NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1569/2018
1407
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Radovan B a l á ž v. r.
Peter P č o l i n s k ý v. r.