Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Stanislav Drobný, Natália Grausová a Stanislav Mizík.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby 24. december, Štedrý deň, bol rovnocenným štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja tak, ako 25. december a 26. december. Cieľom predkladanej novely Zákonníka práce je odstrániť anomáliu, že v štátny sviatok, v deň pracovného pokoja, 24. decembra môže zamestnávateľ prikázať prácu zamestnancovi do 12.00 hodiny. Uvedeným návrhom chceme umožniť pracujúcim, zamestnaným prevažne v sektore obchodu a služieb mať pracovné voľno počas celého Štedrého dňa. Táto úprava umožní hlavne zamestnaným ľudom prežiť tento kresťanský sviatok v kruhu svojej rodiny, a zároveň poskytne rodičom dostatok času na prípravu štedrovečernej hostiny a navodenie sviatočnej vianočnej atmosféry.
Podľa znenia v súčasnosti platného Zákonníka práce platí od 01.06.2017 zákaz predaja v maloobchode na nasledujúce dni v roku: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 1. november, 17. november 24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december. Samozrejme, že existujú výnimky, ktoré sa vzťahujú na maloobchodné prevádzky a ďalšie špecifické kategórie, ktoré sú v Zákonníku práce presne vymedzené.
Uvedená právna úprava poskytuje zamestnancom právo využívať vyššie vymenované dni k tomu, aby si oddýchli, resp. aby takto získané voľno v zamestnaní využili na realizáciu svojich záujmov, koníčkov alebo na trávenie voľného času so svojimi rodinami. Zvlášť v dnešnom uponáhľanom svete je takáto možnosť dôležitým sociálnym výdobytkom, vedúcim k skvalitneniu osobného a rodinného života pre veľké skupiny zamestnancov.
Pri dátume 24.december je uvedené „po 12 hodine“, čo predkladatelia považujú za určitú anomáliu a dehonestáciu sviatočného vianočného Štedrého dňa. Práve v tento sviatočný deň by sa mali ľudia stíšiť, a odpútať sa od predvianočného zhonu, pracovného stresu a nákupov. V tento deň by sa mali ľudia obzvlášť venovať vlastnej rodine a hlavne deťom. Preto považujeme za dôležité, aby v tento deň pracovného pokoja rodiny mohli spolu sláviť Štedrý deň celý deň od rána a nie až od 12.00 hodiny.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že 24. december ako deň pracovného voľna sa dodržuje vo viacerých európskych štátoch, takže schválením tohto návrhu sa Slovensko zaradí k tým krajinám Európy, pre ktoré tradičné kresťanské sviatky predstavujú nemenné a rešpektované hodnoty. Jedná sa o tieto štáty: Česko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Estónsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Island a Cyprus.
Predložený legislatívny návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Má pozitívny sociálny vplyv a nemá dopad na rozpočet verejnej správy.
II. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa zákaz prideľovania práce zamestnancov v maloobchodnom predaji počas Štedrého dňa t. j. 24.decembra.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. mája 2019.