VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV- 37987/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1197
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2018