NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 512/2011, zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014, zákona č. 14/2015, zákona č. 61/2015, zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z., v znení zákona č. 95/2017 Z. z., v znení zákona č. 335/2017 Z. z. a v znení zákona č. 63/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 94 ods. 5 sa vypúšťajú nasledovné slová:
,, po 12.00 hodine “.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. mája 2019.