VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1601/201842. schôdza výboru
128
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 15. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
2
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 128
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) ___________________________________________________________________________
1.V čl. I v bode 11 sa na konci pripájajú slová „a v poslednej vete sa slová „odsekov 9 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 až 14“.“.
Súčasne sa vypúšťa bod 12.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka; zlúčenie dvoch novelizačných bodov novelizujúcich to isté ustanovenie a súčasné vypustenie novelizačného bodu, ktorý sa touto zmenou stal nadbytočný.
2.V čl. I v bode 13 sa vypúšťajú slová „a 11“.
Legislatívno-technická pripomienka vzhľadom na prečíslovanie odseku 10 predmetného paragrafu v ďalšom novelizačnom bode.
3.V čl. I sa za doterajší bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 7 ods. 11 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca s vložením nového odseku v § 7, prečíslovaním doterajších odsekov v uvedenom ustanovení a následnou zmenou vnútorného odkazu na prílohu zákona (čl. I body 36 a 37 návrhu zákona).
4.Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
4
„Čl. II
Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb., zákona č. 522/1992 Zb., zákona č. 467/2005 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
V roku 2019 sa pri zvýšení základného platu nebude postupovať podľa
§ 3
ods. 2. Základný plat sa v roku 2019 zvýši o 10 % od 1. januára 2019.“.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa novelizácia zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov formou doplnenia o prechodné ustanovenie zabezpečujúce zvýšenie základných platov duchovných cirkví a náboženských spoločností o 10 % od 1. 1. 2019.
Nakoľko v roku 2019 nemožno uplatniť postup podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa základný plat duchovných v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, navrhuje sa uvedená úprava.
Zvýšenie o 10 % je v súlade s Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020 z 28. 6. 2018 o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Uvedený návrh sa dotýka 3600 duchovných, ktorým sa základný plat zvýši o 10 % od 1. 1. 2019. Na uvedené opatrenie je potrebná celková suma 3 065 025 eur.