, určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, vnútroštátnych predpisov a národných registrov,
c) doklad o bezpečnej integrácii subsystémov určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, vnútroštátnych predpisov, národných registrov a spoločných bezpečnostných metód podľa § 82,
d) doklad o kladnom rozhodnutí agentúry vydanom podľa § 71a, ak ide o povolenie subsystému traťové zariadenia riadenia zabezpečenia a návestenia, ktorý zahŕňa Európsky systém riadenia železničnej dopravy,
e) doklad o súlade s výsledkom postupu uvedenom v osobitnom predpise23), ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ponuky alebo opisu navrhovaných technických riešení, ku ktorej došlo po vydaní kladného rozhodnutia agentúry podľa písmena d).
(5) Ak žiadosť na získanie povolenia pevných štrukturálnych subsystémov na uvedenie do prevádzky nie je úplná, bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Lehotu na doplnenie žiadosti určí bezpečnostný orgán.
(6) Ak ide o obnovu alebo modernizáciu existujúcich pevných štrukturálnych subsystémov, žiadateľ podá žiadosť bezpečnostnému orgánu, ktorá obsahuje súbor dokumentácie vrátane opisu projektu. Ak žiadosť nie je úplná, bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie.
(7) Ak ide o obnovu a modernizáciu subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktorý zahŕňa Európsky systém riadenia železničnej dopravy bezpečnostný orgán v spolupráci s agentúrou preskúma súbor dokumentácie a rozhodne, či je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky, a to na základe týchto kritérií:
a) plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému,
b) nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability,
c) nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžadujú realizačné plány vypracované ministerstvom,
d) hodnoty parametrov, na základe ktorých sa vydalo povolenie, sa zmenili.
15
(8) Bezpečnostný orgán je povinný rozhodnúť o povolení na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky podľa odsekov 2 7 do štyroch mesiacov od doručenia všetkých požadovaných podkladov a všetkých doplňujúcich informácií.
(9) Ak subsystém nespĺňa podmienky na vydanie povolenia na uvedenie do prevádzky, bezpečnostný orgán vydá zamietavé rozhodnutie, ktoré riadne odôvodní. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia zamietavého rozhodnutia požiadať bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti. Bezpečnostný orgán je povinný do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov, ktoré potvrdí, alebo zamietne. Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(10) Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky alebo posúdenie projektu obnovy a modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov, ktorou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, alebo iná osoba, ktorá je výrobcom, dodávateľom, vlastníkom alebo držiteľom subsystému.
§ 71a
Európsky systém riadenia železničnej dopravy
(1) Žiadateľ podá žiadosť o povolenie samostatných projektov týkajúcich sa subsystémov traťové zariadenia riadenia - zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy alebo združených projektov, tratí alebo siete agentúre prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu24) pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania, ku ktorej pripojí súbor dokumentácie:
a) návrh špecifikácie predmetu verejného obstarávania alebo opis navrhovaných technických riešení,
b) doklad o splnených požiadavkách nevyhnutných na technickú a prevádzkovú kompatibilitu subsystému so železničnými vozidlami určenými na prevádzku na sieti,
c) doklad o súlade navrhovaných technických riešení s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability,
d) stanovisko bezpečnostného orgánu, ak si ho agentúra vyžiada; bezpečnostný orgán môže vydať stanovisko aj žiadateľovi, pred podaním žiadosti agentúre,
e) vyhlásenie o overení alebo certifikát o zhode, ak si ho agentúra vyžiada.
(2) Žiadateľ bezodkladne informuje agentúru a bezpečnostný orgán prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu24), ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ponuky alebo opisu navrhovaných technických riešení po vydaní povolenia podľa
16
odseku 1.
(3) Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy.
(4) Európsky systém riadenia železničnej dopravy zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov a globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke.
§ 72
Voľný pohyb subsystémov
(1) Ak štrukturálny subsystém spĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán nemôže zakázať, obmedziť ani brániť jeho uvedeniu do prevádzky v železničnom systéme, uvedeniu na trh, ani jeho prevádzkovanie.
(2) Na štrukturálne subsystémy podľa odseku 1 bezpečnostný orgán nemôže požadovať vykonanie kontrol, ak sa vykonali ako súčasť postupu vedúceho k ES vyhláseniu o overení, alebo ak sa vykonali v inom členskom štáte na potvrdenie súladu s totožnými požiadavkami za rovnakých prevádzkových podmienok.
(3) Štrukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení s odkazom na technické špecifikácie interoperability alebo vyhlásenie o overení s odkazom na vnútroštátne predpisy, sa považujú za subsystémy spĺňajúce základné požiadavky.
(4) Ak ide o štrukturálne subsystémy uvedené v § 70 ods. 3, ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom vypracuje zoznam vnútroštátnych predpisov používaných pri uplatňovaní základných požiadaviek pre každý subsystém a tento zoznam ministerstvo oznámi Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) a na jej žiadosť poskytne aj úplné znenia technických predpisov a bezpečnostných predpisov, ktoré sa vzťahujú na železničný systém. Do zoznamu nezaradí len tie technické predpisy a obmedzenia, ktoré majú výlučne miestnu platnosť. Tento zoznam bezpečnostný orgán upraví a ministerstvo opätovne oznámi vždy
a) po zmene predchádzajúceho zoznamu,
b) po uplatnení výnimky z technických špecifikácií interoperability, alebo
c) po uverejnení príslušnej technickej špecifikácie interoperability, ak sa vnútroštátne predpisy stali neúčelnými.
(5) Vnútroštátne predpisy uvedené v zozname podľa odseku 4 ministerstvo a bezpečnostný orgán uverejní na svojom webovom sídle.
(6) Vnútroštátnymi predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú všetky platné technické predpisy a bezpečnostné predpisy bez ohľadu na to, ktorý oprávnený orgán ich vydal a ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické podmienky odlišné od
17
požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných predpisoch, ktoré sa vzťahujú na železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.
(7) Nové vnútroštátne predpisy môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom stanoviť len ak
a) technická špecifikácia interoperability nespĺňa v plnej miere základné požiadavky, alebo
b) ide o preventívne opatrenie, najmä po nehode.
(8) Ministerstvo predloží Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) odôvodnený návrh nových vnútroštátnych predpisov dva mesiace pred jeho plánovaným uplatňovaním a rovnakým spôsobom im oznámi aj prijatie nového vnútroštátneho predpisu.
(9) V prípade preventívnych opatrení podľa odseku 7 písm. b) môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom bezodkladne prijať a uplatňovať nové vnútroštátne predpisy.
(10) Oznámenie vnútroštátnych predpisov podľa odsekov 4 a 8 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného predpisu24b).
§ 73
Postup ES overovania subsystémov
(1) Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania podľa prílohy č. 4 na žiadosť obstarávateľa subsystému, výrobcu subsystému alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte.
(2) Činnosť notifikovanej osoby zodpovednej za ES overovanie začína v etape projektovania subsystému a zahŕňa celé obdobie výrobného procesu po etapu preberania alebo kolaudácie subsystému pred uvedením na trh alebo uvedením do prevádzky. Zahŕňa aj overenie rozhraní subsystému vo vzťahu k železničnému systému, do ktorého bude integrovaný na základe dostupných údajov v technickej špecifikácii interoperability a v národnom registri železničnej infraštruktúry a v európskom registri povolených typov vozidiel, ktorý vedie agentúra.26)
(3) Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte povinní zostaviť súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení. Táto dokumentácia musí obsahovať údaje o úžitkových vlastnostiach a technických charakteristikách subsystému, dokumenty osvedčujúce zhodu komponentov, údaje týkajúce sa podmienok a obmedzení používania subsystému a pokyny týkajúce sa prevádzkovania, trvalého alebo bežného monitorovania, nastavovania a údržby subsystému.
(4) Notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o čiastkovom overení subsystému, ktorý sa vzťahuje len na určité etapy postupu overovania alebo len na určité časti subsystému. V takom prípade notifikovaná osoba uplatní postup uvedený v prílohe č. 4.
18
(5) Ak to umožňujú príslušné technické špecifikácie interoperability, notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o overení na sériu subsystémov alebo len na určité časti týchto subsystémov.
(6) Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte posúdi potrebu vydania nového ES vyhlásenia o overení, ak ide o obnovu alebo modernizáciu subsystému, ktorý vedie k zmene súboru technickej dokumentácie a má vplyv na platnosť už vykonaných postupov overovania.
(7) ES vyhlásenie o overení subsystému je vyhlásenie vypracované žiadateľom, v ktorom na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že subsystém, ktorý bol podrobený postupom overovania podľa tohto zákona, spĺňa požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie a príslušných vnútroštátnych predpisov. ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.
(8) Obstarávateľom subsystému podľa odsekov 1 a 6 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, modernizáciu alebo obnovu subsystému. Touto osobou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, držiteľ železničných vozidiel alebo držiteľ koncesie, ktorý zodpovedá za uskutočnenie projektu.
§ 74
Dodatočné skúšky
(1) Ak sa používaním zistí, že štrukturálny subsystém, ktorý ES vyhlásenie o overení, ku ktorému je pripojený súbor technickej dokumentácie, nie je v súlade s týmto zákonom a najmä, že nespĺňa základné požiadavky podľa prílohy č. 3, bezpečnostný orgán môže požiadať toho, kto vydal ES vyhlásenie o overení, aby vykonal dodatočné skúšky štrukturálneho subsystému. O tom informuje Európsku komisiu a uvedie rozsah požadovaných dodatočných skúšok a dôvody, pre ktoré ich žiada.
(2) Bezpečnostný orgán v žiadosti podľa odseku 1 musí uviesť, či nezhoda štrukturálneho subsystému vyplýva z nesplnenia základných požiadaviek, z nedostatočnosti technickej špecifikácie interoperability alebo z jej nesprávneho uplatnenia.
§ 75
Uvádzanie mobilných subsystémov na trh
Mobilné subsystémy sa uvádzajú na trh, len ak naprojektované, vyrobené a inštalované tak, aby spĺňali základné požiadavky. Predloženie príslušného ES vyhlásenia o overení zabezpečí žiadateľ.
Železničné vozidlá
§ 76
Povoľovanie uvedenia železničných vozidiel na trh
(1) Na uvedenie železničného vozidla na trh v železničnom systéme je potrebné povolenie agentúry podľa odseku 5 alebo povolenie bezpečnostného orgánu podľa odseku 10.
19
(2) Žiadosť o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu24).
(3) V žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa uvedie sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať a pripoja sa tieto doklady:
a) súbor dokumentácie o železničnom vozidle alebo type železničného vozidla,
b) doklad o uvedení subsystému vozidlové zariadenie riadenia zabezpečenia a návestenia na trh, ak je súčasťou železničného vozidla podľa § 75 na základe ES vyhlásenia o overení,
c) doklad o technickej kompatibilite mobilných subsystémov podľa písmena b) so železničným vozidlom určenej podľa príslušnej technickej špecifikácie interoperability, vnútroštátnych predpisov a národných registrov,
d) doklad o bezpečnej integrácii mobilných subsystémov podľa písmena b) do železničného vozidla určenej podľa príslušnej technickej špecifikácie interoperability, v nutnom prípade podľa vnútroštátnych predpisov a spoločnej bezpečnostnej metódy podľa § 82,
e) doklad o technickej kompatibilite železničného vozidla so sieťou, na ktorej sa železničné vozidlo používať, ktorá sa určila na základe príslušnej technickej špecifikácie interoperability, v nutnom prípade podľa vnútroštátnych predpisov, registra infraštruktúry a spoločnej bezpečnostnej metódy týkajúcej sa posudzovania rizika podľa § 82.
