1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
5 971 141
7 165 370
7 165 370
v tom: MPSVR SR/07C0101 Dávka v hmotnej núdzi
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
5 971 141
7 165 370
7 165 370
Rozpočtové prostriedky
0
5 971 141
7 165 370
7 165 370
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
5 971 141
7 165 370
7 165 370
v tom: MPSVR SR/07C0101 Dávka v hmotnej núdzi
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladaný objem výdavkov v dôsledku zmien vplývajúcich z návrhu zákona je zabezpečený v rámci rozpočtovej kapitoly MPSVR SR v programe „Sociálna inklúzia“ na prvku „Pomoc v hmotnej núdzi“ na roky 2019 2021. Vplyv zohľadňuje účinnosť návrhu zákona od 1. marca 2019.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši?
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa upraví zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje niekoľko systémov zmien, a to ďalším posilňovanie princípu motivácie ako aj princípu ochrany zraniteľných príjemcov pomoci v hmotnej núdzi:
zvýšenie výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov o cca 5 %, a to nasledovne
Dávka v hmotnej núdzi § 10 citovaného zákona sa navrhuje upraviť
písm. a) jednotlivec bez detí 61,60 € na sumu 64,70 €
písm. b) jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo sumy 117,20 € na sumu 123,10 €
písm. c) dvojica bez detí zo sumy 107,10 € na sumu 112,50 €
písm. d) dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 € na sumu 168,40 €
písm. e) jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 171,20 € na sumu 179,80 €
písm. f) dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 216,10 € na sumu 226,90 €
Ochranný príspevok § 11
písm. a) zo sumy 63,07 na sumu 66,20 €, týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na starobný dôchodok, invalidné z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, ktoré sa osobne, každodenne a riadne starajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie alebo sa zúčastňujú resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou
písm. b) zo sumy 34,69 na sumu 36,40 €, týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným stavom
písm. c) zo sumy 13,50 na sumu 14,20 €, týka sa to tehotných žien od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do jedného veku dieťaťa
Aktivačný príspevok zo sumy 63,07 € na sumu 66,20 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa zo 17,20 € na 18,10 €
zvýšenie sumy aktivačného príspevku pre zamestnaného člena domácnosti zo sumy 66,20 na sumu 132,40 za účelom ďalšieho posilnenia motivácie osôb nájsť a udržať si zamestnanie, zvýšením podpory u osôb, ktoré majú zamestnanie
poskytovanie ochranného príspevku tehotnej žene od začiatku 8 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom v sume 36,40 eur, pričom sa počíta s
3
tým, že tehotná žena bude mať nárok na jeden ochranný príspevok - vyšší (v súčasnosti mala v tomto období poskytovaný ochranný príspevok v sume 13,50 eur).
poskytovanie ochranného príspevku aj poberateľovi predčasného starobného dôchodku v sume 66,20 eura a tiež jeho zahrnutie do okruhu osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.
zvýšenie hranice, do ktorej sa nebude príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2- násobku sumy životného minima na 3-násobok,
úprava príjmov a majetku, ktorý sa na účely posudzovania hmotnej núdze bude považovať za príjem a majetok, ktorým si domácnosť v hmotnej núdzi bude môcť zabezpečiť základné životné podmienky,
precizovanie ustanovení vyplývajúcich z aplikačnej a interpretačnej praxe.
Kto bude návrh implementovať?
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kde sa budú služby poskytovať?
Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vec a rodiny na celom území Slovenskej republiky
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Predpokladaný počet príjemcov pomoci v hmotnej núdzi
71 181
71 181
71 181
Predpokladaný počet osôb – aktivačný príspevok, okrem zamestnaných
32 000
32 000
32 000
Predpokladaný počet osôb – zvýšený aktivačný príspevok – zamestnaní
895
895
895
Predpokladaný počet osôb – ochranný príspevok
-pre člena domácnosti – osoba, ktorá dosiahla vek na starobný dôchodok, je
7 904
7 904
7 904
4
invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, je osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa alebo sa zúčastňuje resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou atď.
-pre člena domácnosti - osoba s nepriaznivým zdravotným stavom
5 267
5 267
5 267
-pre člena domácnosti - tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva
578
578
578
-pre člena domácnosti - rodič dieťaťa do jedného roku veku dieťaťa
267
267
267
-pre člena domácnosti - poberateľ predčasného starobného dôchodku
111
111
111
-pre člena domácnosti - tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred čakávaným dňom pôrodu
289
289
289
Predpokladaný počet detí – príspevok na nezaopatrené dieťa
35 969
35 969
35 969
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Pri nastavení predpokladaného odhadu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorých sa vyššie uvedené zmeny dotknú, ako aj jednotlivých členov domácností v dôsledku poskytovania aktivačného príspevku, ochranného príspevku, ako aj príspevku na nezaopatrené dieťa, sa vychádzalo z reálneho vývoja príjemcov pomoci v hmotnej núdzi na základe administratívnych údajov, viď júl 2018.
5
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
6
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
5 971 141
7 165 370
7 165 370
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
5 971 141
7 165 370
7 165 370
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
8