NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390
/2011
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390
/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325
/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312
/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14
/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188
/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125
/2016 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 57
/2017 Z. z.
, sa dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa za ustanovením písmena g) vypúšťa bodka, nahrádza sa čiarkou a dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
h) kvalitné pracovné prostredie a pracovnú klímu bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve.“.
2. Vkladá sa nový § 55a, ktorý znie:
(1) Riaditeľ zabezpečí pracovné prostredie a pracovnú klímu tak, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mohli vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve. Minimálne raz za školský rok alebo aj na podnet zamestnancov prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „Centrum“) zabezpečí preverenie psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve so zameraním na odhaľovanie patologických javov (ďalej len „psychosociálnej klímy“). Na základe zistených skutočností prijme v spolupráci s Centrom opatrenia na odstránenie patologických javov v pedagogickom kolektíve, ako aj prevenčné opatrenia.
(2) Zriaďovateľ na základe písomného podnetu vyzve riaditeľa, aby do 15 dní predložil hodnotiacu správu o opatreniach na odstránenie patologických javov v pedagogickom kolektíve a ďalších prevenčných opatreniach a ich účinnosti alebo do 30 dní prostredníctvom Centra zistil aktuálny stav psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve.
(3) Ak riaditeľ svoju povinnosť podľa ods. 1 a 2 opomenie alebo nesplní riadne a včas, zriaďovateľ požiada Centrum o preverenie psychosociálnej klímy v danom pedagogickom kolektíve a prijme opatrenia na odstránenie patologických javov. Zároveň zriaďovateľ prijme opatrenia voči riaditeľovi školy podľa osobitného predpisu. 74) “.
3. Vkladá sa nová poznámka pod čiarou 74), ktorá znie:
„ 74) §3 ods. 7 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.