14
Príloha
k zákonu č. ..../2018 Z. z.
Mapa chránených vodohospodárskych oblastí