Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
65. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1603/2018 - VHZ
285
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 15. októbra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 15. októbra 2018 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Bagačku (M. Kondróta), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
65. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 285
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073)
1. V čl. I, bod 8 sa slová „150 000 eur“ nahrádzajú slovami „260 000 eur“.
Navrhuje sa zvýšiť spodná hranica pre finančný limit pri podlimitných zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti v prípade zákaziek na dodanie tovaru a zákaziek na poskytnutie služby. Rýchly proces verejného obstarávania, ktorý je možný pri zákazkách s nízkou hodnotou, je zvlášť dôležitý pri zabezpečení bojovej pohotovosti štátu. Zároveň bojová technika si vyžaduje sústavne a rýchle odstraňovanie často sa vyskytujúcich porúch. Bojová technika je v súčasnosti na konci svojej životnosti a na urýchlenom odstránení jej porúch závisí plnenie úloh obrany štátu a mnohokrát aj plnenie medzinárodných záväzkov.
2.V čl. I sa za bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
„29. V § 24 ods. 3 písmeno d) znie:
d) identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov,“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa sleduje zosúladenie obsahových náležitostí správy podľa § 24 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní s čl. 84 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení (ďalej len „klasická smernica“). Súčasná právna úprava zákona o verejnom obstarávaní na rozdiel od klasickej smernice (čl. 84 ods. 1 písm. b) explicitne neupravuje ako jednu z obsahových náležitostí správy podľa § 24 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní identifikáciu záujemcov, ktorí neboli na základe uplatnenia kritérií užšieho výberu vybraní spolu s uvedením dôvodov, na základe ktorých neboli vybraní. Na tento
3
transpozičný deficit taktiež upriamila pozornosť Európska komisia v rámci spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie.
3.V čl. I sa za bod 32 vkladajú nové body 33 a 34, ktoré znejú:
„33. V § 32 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov47b). Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b znejú:
47a) § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
47b) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34. § 32 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
V nadväznosti na prijatie debyrokratizačnej legislatívy v rámci zákona č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
4
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa navrhuje prijať obdobné debyrokratické opatrenia aj v rámci procesu verejného obstarávania. Konkrétne sa navrhuje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí majú oprávnenie použiť informácie z informačných systémov verejnej správy prioritne overovať splnenie osobného postavenia na základe údajov z týchto informačných systémov verejnej správy. Navrhovaná právna úprava pritom pracuje s katalógom informačných systémov, ktorý je upravený v rámci zákona proti byrokracii. V rámci preukazovania bezúhonnosti na základe údajov uvedených v registri trestov bude potrebné zo strany uchádzača/záujemcu poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa na účely informovania uchádzačov/záujemcov stanovuje pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa povinnosť identifikovať v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania doklady týkajúce sa osobného postavenia, ktoré sa z dôvodu využitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
4.V čl. I sa za bod 45 vkladá nový bod 46, ktorý znie:
„46. V § 44 ods. 6 úvodná veta znie:
„Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby zahŕňajú všetky náklady, ktoré sú vzhľadom na povahu predmetu zákazky uplatniteľné a ktoré“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa sleduje zosúladenie zákonnej úpravy definície nákladov na životný cyklus s úpravou klasickej smernice. Úprava v súčasnom zákone o verejnom obstarávaní upravuje výpočet nákladov tvoriacich náklady životného cyklu fakultatívne. Klasická smernica v čl. 68 ods. 1 koncipuje túto úpravu ako obligatórnu. Na tento transpozičný deficit taktiež upriamila pozornosť Európska komisia v rámci spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie.
5.V čl. I sa za bod 66 vkladá nový bod 67, ktorý znie:
„67. V § 101 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Výlučným právom podľa odseku 2 sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu určitej činnosti na jednu osobu a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať túto činnosť inými osobami.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.“.
5
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa sleduje zosúladenie právnej úpravy zadávania koncesií reglementovanej v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení (ďalej len „koncesná smernica“). Súčasná právna úprava zákona o verejnom obstarávaní na rozdiel od koncesnej smernice neupravuje na účely zadávania koncesií definíciu pojmu „výlučné právo“. Na tento transpozičný deficit taktiež upriamila pozornosť Európska komisia v rámci spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie.
6.V čl. I., bod 73 v § 112 ods. 5 tretia veta znie:
„Pri preukazovaní splnenia určených podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia sa postupuje podľa § 32 ods. 2 a 3.“.
V súvislosti s úpravou debyrokratizačných opatrení pre nadlimitné verejné obstarávania sa navrhuje identická úprava aj pri podlimitných zákazkách.
7.V čl. I., bod 73 v § 113 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje a informáciu, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú,“.
V súvislosti s úpravou debyrokratizačných opatrení pre nadlimitné verejné obstarávania sa navrhuje identická úprava aj pri podlimitných zákazkách.
8.V čl. I, bod 73 v § 114 odsek 8 znie:
„(8) Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa sleduje zosúladenie terminológie. V rámci navrhovanej novely sa pre podlimitné zákazky v § 116 namiesto súčasnej informácie o výsledku verejného obstarávania upravuje oznámenie o výsledku verejného obstarávania, čím sa zosúlaďuje legislatívna úprava podlimitných zákaziek s úpravou pre nadlimitné zákazky. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné korigovať úpravu ustanovenia § 114 ods. 8, ktoré pracuje s pojmom informácia o výsledku verejného obstarávania.
6
9.V čl. I., bod 92 § 164 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje,
b)v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písm. a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou informačného systému.
(4)Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.“.
Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť podávanie žiadosti o nápravu v postupe verejného obstarávania v listinnej podobe aj vo verejnom obstarávaní, ktoré sa realizuje elektronicky, a to z dôvodu, že informačné systémy zabezpečujúce elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní nemusia ako povinný modul obsahovať aj modul na podávanie žiadosti o nápravu. Navrhovanou úpravou sa zároveň vypúšťa možnosť podávania žiadosti o nápravu prostredníctvom ÚPVS, nakoľko komunikácia v rámci tohto portálu je založená na komunikačnom toku medzi orgánom verejnej moci a fyzickou, resp. právnickou osobou, pričom vo verejnom obstarávaní mnohokrát ide o komunikáciu medzi dvomi osobami, z ktorých ani jedna nemá status orgánu verejnej moci (napr. ak je verejným obstarávateľom osoba podľa § 8, štátna akciová spoločnosť alebo štátny podnik). V takýchto prípadoch však komunikácia prostredníctvom ÚPVS neprichádza do úvahy.
10.V čl. I., bode 96, v § 167 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Pri doručovaní elektronických úradných správ74) úradom pri výkone dohľadu je úložná lehota 3 dni odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy.“.
V nadväznosti na túto zmenu sa primerane upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Navrhovanou úpravou sa skracuje úložná lehota pre doručovanie elektronických úradných správa podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a to z dôvodu, že všeobecná úprava tejto lehoty v zákone o e-Governmente v trvaní 15 dní neúmerne predlžuje konania v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním.
7
11.V čl. I., bod 99 § 169 ods. 2 úvodná veta znie:
„Kontrolovaný je okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného systému povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b), ak“.
Cieľom navrhovanej úpravy je vypustiť z povinnej ex ante kontroly zákazky zadávané na základe dynamického nákupného systému a rámcových dohôd. Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému a na základe rámcových dohôd charakter dynamickej platformy nákupu. Aj z uvedeného dôvodu sa v rámci predkladaného návrhu zákona vypúšťajú pri zákazkách uzatváraných prostredníctvom dynamického nákupného systému a rámcových dôvod uzavretých s viacerými uchádzačmi tzv. odkladné lehoty. Navrhovaná úprava teda plne reflektuje účel dynamického nákupného systému a rámcovej dohody.
12.V čl. I., bod 104 znie:
„104. V § 170 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 260 000 eur.“.
V nadväznosti na navrhnuté zvýšenie spodnej hranice finančného limitu pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sa navrhuje toto zvýšenie rovnako premietnuť do úpravy finančného limitu, od ktorého sa odvíja možnosť podávať námietky pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti.
13.V čl. I bode 105, v § 170 odseky 8 a 9 znejú:
„(8) Námietky sa doručujú
a)kontrolovanému
1.v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje,
2.v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou informačného systému a
b)úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje.
8
(9) Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich odoslania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
74) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.“.
Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť podávanie námietok kontrolovanému v postupe verejného obstarávania v listinnej podobe aj vo verejnom obstarávaní, ktoré sa realizuje elektronicky, a to z dôvodu, že informačné systémy zabezpečujúce elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní nemusia ako povinný modul obsahovať aj modul na podávanie námietok. Navrhovanou úpravou sa zároveň vypúšťa možnosť podávania námietok kontrolovanému prostredníctvom ÚPVS, nakoľko komunikácia v rámci tohto portálu je založená na komunikačnom toku medzi orgánom verejnej moci a fyzickou, resp. právnickou osobou, pričom vo verejnom obstarávaní mnohokrát ide o komunikáciu medzi dvomi osobami, z ktorých ani jedna nemá status orgánu verejnej moci (napr. ak je verejným obstarávateľom osoba podľa § 8, štátna akciová spoločnosť alebo štátny podnik). V takýchto prípadoch však komunikácia prostredníctvom ÚPVS neprichádza do úvahy.
14.V čl. I bode 106, v § 172 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac
a) 10 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b),
b) 50 000 eur, ak ide o iné námietky ako uvedené v písm. a).
(3) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých častí, kaucia podľa odseku 2 sa určuje z predpokladanej hodnoty tejto časti alebo týchto častí. Celková výška kaucie za všetky časti nesmie presiahnuť maximálnu výšku kaucie podľa odseku 2. Na tento účel sa maximálna výška kaucie za jednu časť určuje z maximálnej sumy podľa odseku 2 percentuálnym podielom predpokladanej hodnoty príslušnej časti z predpokladanej hodnoty celej zákazky.“.
Navrhovanou úpravou sa sleduje revízia pravidiel pre výpočet kaucie. Konkrétne sa navrhuje znížiť finančný strop kaucie pre námietky podávané v úvodnej fáze verejného obstarávania, t. j. proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo žiadosti o účasť, kedy je možné na základe podaných námietok rozhodnutím
9
úradu „opraviť“ nezákonne nastavené verejné obstarávanie. V intenciách uvedeného sa preto javí ako filozoficky správnejší koncept, ktorý z pohľadu „ceny“ kaucie viac motivuje podnikateľov podávať námietky v úvodnej fáze verejného obstarávania, čím sa umožňuje v úvodnej fáze verejného obstarávania odstrániť možné nedostatky procesu verejného obstarávania, ktoré by mohli konzekventne vyústiť do korekcií alebo pokút.
15.V čl. I, bode 107, v § 173 ods. 5 sa slová „dodatočnej lehote určenej úradom“ nahrádzajú slovami „lehote určenej úradom podľa odseku 4“.
Legislatívno-technická úprava, v predmetnom ustanovení bolo potrebné upraviť všeobecný odkaz na lehotu určenú úradom podľa odseku 4, t. j. lehotu určenú úradom v rozhodnutí o prerušení konania alebo v rámci rozhodnutia, ktorým sa na základe žiadosti kontrolovaného stanoví dodatočná lehota na doručenie dokumentácie. Navrhovaná znenie v rámci novely odkazovalo len na dodatočnú lehotu, v dôsledku čoho by postup úradu upravený v odseku 5 mohol byť aplikovaný len v prípade, ak by úrad na základe žiadosti kontrolovaného vydal rozhodnutie, ktorým by stanovil dodatočnú lehotu na doručenie dokumentácie, v ktorej by následne kontrolovaný nedoručil dokumentáciu.
16. V čl. I, bod 127 znie:
„127. V § 182 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,“.
Navrhovanou úpravou sa sleduje rozšírenie objektívnej stránky skutkovej podstaty predmetného správneho deliktu aj o situáciu, ak uchádzač predloží v ponuke na účely zloženia zábezpeky sfalšované alebo pozmenené doklady (napr. sfalšovanú záručnú listinu konkrétnej banky). Uvedený návrh reflektuje aplikačnú prax vo verejnom obstarávaní, v rámci ktorej došlo k situáciám, kedy konkrétni uchádzači predložili vo svojich ponukách na účely zabezpečenia viazanosti svojich ponúk sfalšovanú záručnú listinu konkrétnej banky.
10
17. V čl. I sa za bod 128 vkladá nový bod 129, ktorý znie:
„129. V § 182 ods. 3 písmená c) a d) znejú:
„c) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska a spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa pre seba majetkový prospech,
c)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska,“.
Nasledujúce body sa prečíslujú
Navrhovaná úprava sa týka správnych deliktov reglementovaných v súčasnom zákone o verejnom obstarávaní, pričom navrhovanou úpravou nedochádza k rozšíreniu znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty týchto správnych deliktov, ale len k legislatívno-technickému vyprecizovaniu vzhľadom na poznatky z aplikačnej praxe.
18.V čl. I bode 133 celom bode sa označenie „§ 187c“ nahrádza označením „§ 187d“ a označenie „§ 187d“ nahrádza označením „§ 187e“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava označenia paragrafu, keďže zákonom o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 1046) bolo novelou zákona o verejnom obstarávaní (čl. II) vložené prechodné ustanovenie s označením § 187d