VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1112/201844. schôdza výboru
Záznam
K návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1015) bola zvolaná 44. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na 16. októbra 2018 o 9.30 h.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13 členov výboru pre sociálne veci boli prítomní 5 členovia.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Magdaléna Kuciaňová