1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
55. schôdza
1601/2018
318
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 8. októbra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 318
55. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I v bode 11 sa na konci pripájajú slová „a v poslednej vete sa slová „odsekov 9 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 až 14“.“.
Súčasne sa vypúšťa bod 12.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka; zlúčenie dvoch novelizačných bodov novelizujúcich to isté ustanovenie a súčasné vypustenie novelizačného bodu, ktorý sa touto zmenou stal nadbytočný.
2.V čl. I v bode 13 sa vypúšťajú slová „a 11“.
Legislatívno-technická pripomienka vzhľadom na prečíslovanie odseku 10 predmetného paragrafu v ďalšom novelizačnom bode.
3.V čl. I sa za doterajší bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 7 ods. 11 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca s vložením nového odseku v § 7, prečíslovaním doterajších odsekov v uvedenom ustanovení a následnou zmenou vnútorného odkazu na prílohu zákona (čl. I body 36 a 37 návrhu zákona).
4.V čl. I bode 34 v § 32f sa za slovami „platovej triedy“ vypúšťa čiarka a slová „okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv“.
Úprava navrhovaného prechodného ustanovenia § 32f, upravujúceho zaraďovanie zamestnancov do nových (zlúčených) platových tried, nakoľko toto prechodné ustanovenie sa bude vzťahovať aj na zamestnancov
3
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie verejného ochrancu práv.
5.Za doterajší čl. I sa vkladajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 217/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časti „KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME“ a „KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME“ znejú:
„KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
2.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
2.01Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
2.02Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických, alebo prevádzkových podkladov.
2.03Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
2.04Zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.05Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
2.06Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom:
2.07Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.
2.08Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
2.09Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
4
2.10Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.11Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.
2.12Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
2.13Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.
3.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
3.01Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
3.02Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
3.03Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca, zhotovovanie záznamov z rokovaní, kontrola plnenia úloh.
3.04Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.
3.05Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
3.06Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej oblasti.
3.07Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.
3.08Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
3.09Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.
3.10Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky.
3.11Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho zamestnanca odboru alebo sekcie.
3.12Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
3.13Odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu.
3.14Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.
3.15Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty v hotovosti a pod.
3.16Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
3.17Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráca na vypracúvaní častí súborných podkladov.
3.18Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.
3.19Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
3.20Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
3.21Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. pri údržbe verejnej zelene.
3.22Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva
5
a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
3.23Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
3.24Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.
4.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
4.01Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného aplikačného programového vybavenia.
4.02Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch pre oblasť hromadného spracúvania dát.
4.03Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
4.04Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.
4.05Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára.
4.06Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.
4.07Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti, alebo v oblasti hygieny práce.
4.08Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu alebo na úseku materiálno-technického zásobovania.
4.09Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
4.10Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.
4.11Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.
4.12Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.
4.13Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
4.14Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. v údržbe, v službách.
4.15Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s plnou hmotnou zodpovednosťou.
4.16Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a výpočtovej techniky, určovanie technologických postupov vrátane ich zabezpečovania.
5.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
6
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
5.01Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov.
5.02Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
5.03Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.
5.04Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.
5.05Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.
5.06Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
5.07Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení, vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
5.08Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej obnovy.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
5.09Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotodokumentácie, video dokumentácie alebo umeleckej fotografie na dokumentovanie, prezentáciu a propagačné účely národnej rady.
5.10Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností v kancelárii vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.
5.11Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.
5.12Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
5.13Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.
5.14Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.
6.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
6.01Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích jazykov s odladením programu.
6.02Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
6.03Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
6.04Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.
6.05Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti.
7
6.06Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
6.07Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí.
6.08Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
6.09Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky.
6.10Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti.
6.11Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.
6.12Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom.
6.13Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
6.14Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu.
6.15Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.
6.16Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
6.17Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.
6.18Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.
6.19Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovenie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.
7.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
7.01Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
7.02Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.
7.03Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.
7.04Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
7.05Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného a programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy osobných počítačov.
7.06Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni.
7.07Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.
7.08Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.
7.09Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.
8
7.10Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
7.11Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
7.12Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu vrátane koncepčnej činnosti.
7.13Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení.
7.14Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
7.15Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, spracúvanie a aktualizácia registra investícií.
7.16Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb.
7.17Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
7.18Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
7.19Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.
8.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
8.01Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.
8.02Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových jazykov pre rôzne typy počítačových sietí a architektúr.
8.03Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
8.04Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím.
8.05Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.
8.06Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
8.07Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
8.08Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.
8.09Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.
8.10Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
8.11Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.
8.12Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších celkov stavieb, technologických častí stavieb a pamiatkových súborov.
8.13Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vysporiadanie.
9
8.14Vykonávanie a spracúvanie odborných špecializovaných výskumov umeleckohistorických, architektonických a archeologických v pamiatkovom prostredí národných kultúrnych pamiatok. Koncepčná činnosť a tvorba podkladov pri stanovovaní zámerov a zásad obnovy národných kultúrnych pamiatok na základe výskumov.
8.15Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov.
8.16Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu.
8.17Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov príslušných orgánov štátnej správy pri obnove a rekonštrukcii historických objektov.
8.18Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technickoprevádzkových činností v kancelárii.
8.19Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v kancelárii v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad, vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.
9.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
9.01Tvorba a úprava vysokonáročného aplikačného programového vybavenia vrátane odladenia programov v prostredí bázy v architektúre klient – server.
9.02Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvanie komplexných informácií na rozhodovanie vedenia kancelárie vrátane zastupovania kancelárie v konaní pred štátnymi orgánmi.
9.03Komplexné, koncepčné zabezpečovanie zložitej právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
9.04Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technickoprevádzkových otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie kancelárie.
9.05Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických častí stavieb a pamiatkových objektov.
9.06Vypracovanie koncepcií a analýz komplexnej obnovy a využitia národnej kultúrnej pamiatky.
9.07Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia stavieb.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
1.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
10
Pracovné činnosti:
1.01Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel, vydávanie kľúčov.
1.02Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam, alebo živelným pohromám.
1.03Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.
1.04Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.
1.05Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
1.06Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.07Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení; čistenie okien, interiérov, exteriérov; výmena záclon a závesov.
1.08Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.
1.09Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelových a ubytovacích zariadení vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb.
1.10Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.
1.11Pomocná práca pri bežnej údržbe odevov, bielizne alebo obuvi.
1.12Jednoduchá práca v práčovni.
1.13Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
1.14Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
1.15Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
1.16Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.
1.17Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.
1.18Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov, alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
1.19Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
1.20Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.
1.21Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.
1.22Starostlivosť o zverené izby ubytovacích zariadení a ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne; samostatné vedenie príručného skladu vrátane hmotnej zodpovednosti; sprostredkúvanie služieb.
1.23Pomocná recepčná práca v účelových a ubytovacích zariadeniach, vyberanie poplatkov za poskytované služby.
1.24Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.
1.25Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
1.26Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne, vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
1.27Bežná oprava a údržba odevov a bielizne.
1.28Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
1.29Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.
11
1.30Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania.
1.31Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
1.32Pomocná práca v autodielni.
1.33Jednoduchá zámočnícka práca.
1.34Jednoduchá stolárska práca.
1.35Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.
1.36Jednoduchá betonárska práca.
2.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
2.01Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
2.02Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.
2.03Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
2.04Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek.
2.05Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.
2.06Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov; obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
2.07Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predpracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
2.08Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.
2.09Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
2.10Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, aranžovanie tovaru a vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.
2.11Domovnícka práca vrátane údržby objektu.
2.12Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie vykonávanie inventarizácií.
2.13Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb vzorovaných valčekovaním alebo jednoduchým šablónovaním vrátane škrabania a protiplesňového a dezinfekčného náteru stien.
2.14Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.
2.15Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.
2.16Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.
2.17Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
2.18Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.
2.19Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu architekta.
2.20Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.
12
2.21Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.
2.22Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča, alebo s hmotnosťou presahujúcu 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
2.23Ochrana významných zariadení, pamiatok alebo chránených objektov, spolupráca s orgánmi polície.
2.24Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.
2.25Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
2.26Výroba technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.
2.27Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.
2.28Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.
2.29Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v účelových a ubytovacích zariadeniach; vedenie príručného skladu.
2.30Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných hotelových služieb, vedenie predpísanej evidencie.
2.31Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky, účasť na inventarizáciách.
2.32Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel pre nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 690012, zhotovovanie tlakových expanzných nádrží zváraním.
2.33Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového zariadenia tepelného hospodárstva.
2.34Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predoohrievačov, ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.
2.35Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.
2.36Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia reprezentačných miestností.
2.37Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.
2.38Špecializovaná zámočnícka práca vrátane kontroly zvarov, tvarovania, brúsenia, lícovania a opravy nástrojov.
2.39Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov.
2.40Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic, aj sklenených; zhotovovanie a oprava jednoduchých omietok hladkých; zhotovovanie a oprava vnútorných dlažieb.
2.41Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou vhodných spojidiel vrátane izolácie zatečených škvŕn a opravy maľby.
2.42Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.
2.43Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.
13
3.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
3.01Ozbrojená ochrana významných kultúrnych objektov, spolupráca s orgánmi polície.
3.02Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.
3.03Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
3.04Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania údržby kopírovacích strojov.
3.05Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na bankety a recepcie, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.
3.06Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov, uvádzanie hostí na miesta pri stole, preberanie a realizácia najzložitejších objednávok s poradenskou službou.
3.07Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách.
3.08Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok, samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 690012 a pod.
3.09Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb.
3.10Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.
3.11Stolárska práca stavebná, napr. osádzanie okien a dverí v slohovom štýle, kazetové obloženie stien a stropov podľa návrhov.
3.12Montáž, rekonštrukcia, údržba a oprava ucelených častí elektrických silových rozvodov obsahujúcich vonkajšie káblové vedenie, rozvádzače, rozvodne a ostatné elektrické zariadenia v prevádzkových objektoch nepretržitej prevádzky, klimatizačného zariadenia a výťahov.
3.13Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných alebo teplovodných kotlových jednotiek s výkonom cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.
3.14Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín.
3.15Montáž, nastavovanie, zabezpečovanie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského zariadenia, ozvučovacieho zariadenia, vonkajších a vnútorných televíznych okruhov, požiarnej signalizácie a jednotného času.
3.16Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.
3.17Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej techniky.
3.18Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému.
14
3.19Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie, akcie s medzinárodnou účasťou).
3.20Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického príslušenstva vozidiel.
3.21Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.
3.22Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných obvodov, diaľkové meranie, registrácia ovládacích centier a meracích ústrední vrátane uvedenia do prevádzky, komplexného odskúšania a konečného nastavenia.
4.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
4.01 Organizovanie práce zamestnancov pri výrobe teplých a studených pokrmov vrátane zostavovania vlastných receptúr, technologických postupov a kalkulácií pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.“.
2.V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne)“ znie:
„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(v eurách mesačne)
Platová trieda
Platová tarifa
1.
576,00
2.
606,00
3.
707,50
4.
750,00
5.
845,50
6.
905,50
7.
1027,50
8.
1168,50
9.
1329,00
“.
3.V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY (Sk mesačne)“ znie:
15
„STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
P l a t o v á t r i e d a
Platový stupeň
Počet rokov praxe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
do 2
525,50
536,00
557,50
601,50
667,00
731,00
837,50
904,50
968,00
2.
do 4
531,00
541,50
569,00
620,50
692,50
759,00
883,50
950,00
1 015,00
3.
do 6
536,00
547,00
587,50
641,00
718,50
785,00
929,00
995,00
1 060,00
4.
do 9
541,50
552,00
608,50
659,50
746,00
809,50
975,00
1 041,00
1 105,50
5.
do 12
549,00
560,50
627,00
679,50
772,50
837,50
1 022,00
1 087,50
1 152,50
6.
do 15
557,50
568,50
647,00
700,00
798,50
863,50
1 068,00
1 132,50
1 199,00
7.
do 18
565,00
576,50
667,00
718,50
824,50
889,50
1 113,50
1 179,00
1 243,00
8.
do 21
573,00
593,00
686,50
739,50
850,00
916,50
1 159,50
1 224,50
1 290,50
9.
do 24
581,00
614,00
707,00
759,00
877,50
942,50
1 205,50
1 270,00
1 337,50
10.
do 28
588,50
634,00
725,50
777,50
904,50
968,00
1 251,50
1 316,00
1 382,50
11.
do 32
599,00
653,50
746,00
798,50
929,00
995,00
1 297,00
1 362,00
1 428,00
12.
do 36
610,00
673,50
766,00
818,00
955,50
1 022,00
1 342,00
1 409,00
1 475,00
13.
do 40
620,50
685,00
779,50
832,00
972,00
1 039,50
1 365,00
1 433,00
1 500,50
14.
nad 40
631,50
697,00
793,00
846,50
989,00
1 057,50
1 388,50
1 457,50
1 526,50
“.
Čl. III
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 334/2017 Z. z. sa mení takto:
4.V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časti „KATALÓG ČINNOSTÍ zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme“ a „KATALÓG ČINNOSTÍ zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme“ znejú:
„KATALÓG ČINNOSTÍ
zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
16
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
2.01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
2.02Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových
podkladov.
2.03Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
2.04Zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.05Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
2.06Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy.
2.07Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
2.08Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
2.09Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.10Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.
2.11Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
2.12Pokladničná služba.
3.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti:
3.01Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
3.02Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
3.03Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca.
3.04Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.
3.05Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
3.06Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej oblasti.
3.07Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.
3.08Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
3.09Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.
3.10Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky.
3.11Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností
17
sekretariátu vedúceho zamestnanca odboru alebo sekcie.
3.12Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
3.13Odborná práca v mzdovej učtárni, vo finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu.
3.14Samostatná účtovnícka práca.
3.15Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty v hotovosti a pod.
3.16Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
3.17Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráca na vypracúvaní častí súborných podkladov.
3.18Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.
3.19Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
3.20Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
3.21Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. pri údržbe verejnej zelene.
3.22Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
3.23Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
4.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
4.01Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného aplikačného programového vybavenia.
4.02Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch pre oblasť hromadného spracúvania dát.
4.03Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
4.04Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.
4.05Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára.
4.06Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.
4.07Zabezpečovanie a vykonávanie prác zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti, alebo v oblasti hygieny.
4.08Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu alebo na úseku materiálno-technického zásobovania.
18
4.09Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
4.10Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.
4.11Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.
4.12Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.
4.13Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
4.14Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. v údržbe, v službách.
4.15Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s plnou hmotnou zodpovednosťou.
4.16Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a výpočtovej techniky, určovanie technologických postupov vrátane ich zabezpečenia.
4.17Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov, príprava podkladov na využívanie archívnych dokumentov a na poskytovanie informácií.
5.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
5.01Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov.
5.02Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
5.03Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.
5.04Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.
5.05Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.
5.06Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
5.07Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
5.08Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej obnovy.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
5.09Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotodokumentácie, video dokumentácie alebo umeleckej fotografie na dokumentovanie, prezentáciu a propagačné účely kancelárie.
5.10Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.
19
5.11Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
5.12Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.
5.13Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.
5.14Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie informácií.
6.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
6.01Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích jazykov.
6.02Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
6.03Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
6.04Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.
6.05Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti.
6.06Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
6.07Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí.
6.08Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
6.09Samostatné zabezpečovacie práce na úseku personálnej politiky.
6.10Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti.
6.11Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.
6.12Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom.
6.13Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
6.14Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu.
6.15Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.
6.16Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
20
6.17Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.
6.18Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.
6.19Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.
6.20Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie náročných informácií.
6.21Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania informácií, ako aj priame zverejňovanie informácií.
6.22Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.
6.23Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.
6.24Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.
7.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
7.01Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
7.02Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.
7.03Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.
7.04Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
7.05Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného a programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy osobných počítačov.
7.06Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni.
7.07Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.
7.08Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.
7.09Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských vzťahov.
7.10Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
7.11Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
7.12Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu vrátane koncepčnej činnosti.
7.13Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení.
7.14Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
7.15Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, spracúvanie a aktualizácia registra investícií.
7.16Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí
21
stavieb.
7.17Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
7.18Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
7.19Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.
7.20Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania a zverejňovania informácií.
7.21Tvorivé spracovanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti.
8.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti:
8.01Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.
8.02Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových jazykov pre rôzne typy počítačových sietí a architektúr.
8.03Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
8.04Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím.
8.05Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.
8.06Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
8.07Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
8.08Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.
8.09Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.
8.10Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
8.11Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.
8.12Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších celkov stavieb, technologických častí stavieb a pamiatkových súborov.
8.13Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu.
8.14Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov príslušných orgánov štátnej správy pri obnove a rekonštrukcii historických objektov.
8.15Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácií technicko-prevádzkových činností v Kancelárii verejného ochrancu práv.
8.16Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu, aktívne tlmočenie činnosti verejného ochrancu práv smerom k verejnosti.
22
8.17Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.
8.18Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.
8.19Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany.
8.20Špecializované odborné práce, výskumné práce alebo analytické činnosti súvisiace s ochranou základných práv a slobôd s celospoločenským dosahom.
9.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
9.01Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvania komplexných informácií na rozhodovanie vedenia kancelárie vrátane zastupovania kancelárie v konaní pred štátnymi orgánmi.
9.02Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technologicko-prevádzkových otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie kancelárie.
9.03Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických častí stavieb a pamiatkových objektov.
9.04Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia stavieb.
KATALÓG ČINNOSTÍ
zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv remeselných, manuálnych
alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
1.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Pracovné činnosti:
1.01Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel, vydávanie kľúčov.
1.02Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.
1.03Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.
1.04Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.
1.05Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
1.06Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.07Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení; čistenie okien, interiérov, exteriérov; výmena
23
záclon a závesov.
1.08Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.
1.09Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
1.10Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
1.11Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
1.12Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.
1.13Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.
1.14Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
1.15Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.
1.16Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.
1.17Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.
1.18Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
1.19Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
1.20Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
1.21Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.
1.22Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania.
1.23Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
1.24Pomocná práca v autodielni.
1.25Jednoduchá zámočnícka práca.
1.26Jednoduchá stolárska práca.
1.27Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.
1.28Jednoduchá betonárska práca.
2.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
2.01Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
2.02Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.
2.03Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
2.04Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek.
2.05Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.
2.06Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne.
2.07Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.
2.08Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
2.09Domovnícka práca vrátane údržby objektu.
2.10Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich
24
skladovanie, vykonávanie inventarizácií.
2.11Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.
2.12Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.
2.13Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.
2.14Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
2.15Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.
2.16Výsadba farebne zladených a usporiadaných do ornamentov kvetinových skupín podľa návrhu architekta.
2.17Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.
2.18Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.
2.19Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
2.20Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.
2.21Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.
2.22Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.
2.23Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky, účasť na inventarizácii.
2.24Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel pre nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 690012, zhotovovanie tlakových expanzívnych nádrží zváraním.
2.25Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového zariadenia tepelného hospodárstva.
2.26Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predoohrievačov, ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.
2.27Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.
2.28Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia reprezentačných miestností.
2.29Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.
2.30Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov.
2.31Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.
2.32Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.
3.PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
25
Pracovné činnosti:
3.01Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovanie písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.
3.02Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
3.03Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania údržby kopírovacích strojov.
3.04Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách.
3.05Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok, samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 690012 a pod.
3.06Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín.
3.07Montáž, nastavovanie, zabezpečenie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského zariadenia, ozvučovacieho zariadenia, vonkajších a vnútorných televíznych okruhov, požiarnej signalizácie a jednotného času.
3.08Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.
3.09Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy z využitím výpočtovej techniky.
3.10Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému.
3.11Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie, akcie s medzinárodnou účasťou).
3.12Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.
3.13Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných obvodov, diaľkové meranie, registrácia ovládacích centier a meracích ústrední vrátane uvedenia do prevádzky, komplexného odskúšania a konečného nastavenia.“.
2. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“
časť „STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY “ znie:
„STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
P l a t o v á t r i e d a
Platový stupeň
Počet rokov praxe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.