1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1602/2018
1064a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064) v druhom čítaní.
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1329 zo 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1064) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 435 z 9. októbra 2018;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 129 zo 4. októbra 2018 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I
V čl. I bod 4 § 165 ods. 10 sa za slovo „50 %“ vkladá slovo „odmeny“.
Gramatické upresnenie textu.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I
V čl. I bod 6 úvodná veta znie: „V § 165 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:“ a za odsek sa pripája veta: „Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.“.
Úprava legislatívnej techniky vloženia nového odseku. Pôvodným znením by došlo k vypusteniu posledného odseku, ktorý je potrebný pre aplikáciu zákona, pričom jeho vypustenie nenaznačuje ani dôvodová správa a nezodpovedá tomu ani znenie prechodného ustanovenia čl. I bod 13 § 190a.
3
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I
V čl. I bod 6 § 165 ods. 12 sa za prvé slovo „správy“ vkladá slovo „práv“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zjednocuje pojmoslovie použité aj v § 174 ods. 1 Autorského zákona.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I
V čl. I bod 8 sa slová „druhej vete“ nahrádzajú slovami „poslednej vete“.
Ide o technickú pripomienku vzhľadom na znenie čl. I bod 7, ktorým sa vkladá do odseku 1 nová druhá a tretia veta.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 188 sa slová „ods. 8 až 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 11 a 13“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súvislosti s navrhovanou zmenou úvodnej vety v bode 6 (vloženie odseku 12 do § 165).
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča
4
Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona (tlač 1064) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 až 5 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 134 zo 16. októbra 2018.
Gestorský výbor určil poslanca Jána Senka za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 16. októbra 2018
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá