Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1138/2018
1032a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032) vo Výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1299 z 25. júna 2018 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
I.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
II.
K návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 9. októbra 2018 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh zákona dňa 10. októbra 2018 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh zákona dňa 15. októbra 2018 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
III.
Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona, prerokoval gestorský výbor na svojej 66. schôdzi dňa 16. októbra 2018. Gestorský výbor neprijal uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Poslanec Miroslav Ivan ako spoločný spravodajca predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
Bratislava 16. októbra 2018
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti