1
zo 16. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 znie:
㤠1
V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a európske politické strany a európske politické nadácie podľa osobitného predpisu.1a) Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku strany, register strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za nesplnenie povinností, niektoré pravidlá súčinnosti Slovenskej republiky s Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie a niektoré pravidlá týkajúce sa európskych politických strán so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „európska strana“) a európskych politických nadácií so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „európska nadácia“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra
2
2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014) v platnom znení.“.
2.V § 2 ods. 1 sa za slovo „Strana“ vkladá čiarka a slovo „nesmie“ sa nahrádza slovami „európska strana a európska nadácia nesmú“.
3.V § 2 ods. 2 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného predpisu1a)“, slovo „zriaďovať“ sa nahrádza slovami „mať zriadenú kanceláriu“ a vypúšťajú sa slová „ich kancelárie“.
4.§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Každý je povinný poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia kancelárie strán, ktoré nie zriadené podľa tohto zákona, alebo poslancov za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona.“.
5.V § 3 ods. 2 sa za slová „štatutárneho orgánu strany“ vkladá čiarka a slová: „členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany,“.
6.§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany podľa osobitného predpisu,1b) nemôže byť členom prípravného výboru, štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany občan, ktorému bolo takéto obmedzenie uložené rozhodnutím správneho súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 390 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 5 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením názvu obce, ulice a orientačného a súpisného čísla“.
8.V § 5 ods. 3 písm. f) sa za slovo „uvedením“ vkladajú slová „jej funkcie v strane a“.
9.V § 5 ods. 3 písm. j) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“ a za slovo „likvidátora“ sa vkladá čiarka a slová „ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo a sídlo vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva v jej mene pôsobnosť likvidátora,“.
10.V § 5 ods. 3 písm. k) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“ a za slovo „správcu“ sa vkladá čiarka a slová „ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo a sídlo vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva v jej mene pôsobnosť správcu,“.
11.V § 5 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o údaje podľa odseku 3 písm. i), j), k) a m), ktoré sú účinné na základe rozhodnutia súdu“.
3
12.V § 6 ods. 4 písm. a) sa za slovo „preukazu“ vkladajú slová „alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie“.
13.V § 6 ods. 5 písm. a) znie:
„a) názov a jej skratku, ak sa používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.“.
14.V § 6 ods. 5 písmeno c) znie:
„c) ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany, “.
15.V § 6 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí, “.
16.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:
„(6) Orgánmi strany najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.
(7) Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany, člen rozhodcovského orgánu strany nemôže byť členom revízneho orgánu strany.
(8) Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí
a) schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,
b) voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,
c) voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,
d) voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
e) rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
f) rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov strany plnením úloh.
(9) Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval istú vec ako člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Člen výkonného orgánu strany, ktorý bol zvolený najvyšším orgánom strany, nemôže byť odvolaný iným orgánom strany. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.
(10) Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, pokiaľ nie týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.
4
(11) Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.“.
17.V § 6a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie musí byť písomné, podpísané každým členom prípravného výboru.“.
18.V § 6a ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
19.V § 6a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)nevydá vyhlásenie podľa § 32b, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení.“.
20.V § 7 ods. 3, 4 a ods. 9 úvodnej vete sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „30“.
21.V § 7 ods. 9 písm. d) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“ a za slovo „zaregistrovaná“ sa vkladá čiarka a slová „alebo od názvu a skratky európskej strany podľa § 32a“.
22.V § 8 ods. 1 prvej vete sa slovo „zvolenia“ nahrádza slovom „zápisu“ a za slovo „orgánu“ sa vkladajú slová „do registra strán“.
23.V § 8 ods. 3 sa slová „Strana je povinná“ nahrádzajú slovami „Splnomocnenec je povinný“, slová „svojho vzniku“ sa nahrádzajú slovami „vzniku strany“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pravosť podpisov musí byť osvedčená.“.
24.V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) K uzneseniu podľa odseku 3 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
25.V § 8 ods. 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovami „strane“.
26.V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ak návrh a priložený doklad nie v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak splnomocnenec nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
27.V § 8 odsek 7 znie:
5
„(7) Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu do registra strán v lehote podľa odseku 3 alebo ak splnomocnenec neodstráni nedostatky podľa odseku 6 ministerstvo zapíše túto stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Splnomocnenec je povinný vymenovať likvidátora a bezodkladne oznámiť ministerstvu údaje o likvidátorovi v rozsahu podľa § 5 ods. 3 písm. j). Ak splnomocnenec neoznámi ministerstvu likvidátora najneskôr do 15 dní odo dňa zápisu strany s dodatkom „v likvidácii“, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.“.
28.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Evidencia členov strany
(1) Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany a ak bola žiadosť o prijatie za člena zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis.
(2) Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
29.V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K vyhláseniu o zmene adresy sídla strany musí byť priložený doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.“.
30.V § 9 ods. 3 sa slová „priložený doklad“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie podľa odseku 2“ a slová „štatutárnemu orgánu“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
31.V § 9 ods. 4 sa slová „priložený doklad“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie podľa odseku 2“ a slová „štatutárnemu orgánu strany“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
32.V § 9 ods. 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
33.V § 10 ods. 2 druhej vete sa za slová „K návrhu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
34.V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) K uzneseniu podľa odseku 2 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
6
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
35.V § 10 ods. 4 a 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
36.V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) K uzneseniu podľa odseku 1 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
37.V § 11 ods. 3 a 4 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
38.V § 11 ods. 5 sa za slová „súlade s“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 alebo“, vypúšťajú sa slová „§ 7 ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e),“ a slová „štatutárnemu orgánu“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
39.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) K uzneseniu podľa odseku 2 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
40.V § 12 ods. 4 a 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
7
41.V § 12 ods. 6 sa za slová „súlade s“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 alebo“, vypúšťajú sa slová „§ 7 ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e),“ a slová „štatutárnemu orgánu“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
42.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Zmena názvu a skratky strany
(1) Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.
(2) Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, do vyhlásenia výsledkov volieb a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší; ustanovenie § 6a ods. 4 sa použije primerane. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené do orgánov územnej samosprávy podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a)§ 149 ods. 3 a § 181 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.“.
43.V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
44.V § 14 ods. 1 písm. f) sa slová „(§ 8 ods. 5, § 30 ods. 8 a § 34 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „(
§ 8 ods. 7
,
§ 30 ods. 8
,
§ 34 ods. 4
a § 34e ods. 2)“.
45.V § 15 ods. 5 písm. a) sa za slovo „čísla“ vkladá slovo „ich“ a vypúšťajú sa slová „oboch strán“.
46.V § 15 ods. 7 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.“.
47.V § 22 ods. 2 sa za slová „aj obchodné meno“ vkladajú slová „a identifikačné číslo“.
48.V § 22 ods. 3 sa slová „ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
49.V § 22 ods. 4 sa slová „formou bezhotovostnej platobnej operácie“ nahrádzajú slovami „prevodom z iného účtu; inak je strana povinná členský príspevok členovi vrátiť“ a na konci sa pripája táto veta: „Nesplnenie povinnosti podľa druhej vety sa považuje za prijatie členského príspevku v rozpore s týmto zákonom.“.
8
50.V § 22 odsek 5 znie:
„(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.“.
51.§ 22 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej päť rokov.
(7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.“.
52.V § 23 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur.“.
53.V § 23 ods. 1 sa slová „peňažného daru“ nahrádzajú slovami „daru alebo iného bezodplatného plnenia“ a slová „200 eur“ sa nahrádzajú slovami „1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie“.
54.V § 23 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“), z ktorého bol dar poukázaný a obchodné meno tejto banky,“.
55.V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“)“ nahrádzajú slovami „banke19b)“.
56.V § 23 ods. 2 písm. c) druhom bode sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“
9
a slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ sa nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa osobitného predpisu“.
57.V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.
58.V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie f) až h) sa označujú ako písmená d) až f).
59.V § 23 ods. 2 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.“.
60.V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať
a) identifikačné údaje o darcovi
1. meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe - podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2. názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b) identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla a identifikačné číslo,
c) označenie iného bezodplatného plnenia a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,
d) vyčíslenie rozdielu medzi obvyklou cenou iného bezodplatného plnenia a zaúčtovanou cenou, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
e) miesto a dátum uzavretia zmluvy,
f) podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia iného bezodplatného plnenia,
g) podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o iné bezodplatné plnenie v hodnote najviac 500 eur, môže zmluvu podpísať poverený zástupca strany, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
61.V § 23 ods. 4 písm. c) sa za slová „fyzickou osobou“ vkladá čiarka a slová „fyzickou osobou – podnikateľom“.
62.V § 23 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných úrokových mier z úverov zverejnených Národnou bankou Slovenska pre ostatné úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam v eurách rezidentom eurozóny za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bolo iné bezodplatné plnenie poskytnuté,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
10
63.V § 23 ods. 4 písm. e) a f) sa slovo „dojednanou“ nahrádza slovom „zaúčtovanou“, za slová „fyzickej osobe“ sa vkladá čiarka a slová „fyzickej osobe podnikateľovi“ a slovo „dojednaná“ sa nahrádza slovom „zaúčtovaná“.
64.V § 23 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) až f), z ktorého mala strana prospech.“.
65.V § 23 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.
66.V § 23 ods. 6 písm. a) a § 23 ods. 7 písm. a) sa za slová „aj obchodné meno“ vkladajú slová „a identifikačné číslo“ a za slová „alebo obchodné meno“ sa vkladá čiarka a slová „identifikačné číslo“.
67.V § 23 ods. 6 písm. h) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak dar nebol prijatý na základe písomnej zmluvy; vyhlásenie môže byť súčasťou písomnej zmluvy.“.
68.V § 23 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa účtovného dokladu, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie“.
69.V § 23 ods. 7 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3 písm. d) alebo e)“.
70.V § 23 ods. 7 písm. g) sa za slovo „poskytovateľa“ vkladá slovo „iného“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak iné bezodplatné plnenie nebolo prijaté na základe písomnej zmluvy.“.
71.V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) európskej strany a európskej nadácie.“.
72.V § 24 ods. 2 sa slová „formou bezhotovostnej platobnej operácie“ nahrádzajú slovami „prevodom z iného účtu“.
73.§ 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Takýto peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.
(4) Nesplnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za prijatie peňažného daru v rozpore s týmto zákonom.“.
11
74.V § 26 ods. 1 a § 28 ods. 1 sa slovo „úradom“ nahrádza slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.
75.§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Použitie príspevkov
(1)Strana je povinná zriadiť si na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa § 25 platobný účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „osobitný účet“). Číslo osobitného účtu oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po jeho zriadení ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na svojom webovom sídle.
(2)Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 po doručení oznámenia čísla osobitného účtu stranou.
(3)Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. Strana nemôže prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte previesť na svoj platobný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí pri prevode týchto prostriedkov podľa odsekov 4 a 5.
(4)Strana môže z prostriedkov z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedených na osobitnom účte previesť v každom kalendárnom roku najviac 5 % sumy z prijatého príspevku za hlasy podľa § 26 na svoj platobný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky na úhradu výdavkov na činnosť strany.
(5)Strana môže previesť prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte na osobitný platobný účet strany zriadený podľa osobitného predpisu26aa) na účely vedenia volebnej kampane vo voľbách, v ktorých strana kandiduje, pričom zostatok týchto prostriedkov nepoužitých na volebnú kampaň je strana povinná previesť späť na svoj osobitný účet.
(6)Strana je povinná mať osobitný účet, ak jej nárok na výplatu príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa § 25 trvá alebo ak sa na osobitnom účte eviduje zostatok finančných prostriedkov.
(7)Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 nemôže strana použiť na
a)pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d)ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
12
e)darovanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:
26aa) § 3 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
76.V § 30 ods. 1 sa slová „Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“)“ nahrádzajú slovami „štátnej komisii“ , vypúšťajú sa slová „a v elektronickej podobe“ a za slová „rodné čísla“ sa vkladajú slová „a čísla občianskych preukazov“.
77.V § 30 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 22 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6 a 7“.
78.V § 30 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „sumu vybraných členských príspevkov a“.
79.V § 30 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2, výšky záväzku a dôvodu jeho vzniku“.
80.V § 30 ods. 2 písm. m) sa slová „nákladov vynaložených“ nahrádzajú slovom „nákladov“, za slovo „kampaň“ sa vkladá slovo „vynaložených“ a za slovom „volieb“ sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa konali“.
81.V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:
„o) adresu webového sídla strany,
p) zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu -– podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
q) zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých členov uvedených v zozname.“.
82.V § 30 odsek 6 znie:
„(6) Ak politická strana výročnú správu v lehote podľa odseku 1 nedoručila alebo výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, ak údaje nie úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve štátna komisia stranu, aby výročnú správu doručila alebo odstránila jej nedostatky v ňou určenej lehote; táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní.“.
83.V § 30 odsek 8 znie:
„(8) Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, ministerstvo na základe
13
oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.“.
84.§ 30 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak štátna komisia zistí, že počas volebného obdobia sa počet členov výkonného orgánu strany, ktorá bola zvolená do Národnej rady Slovenskej republiky, znížil pod ustanovený počet členov podľa § 6, oznámi túto skutočnosť ministerstvu financií, ktoré pozastaví strane vyplácanie príspevku na činnosť. Ministerstvo financií obnoví vyplácanie príspevku na činnosť na základe oznámenia štátnej komisie, ktorej strana preukázala, že dôvod na zastavenie jeho vyplácania zanikol; strana nemá nárok na dodatočné vyplatenie príspevku na činnosť za obdobie pozastavenia jeho vyplácania.“.
85.V § 31 ods. 1 sa slová „§ 10 ods. 1 a“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 alebo“ a vypúšťa sa posledná veta.
86.V § 31 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(3) Ministerstvo uloží pokutu 300 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 2 ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(4) Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 11, alebo § 34e ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(5) Štátna komisia uloží strane pokutu 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 8a ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(6) Štátna komisia uloží strane pokutu, ak strana použije alebo prevedie prostriedky v rozpore s § 29 ods. 3, 4 alebo 5 vo výške rovnajúcej sa sume finančných prostriedkov použitých alebo prevedených v rozpore s § 29 ods. 3, 4 alebo 5.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 14.
87.V § 31 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho orgánu, najvyššieho, výkonného, rozhodcovského alebo revízneho orgánu je osoba, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 3 tohto zákona.“.
14
Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.
88.V § 31 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „6 alebo 7.“.
89.V § 31 ods. 11 sa za slová „príjmu z“ vkladajú slová „členského príspevku,“ a za slovo „prijala“ sa vkladajú slová „členský príspevok,“.
90.V § 31 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 14.
91.V § 31 ods. 12 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 11“.
92.V § 31 ods. 13 sa slová „ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške“ nahrádzajú slovami „rozhodovaní o výške pokuty“.
93.§ 31a a 31b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
94.Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O EURÓPSKYCH STRANÁCH A EURÓPSKYCH NADÁCIÁCH
§ 32a
(1) Názov a skratka európskej strany sa musí líšiť od názvu a skratky strany, ktorá bola zaregistrovaná podľa § 6 a názvu a skratky, na ktorú sa vzťahuje § 6a ods. 4.
(2) O registrácii európskej strany rozhoduje na základe žiadosti27a) Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“).
(3) Európska strana nadobúda európsku právnu subjektivitu v deň uverejnenia rozhodnutia o jej registrácii v Úradnom vestníku Európskej únie;27b) pred uverejnením rozhodnutia o registrácii európskej strany sa vyžaduje konzultácia úradu s ministerstvom.
(4) Európska strana používa na svoju identifikáciu registračné číslo27c) pridelené úradom.
15
§ 32b
(1) Ten, kto podáva úradu žiadosť o registráciu európskej strany (ďalej len „žiadateľ“) je povinný k žiadosti o registráciu európskej strany pripojiť vyhlásenie ministerstva o tom, že stanovy európskej strany sú alebo nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2) Žiadosť o vydanie vyhlásenia podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko osoby poverenej konať v mene žiadateľa a korešpondenčnú adresu žiadateľa; k žiadosti musia byť pripojené dve vyhotovenia stanov vrátane ich overeného prekladu do štátneho jazyka.
(3) Ministerstvo vydá vyhlásenie podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vydanie.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na zmenu stanov európskej strany.
(5) Ministerstvo konzultuje s úradom stanovenie dátumu uverejnenia rozhodnutia o registrácii európskej strany a rozhodnutia o výmaze európskej strany z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií v Úradnom vestníku Európskej únie.
(6) Ak európska strana svojim konaním závažným spôsobom porušila právny poriadok Slovenskej republiky, ministerstvo požiada úrad o zrušenie jej registrácie.
§ 32c
(1) Európska strana stráca európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia úradu o jej výmaze z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií.
(2) Na likvidáciu európskej strany, ktorá sa vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií, sa primerane použije osobitný predpis.8)
(3) Ak sa európska strana vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií, ministerstvo požiada európsku stranu aby do 10 dní od doručenia žiadosti ministerstva predložila vyhlásenie o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov na území Slovenskej republiky; podpis osoby oprávnenej konať v mene európskej strany na vyhlásení musí byť osvedčený.
§ 32d
Ustanovenia § 32a až 32c sa vzťahujú primerane aj na európske nadácie.
16
§ 32e
Ministerstvo plní úlohy národného kontaktného miesta na účely výmeny informácií podľa osobitného predpisu.1a)“.
Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:
27a) Čl. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
27b) Čl. 15 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
27c) Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. L 333, 19. 12. 2015).“.
95.Za § 34d sa vkladá § 34e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 povinné najneskôr do 31. októbra 2019 podať ministerstvu návrh na zápis stanov upravených podľa § 6 v znení účinnom od 1. januára 2019. Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá bola zaregistrovaná. Ak strana nepodá návrh v lehote podľa prvej vety, ministerstvo vyzve stranu na podanie návrhu a určí jej lehotu.
(2) Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 1 alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis stanov upravených podľa § 6 v určenej lehote, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“ vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(3) Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 povinné najneskôr do 31. októbra 2019 doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.
17
(4) Strany povinné najneskôr do 31. októbra 2019 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a. Žiadosť o prijatie za člena strany je povinnou súčasťou evidencie členov strany ak ide o člena prijatého do strany po 1. januári 2019.
(5) Strany predkladajú výročnú správu za rok 2018 podľa predpisov účinných do 31.decembra 2018.
(6) Postup podľa § 30 ods. 11 sa neuplatní počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2016.
(7) Konania podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(8) Ustanovenie § 29 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvý krát použije pre poskytovanie a použitie príspevku podľa § 25 po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných po 1. januári 2019.
(9) Pre použitie príspevku podľa § 25 poskytnutého strane po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pred 1. januárom 2019 sa použije znenie § 29 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 388 sa za slovo „rozsudkom“ vkladajú slová „do šiestich mesiacov odo dňa podania žaloby“.
2.V § 390 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správny súd v rozsudku podľa odseku 1 zároveň vysloví, že po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozsudku osoba, ktorá bola počas prípravy stanov alebo programu politickej strany, pokiaľ obsah niektorého z týchto dokumentov bol dôvodom na rozpustenie politickej strany, alebo ktorá počas obdobia keď dochádzalo k činnosti, ktorá bola dôvodom na rozpustenie politickej strany, bola
a)štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takejto politickej strany,
b)členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu takejto strany,
c)uvedená na kandidátnej listine takejto politickej strany, ktorá bola podaná v súvislosti s voľbami podľa osobitného predpisu,
nemôže byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
18
3. V § 390 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Súčasťou rozsudku je aj zoznam osôb, ktorých sa týkajú obmedzenia podľa odseku 2. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.“.
4. Za § 493 sa vkladá § 493a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠493a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Na konania o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018, sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019; lehota podľa § 388 začína v týchto konaniach plynúť od 1. januára 2019.“.
Čl. III
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre hlasovanie v referende poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa zriaďuje na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) osobitný volebný okrsok (ďalej len „osobitný okrsok“) a určuje sa volebná miestnosť.“.
2.V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) ministerstvo vnútra,“.
3.V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).
4.V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva a odvoláva predseda štátnej komisie.“.
5.§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný okrsok musí byť štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky, volebná schránka, osobitný zoznam voličov a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania poštou. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje ministerstvo vnútra.“.
6.V § 45 ods. 6 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
19
7.V § 49 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie.“.
8.V § 49 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva predseda štátnej komisie.“.
9.V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok zvoláva predseda štátnej komisie.“.
10.§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok
a) preberá návratné obálky od ministerstva vnútra,
b ) vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov,
c) vkladá obálky do volebnej schránky,
d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,
e) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.“.
11.V § 50 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zoznam
1. členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany, s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo
2. členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena, s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
12.V § 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak ide o koalíciu každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. c) prvého bodu alebo druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
20
13.V § 52 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „kandidátnej listiny, ku ktorej nie je pripojený zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c), alebo tento nie je úplný alebo ak k zoznamu podľa § 50 ods. 4 písm. c), nie je pripojené vyhlásenie každého člena politickej strany, ktorý v ňom je uvedený“.
14.V § 59 ods. 8 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
15.V § 59 ods. 9 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“.
16.V § 59 ods. 11 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“ a slová „štátnej komisie“ sa nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
17.V § 59 ods. 12 úvodná veta znie: „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza“.
18.V § 59 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok doručí jeden rovnopis zápisnice o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štátnej komisii.
(14) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.
19.V § 59 ods. 15 sa slová „štátnej komisie“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
20.V § 73 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,“.
21.V § 73 ods. 1 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa tieto slová: „a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“.
22.V § 80 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) zoznam
1. členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-
21
násobku členov výkonného orgánu strany, s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo
2. členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena, s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
23.V § 80 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak ide o koalíciu každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
24.V § 81 ods. 2 písm. c) a e) sa slová „ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. d)“.
25.V § 81 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. d)“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
26.V § 82 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „kandidátnej listiny, ku ktorej nie je pripojený zoznam podľa § 80 ods. 4 písm. b), alebo tento nie je úplný alebo ak k zoznamu podľa § 80 ods. 4 písm. b) nie je pripojené vyhlásenie každého člena politickej strany, ktorý v ňom je uvedený“.
27.V § 103 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Petícia musí obsahovať aj meno, priezvisko a dátum narodenia voliča, adresu jeho trvalého pobytu, ktorou sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu a podpis voliča.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
28.V § 103 ods. 3 sa slová „odseku 1, ako aj to, či petícia spĺňa požiadavky ustanovené osobitným zákonom“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.
29.V § 103 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
22
30.V § 178 ods. 1 sa za slovami „nezávislým kandidátom“ vypúšťa čiarka a slová „číslo volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa vo volebnom obvode voliť.“.
31.V § 197 ods. 6 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
32.V § 201 ods. 1 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie.“.
33.V § 201 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „chýbajúcich členov okrskovej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva predseda štátnej komisie.“.
34.V § 201 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok zvoláva predseda štátnej komisie.“.
35.§ 201 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok
a) preberá návratné obálky od ministerstva vnútra,
b ) vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov,
c) vkladá obálky do volebnej schránky,
d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.“.
36.V § 207 ods. 8 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
37.V § 207 ods. 9 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“.
38.V § 207 ods. 11 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“ a slová „štátnej komisie“ sa nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
39.V § 207 ods. 12 úvodná veta znie: „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza“.
40.V § 207 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:
23
„(13) Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku na hlasovanie, a počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny, ktorá bola doručená posledný pracovný deň predo dňom konania referenda.
(14) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok doručí jeden rovnopis zápisnice o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štátnej komisii.
(15) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 16.
41.V § 207 ods. 16 sa slová „štátnej komisie“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
42.Za § 219a sa vkladá § 219b, ktorý znie:
㤠219b
Politická strana predkladá zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zoznam podľa § 80 ods. 4 písm. b) pre voľby do Európskeho parlamentu prvý krát pre voľby vyhlásené po 30. júni 2019.“.
Čl. IV
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 73/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 22 24“ nahrádzajú slovami „§ 22, § 23 a § 24 ods. 1“.
3.V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“, za slovo „platiteľa“ sa vkladajú slová „ako aj príjemcu“ a za slová „elektronickej podobe“ sa vkladajú slová „bezodkladne po zriadení účtu“.
4.V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
5.V § 3 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
24
6.V § 3 ods. 7 písm. g) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.
7.V § 3 ods. 8 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
8.V § 3 ods. 9 sa slová „evidencií podľa odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „jej volebnej kampane“.
9.