(4) Bezpečnostný orgán môže vydať dočasné povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla na sieti na účel získania dokladu podľa odseku 3 písm. c) a e). Manažér infraštruktúry v spolupráci s bezpečnostným orgánom umožní vykonať skúšobnú prevádzku do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vykonanie skúšobnej prevádzky.
(5) Agentúra vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa používať na sieti na území Slovenskej republiky alebo na sieti vo viacerých členských štátoch.
(6) Agentúra pri vydaní povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5
a) posúdi doklady podľa odseku 3 písm. c) e) podľa technickej špecifikácie interoperability,
b) postúpi doklady podľa odseku 3 bezpečnostnému orgánu na posúdenie a overenie, ak sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať, je na území Slovenskej republiky.
(7) Ak agentúra nesúhlasí so zamietavým stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný orgán o opätovné posúdenie dokladov, pričom uvedie dôvody svojho nesúhlasu. Bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti agentúry o opätovné posúdenie dokladov, buď svoje stanovisko potvrdí, zmení, alebo postúpi posúdenie dokladov na rozhodnutie odvolacej rade podľa osobitného predpisu26a). Ak bezpečnostný orgán svoje stanovisko potvrdí alebo zmení, agentúra prijme konečné rozhodnutie. Ak odvolacia rada potvrdí zamietavé stanovisko bezpečnostného orgánu, agentúra vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh len na tie siete, na ktoré sa zamietavé
20
stanovisko nevzťahuje.
(8) Ak agentúra nesúhlasí s kladným stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný orgán o opätovné posúdenie dokladov, pričom uvedie dôvody svojho nesúhlasu. Bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti agentúry o opätovné posúdenie dokladov, buď svoje stanovisko potvrdí alebo zmení. Po vydaní stanoviska bezpečnostným orgánom, agentúra prijme konečné rozhodnutie.
(9) Agentúra alebo bezpečnostný orgán v rámci posúdenia podľa odseku 6 môžu požadovať vykonanie skúšobnej prevádzky. Na vykonanie skúšobnej prevádzky sa vzťahuje odsek 4.
(10) Bezpečnostný orgán vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať len na sieti na území Slovenskej republiky.
(11) Bezpečnostný orgán pri vydaní povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 10 posúdi súbor dokumentácie a doklady podľa odseku 3.
(12) Ak žiadosť na získanie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5 alebo odseku 10 nie je úplná, agentúra alebo bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzvú žiadateľa na jej doplnenie.
(13) Agentúra alebo bezpečnostný orgán povinní rozhodnúť o povolení na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5 alebo odseku 10 do štyroch mesiacov od podania alebo doplnenia žiadosti.
(14) Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh obsahuje
a) sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať,
b) hodnoty parametrov uvedené v príslušnej technickej špecifikácií interoperability a vnútroštátnych predpisoch, potrebné z hľadiska kontroly technickej kompatibility medzi železničným vozidlom a sieťou, na ktorej sa má železničné vozidlo používať,
c) súlad železničného vozidla s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi predpismi týkajúci sa parametrov uvedených v písmene b),
d) podmienky používania železničného vozidla a obmedzenia jeho používania v prevádzke.
(15) Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh je platné do najbližšej stanice iného členského štátu s rovnakým rozchodom koľají a charakteristikou siete, aj bez rozšírenia povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, o siete, na ktorých sa železničné vozidlo prevádzkovať v inom členskom štáte, ak sa na tom príslušné bezpečnostné orgány členských štátov dohodnú.
(16) Rozhodnutie o zamietnutí povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh musí byť riadne odôvodnené. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia požiadať agentúru alebo bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti. Agentúra alebo bezpečnostný orgán povinní do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie
21
v medziach uvedených dôvodov a buď ho potvrdí, alebo zmení. Ak agentúra po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať odvolanie na odvolaciu radu podľa osobitného predpisu26a). Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(17) Ak bola uplatnená výnimka podľa § 70 ods. 5, agentúra alebo bezpečnostný orgán vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh len po uplatnení postupu podľa § 76.