ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
76. schôdza
Číslo: CRD-1830/2018
456
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2018
prerokoval žiadosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. októbra 2018 o zaujatie stanoviska, či návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1146) bol podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e , ž e
návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1146) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 rokovacieho poriadku
z dôvodu,
že ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 961), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1215 z 13. júna 2018 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota;
B. p o v e r u j e
predsedu výboru oznámiť stanovisko výboru predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák