1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1604/2018
1108a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1108)
__________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1339 z 13. septembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1108) na prerokovanie týmto výborom:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 326 zo dňa 9. októbra 2018)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 446 zo dňa 9. októbra 2018)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (uzn. č. 127 zo dňa 15. októbra 2018)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 287 zo dňa 15. októbra 2018)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa na začiatku vkladajú body 1 až 13, ktoré znejú:
„1. V § 2 písmeno d) znie:
„d) prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.“.
2.V § 3 písm. a) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
3. V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
4. V § 4 písmeno l) znie:
„l) zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu,“.
5. § 7 a 7a sa vypúšťajú.
6. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Krajská organizácia neziskový charakter, výnosy jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.“.
7. V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Oblastná organizácia neziskový charakter, výnosy jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.“.
3
8. V § 14 odsek 1 znie:
„(1) Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí
3)
alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4) a v meste Košice5) (ďalej len „obec“), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
6)
na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach
6)
na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc.“.
9. § 15 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1.“.
10. V § 17 ods. 4 sa slová „všetkých členských obcí“ nahrádzajú slovami „prítomných členských obcí“ a slová „všetkých ostatných členských subjektov“ sa nahrádzajú slovami „prítomných ostatných členských subjektov“.
11. V § 18 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Predseda predstavenstva je povinný prizvať na každé zasadnutie valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie výkonného riaditeľa krajskej organizácie, ktorej je oblastná organizácia členom.“.
12. V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nesplnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 má za následok zánik oblastnej organizácie s likvidáciou.“.
13. V § 25 písm. b) sa za slovami „rozpočet organizácie cestovného ruchu“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „agentúra zohľadní vo svojom ročnom pláne aktivít aj aktivity organizácie cestovného ruchu podľa jej ročného plánu pod podmienkou, že schválený ročný plán aktivít organizácie cestovného ruchu bude agentúre predložený do 15. októbra kalendárneho roka na nasledujúci rok a bude v súlade s platnou marketingovou stratégiou agentúry,“.“.
Nasledujúci novelizačný bod sa primerane označí.
Zmena vo vymedzení pojmu prenocovanie sa navrhuje z dôvodu definovania zdroja, z ktorého bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vychádzať pri určovaní počtu prenocovaní, a to z údajov poskytnutých oblastnou organizáciou, ktoré budú určené podielom vybranej miestnej dane za ubytovanie a sadzby dane za ubytovanie pre jednotlivé obce. Predložená zmena taktiež predstavuje legislatívno-technickú úpravu viacerých ustanovení, ktoré súvisia aj s rozhodnutím ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 143/2016 zo dňa 31. októbra 2016, ktorým bola zrušená príspevková organizácia Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Vytvorením možnosti pre poskytnutie priamych aj nepriamych druhov finančnej aj nefinančnej podpory získa ministerstvo nástroj na adresné poskytnutie pomoci organizáciám pôsobiacim v cestovnom ruchu. Precizovaním ustanovení v záujme deklarácie neziskového charakteru organizácií cestovného ruchu
4
sa organizáciám umožniť pri tvorbe a podpore podmienok na rozvoj cestovného ruchu na svojom území (najmä marketing, mediálne kampane, organizácia podujatí) stať sa oprávneným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov aj z iných zdrojov ako je dotácia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, čo môže napomôcť rozvoju príslušného regiónu. Navrhovanou zmenou zákona sa sprísňujú kritériá na založenie oblastnej organizácie. Zvýšenie súhrnného počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku predpokladá podporu spolupráce obcí v oblasti cestovného ruchu, a to vzhľadom na skutočnosť, že synergia v cestovnom ruchu priamy vplyv na efektivitu aktivít v cestovnom ruchu a racionalizáciu využívania finančných prostriedkov; ustanovuje sa taktiež nové kvórum na prijatie uznesenia o zásadných otázkach na valnom zhromaždení oblastnej organizácie, pretože člen oblastnej organizácie právo, nie povinnosť, zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia organizácie a členovia oblastnej organizácie, ktorí sa valného zhromaždenia nezúčastnia, nemajú žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré na ňom boli prijaté, a preto je legitímne stanoviť, že sa na hlasy členov organizácie, ktorí sa valného zhromaždenia nezúčastnia, nebude prihliadať, čím neovplyvnia celkové kvórum ani väčšinu, ktorá je potrebná na prijatie takýchto uznesení. Ustanovením povinnosti pre oblastné organizácie pozývať na zasadnutia valného zhromaždenia a predstavenstva výkonného riaditeľa krajskej organizácie sa majú zlepšiť vzájomné vzťahy medzi krajskou organizáciou a jej členmi oblastnými organizáciami. Účasť výkonného riaditeľa krajskej organizácie na zasadnutiach týchto orgánov jednotlivých oblastných organizácií súčasne umožňuje zvýšiť vzájomnú informovanosť o svojej činnosti, ale aj operatívne reagovať na otázky, ktoré na týchto zasadnutiach vyvstanú. Predložený návrh ukladá oblastným organizáciám novú povinnosť, a to predkladať Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie nových podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z., pričom nesplnenie týchto podmienok za následok zánik oblastnej organizácie s likvidáciou. Zámerom je predovšetkým regionalizácia oblastných organizácií, čo viesť k zakladaniu oblastných organizácií s väčším počtom obcí, resp. zlučovaniu existujúcich menších oblastných organizácií v rámci príslušného regiónu s cieľom prispieť k efektívnejšej spolupráci v regióne, súdržnosti a úspore prevádzkových nákladov. Ministerstvo bude od roku 2020 každoročne kontrolovať splnenie týchto podmienok u všetkých oblastných organizácií.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
2.V čl. I v doterajšom novelizačnom bode v § 27a písmeno a) znie:
„a) rekreačný poukaz,“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia nástroja rekreačného poukazu s úpravou podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vydavatelia rekreačných poukazov ako limitovaní poskytovatelia budú podliehať dohľadu Národnej banky Slovenska v zmysle citovaného právneho predpisu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I v § 27a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu.9a) Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu9a) vydávajúcim rekreačný poukaz.
(3)Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu9b) a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
9a) § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9b) § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.“.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia nástroja rekreačného poukazu s úpravou podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vydavatelia rekreačných poukazov ako limitovaní poskytovatelia budú podliehať dohľadu Národnej banky Slovenska v zmysle citovaného právneho predpisu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I sa za doterajší novelizačný bod vkladajú nové body 2 až 4, ktoré znejú:
„2. V § 29 odsek 5 znie:
„(5) Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie a oblastná organizácia nie je jej členom, výška dotácie určená podľa odseku 4 písm. a) bude znížená o 10 %.“.
3. V § 29 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „a prevádzkových nákladov“.
6
4.Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31d
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019
Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2020 preukázať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2019.“.“.
Predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa spresňuje ustanovenie týkajúce sa krátenia dotácie v súvislosti s členstvom oblastnej organizácie v krajskej organizácii. Podľa doterajšej právnej úpravy sa dotácia oblastnej organizácie cestovného ruchu znižuje o 10 %, ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie. V súčasnosti existuje 5 krajských organizácií cestovného ruchu, a teda oblastné organizácie na území 3 samosprávnych krajov objektívne nemajú možnosť stať sa členom krajskej organizácie. Vzhľadom na to, že krátenie dotácie plniť funkciu akéhosi “penále” za neochotu integrovať sa do systémového riešenia organizácií cestovného ruchu daného zákonom, ak na území pôsobnosti oblastnej organizácie nie je zriadená krajská organizácia cestovného ruchu, takáto oblastná organizácia nemá dôvod byť “penalizovaná” krátením dotácie, preto sa navrhuje, aby výška dotácie bola znížená o 10 %, ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie cestovného ruchu zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie cestovného ruchu a oblastná organizácia nie je jej členom. Predložený návrh umožniť organizáciám cestovného ruchu použiť dotáciu poskytnutú Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj na úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s činnosťou turistického informačného centra (ďalej len „TIC“) zriadeného oblastnými organizáciami. Zámerom navrhovanej zmeny je udržateľnosť TIC spočívajúca predovšetkým v zlepšení kvality poskytovaných služieb a posilnení postavenia TIC, ktoré svojou činnosťou plnia funkciu prvého kontaktu s prichádzajúcimi turistami. Poskytnutú dotáciu preto bude možné použiť na preplatenie nákladov spojených so získaním, zavedením a udržiavaním kvality poskytovaných služieb, lektorské a vzdelávacie aktivity, školenia pre zamestnancov a vzdelávanie sezónnych pracovníkov TIC, analytické prieskumy, dotazníkové štúdie, cestovné náklady na domáce a zahraničné pracovné cesty a iné. Prostredníctvom nového prechodného ustanovenia sa oblastnej organizácii založenej podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 ukladá nová povinnosť k 31. decembru 2020 preukázať splnenie podmienok na založenie oblastnej organizácie podľa § 14 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2019. Uvedené obdobie poskytuje existujúcej oblastnej organizácii dvojročné obdobie, počas ktorého si zabezpečiť splnenie nových podmienok na založenie oblastnej organizácie či prijatím nových obcí za členov alebo zlúčením alebo splynutím s inou oblastnou organizáciou. Zámerom je predovšetkým regionalizácia oblastných organizácií, čo spočíva
7
v zakladaní oblastných organizácií s väčším počtom obcí, resp. zlučovaní existujúcich menších oblastných organizácií v rámci príslušného regiónu s cieľom prispieť k efektívnejšej spolupráci v regióne, súdržnosti a úspore prevádzkových nákladov.
V súvislosti s navrhovanými zmenami sa vykoná primeraná úprava názvu návrhu zákona, primeraná úprava úvodnej vety čl. I, a tiež sa primerane označí doterajší jeden novelizačný bod čl. I.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. II v § 152a ods. 1 sa za slovo „Zamestnávateľ“ vkladá čiarka a slová „ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,“ slová „12 mesiacov“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „24 mesiacov“ a za tretiu vetu sa vkladá táto veta: „Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 49 zamestnancov alebo menej zamestnancov.“.
Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu sa bude týkať iba podnikov, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov. Pre podniky so 49 a menej zamestnancami bude poskytnutie tohto príspevku dobrovoľné, a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako pre zamestnancov v podnikoch, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Zároveň sa pre získanie nároku na príspevok na rekreáciu na strane zamestnanca predlžuje podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru z 12 na 24 mesiacov.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. II v § 152a odsek 2 znie:
„(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu, je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.“.
S ohľadom na znižovanie administratívnej náročnosti opatrenia pre zamestnávateľov by mal mať práve zamestnávateľ možnosť rozhodnúť, akou formou poskytne zamestnancom príspevok na rekreáciu. V čase pred rozhodnutím zamestnávateľa o spôsobe poskytnutia príspevku na rekreáciu je výber spôsobu poskytnutia na rozhodnutí zamestnanca. Ďalej ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu spresnenia textu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
7.V čl. II v § 152a ods. 5 sa za slová „dieťa“ vkladá čiarka a slová „ktoré v čase podania žiadosti o príspevok na rekreáciu nedovŕšilo 26 rokov veku“.
Navrhované doplnenie spresňuje podmienky uplatnenia oprávnených výdavkov na dieťa, ktoré sa zúčastňuje so zamestnancom na rekreácii, a to najmä dôvodu lepšej adresnosti príspevku na dieťa, u ktorého je predpoklad, že ešte študuje alebo žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. II v § 152a odsek 6 znie:
„(6) Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Oprávnené výdavky uhradí zamestnávateľ po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia s navrhovanými zmenami v čl. I. Vzhľadom na transparentnosť a dobrú kontrolovateľnosť použitia oprávnených výdavkov prostredníctvom rekreačného poukazu nie je nevyhnutné zamestnávateľovi preukazovať jeho využitie. Ide o zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov. Zároveň sa určuje, v akom termíne zamestnávateľ uhradiť oprávnené výdavky zamestnanca, pričom sa počíta aj s možnosťou dohody na inom termíne.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. IV bode 1 sa odkaz „17a)“ nahrádza odkazom „17b)“, veta, ktorou sa zavádza poznámka pod čiarou a poznámka pod čiarou znejú:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
17b) § 152a Zákonníka práce.“.“.
Legislatívno-technická úprava znenia poznámky pod čiarou.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. IV sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Nezdaniteľnou časťou základu dane nie úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu17b) alebo postup podľa § 19 ods. 2 písm. w).“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9
Zmena sa navrhuje z dôvodu možného súbehu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pri úhrade rekreačným poukazom za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. IV bod 3 znie:
„3. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa osobitného predpisu,17b) ak daňovníkovi nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa osobitného predpisu17b) v súvislosti s výkonom závislej činnosti.“.“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu legislatívneho spresnenia a z dôvodu, že v prípade ponechania znenia v závere ustanovenia by mohlo dôjsť k situácii, kedy by si daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov mohol dať do daňových výdavkov sumu príspevku na rekreáciu aj napriek skutočnosti, že mu zamestnávateľ poskytol príspevok podľa Zákonníka práce (nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť súčasne aj so závislou činnosťou v rovnakom čase).
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. IV sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „e) a p)“ nahrádzajú slovami „e), p) a w)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. IV bod 4 znie:
„4. Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zt
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 11 ods. 14, § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie podľa osobitného predpisu,17b) ktoré začínajú po 31. decembri 2018.“.“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu legislatívneho spresnenia návrhu a z dôvodu, že úpravy sa navrhujú aj pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
10
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1108) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1108a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 330 zo dňa 16. októbra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Emila Ďurovčíka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 16. októbra 2018
Ladislav Kamenický, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet