Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
66. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1138/2018 - VHZ
Výpis zo zápisnice
z rokovania 66. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti konanej dňa 16. októbra 2018
Výbor Národnej rada Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032a) a na návrh spravodajcu výboru Miroslava Ivana hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci a 7 poslanci sa zdržali hlasovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
66. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1138/2018 - VHZ
xxx
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 16. októbra 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032a);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032a);
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu Miroslava Ivana (Eduarda Hegera), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru