NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-1569/2018
1049a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1319 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením
č. 430 z 9. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 203 z 10. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 164 z 11. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1. V čl. I, § 4 ods. 5 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.
Legislatívno-technická úprava, terminologické spresnenie navrhovaného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2. K čl. I, § 6 ods. 2
V § 6 ods. 2 sa slová „poverená osoba“ nahrádzajú slovami „právnická osoba poverená ministerstvom životného prostredia19) (ďalej len „poverená osoba“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19)
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Nasledujúce odkazy spolu s poznámkami pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa upresňuje, kto je poverenou osobou a zavádza sa legislatívna skratka.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. V čl. I, § 6 ods. 2 sa slovo „získaným“ nahrádza slovom „získaných“ a slovo „predkladá“ sa nahrádza slovami „ predkladá ju“.
Legislatívno-technická úprava a gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V čl. I, § 8 písm. b)
V § 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu svojej pôsobnosti“.
Navrhuje sa upresnenie kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v oblasti kontroly obmedzenia činností uvedených v § 3 ods. 3 návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
5. V čl. I sa § 15 dopĺňa odsekom 4 ktorý znie:
„(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch23).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúci odkaz a poznámka pod čiarou sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava, doplnenie absentujúceho ustanovenia týkajúceho sa procesnej úpravy prejednávania priestupkov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. K čl. I - § 16 ods. 1 písm. j)
V § 16 ods. 1 písm. j) sa za slovami „ktorým sa“ vypúšťa slovo „podstatne“.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa zosúlaďuje ustanovenie § 16 ods. 1 písm. i) s ustanovením § 3 ods. 3 písm. c).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V čl. I sa § 16 dopĺňa odsekom 6 ktorý znie:
„(6) Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci odkaz a poznámka pod čiarou sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava, doplnenie absentujúceho ustanovenia týkajúceho sa procesnej úpravy prejednávania správnych deliktov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. K čl. II za bod 10 sa pripája bod 11, ktorý znie:
„11. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18c
Prechodné ustanovenie k zmene účinnej od 1. januára 2019
Povinnosti prevádzkovateľa športoviska podľa § 10 ods. 7 prvej vety sa plnia prvýkrát do 15. februára 2020, pričom sa vychádza z údajov za rok 2019.“.“.
Doplnenie prechodného ustanovenia sa navrhuje z dôvodu rozšírenia okruhu povinných subjektov o prevádzkovateľa športoviska, ktorý doteraz ukladané povinnosti nemal. Týmto sa zabezpečí, aby uložené povinnosti neboli sankcionované retroaktívne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. K čl. III pred bod 1 sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
„1. V § 4c ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v hydrogeologických rajónoch“.
2.V § 4c ods. 7 písm. a) sa slovo „množstvá“ nahrádza slovom „zdroje“.
3. V § 4c ods. 8 písm. b), § 4c ods. 14 a v treťom bode prílohy č. 1a sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná úprava novelizačného bodu 1 precizuje ustanovenie o hodnotení stavu podzemných vôd, ktorý sa komplexne vykonáva v útvaroch podzemných vôd a nie v hydrogeologických rajónoch. Navrhovaná úprava novelizačného bodu 2 rieši pripomienku Európskej komisie k otvorenému konaniu 2013/2090. Ustanovenie § 4c ods. 7 písm. a) sa zosúlaďuje s pojmom využiteľný zdroj podzemnej vody podľa § 2 písm. x). V bode 3 sa upravuje vnútorný odkaz, čo súvisí so zmenou navrhovanou v bode 5 tohto pozmeňovacieho návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
10. K čl. III za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa rieši súlad s § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3, podľa ktorých súčasťou Vodného plánu Slovenska programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov a nevydávajú sa nariadením vlády.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. K čl. III za bod 4 sa pripája bod 5, ktorý znie:
„5. Za § 83b sa vkladá § 83c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83c
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.“.“.
V nadväznosti na vypustenie písmena j) v § 81 ods. 1 zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z. Programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov súčasťou vládou schváleného aktualizovaného Vodného plánu Slovenska.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
7
1.V § 13 ods. 5 písm. a) sa slová „mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch“ nahrádzajú slovami „mŕtvych ramien a odstavených ramien“.
2.V § 15 ods. 1 písm. c) a v § 42 ods. 1 písm. j) sa slovo „situáciách“ nahrádza slovom „udalostiach“.
3.V § 43 odsek 2 znie:
„(2) Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách na podnikanie v osobitnom režime, pridelenie ostatných vodných plôch na podnikanie v osobitnom režime a malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb vyradené z rybárskeho revíru z dôvodu ich využitia na hospodársky chov rýb jednotlivým osobám podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 ostáva naďalej v platnosti, ak si vlastník alebo nájomca neuplatní právo podľa
§
4 ods. 8
a
9
,
§ 33 ods. 2
a
§ 34 ods. 1
.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
K bodu 1
Úpravou ustanovenia § 13 ods. 5 písm. a) sa rieši nesúlad medzi písmenami a) a b), nakoľko podľa písmena a) by na ostatných vodných plochách platil zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. marca do 31. mája (s výnimkou konania rybárskych alebo športových rybárskych pretekov od 1. mája do 31. mája) a podľa písmena b) by neplatil zákaz lovu všetkých druhov rýb na ostatných vodných plochách v žiadnom mesiaci roka, t. j. lov je povolený celoročne, pričom pri privlastňovaní rýb platí ich individuálna ochrana upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise.
K bodu 2
Úpravou ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) a § 42 ods. 1 písm. j) sa rieši nesúlad s pojmom „mimoriadna udalosť“ upraveným v § 2 ods. 2 písm. z) a nadväzne s ustanoveniami § 4 ods. 13, § 10 ods. 5, § 15 ods. 2 písm. c), § 22 ods. 1, 2 a 4 a § 36 písm. h), v ktorých sa s uvedeným pojmom nakladá.
K bodu 3
Úprava ustanovenia § 43 ods. 2 spočíva v doplnení absentujúceho textu prislúchajúceho k § 34 ods. 1, na ktoré ustanovenie § 43 ods. 2 vo svojom závere odkazuje.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
13. K čl. IV
V čl. IV sa slová „§ 7 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. d)“.
8
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa opravuje chybný vnútorný odkaz.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 218 zo 16. októbra 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru