NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: Z-007309/2018/1028/GIA
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo parlamentnej tlače
1190
S t a n o v i s k o
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019
Materiál sa predkladá na základe § 5 ods. 1
zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom
úrade SR v znení neskorších predpisov
Materiál predkladá:
Karol M i t r í k
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu SR
Bratislava
november 2018