1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1563/2018
1087a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087) v druhom čítaní.
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1348 z 18. septembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 443 z 9. októbra 2018;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 323 z 8. októbra 2018;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 129 zo 4. októbra 2018 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bod 2 v § 3 ods. 7 sa číslo „800 000“ nahrádza číslom „400 000“.
Zreálnenie rozpočtových možností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I sa vypúšťa bod 3.
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu sa zamedzuje vzniku možného konfliktu záujmov pri posudzovaní projektov.
3
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 1087) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 135 zo 16. októbra 2018.
Gestorský výbor určil poslanca Jána Senka za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 16. októbra 2018
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá