Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cieľom predkladanej novely zákona je:
a)zavedenie účinnejšieho postupu pri odhaľovaní, odstraňovaní a prevencii nežiadúcich patologických javov v pedagogických kolektívoch,
b)rozšírenie práv pedagogických a odborných zamestnancov,
c)rozšírenie povinností riaditeľov škôl a školských zariadení a posilnenie práv zriaďovateľov v súvislosti s preverovaním psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve so zameraním na odhaľovanie patologických javov a ich následnému odstráneniu a prevencii.
Pracovné prostredie a pracovná atmosféra dôležitým faktorom nielen úspešnosti podávaných pracovných výkonov, ale z dlhodobého hľadiska pôsobia aj na zdravotný stav zúčastnených. Obzvlášť to platí v pedagogických kolektívoch, ktorých účastníci primárne pôsobia vo výchove a vzdelávaní žiakov a táto mimoriadne psychicky náročná činnosť môže deformovať i sociálne vzťahy a väzby v pedagogickom kolektíve. Zároveň medzi každým účastníkom pracovného procesu a organizáciou vznikajú problémy v pretrvávajúcich vzťahoch, čo je ďalším dôvodom, prečo je dôležité venovať pozornosť psychosociálnej klíme v pedagogickom kolektíve. V neposlednom rade to aj individuálne problémy členov kolektívu, ktoré v sebe zahŕňajú prejavy workoholizmu, syndróm vyhorenia, prejavy diskriminácie, šikanovania, rôzne formy obťažovania, psychický teror (mobbing a bossing). Prax jednoznačne ukazuje, že spoločenský, pracovný, sociálny i individuálny tlak pôsobiaci na členov pedagogického kolektívu spôsobuje rapídne zhoršovanie vzťahov na školských pracoviskách, a to aj v spojitosti s reálne nedostatočným povinným mechanizmom odhaľovania, odstraňovania a prevencie nežiadúcich patologických javov v týchto kolektívoch.
Navrhované znenie zákona upravuje rozšírenie práv pedagogických a odborných zamestnancov o kvalitné pracovné prostredie a pracovnú klímu bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve. Ukladá povinnosť riaditeľom škôl minimálne raz za školský rok alebo aj na podnet zamestnancov preveriť prostredníctvom Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie psychosociálnu klímu v pedagogickom kolektíve so zameraním na nežiadúce patologické javy a prijať opatrenia a na ich odstránenie ako aj prevenčné opatrenia. Zákon rozširuje právo zriaďovateľa na základe písomnej výzvy a po márnom uplynutí lehoty na splnenie povinnosti pre riaditeľa školy alebo školského zariadenia prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie preveriť psychosociálnu klímu v pedagogickom kolektíve so zameraním na nežiadúce patologické javy a prijať opatrenia na ich odstránenie. Zároveň zriaďovateľ vyvodí dôsledky voči riaditeľovi, ktorý opomenul alebo nesplnil požiadavky podľa písomnej výzvy podľa osobitného predpisu, čiže ho odvolá.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana a bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zákon rozširuje osobitné práva pedagogických a odborných zamestnancov o právo na kvalitné pracovné prostredie a pracovnú klímu bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve. Medzi zaťažujúce patologické javy radíme napr. rôzne formy psychického teroru (mobbing a bossing), šikanovanie, obťažovanie a ďalšie.
K bodu 2
Zákon ukladá riaditeľovi školy zabezpečiť pracovné prostredie a pracovnú klímu tak, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mohli vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve. Dôležitou formou je minimálne raz za školský rok alebo na aj podnet zamestnancov prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie preverenie psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve so zameraním na odhaľovanie patologických javov a na základe zistených skutočností prijať opäť v odbornej spolupráci s Centrom opatrenia na ich odstránenie i prevenciu.
Zákon rozširuje právo zriaďovateľa, ktorý na základe písomného podnetu vyzve riaditeľa, aby do15 dní predložil hodnotiacu správu o opatreniach na odstránenie patologických javov v pedagogickom kolektíve a ďalších prevenčných opatreniach a ich účinnosti alebo do 30 dní prostredníctvom Centra zistil aktuálny stav psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve, aby sám po márnom uplynutí lehoty prostredníctvom Centra zistil skutočný stav a prijal opatrenia na ich odstránenie. Zároveň zriaďovateľ prijme opatrenie i voči riaditeľovi školy podľa osobitného predpisu, čiže zákona č. 596/ 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 3 ods. 7 písm. c) a riaditeľa odvolá za závažne porušenie všeobecnezáväzných predpisov.
K bodu 3
Doplnenie poznámok pod čiarou s odkazom.