Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
55. schôdza
1578/2018
325
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 8. októbra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 325
55. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1096)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode [§ 27 ods. 2 písm. b)] sa vypúšťa slovo „na“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slovo, nakoľko je uvedené už v úvodnej vete § 27 ods. 2.
2.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode, v citácií poznámky pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa čiarka za číslicou „2008“ a slová „s. 65“.
Pozmeňujúci návrh koriguje citáciu právneho aktu.