NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-1570/2018
1069a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľnej žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1320 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľnej žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením
č. 431 z 9. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 204 z 10. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1. K čl. I bodu 10
V § 11 ods. 2 sa slová „Vedeckému orgánu Slovenskej republiky38a) (ďalej len „vedecký orgán“)“ nahrádzajú slovami „vedeckému orgánu38a) (§21)“.
Návrhom sa text návrhu novely zákona zosúlaďuje s § 21 zákona, ktorý upravuje postavenie a úlohy vedeckého orgánu, ktorým je organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. K čl. I bodu 13
V § 11 ods. 7 sa slovo „slovo“ nahrádza slovom „slová“ a slová „nahrádza slovom“ sa nahrádzajú slovami „nahrádzajú slovami“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. K čl. I bodu 16
V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „prípadov ustanovených vykonávacím predpisom“ nahrádzajú slovami „exemplára druhov, ktoré uvedené v zozname 15 ods. 5 písm. g)]“.
Úpravou ustanovenia sa zjednotí jeho formulácia s formuláciou § 11 ods. 2 návrhu zákona a so splnomocňujúcim ustanovením § 15 ods. 5 písm. g).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. K čl. I bodu 24
V § 12b ods. 2 sa slová „živočíšnych vedľajších produktov“ nahrádzajú slovami „vedľajších živočíšnych produktov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa navrhovaný právny termín „živočíšne vedľajšie produkty“ terminologicky zosúlaďuje s termínom vedľajšie živočíšne produkty, ktorý sa používa v čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 [odkaz č. 43aa)]; z názvu uvedeného nariadenia vyplýva, že v celom texte sa používa pojem „vedľajšie živočíšne produkty“.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
5. K čl. I bodu 24
V § 12b ods. 7 sa slovo „Preparátor43ac)“ nahrádza slovami „Schválený prevádzkovateľ,43ac) ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou,43ad)“ a odkaz 43ad)“ sa nahrádza odkazom „43ae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43ac až 43ae znejú:
43ac) § 6 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43ad) Príloha I bod 47 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. L 54, 26.2.2011) v platnom znení.
43ae) Príloha VIII nariadenia (EÚ) č. 142/2011 v platnom znení .“.
Navrhnutou úpravou sa zosúlaďuje terminológia návrhu zákona s terminológiou používanou v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v nariadeniach v oblasti veterinárneho práva.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6 .K čl. I bodu 25
V § 13 ods. 2 sa slová „prípadov ustanovených vykonávacím predpisom“ nahrádzajú slovami „exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]“.
Úpravou ustanovenia sa zjednotí formulácia zákona s formuláciou § 11 ods. 2 návrhu zákona a so splnomocňujúcim ustanovením § 15 ods. 5 písm. g).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:
„31. V § 15 ods. 2 písm. j) a písm. w) bod 2 sa vypúšťajú slová „(§21)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou bodu 10.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. V čl. I bod 31 znie:
„31. V § 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c) sa za slovo „nariadiť“ vkladajú slová „zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a“ a vypúšťajú sa slová „(test DNA)“.“.
Legislatívno-technická úprava, chronologické zoradenie ustanovení novelizačného bodu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V čl. I sa za bod 35 vkladá nový bod 36, ktorý znie:
„36. V § 15 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o zosúladenie pojmov s colnými právnymi predpismi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. K čl. I bodu 37
V § 15 ods. 5 písm. g) sa slovo „a“ za slovom „pôvode“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
11. V čl. I bod 44. znie:
44. V § 20 ods. 2 písm. d) sa slovo „a“ za slovami „§ 9 ods. 5 písm. a)“ nahrádza čiarkou a slová „§ 12 ods. 1, 3, 4, 17, 18 a 20“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1, 3 a 4, § 12a a 12b“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. V čl. I sa za bod 44 vkladá nový bod 45, ktorý znie:
„45. Nadpis § 21 znie: „Vedecký orgán“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o úpravu nadpisu, ktorý nadväzuje na úpravu novelizačného bodu 10.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľnej žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) schváliť s pripomienkami.
7
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľnej žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 219 zo 16. októbra 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru