1
zo 17. októbra 2018
o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Národný jadrový fond (ďalej len „jadrový fond“) je štátny účelový fond1) so sídlom v Bratislave.
(2) Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „vnútroštátny program“), sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu2) a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu3) a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče podľa osobitného predpisu.4)
(3) Jadrový fond pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s obdobnými inštitúciami iných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou. Jadrový fond informuje Európsku komisiu
1) § 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)§ 12 ods. 1 a § 21 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 100 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 30 ods. 9 zákona č. 87/2018 Z. z.
2
o finančnom zabezpečení vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
(4) Na účely tohto zákona sa za Európsku úniu považuje aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie súbor činností vykonávaných po ukončení prevádzky jadrového zariadenia určeného na mierové využívanie jadrovej energie; záverečná časť mierového využívania jadrovej energie pozostáva z
1.vyraďovania5) jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania a ich prepravy,
2.dlhodobého skladovania vyhoretého jadrového paliva,6)
3.ukladania vyhoretého jadrového paliva vrátane prepravy na ukladanie,
4.inštitucionálnej kontroly7) úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
b)nakladaním s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu súbor činností spojených s vyhľadaním, bezpečným odovzdaním, prepravou, skladovaním, prípravou na vrátenie, úpravou na ukladanie a ukladaním jadrových materiálov neznámeho pôvodu,
c)nakladaním s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu súbor činností spojených s vyhľadaním, bezpečným odovzdaním, prepravou, skladovaním, prípravou na vrátenie, úpravou na ukladanie a ukladaním rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu,8)
d)nakladaním s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi súbor činností spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na ukladanie a ukladaním nepoužívaných vysokoaktívnych žiaričov,9)
e)povinným príspevkom finančné prostriedky uhrádzané držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny do jadrového fondu, určené na krytie nákladov spojených so zabezpečením činností podľa písmena a),
f)povinnou platbou finančné prostriedky uhrádzané držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny do jadrového fondu, určené na krytie nákladov spojených so zabezpečením činností podľa písmena a),
g)historickým dlhom rozdiel finančných prostriedkov potrebných na krytie nákladov záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie jadrových zariadení na výrobu elektriny, na ktoré neboli odvedené finančné prostriedky v potrebnej výške počas ich prevádzky a finančných prostriedkov odvedených do jadrového fondu, vo výške k 1. júlu 2006.
§ 3
Zásady financovania záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie
(1) Náklady na financovanie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie znáša držiteľ povolenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia, pri ktorého uvádzaní do prevádzky a prevádzke vzniká vyhoreté jadrové palivo a rádioaktívne odpady, ak § 10 ods. 1 písm. c) l) neustanovuje inak. Povinnosť držiteľa povolenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia znášať náklady na financovanie záverečnej časti mierového
5) § 2 písm. u) a § 20 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. m) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) § 22 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 96/2017 Z. z.
8) § 99 zákona č. 87/2018 Z. z.
9) § 79 ods. 4 zákona č. 87/2018 Z. z.
3
využívania jadrovej energie sa považuje za splnenú zaplatením povinných príspevkov a povinných platieb vo výške podľa § 10 ods. 4. Držiteľ povolenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia nezodpovedá za hospodárenie jadrového fondu so zaplatenými povinnými príspevkami a povinnými platbami.
(2) Jadrový fond zabezpečuje finančné prostriedky v dostatočnej výške a v čase potrebnom na vykonávanie činností záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v súlade so schváleným vnútroštátnym programom.
(3) Jadrový fond spravuje, rozdeľuje a poskytuje finančné prostriedky nediskriminačným a transparentným spôsobom.
(4) Jadrový fond zabezpečuje primerané zhodnotenie finančných prostriedkov vedených na svojom účte v Štátnej pokladnici.
§ 4
Správa a orgány jadrového fondu
(1) Správu jadrového fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
(2) Orgánmi jadrového fondu sú:
a) rada správcov jadrového fondu (ďalej len „rada správcov“),
b) dozorná rada jadrového fondu (ďalej len „dozorná rada“),
c) riaditeľ jadrového fondu (ďalej len „riaditeľ“),
d) hlavný kontrolór jadrového fondu (ďalej len „hlavný kontrolór“).
§ 5
Rada správcov
(1) Rada správcov je najvyšším orgánom jadrového fondu; je štatutárnym orgánom jadrového fondu. Rada správcov sedem členov; tvorí ju predseda rady správcov, dvaja podpredsedovia rady správcov a štyria správcovia podúčtov rady správcov.
(2) Rada správcov
a)prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov jadrového fondu (ďalej len „rozpočet jadrového fondu“) na príslušný kalendárny rok s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie najmenej piatich rokov a prerokúva stanovisko dozornej rady k tomuto návrhu,
b)predkladá návrh rozpočtu jadrového fondu vypracovaný v súlade s osobitným predpisom10) spolu so stanoviskom dozornej rady a stanoviskom Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na zaujatie stanoviska ministerstvu hospodárstva každoročne do 30. apríla, ak ministerstvo hospodárstva neurčí iný termín; prerokovaný návrh rozpočtu jadrového fondu predkladá ministerstvo hospodárstva na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v termíne určenom na predloženie návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy,
c)vypracúva návrh strednodobého a dlhodobého finančného plánu jadrového fondu na základe schváleného vnútroštátneho programu a jeho aktualizácie a predkladá tento návrh na schválenie ministerstvu hospodárstva,
d)prerokúva správu o hospodárení jadrového fondu raz za štvrťrok a predkladá ju spolu so stanoviskom dozornej rady a hlavného kontrolóra ministerstvu hospodárstva,
10) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
e)prerokúva návrh individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu, stanovisko dozornej rady a hlavného kontrolóra k tomuto návrhu a predkladá návrh individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu na schválenie ministerstvu hospodárstva spolu so stanoviskami dozornej rady a hlavného kontrolóra; po schválení návrhu individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu ministerstvom hospodárstva predkladá schválený návrh vláde v termíne určenom ministerstvom hospodárstva,
f)prerokúva výročnú správu jadrového fondu a návrh záverečného účtu11) jadrového fondu a predkladá ich spolu so stanoviskami dozornej rady a hlavného kontrolóra na schválenie ministerstvu hospodárstva a prostredníctvom ministerstva hospodárstva vláde v termínoch určených ministerstvom hospodárstva,
g)schvaľuje rokovací poriadok rady správcov,
h)predkladá na schválenie ministerstvu hospodárstva štatút jadrového fondu,
i)schvaľuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a iné vnútorné predpisy jadrového fondu,
j)schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov jadrového fondu (ďalej len „zmluva“),
k)vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa vedúcich zamestnancov jadrového fondu okrem hlavného kontrolóra,
l)vydáva na požiadanie úradu stanovisko k ekonomickej časti koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky alebo plánu etapy vyraďovania jadrového zariadenia; stanovisko je v konaní o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a na prevádzku jadrového zariadenia, v konaní o vydanie povolenia na etapu vyraďovania a v konaní o zmene týchto povolení pre úrad záväzné,
m)vypracúva v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu12) a držiteľmi súhlasu alebo povolenia vydaného úradom13) návrh výšky a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby podľa § 10 ods. 4 a návrh na úpravu výšky a podrobností o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby vždy po schválení aktualizovaného vnútroštátneho programu a pri zmene technických, ekonomických alebo právnych podmienok zohľadnených pri určení výšky povinného príspevku alebo povinnej platby podľa § 10 ods. 4 alebo na žiadosť držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia a predkladá ho ministerstvu na prerokovanie,
n) ukladá povinnosť uhradiť odvody a penále za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami jadrového fondu podľa osobitného prepisu.14)
(3) Výber uchádzačov o členstvo v rade správcov uskutočňuje ministerstvo hospodárstva výberovým konaním podľa osobitného predpisu.15) Za člena rady správcov môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c)má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)spĺňa požiadavku odbornej praxe najmenej desať rokov v oblasti
1.jadrovej energetiky, jadrového výskumu alebo radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach,
2.vypracúvania ekonomických alebo finančných koncepcií a analýz v oblasti jadrovej energetiky,
3.projektovania a realizácie stavieb jadrových zariadení alebo
4.aplikácie práva v oblasti jadrovej energetiky,
11) § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 3 ods. 11 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 5 ods. 2 a 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) § 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5
e)nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá je držiteľom súhlasu alebo držiteľom povolenia vydaného úradom.13)
(4) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo majetkový trestný čin spáchaný aj z nedbanlivosti a nehľadí sa na ňu, že nebola pre takýto trestný čin odsúdená. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16) Údaje podľa prvej vety ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5) Predsedu rady správcov a ďalších štyroch členov rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister hospodárstva“). Jedného podpredsedu rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) a jedného podpredsedu rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(6) Funkčné obdobie člena rady správcov je šesť rokov. Funkciu člena rady správcov možno vykonávať najviac počas troch po sebe nasledujúcich funkčných období.
(7) Člen rady správcov je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.
(8) Za výkon funkcie patrí členovi rady správcov mesačne odmena vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Predsedovi rady správcov patrí príplatok vo výške 50 % z odmeny podľa prvej vety a podpredsedovi rady správcov príplatok vo výške 25 % z odmeny podľa prvej vety. Členovi rady správcov patria cestovné náhrady,17) ktoré vznikli pri výkone funkcie. Tieto odmeny a náhrady uhrádzané z finančných prostriedkov vyčlenených na správu jadrového fondu a ich poskytnutie zabezpečuje riaditeľ.
(9) Členstvo v rade správcov zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia člena rady správcov,
b)vzdaním sa funkcie písomným oznámením člena rady správcov doručeným vláde, a to dňom doručenia oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)dňom odvolania,
d)dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady správcov odsúdený za trestný čin podľa odseku 4,
e)dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
f)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10) Vláda odvolá člena rady správcov na návrh toho, kto vymenovanie člena rady správcov navrhol, ak
a)neplní povinnosti člena rady správcov ustanovené zákonom, štatútom jadrového fondu alebo rokovacím poriadkom rady správcov a tento stav trvá preukázateľne dlhšie ako tri mesiace,
b)zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas troch mesiacov riadne vykonávať funkciu člena rady správcov.
16)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
91/2016 Z. z.
17) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
6
(11) Rada správcov zasadá najmenej raz mesačne. Zasadnutie rady správcov zvoláva a vedie predseda rady správcov alebo ním písomne poverený podpredseda rady správcov. O zvolanie zasadnutia rady správcov môže písomne požiadať člen rady správcov, člen dozornej rady alebo hlavný kontrolór; predseda rady správcov zvolá zasadnutie rady správcov do desiatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti.
(12) Rada správcov je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady správcov alebo ním písomne poverený podpredseda rady správcov a aspoň traja ďalší členovia rady správcov. Na prijatie rozhodnutia rady správcov je potrebný súhlas aspoň štyroch na zasadnutí rady správcov prítomných členov rady správcov. Rada správcov rozhoduje verejným hlasovaním, ktorého výsledok sa zaznamenáva v písomne vyhotovenej zápisnici.
(13) Pravidlá rokovania rady správcov upraví rokovací poriadok rady správcov.
(14) Člen rady správcov je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby bol zabezpečený riadny a efektívny výkon činnosti jadrového fondu a hospodárne nakladanie s jeho finančnými prostriedkami.
(15) Člen rady správcov, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena rady správcov, je povinný nahradiť škodu, ktorú porušením povinnosti spôsobil. O výške škody a povinnosti nahradiť ju rozhoduje ministerstvo hospodárstva.
(16) Na platnosť právnych úkonov jadrového fondu sa vyžaduje podpis predsedu rady správcov, v jeho neprítomnosti podpis ním písomne povereného podpredsedu rady správcov, a podpisy najmenej dvoch ďalších členov rady správcov.
(17) Zápisnicu zo zasadnutia rady správcov podpisuje predseda rady správcov, v jeho neprítomnosti ním písomne poverený podpredseda rady správcov. Prijaté rozhodnutia rady správcov podpisuje predseda rady správcov, v jeho neprítomnosti ním písomne poverený podpredseda rady správcov, a ďalší dvaja členovia rady správcov.
(18) Jadrový fond zverejňuje na svojom webovom sídle rozhodnutia rady správcov o poskytnutí finančných prostriedkov jadrového fondu spolu s uvedením účelu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú a podmienok, za ktorých sa poskytujú.
§ 6
Vnútroštátna politika a vnútroštátny program
(1) Rada správcov vypracúva a aktualizuje v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu12) a držiteľmi súhlasu alebo držiteľmi povolenia vydaného úradom13) návrh
a)vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „vnútroštátna politika“) a
b)vnútroštátneho programu.
(2) Rada správcov môže prizvať na spoluprácu pri vypracúvaní a aktualizácii vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu aj iné osoby.
(3) Vnútroštátna politika je založená na týchto zásadách:
a)Slovenská republika konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktoré sa vyprodukujú na jej území,
7
b)konečnú zodpovednosť za bezpečné a zodpovedné uloženie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa prepravia zo Slovenskej republiky na úpravu alebo prepracovanie do členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu vrátane akýchkoľvek odpadov, ktoré vzniknú ako vedľajší produkt pri úprave alebo prepracovaní, nesie Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
c)produkcia rádioaktívnych odpadov sa z hľadiska ich aktivity i objemu udržuje na najnižšej úrovni, ktorá je reálne dosiahnuteľná, prostredníctvom vhodných projektových opatrení a prevádzkových postupov a postupov vyraďovania vrátane recyklácie a opätovného použitia materiálov,
d)zohľadňujú sa vzájomné súvislosti medzi všetkými postupmi súvisiacimi s produkciou a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
e)nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi musí byť bezpečné, a to aj z dlhodobého hľadiska; bezpečnosť úložísk musí byť zabezpečená najneskôr pri ich uzatváraní tak, aby ju počas ich ďalšej existencie nebolo potrebné zabezpečovať aktívnymi technickými opatreniami,
f)vykonávanie opatrení sa riadi odstupňovaným prístupom,
g)náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi znáša ten, kto ich vyprodukoval,
h)rozhodovací proces, ktorý je založený na dôkazoch vo všetkých fázach nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi, sa dokumentuje.
(4) Vnútroštátny program dokumentuje a určuje podrobnosti a opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľnej a dlhodobej vnútroštátnej politiky.
(5) Vnútroštátny program zahŕňa
a)celkové ciele vnútroštátnej politiky Slovenskej republiky týkajúce sa záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
b)významné čiastkové ciele a časové rámce s ohľadom na všeobecné ciele vnútroštátnej politiky,
c)inventár vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov a odhady ich budúceho množstva vrátane rádioaktívnych odpadov vyprodukovaných počas vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky; v inventári sa uvedie množstvo rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva a miesto, kde sa nachádzajú, podľa príslušnej klasifikácie rádioaktívnych odpadov,
d)koncepcie, plány a technické riešenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku po uloženie,
e)koncepcie alebo plány na obdobie životnosti úložiska rádioaktívnych odpadov alebo úložiska vyhoretého jadrového paliva, ktoré nasleduje po jeho uzatvorení, vrátane obdobia, počas ktorého sa ponechá primeraná kontrola a prostriedky, ktoré sa použijú na zachovanie znalostí o zariadení v dlhodobom časovom horizonte,
f)koncepciu a plán výskumu, vývoja a demonštračných činností, ktoré potrebné na realizáciu riešení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
g)určenie zodpovednosti za vykonanie vnútroštátneho programu a kľúčové ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k jeho realizácii,
h)posúdenie nákladov na realizáciu vnútroštátneho programu a základné východiská a predpoklady na toto posúdenie, ktoré musí obsahovať aj zohľadnenie časového hľadiska,
i)systém financovania plnenia vnútroštátneho programu,
j)systém informovania verejnosti o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a postup pri zapojení verejnosti do rozhodovacieho procesu pri riešení záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v Slovenskej republike,
8
k)dohody uzavreté s členskými štátmi Európskej únie alebo tretími štátmi o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ako aj o využívaní úložísk.
(6) Vnútroštátny program ďalej obsahuje
a)vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie,
b)technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie,
c)predpokladané vplyvy povinných príspevkov, povinných platieb a odvodov podľa § 10 ods. 1 písm. c) na ceny elektriny, ceny ostatných tovarov a služieb a na hospodársky a sociálny rozvoj štátu v jednotlivých rokoch realizácie vnútroštátneho programu,
d)predpokladané vplyvy povinných príspevkov, povinných platieb a odvodov podľa § 10 ods. 1 písm. c) na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny v jadrových zariadeniach na trhu s elektrinou v Slovenskej republike, vnútornom trhu s elektrinou v Európskej únii a na relevantných zahraničných trhoch s elektrinou a na konkurencieschopnosť priemyselných odberateľov elektriny v Slovenskej republike,
e)vplyv navrhovaného vnútroštátneho programu na vyváženosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy Slovenskej republiky a Európskej únie,
f)návrh plánu finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu na celé obdobie vnútroštátneho programu,
g)stanoviská orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany18) z hľadiska radiačnej ochrany a ochrany zdravia pri práci k navrhovanému vnútroštátnemu programu a stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) z hľadiska vplyvov realizácie vnútroštátneho programu na životné prostredie,
h)metodiku určenia výšky povinných príspevkov a povinných platieb nediskriminačným a transparentným spôsobom osobitne za každé jadrové zariadenie,
i)štruktúru povinných príspevkov a povinných platieb pre jednotlivé jadrové zariadenia podľa činností uvedených v § 12 ods. 1.
(7) Rada správcov predkladá ministerstvu hospodárstva na prerokovanie návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu vypracovaných podľa odsekov 2 6 a každých šesť rokov návrh ich aktualizácie spolu so stanoviskom úradu.19) Ministerstvo hospodárstva návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu predkladá vláde na schválenie.
(8) Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s úradom a jadrovým fondom poskytuje Európskej komisii vysvetlenia do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti Európskej komisie a informuje Európsku komisiu o každej zmene vnútroštátnej politiky alebo vnútroštátneho programu.
(9) Rada správcov vypracúva v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu12) a držiteľom súhlasu alebo držiteľom povolenia vydaného úradom13) raz ročne správu o plnení vnútroštátneho programu za predchádzajúci kalendárny rok a predkladá ju spolu so stanoviskom úradu na schválenie ministerstvu hospodárstva.
§ 7
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je dozorný orgán jadrového fondu.
18) § 4 až 9 zákona č. 87/2018 Z. z.
19) § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
(2) Dozorná rada
a)kontroluje dodržiavanie tohto zákona a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia jadrového fondu,
b)kontroluje hospodárenie jadrového fondu s finančnými prostriedkami vyčlenenými na správu jadrového fondu,
c)kontroluje účelnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov jadrového fondu poskytnutých podľa § 12 14, ako aj dodržiavanie pravidiel a zmluvných podmienok na poskytovanie finančných prostriedkov jadrového fondu,
d)prerokúva návrh vnútroštátneho programu, návrh rozpočtu jadrového fondu s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie najmenej piatich rokov, návrh účtovnej závierky jadrového fondu, výročnú správu jadrového fondu, návrh záverečného účtu jadrového fondu, správu o hospodárení jadrového fondu a návrh na určenie výšky povinného príspevku a povinnej platby,
e)prerokúva návrhy zmlúv na účely podľa § 12,
f)navrhuje v odôvodnených prípadoch zvolanie rady správcov, najmä ak zistí nedostatky v činnosti, hospodárení alebo používaní prostriedkov jadrového fondu; predseda rady správcov alebo ním písomne poverený podpredseda rady správcov je povinný zvolať zasadnutie rady správcov do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dozornej rady o zvolanie zasadnutia rady správcov,
g)ukladá rade správcov povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonávanej podľa písmena c),
h)schvaľuje odmeny a iné funkčné náležitosti členom rady správcov na návrh predsedu rady správcov; predsedovi rady správcov odmeny a iné funkčné náležitosti schvaľuje minister hospodárstva,
i)vypracúva a predkladá ministerstvu hospodárstva správu o svojej činnosti, ktorej súčasťou aj dozornou radou zistené nedostatky v činnosti rady správcov a hospodárení jadrového fondu za predchádzajúci kalendárny rok a opatrenia uložené na odstránenie nedostatkov; správa je súčasťou individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu a návrhu záverečného účtu jadrového fondu,
j)schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(3) Dozorná rada má v odôvodnených prípadoch právo
a)pozastaviť výkon rozhodnutia rady správcov o určení návrhu výšky povinných príspevkov alebo povinných platieb,
b)pozastaviť výkon rozhodnutia rady správcov o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu,
c)pozastaviť prerokovanie návrhu zmluvy až do rozhodnutia ministra hospodárstva,
d)požadovať vypovedanie zmluvy, prípadne odstúpenie jadrového fondu od tejto zmluvy, ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ žiadajúca o finančné prostriedky jadrového fondu (ďalej len „žiadateľ“), s ktorou jadrový fond uzatvoril zmluvu podľa § 14 ods. 7 (ďalej len „prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu“), nedodržiava podmienky, za ktorých boli prostriedky jadrového fondu poskytnuté, alebo prostriedky jadrového fondu nepoužíva účelne a hospodárne.
(4) Dozorná rada päť členov. Predsedom dozornej rady je štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vymenovaný ministrom financií. Ďalšími členmi dozornej rady štátny tajomník ministerstva hospodárstva vymenovaný ministrom hospodárstva, podpredseda úradu vymenovaný predsedom úradu, zástupca ministerstva životného prostredia vymenovaný ministrom životného prostredia Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vymenovaný ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Za
10
člena dozornej rady môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(5) Člen dozornej rady nárok na náhradu cestovných nákladov. Členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie patrí dvakrát za rok odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Tieto odmeny a náhrady uhrádzané z finančných prostriedkov vyčlenených na správu jadrového fondu a ich poskytnutie zabezpečuje riaditeľ.
(6) Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia dozornej rady riadi predseda dozornej rady, v jeho neprítomnosti ním písomne poverený člen dozornej rady. O zvolanie zasadnutia dozornej rady môže písomne požiadať predsedu dozornej rady aj minister hospodárstva, minister financií, predseda úradu, člen dozornej rady, rada správcov alebo predseda rady správcov; predseda dozornej rady alebo v jeho neprítomnosti ním písomne poverený člen dozornej rady zvolá zasadnutie dozornej rady do desiatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie zasadnutia dozornej rady.
(7) Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak prítomní najmenej traja členovia dozornej rady. Na prijatie uznesenia dozornej rady je potrebný súhlas najmenej troch na zasadnutí dozornej rady prítomných členov dozornej rady.
(8) Na zasadnutí dozornej rady je na jej požiadanie povinný zúčastniť sa predseda rady správcov alebo ním písomne poverený podpredseda rady správcov a hlavný kontrolór; na zasadnutí dozornej rady sa môžu zúčastniť aj ďalšie osoby, ktoré na zasadnutie prizve predseda dozornej rady.
(9) Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný. Člen dozornej rady nemôže byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k jadrovému fondu a nemôže byť členom rady správcov. Na člena dozornej rady sa vzťahuje § 5 ods. 14 rovnako.
(10) Pravidlá rokovania dozornej rady upraví rokovací poriadok dozornej rady.
(11) Členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia, činnosti, poskytovania a účelnosti poskytovania finančných prostriedkov jadrového fondu, požadovať predloženie potrebných dokladov a potrebné vysvetlenia od členov rady správcov, zamestnancov jadrového fondu a prijímateľov finančných prostriedkov jadrového fondu.
(12) Členstvo v dozornej rade zaniká
a)dňom odvolania z funkcie, ktorú člen dozornej rady vykonáva v štátnej správe,
b)vzdaním sa funkcie písomným oznámením člena dozornej rady doručeným ministerstvu hospodárstva, a to dňom doručenia oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)dňom odvolania,
d)dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým člen dozornej rady stratil bezúhonnosť podľa § 5 ods. 4,
e)dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
f)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13) Príslušný minister alebo predseda úradu odvolá člena dozornej rady, ak
a)sa nezúčastnil najmenej troch zasadnutí dozornej rady bez uvedenia dôvodu,
b)začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v dozornej rade podľa odseku 9,
11
c)neplní povinnosti člena dozornej rady ustanovené týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 8
Riaditeľ
(1) Riaditeľ je výkonným orgánom jadrového fondu. Riaditeľ koná v mene jadrového fondu v rozsahu uvedenom v tomto zákone a štatúte jadrového fondu a za svoju činnosť zodpovedá rade správcov. Zúčastňuje sa na zasadnutiach rady správcov s poradným hlasom.
(2) Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister hospodárstva na návrh rady správcov. Za riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky na vzdelanie, odbornú prax, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Riaditeľ je vedúcim zamestnancom jadrového fondu a jeho výber sa uskutočňuje výberovým konaním podľa osobitného predpisu.15)
(3) Riaditeľ
a)vykonáva rozhodnutia rady správcov,
b)zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva jadrového fondu,
c)zabezpečuje uzatvorenie zmluvy podľa § 14 ods. 7 v súlade s rozhodnutím rady správcov,
d)sleduje dodržiavanie zákona, zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy a uplatňuje penále voči prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu pri porušení zmluvy, pri použití týchto finančných prostriedkov na iné účely, ako boli podľa zmluvy poskytnuté, pri inom neoprávnenom alebo nehospodárnom vynakladaní alebo pri použití poskytnutých finančných prostriedkov, alebo pri zadržaní poskytnutých finančných prostriedkov,
e)vymáha povinné príspevky a povinné platby od držiteľov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, penále a iné pohľadávky jadrového fondu,
f)zabezpečuje vypracovanie štvrťročnej správy o hospodárení jadrového fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a jej následné predloženie rade správcov a dozornej rade,
g)zabezpečuje vypracovanie výročnej správy jadrového fondu a návrhu záverečného účtu jadrového fondu za kalendárny rok a ich predloženie rade správcov do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a po ich schválení radou správcov dozornej rade; výročná správa jadrového fondu musí obsahovať informácie najmä o zdrojoch jadrového fondu za príslušný kalendárny rok, celkových zdrojoch jadrového fondu, výške pohľadávok a záväzkov jadrového fondu, výške finančných prostriedkov vedených na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch a o použití a rozdelení zdrojov jadrového fondu podľa jednotlivých činností uvedených v § 12 ods. 1 a v štruktúre jadrových zariadení,
h)zabezpečuje vypracovanie individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu, jej overenie audítorom a predloženie rade správcov do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a po jej schválení radou správcov dozornej rade,
i)vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov v hospodárení a činnosti jadrového fondu zistených dozornou radou, ministerstvom hospodárstva, hlavným kontrolórom a kontrolnými a dozornými orgánmi štátu,
j)organizuje výberové konania na miesta vedúcich zamestnancov jadrového fondu podľa osobitného predpisu15) a predkladá rade správcov návrh na vymenovanie vedúcich zamestnancov jadrového fondu vybraných na základe výberového konania okrem výberového konania a návrhu na vymenovanie hlavného kontrolóra,
k)plní ostatné úlohy uložené radou správcov alebo ministerstvom hospodárstva.
(4) Riaditeľ predkladá rade správcov a dozornej rade
12
a)návrh rozpočtu jadrového fondu na príslušný kalendárny rok aj s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov jadrového fondu na obdobie najmenej piatich rokov,
b)návrh organizačného poriadku jadrového fondu a pracovného poriadku jadrového fondu a návrhy iných vnútorných predpisov jadrového fondu,
c)návrh štatútu jadrového fondu.
(5) Odmeňovanie a služobné náležitosti riaditeľa schvaľuje rada správcov.
(6) Odmeňovanie a služobné náležitosti zamestnancov jadrového fondu schvaľuje riaditeľ okrem odmeňovania a služobných náležitostí hlavného kontrolóra.
(7) Riaditeľ zriaďuje na zabezpečenie úloh podľa odsekov 3 a 4 skupinu odborných zamestnancov z technickej, ekonomickej a administratívnej oblasti v súlade s organizačným poriadkom jadrového fondu a pracovným poriadkom jadrového fondu a riadi jej činnosť.
(8) Na riaditeľa sa vzťahuje § 5 ods. 14 a 15 rovnako.
§ 9
Hlavný kontrolór
(1) Hlavný kontrolór je nezávislým kontrolným orgánom jadrového fondu.
(2) Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu jadrového fondu, výročnej správe jadrového fondu, individuálnej účtovnej závierke jadrového fondu a štvrťročnej správe o hospodárení jadrového fondu.
(3) Hlavného kontrolóra vymenúva a odvoláva minister hospodárstva, ktorému zodpovedá za výkon svojej činnosti. Hlavného kontrolóra vymenúva minister hospodárstva na základe výberového konania podľa osobitného predpisu.15)
(4) Za hlavného kontrolóra môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)spĺňa požiadavku odbornej praxe najmenej desať rokov v oblasti
1. finančnej kontroly,
2. vypracovávania ekonomických analýz,
3. financovania alebo
4. rozpočtovania,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)je bezúhonná,
e)nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho orgánu, členom dozorného orgánu alebo členom kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá je držiteľom súhlasu alebo držiteľom povolenia vydaného úradom.
13
)
(5) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy a o svojich zisteniach bezodkladne písomne informuje riaditeľa, radu správcov, dozornú radu a ministerstvo hospodárstva. Hlavný kontrolór vypracúva zásady kontrolnej činnosti v podmienkach jadrového fondu. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha jadrový fond a právnické osoby, ktorým boli z rozpočtu jadrového fondu poskytnuté finančné prostriedky.
13
(6) Hlavný kontrolór kontroluje finančné operácie súvisiace so zabezpečovaním zdrojov jadrového fondu a s poskytovaním finančných prostriedkov jadrového fondu, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelnosť a oprávnenosť nakladania s finančnými prostriedkami jadrového fondu, ako aj vymáhanie povinných príspevkov a povinných platieb a plnenie uplatnených penále za neuhradenie povinných príspevkov a povinných platieb, neoprávnené alebo nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami jadrového fondu alebo ich zadržanie. O zistených závažných nedostatkoch bezodkladne písomne informuje riaditeľa, radu správcov, dozornú radu a ministerstvo hospodárstva.
(7) Hlavný kontrolór pri výkone kontroly podľa odsekov 5 a 6 postupuje v súlade so základnými pravidlami finančnej kontroly.20)
(8) Hlavný kontrolór je vedúcim zamestnancom jadrového fondu podľa osobitného predpisu.21) Na jeho odmeňovanie sa vzťahuje osobitný predpis.22) Odmeňovanie a služobné náležitosti hlavného kontrolóra schvaľuje na návrh rady správcov dozorná rada.
(9) Na hlavného kontrolóra sa vzťahuje § 5 ods. 14 a 15 rovnako.
§ 10
Zdroje jadrového fondu
(1) Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako
a)povinné príspevky,
b)povinné platby,
c)transfer z výdavkového rozpočtového účtu ministerstva hospodárstva, ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „prevádzkovateľ sústavy“), určený na úhradu historického dlhu (ďalej len „odvod“); odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny,
d)pokuty uložené úradom podľa osobitného predpisu23) a sankcie podľa § 16,
e)výnosy z vkladov na účtoch jadrového fondu,
f)dobrovoľné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
g)dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie,
h)dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, pričom tieto dotácie poskytované v plnej výške; ak sa dodatočne zistí pôvodca týchto materiálov a odpadov,24) postupuje sa podľa osobitného predpisu,25)
i)dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované z iných dôvodov ako podľa písmena h) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí,
j)výnosy z finančných operácií podľa § 12 ods. 3 písm. b),
k)ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
20) § 20 až 28 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23) § 34 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24) § 99 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z.
25) § 21 ods. 10 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14
l)poplatky od právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov žiadajúcich o vydanie povolenia alebo držiteľov povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
4
) ktorí budú nakladať s vysokoaktívnym žiaričom podľa osobitného predpisu,26) predstavujúce finančnú zábezpeku vo výške určenej oprávnenou organizáciou, ktorá je držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu27) a ktorá zároveň spĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1 (ďalej len „oprávnená organizácia“).
(2) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny je povinný zaplatiť povinné príspevky na účet jadrového fondu. Povinnosť podľa prvej vety vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny28) a zaniká dňom odstavenia jadrového zariadenia z dôvodu ukončenia jeho prevádzky29) na účel vyraďovania.
(3) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny je povinný zaplatiť povinné platby na účet jadrového fondu. Povinnosť podľa prvej vety vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny30) a zaniká dňom odstavenia jadrového zariadenia z dôvodu ukončenia jeho prevádzky29) na účel vyraďovania.
(4) Výška povinného príspevku a povinnej platby sa určí prostredníctvom výpočtu samostatne pre každé jadrové zariadenie vychádzajúc najmä z celkových nákladov na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie v jadrovom zariadení, počtu rokov akumulácie všetkých finančných prostriedkov na podúčte alebo analytickom účte jadrového zariadenia, ich zhodnocovania a pôsobenia makroekonomických faktorov počas jednotlivých fáz životného cyklu jadrového zariadenia. Výška povinného príspevku a povinnej platby pre jadrové zariadenie v roku nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia sa určí ako pomerná časť z ročného príspevku podľa dĺžky a rozsahu prevádzky jadrového zariadenia v príslušnom roku. Výšku povinného príspevku a povinnej platby pre jednotlivé jadrové zariadenia za kalendárny rok a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet jadrového fondu ustanoví vláda nariadením vydaným na návrh ministerstva hospodárstva postupom podľa § 5 ods. 2 písm. m).
(5) Ak držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia podľa odseku 2 alebo odseku 3 odstaví toto zariadenie na účel jeho vyraďovania pred termínom uvedeným v platnom koncepčnom pláne vyraďovania tohto jadrového zariadenia na základe vlastného rozhodnutia alebo z bezpečnostných dôvodov na základe rozhodnutia úradu, je povinný uhradiť jadrovému fondu povinné príspevky alebo povinné platby určené výpočtom podľa odseku 4, aktualizovanom na predpokladané celkové náklady záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie príslušného jadrového zariadenia ku dňu jeho odstavenia. Výšku a spôsob úhrady týchto povinných príspevkov a povinných platieb určí ministerstvo hospodárstva na návrh jadrového fondu.
(6) Odvod je prevádzkovateľ sústavy povinný zaplatiť na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva hospodárstva spolu s prípadnými výnosmi, ktoré vzniknú za príslušné časové obdobie. Výšku ročného odvodu, ktorú možno do ceny dodanej elektriny započítať, ustanoví vláda nariadením na základe kvantifikácie podľa schváleného vnútroštátneho programu.
26) § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z.
27) § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.
28) § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 541/2004 Z. z.
29) § 2 písm. q) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30) § 2 písm. f) druhý bod až piaty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
15
(7) Podrobnosti o spôsobe výberu a použití odvodu, vedení jeho evidencie u prevádzkovateľa sústavy a o spôsobe a lehotách jeho úhrady prevádzkovateľom sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva hospodárstva ustanoví na návrh jadrového fondu vláda nariadením.
(8) Prevádzkovateľ sústavy vyberá odvod do ukončenia realizácie všetkých činností záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, pre ktoré je vypočítaný historický dlh. Jadrový fond je povinný oznámiť splnenie podmienok podľa prvej vety prevádzkovateľovi sústavy. Údaje o celkovej predpokladanej výške odvodu a predpokladanej dobe jeho vyberania uvedené vo vnútroštátnom programe.
(9) Odvod nie je príjmom plynúcim z podnikania prevádzkovateľa sústavy.
(10) Výška dotácie zo štátneho rozpočtu poskytovaná podľa odseku 1 písm. i) nesmie prekročiť súčet zaplatených povinných príspevkov a povinných platieb za obdobie, počas ktorého boli jadrové zariadenia na výrobu elektriny prevádzkované podnikom vo vlastníctve štátu, podnikom vo vlastníctve právnickej osoby podľa osobitného predpisu31) alebo jej právneho predchodcu alebo podnikom ovládaným právnickou osobou podľa osobitného predpisu31) alebo jej právnym predchodcom. Ak o zastavení prevádzky jadrového zariadenia podľa odseku 2 alebo odseku 3 rozhodne iný štátny orgán ako úrad a ak toto rozhodnutie bolo vydané z iných dôvodov, ako je ohrozenie prevádzkovej bezpečnosti jadrového zariadenia, je tento štátny orgán povinný uhradiť jadrovému fondu príslušnú časť povinných príspevkov alebo povinných platieb, ktoré v dôsledku takéhoto rozhodnutia neboli držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia uhradené. Výška povinných príspevkov a povinných platieb je určená výpočtom podľa odseku 4, aktualizovaným na predpokladané celkové náklady záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie príslušného jadrového zariadenia ku dňu jeho odstavenia.
(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ žiadajúca o vydanie povolenia alebo držiteľ povolenia, ktorý platí poplatky podľa odseku 1 písm. l), je povinný na podúčet jadrového fondu podľa § 11 ods. 1 písm. i) zložiť sumu vo výške úplných nákladov na nakladanie s nepoužívaným vysokoaktívnym žiaričom určenú oprávnenou organizáciou. Oprávnená organizácia informuje o výške určenej sumy jadrový fond.
(12) Jadrový fond vráti sumu zloženú podľa odseku 11 držiteľovi povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorý uhradil poplatok podľa odseku 1 písm. l), ak odovzdá vysokoaktívny žiarič inému držiteľovi povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorý bude nakladať s vysokoaktívnym žiaričom, odovzdá ho oprávnenej organizácii alebo ho vráti dodávateľovi vysokoaktívneho žiariča alebo výrobcovi vysokoaktívneho žiariča, čo preukáže jadrovému fondu písomným potvrdením preberajúcej organizácie; to neplatí, ak vysokoaktívny žiarič vymení za rovnaký nový vysokoaktívny žiarič. Iný držiteľ povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorý sa stane vlastníkom vysokoaktívneho žiariča jeho prevzatím, je povinný zaplatiť poplatok podľa odseku 1 písm. l).
(13) Ministerstvo hospodárstva do 15 dní odo dňa prijatia odvodu na svoj príjmový rozpočtový účet v príslušnom mesiaci kalendárneho roka od prevádzkovateľa sústavy poukáže z výdavkov rozpočtu kapitoly ministerstva hospodárstva na účet jadrového fondu sumu rovnajúcu sa prijatému odvodu. O prevode finančných prostriedkov a štruktúre prevodu informuje ministerstvo hospodárstva jadrový fond písomne, najneskôr k termínu prevodu finančných prostriedkov. Poukázané finančné prostriedky jadrový fond použije na financovanie krytia historického dlhu.
31) Zákon č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16
(14) Po skončení kalendárneho roka vykoná ministerstvo hospodárstva bilanciu dovozu elektriny na územie Slovenskej republiky a vývozu elektriny z územia Slovenskej republiky. Ak prevažuje dovoz elektriny, zo sumy prijatej formou odvodu od prevádzkovateľa sústavy zo spotreby elektriny sa vypočíta súčin efektívnej sadzby odvodu podľa odseku 6 a salda elektriny vypočítaného ako rozdiel hodnôt sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z územia Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok. O túto sumu sa krátia finančné prostriedky poukazované z výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva na účet jadrového fondu za prebiehajúci kalendárny rok do 30. júna.
(15) Zhodnocovanie finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. e) sa vykonáva formou termínovaných vkladov v Štátnej pokladnici alebo inou formou odsúhlasenou ministerstvom financií, pričom predmetom zhodnocovania vklady z jednotlivých podúčtov a analytických účtov. Výnosy z vkladov sa pripisujú k príslušným podúčtom a analytickým účtom.
§ 11
Podúčty jadrového fondu
(1) Jadrový fond vytvára zo zdrojov získaných podľa § 10 účelové podúčty a analytické účty v tejto štruktúre:
a)podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice v štruktúre týchto analytických účtov:
1. jadrová elektráreň A1,
2. jadrová elektráreň V1,
3. jadrová elektráreň V2,
b)podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Mochovce v štruktúre týchto analytických účtov:
1. jadrová elektráreň Mochovce 1, 2,
2. jadrová elektráreň Mochovce 3, 4,
c)podúčet na vyraďovanie ďalších jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania, ktoré sú uvedené do prevádzky po 1. januári 2019,
d)podúčet na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu,
e)podúčet na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva32) vrátane monitorovania lokalít po uzavretí týchto úložísk a súvisiaceho výskumu a vývoja, zapojenie verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov, komunikáciu s verejnosťou, ekonomickú stimuláciu dotknutých lokalít a zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním uvedených činností v štruktúre týchto analytických účtov:
1. Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce,
2. hlbinné úložisko,
f)podúčet na inštitucionálnu kontrolu7) úložísk,
g)podúčet na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach,
h)podúčet na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich so správou jadrového fondu,
i)podúčet na zábezpeky na úhradu výdavkov určených na nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi,
32) § 2 písm. r) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17
j)podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení na výrobu elektriny a uzatváranie Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v štruktúre týchto analytických účtov:
1. Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení
sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
2. Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
3. Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite
Mochovce,
4. Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
5. Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
k)podúčet na sústreďovanie finančných prostriedkov z pokút a sankcií.
(2) Zdroje jadrového fondu plynúce z povinných príspevkov alebo povinných platieb vedené na príslušných podúčtoch alebo analytických účtoch, na ktoré povinné príspevky alebo povinné platby určené, spolu s výnosmi z vkladov týchto prostriedkov na účtoch a výnosmi z finančných operácií z týchto prostriedkov a môžu byť prevedené na iný podúčet alebo analytický účet len v súlade s rozhodnutím rady správcov podľa odseku 5. Ostatné zdroje jadrového fondu vedené na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch v súlade s rozhodnutím rady správcov podľa odseku 5.
(3) Podúčty podľa odseku 1 písm. a) g), i), j) a k) spravujú správcovia podúčtov, ktorí zodpovedajú za rozdelenie zdrojov jadrového fondu do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ako aj za účelné a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z týchto podúčtov. Jednotlivé podúčty podľa odseku 1 písm. a) až g), i), j) a k) majú týchto správcov:
a)správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. a) a j),
b)správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. b) a c),
c)správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. d), g), i) a k),
d)správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. e) a f).
(4) Správu podúčtu na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich so správou jadrového fondu podľa odseku 1 písm. h) vykonáva a za účelné a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z tohto podúčtu zodpovedá riaditeľ.
(5) Rada správcov predloží každoročne do 31. marca dozornej rade na schválenie návrh na aktuálny kalendárny rok, vypracovaný v súlade so schváleným vnútroštátnym programom a zásadami podľa § 3, na
a)rozdelenie zdrojov jadrového fondu za predchádzajúci kalendárny rok na podúčet podľa odseku 1 písm. h) v súlade s § 12 ods. 1 písm. g),
b)rozdelenie povinných príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok na podúčet na
1.vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva vrátane monitorovania lokalít po uzavretí týchto úložísk a súvisiaceho výskumu a vývoja, zapojenie verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov, komunikáciu s verejnosťou, ekonomickú stimuláciu dotknutých lokalít a zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností podľa odseku 1 písm. e),
2.inštitucionálnu kontrolu úložísk podľa odseku 1 písm. f) a
3.dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach podľa odseku 1 písm. g),
18
c)rozdelenie povinných príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické účty, ktoré majú zdroje podľa § 10 ods.1 písm. a), podľa výšky uhradených povinných príspevkov, ktorými sú
1. analytický účet podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu,
2. analytické účty podľa odseku 1 písm. b),
3. podúčet podľa odseku 1 písm. c),
d)rozdelenie povinných platieb za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé analytické účty podľa odseku 1 písm. j), ktoré majú zdroje podľa§ 10 ods. 1 písm. b), pomerne podľa výšky uhradených povinných platieb,
e)rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. c) za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické účty,
f)rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. e) za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické účty podľa výšky výnosov z úrokov, ktoré pripadajú na finančné prostriedky na jednotlivých termínovaných vkladoch v Štátnej pokladnici,
g)rozdelenie ostatných zdrojov jadrového fondu na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické účty; ak boli tieto zdroje účelovo určené, musia byť rozdelené podľa účelového určenia,
h)čerpanie výdavkov jadrového fondu v štruktúre podľa príslušných podúčtov alebo analytických účtov podľa odseku 1,
i)rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. j) za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické účty podľa výšky investovaných finančných prostriedkov z jednotlivých podúčtov a analytických účtov na príslušnú finančnú operáciu,
j)rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. d) za predchádzajúci kalendárny rok na podúčet podľa odseku 1 písm. k).
(6) Zdroje jadrového fondu, ktoré vedené na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch, môžu byť použité len na účely, na ktoré boli vyčlenené, a iba v súlade so schváleným vnútroštátnym programom, zásadami uvedenými v § 3 a v rozsahu odôvodnenom oprávnenými nákladmi. Finančné prostriedky na podúčtoch podľa odseku 1 písm. e) a f) sa poskytujú na úhradu činností podľa § 12 ods. 1 písm. f) podľa pomeru predpokladaného množstva vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z jednotlivých jadrových zariadení a ukladaných do úložiska rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva k celkovej kapacite tohto úložiska.
(7) Finančné prostriedky na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch nemôžu mať záporný zostatok. Kladný zostatok na jednotlivých podúčtoch alebo na jednotlivých analytických účtoch po splnení úloh vyplývajúcich z vnútroštátneho programu môže byť v súlade so zásadami uvedenými v § 3 a v rozsahu odôvodnenom oprávnenými nákladmi na návrh rady správcov a so súhlasom ministra hospodárstva prevedený na iný podúčet alebo na iný analytický účet uvedený v odseku 1.
§ 12
Použitie finančných prostriedkov
jadrového fondu
(1) Jadrový fond je povinný použiť finančné prostriedky v súlade s vnútroštátnym programom na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie a činnosti súvisiace s nakladaním s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu, rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi, do výšky naakumulovaných finančných prostriedkov, a to na
19
a)vypracovanie dokumentácie predkladanej úradu na účel vydania povolenia na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,33)
b)vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
c)nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom po začatí vyraďovania jadrového zariadenia,
d)nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, ktorých pôvodca alebo súčasný vlastník nie je podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru alebo vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky známy; ak sa pôvodca jadrového materiálu neznámeho pôvodu alebo rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu zistí dodatočne, je povinný uhradiť jadrovému fondu náklady vzniknuté pri nakladaní s týmto jadrovým materiálom alebo rádioaktívnym materiálom,
e)kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva z vyraďovania jadrových zariadení,
f)vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva vrátane monitorovania lokalít po uzavretí týchto úložísk, inštitucionálnej kontroly úložísk a súvisiaceho výskumu a vývoja, primerané náklady na zapojenie verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov, primerané náklady na komunikáciu s verejnosťou, primerané náklady na ekonomickú stimuláciu dotknutých lokalít a primerané náklady na zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností podľa tohto písmena,
g)správu a činnosti súvisiace so správou jadrového fondu do 1 % z ročných príjmov jadrového