PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1830/2018
1240
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. októbra 2018
k návrhu zákona podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard VAŠEČKA 27. septembra 2018 podal návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1146).
Na základe uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorému som podaný návrh zákona svojím rozhodnutím postúpil na zaujatie stanoviska z hľadiska oprávnenosti jeho podania (uznesenie výboru zo 16. októbra 2018 č. 456)
k o n š t a t u j e m, že
uvedený poslanecký návrh zákona (tlač 1146) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 961), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 13. júna 2018 č. 1215 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Andrej D a n k o v. r.