Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1588/2018
1067a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1315 z 11. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 438 z 9. októbra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 284 z 15. októbra 2018.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, § 5 ods. 12 sa slová „štyroch členov“ nahrádzajú slovami „štyroch na zasadnutí rady správcov prítomných členov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jednoznačnosti určenia počtu členov rady správcov potrebných na prijatie rozhodnutia tejto rady.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I, § 5 ods. 15 sa slovo „tým“ nahrádza slovom „porušením povinnosti“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na jednoznačnosť a zrozumiteľnosť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
3.V čl. I, § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „držiteľmi súhlasu alebo povolenia“ nahrádzajú slovami „držiteľmi súhlasu alebo držiteľmi povolenia“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na zaužívanú legislatívnu techniku pri použití rozlučovacej spojky „alebo“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I, § 6 ods. 2 sa slová „k vypracovaniu“ nahrádzajú slovami „na spoluprácu pri vypracúvaní“ a slová „iné osoby“ sa nahrádzajú slovami „aj iné osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na jeho jednoznačnosť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. V čl. I, § 7 ods. 3 písm. d) sa slová „žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov jadrového fondu, s ktorým“ nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ žiadajúca o finančné prostriedky jadrového fondu (ďalej len „žiadateľ“), s ktorou“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje s ohľadom na legislatívne pravidlá používania legislatívnej skratky (legislatívna skratka zavedená v § 13 ods. 1 sa zaraďuje na miesto, kde skracované slová použité prvý raz).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V čl. I, § 7 ods. 7 sa slová troch členov“ nahrádzajú slovami „troch na zasadnutí dozornej rady prítomných členov“.
4
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jednoznačnosti určenia počtu členov dozornej rady potrebných na prijatie uznesenia tejto rady.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I § 7 ods. 12 písm. d) sa slová „bol člen dozornej rady odsúdený za trestný čin“ nahrádzajú slovami „člen dozornej rady stratil bezúhonnosť“.
Navrhuje sa spresnenie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že jedným zo spôsobov zániku členstva v dozornej rade je strata bezúhonnosti podľa § 5 ods. 4.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I, § 10 ods. 1 písm. l) sa slová „od žiadateľov“ nahrádzajú slovami „od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov žiadajúcich“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, a to vo väzbe na zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“ v § 13 vzťahujúcu sa na iné osoby, ako osoby podľa predmetného ustanovenia (legislatívna skratka sa zaraďuje do § 7 ods. 3, na miesto, kde sú skracované slová použité prvý raz).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I, § 10 ods. 11 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovami „Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ žiadajúca“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, a to vo väzbe na zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“ v § 13 vzťahujúcu sa na inú osobu, ako je osoba podľa predmetného ustanovenia (legislatívna skratka sa zaraďuje do § 7 ods. 3 - na miesto, kde sú skracované slová použité prvý raz).
5
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I, § 10 ods. 12 sa slovo „dodávateľovi“ nahrádza slovami „dodávateľovi vysokoaktívneho žiariča“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na zaužívanú legislatívnu techniku pri použití rozlučovacej spojky „alebo“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I, § 12 ods. 3 písm. h) sa slová „pred odovzdaním“ nahrádzajú slovami pred ich odovzdaním“, slová „žiadateľom, ktorý platí poplatky“ sa nahrádzajú slovami „zložená finančná zábezpeka“ a za slovami „§ 10 ods. 11“ sa vypúšťajú slová „zložená finančná zábezpeka“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, a to reflektujúc zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ vzťahujúcu sa na inú osobu, ako je osoba podľa predmetného ustanovenia, ako aj v predmetnom ustanovení uvedené odkazovacie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I, § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slová „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (ďalej len „žiadateľ“), ktorá“ nahrádzajú slovami „žiadateľovi, ktorý“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text úvodnej vety sa upravuje s ohľadom na zaradenie legislatívnej skratky „žiadateľ“ do § 7 ods. 3 (na miesto, kde skracované slová použité prvý raz).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
13.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. c) sa slovo „uhradila“ nahrádza slovom „uhradil“ a slová „predpisu,23) a sankcie“ sa nahrádzajú slovami „predpisu23) a sankcie uložené“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje gramaticky s ohľadom na použitie zavedenej legislatívnej skratky „žiadateľ“ a spresňuje vo väzbe na „sankcie“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. d) sa slovo „nej“ nahrádza slovom „neho“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje gramaticky s ohľadom na zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „žiadateľ preukáže“ nahrádzajú slovom „preukáže“, slová „voči žiadateľovi“ sa nahrádzajú slovami „voči nemu“ a slová „ak ide o prevádzkovateľa“ sa nahrádzajú slovami „ak je žiadateľom prevádzkovateľ“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje s ohľadom na znenie úvodnej vety a zavedenú legislatívnu skratku „žiadateľ“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I, § 13 ods. 1 písm. f) sa na začiatku vkladá slovo „predloží“ a za slovom „prílohy“ sa vkladá čiarka a slovo „ktoré“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje tak, aby bolo zrejmé, akú podmienku žiadateľ splniť, aby mohol žiadať o finančné prostriedky jadrového fondu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I, § 14 ods. 1 písm. d) sa slová „sa poskytujú finančné“ nahrádzajú slovami „sa majú poskytnúť finančné“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje tak, aby bolo zrejmé, že finančné prostriedky „budú“ poskytnuté.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I, § 14 ods. 1 písmeno. j) znie:
„j) účel, na ktorý sa majú požadované finančné prostriedky z jadrového fondu použiť,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje z hľadiska jednoznačnosti a zrozumiteľnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I, § 14 ods. 5 sa slová „Ak má žiadosť“ nahrádzajú slovami „Ak žiadosť spĺňa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje ohľadom na zaužívanú terminológiu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. I, § 14 ods. 6 a 7 sa slová „schváli výšku poskytnutia finančných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „schváli výšku finančných prostriedkov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa jazykovo spresňuje.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8
21.V čl. I § 16 ods. 1 sa slovo „prostriedky“ nahrádza slovami „finančné prostriedky“ a slová „verejnými prostriedkami“ sa nahrádzajú slovami „verejnými finančnými prostriedkami“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úpravou sa spresňuje sa právna terminológia. Termín „finančné prostriedky“ sa používa v celom texte predloženého návrhu zákona (napr. v čl. I §13, 14, 15 ).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. I, § 16 ods. 2 sa za slovom „ustanovenej“ vkladá slovo „lehote“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje s ohľadom na zaužívanú legislatívnu techniku pri použití rozlučovacej spojky „alebo“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 22 spoločne, s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 292 zo 16. októbra 2018.
9
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 16. októbra 2018
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti