1
z 23. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a služby uvedené v prílohe č. 7a“.
2. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
2
„Príloha č. 7a
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
v znení zákona č. .../2018 Z. z.
ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE
Kódy
štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1)
Opis služby
55
Ubytovacie služby
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008) v platnom znení.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky