KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
ODBOR PARLAMENTNÝ INŠTITÚT  
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 17/2017  
PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA  
A OPATRENIA V OBLASTI  
TRANSPARENTNÉHO  
A OTVORENÉHO VLÁDNUTIA  
Vypracoval: JUDr. Peter Vodráška, Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Supervízor: RNDr. Katarína Kubišová, vedúca Oddelenia parlamentného výskumu  
a vzdelávania  
Schválil: JUDr. Milan Hodás, PhD., riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
Október 2017  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,  
Odbor Parlamentný inštitút, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava,  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne alebo odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Predkladaný materiál „Protikorupčné opatrenia a opatrenia v oblasti transparentného  
a otvoreného vládnutia“ analyzuje problematiku právnych úprav členských štátov EÚ  
v danej oblasti, ich nedostatky, odporúčania hodnotiacej Skupiny štátov proti korupcii, ako  
aj nápravu legislatívneho stavu v rámci právnych poriadkov jednotlivých členských štátov  
EÚ.  
Kľúčové slová  
boj proti korupcii, skupina štátov proti korupcii (GRECO), protikorupčné opatrenia,  
preventívna politika, mechanizmus vnútornej a vonkajšej kontroly, konflikt záujmov  
3
Obsah  
1. Úvod  
1.1 Predstavenie prvej správy EÚ o boji proti korupcii  
Korupcia predstavuje pre Európu výzvu, ktorá sa týka všetkých členských štátov EÚ a  
znamená pre európske hospodárstvo náklady vo výške približne 120 miliárd EUR ročne.  
Členské štáty v ostatných rokoch prijali viaceré iniciatívy, avšak výsledky sú nerovnomerné  
a je potrebné robiť viac s cieľom predchádzať korupcii a postihovať ju.  
Materiál sa opiera o historicky prvú správu EÚ v boji proti korupcii (ďalej len „správa“)1,  
ktorú dňa 3. februára 2014 zverejnila Európska Komisia. Správa ozrejmuje situáciu korupcie  
v jednotlivých členských štátoch, a zároveň uvádza prijaté opatrenia a ďalej definuje  
fungujúce opatrenia alebo zlepšujúce návrhy.  
Dáta obsiahnuté v správe pochádzajú z existujúcich monitorovacích mechanizmov (Group of  
states against Corruption – Skupina štátov proti korupcii (ďalej len „GRECO“), Organization  
for Economic Co-operationa and Development – Organizácie pre ekonomickú spoluprácu  
a rozvoj (ďalej len „OECD“), the United Nation Convention against Corruption Dohovor  
Spojených národov proti korupcii (ďalej len „UNCAC“), rovnako ako aj z informácií orgánov  
verejnej správy členských krajín EÚ.  
Zo správy vyplýva, že povaha aj úroveň korupcie, ako aj účinnosť opatrení prijatých na boj  
proti nej sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Správa ďalej ukazuje, že korupcia si vo  
všetkých členských štátoch zaslúži väčšiu pozornosť. Dokazujú to výsledky prieskumu  
Eurobarometra o postojoch Európanov v súvislosti s korupciou. Z tohto prieskumu vyplýva,  
že tri štvrtiny (76 %) Európanov si myslí, že korupcia je stále široko rozšírená a že viac ako  
polovica (56 %) z nich sa nazdáva, že úroveň korupcie v ich krajine za uplynulé tri roky  
vzrástla. Každý dvanásty Európan (8 %) uviedol, že v ostatných 12 mesiacoch zažil korupciu  
alebo bol jej svedkom2.  
Cecilia Malmströmová, bývalá komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, uviedla: „korupcia  
podkopáva dôveru občanov v demokratické inštitúcie a právny štát, poškodzuje európske  
hospodárstvo a pripravuje štáty o veľmi potrebné príjmy z daní. Členské štáty v oblasti boja  
proti korupcii dosiahli pokrok, avšak dnešná správa naznačuje, že je ešte potrebné vyvinúť  
ďalšie úsilie. V správe sú rôzne návrhy na možné opatrenia, a ja sa teším na spoluprácu s  
členskými štátmi pri ich realizácii.“  
1 Kapitoly správy o jednotlivých krajinách v anglickom jazyku a v jazykoch jednotlivých členských štátov sú k  
2
Výsledky prieskumu Eurobarometra nájdete tu.  
5
 
 
1.2 Niektoré z hlavných trendov v súvislosti s korupciou v rámci EÚ  
Kontrolné mechanizmy  
Využívanie preventívnych politík (napr. etické pravidlá, opatrenia na zvyšovanie  
povedomia, ľahký prístup k informáciám vo verejnom záujme). Medzi členskými  
štátmi existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o predchádzanie korupcii. Kým  
v prípade niektorých krajín prispela účinná prevencia k vybudovaniu dobrej  
povesti, že je v nich korupcia zriedkavá, pri iných bolo vykonávanie  
preventívnych politík nerovnomerné a viedlo len k obmedzeným výsledkom.  
Mechanizmy vonkajšej a vnútornej kontroly. V mnohých členských štátoch sú  
mechanizmy vnútornej kontroly v súvislosti s postupmi orgánov verejnej moci  
nedostatočné a nekoordinované.  
Konflikty záujmov. Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov sa v rámci EÚ líšia  
a mechanizmy na kontrolu vyhlásení o konflikte záujmov sú často nedostatočné.  
Sankcie za porušenie pravidiel sa využívajú len zriedka a často sú nedostatočné.  
Stíhanie a postihy  
Trestno-právne pravidlá, ktoré stanovujú, že korupcia je trestným činom, existujú  
vo väčšine členských štátov, v súlade s normami Rady Európy, OSN a právnymi  
predpismi EÚ. Napriek tomu nebolo rámcové rozhodnutie 2003/568/SVV o boji  
proti korupcii v súkromnom sektore zo strany členských štátov transponované do  
ich vnútroštátnych právnych poriadkov rovnomerne.  
V rámci EÚ existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o efektívnosť presadzovania  
práva a vyšetrovania. V niektorých členských štátoch možno konštatovať  
vynikajúce výsledky. V iných členských štátoch sa korupcia stíha len zriedka,  
resp. jej vyšetrovanie je zdĺhavé.  
Vo väčšine členských štátov chýbajú komplexné štatistické údaje o trestných  
činoch korupcie, čo komplikuje porovnanie a posúdenie. V niektorých členských  
štátoch hatia vyšetrovanie prípadov korupcie procesné pravidlá, vrátane pravidiel  
upravujúcich problematiku zbavovania imunity politických činiteľov.  
Politický rozmer  
Politická zodpovednosť. V mnohých členských štátoch EÚ neprestáva byť  
zásadnou otázka bezúhonnosti v politike. Ako príklad možno uviesť kódexy  
správania politických strán alebo volených orgánov na ústrednej alebo miestnej  
úrovni, ktoré často neexistujú vôbec alebo nie sú dostatočne prísne.  
Financovanie politických strán. Hoci mnohé členské štáty prijali prísnejšie  
pravidlá o financovaní politických strán, stále pretrvávajú značné nedostatky. V  
rámci EÚ sa len zriedka ukladajú odrádzajúce sankcie proti nelegálnemu  
financovaniu politických strán.  
6
 
 
 
 
Rizikové oblasti  
V rámci členských štátov je riziko korupcie vyššie na regionálnej a miestnej  
úrovni, kde majú systémy kontrol a protiváh tendenciu byť slabšie, než na úrovni  
celoštátnej.  
Odvetviami, ktoré sú vo viacerých členských štátoch citlivé z hľadiska problému  
korupcie, sú mestský rozvoj a výstavba, ako aj zdravotníctvo.  
Určité nedostatky možno konštatovať, aj pokiaľ ide o dohľad nad štátnymi  
podnikmi, čo zvyšuje ich citlivosť z hľadiska problému korupcie.  
Problém drobnej korupcie zostáva byť široko rozšírený len v niekoľkých  
členských štátoch.  
Obsah a členenie správy  
všeobecná kapitola, v ktorej sa sumarizujú hlavné zistenia a opisujú trendy v  
súvislosti s korupciou v rámci celej EÚ, ako aj analyzuje, ako členské štáty riešia  
korupciu pri verejnom obstarávaní3,  
28 kapitol venovaných jednotlivým krajinám, v ktorých sa poskytuje prehľad  
všeobecnej situácie v súvislosti s korupciou, identifikujú sa problémy, ktoré si  
zasluhujú ďalšiu pozornosť, a zdôrazňujú sa osvedčené postupy, ktoré môžu byť  
inšpiráciou pre ostatných,  
správa tiež obsahuje výsledky prieskumu Eurobarometra o vnímaní korupcie  
medzi európskymi občanmi a prieskumu Eurobarometra o vnímaní tohto  
problému zo strany podnikateľskej sféry.  
2. Výsledky analýzy  
Podrobné skúmanie hodnotiacej správy preukázalo viacero odlišných postojov členských  
štátov EÚ v oblasti protikorupčných opatrení. Kategoricky je vhodné rozdeliť krajiny na tie,  
a) ktoré aktívne pristúpili k odporúčaniam správy GRECO a do svojich právnych poriadkov  
zaviedli nové opatrenia v boji s korupciu v podobe novelizácie trestného práva – nový Trestný  
zákon, rozšírenie skutkových podstát trestných činov priamej korupcie aj nepriamej korupcie,  
zvýšenie trestných sadzieb za trestné činy korupcie, príp. iná celková alebo čiastočná reforma  
právneho poriadku na základe odporúčaní GRECO (Dánsko, Estónsko, Francúzsko,  
Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Lotyšsko),  
3 Správa takisto obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú oblasti verejného obstarávania. Táto oblasť má zásadný  
význam pre hospodárstvo EÚ, keďže každoročne sa na obstarávanie tovaru, prác a služieb zo strany verejných  
subjektov vynakladá pätina HDP Európskej únie. Verejné obstarávanie takisto patrí medzi sféry náchylné na  
korupciu. V správe sa preto vyzýva na zavedenie prísnejších noriem týkajúcich sa bezúhonnosti, a prekladajú sa  
tam odporúčania s cieľom zvýšiť kvalitu mechanizmov vnútornej kontroly vo viacerých členských štátoch.  
Podrobné informácie a špecifické odporúčania, ktoré Komisia dáva do pozornosti, možno nájsť v príslušných  
kapitolách týkajúcich sa jednotlivých členských štátov.  
7
 
 
 
b) ktoré pristupujú k boju proti korupcii aktivitou vlády a jednotlivých ministerstiev  
(tréningové programy štátnych zamestnancov v boji proti korupcii) (Rakúsko, Estónsko),  
c) ktoré zabezpečujú protikorupčné opatrenia značným počtom subjektov oprávnených na boj  
s korupciou (Portugalsko, Írsko), alebo krajiny, ktoré posilnili právomoci takýchto subjektov  
(Belgicko),  
d) ktoré majú relatívne dobrú stratégiu boja proti korupcii, ale právna úprava je fragmentovaná  
(Grécko), príp. policajné zložky a výkon súdnej moci je poddimenzovaný (Holandsko,  
Španielsko),  
e) ktoré zabezpečujú integritu verejnej správy inými zárukami a poistkami oznamovanie  
protispoločenskej činnosti, ochrana oznamovateľov, povinnosť oznámiť takúto skutočnosť  
vyplývajúca priamo z Etického kódexu zamestnancov a úradníkov verejnej správy (Česko,  
Chorvátsko),  
f) ktoré predstavujú fungujúci model s v oblasti protikorupčných opatrení a otvorenom  
vládnutí (Fínsko, Slovinsko, Švédsko).  
3. Prehľad opatrení vo vybraných krajinách  
Belgické kráľovstvo  
Štátna polícia videla boj proti korupcii ako záležitosť bezpečnosti krajiny, a preto bol boj  
proti korupcii súčasťou vládnej bezpečnostnej stratégie pred rokom 2011. Avšak  
v súčasnosti sa už medzi prioritami nevyskytuje.  
Účasť orgánov verejnej správy na boji s korupciou sa odlišuje v závislosti od regiónu.  
Flámsky, Valónsky a Bruselský región majú svoju vlastnú vnútornú kontrolu. Jedine  
kontrolný úrad vo Flámskom regióne má právomoc viesť vyšetrovanie. Ak sa kontrolný úrad  
dostane k dôkazom o trestnej činnosti, v rámci konania pošle spis priamo prokurátorovi.  
Ombudsman plní okrem iných aj úlohu ochrancu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  
a zabezpečuje komunikáciu priamo pre tých, ktorí nie sú schopní informovať  
o protispoločenských skutočnostiach na ich pracovisku. Zatiaľ čo bol ombudsman pôvodne  
povinný odhaliť identitu oznamovateľa vedúcemu administrácie (úradu), tak nový dekrét4  
umožňuje utajenie mena oznamovateľa pre určité časové obdobie, ako aj možnosť  
preloženia oznamovateľa na inú pozíciu v inom subjekte Flámskej administratívy.  
V takomto prípade musí ale ísť o pozíciu na rovnakej úrovni bez straty platových náležitostí.  
V Belgicku neexistuje žiaden federálny úrad, ktorý vykonáva administratívnu kontrolu alebo  
sú jeho kompetencie zamerané na prevenciu korupcie vo verejnej správe. Všetky regióny  
majú vlastnú vnútornú kontrolu s rozličnými právomocami a odlišnými opatreniami, ktoré  
môžu uplatniť.  
november-2012_n2012206772.html.  
8
 
 
Bulharská republika  
Bulharsko novelizovalo ustanovenia vzťahujúce sa na korupciu v Trestnom zákone po  
ratifikácií medzinárodných dohôd. Bulharsko vynaložilo úsilie na udržanie konzistentnej  
štruktúry trestného zákona, napríklad rozšírením časti o kriminalizácií prijímania úplatkov  
štátnymi zamestnancami. Reformné úsilie vyústilo do vytvorenia dôležitých a niekedy  
inovatívnych štruktúr na povzbudenie špecializácie v súdnictve a polícií. Od roku 2007 sa  
posilnili vnútorné inšpektoráty administrácie pod vedením Generálneho Inšpektorátu.  
Organizovaný zločin v Bulharsku, žiaľ, požíva podľa výsledkov správ ochranu, ktorá je  
vybudovaná korupciou vo verejnej správe, justícii, polícii a na colných úradoch.  
Protikorupčné orgány zostávajú naďalej fragmentované a majú nedostatok nezávislosti  
a vonkajšej kontroly. Inštitúcie poverené vyšetrovaním konfliktu záujmov a konfiškáciou  
nelegálne získaného majetku zápasia vo svojej činnosti s nedostatkom autonómie a zdrojov.  
Cyperská republika  
V zmysle Dohovoru OECD proti korupcii uskutočnil Cyprus legislatívne kroky smerujúce  
k harmonizácii ustanovení o korupcii vyplývajúce z Trestného zákona, ako aj iných  
právnych predpisov. Zároveň došlo k zrušeniu dvojitej trestnosti (dual criminality) trestných  
činov korupcie a ovplyvňovania (nepriamej korupcie) spáchaných v zahraničí a zaviedol  
extrateritoriálnu účinnosť Trestného zákona na trestné činy korupcie spáchané štátnymi  
zamestnancami Cypru v zahraničí, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi.  
V boji proti nepotizmu sa v dôsledku nedostatku aplikácie noriem do praxe Cypru nedarí  
dosiahnuť pozitívny stav predpokladaný v právnej úprave.  
Sťažnosti proti polícii, týkajúce sa korupčných podozrení, prešetruje v rámci policajného  
zboru Nezávislý výbor. Mimo policajného zboru je v zmysle právneho poriadku zriadený  
Výbor pre verejnú službu, ktorý je vymenovaný prezidentom a do jeho pôsobnosti spadá o.i.  
ukladať disciplinárne sankcie štátnym zamestnancom. Tento výbor však nemá vyšetrovaciu  
právomoc. Štátni zamestnanci sú viazaní Kódexom správania sa, ktorý bol navrhnutý  
úradom ombudsmana a odsúhlasený Radou ministrov. Podľa kódexu sa majú štátni  
zamestnanci správať korektne, čestne, samostatne, kompetentne, zásadovo a profesionálne  
v kontakte s ich kolegami a verejnosťou. Štátni zamestnanci sú tiež povinní podávať správy  
o potencionálnych konfliktoch záujmov.  
Komisár pre administráciu (ombudsman) pôsobí v podmienkach Cypru od roku 1991.  
Česká republika  
Česká republika zaviedla v boji proti korupcii vládny výbor. Finančnú trestnú činnosť  
vyšetruje špeciálna jednotka v rámci Českej polície (UOKFK), ktorej počet vyšetrovaní  
korupcie sa zvyšuje.  
Systém hodnotenia národnej integrity (National Integrity System assessment)  
Transparency International z roku 2011 dospel k záveru, že ombudsman a Najvyšší  
kontrolný úrad predstavujú najvýznamnejšie inštitúcie v oblasti dobrej správy v Českej  
republike. Hoci ombudsman nedisponuje špecifickou právomocou v boji proti korupcii,  
môže vydávať odporúčania a takýmto spôsobom presadzovať model nestranného  
a transparentného fungovanie štátnej služby. Najvyšší kontrolný úrad zohráva taktiež  
9
 
 
 
dôležitú rolu v protikorupčnom úsilí, napr.: v oblasti nedostatkov vo verejnom obstarávaní.  
Avšak ostatné legislatívne úsilie neprinieslo výsledky, ktoré by posilnili kompetencie  
Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti protikorupčných právomocí, ako aj smerom  
k samospráve.  
Etický kódex5 prijatý vládou v roku 2012 zahŕňa povinnosť pre úradníkov a zamestnancov  
verejnej správy nahlásiť korupciu manažmentu verejnej správy alebo orgánom činným  
v trestnom konaní. Na druhej strane, ale ochranu pre týchto oznamovateľov  
protispoločenskej činnosti neposkytuje.  
Dánske kráľovstvo  
Dánske trestné právo obsahuje všetky korupčné trestné činy obsiahnuté v Dohovore Rady  
Európy proti korupcii a Doplňujúceho protokolu Rady Európy okrem trestného činu  
ovplyvňovania (nepriamej korupcie). V roku 2013, parlament prijal legislatívne novely  
s cieľom posilniť prevenciu, vyšetrovanie a stíhanie v prípadoch spojených s ekonomickými  
trestnými činmi.  
Pokiaľ ide o úplatkárstvo, tak najvyššia sadzba trestu odňatia slobody za úplatkárstvo vo  
verejnej správe sa zvýšila z troch na šesť rokov. Pre úplatkárstvo v súkromnom sektore  
a podplácanie rozhodcov platí zvýšená najvyššia trestná sadzba z jedného roka a šiestich  
mesiacov na štyri roky.  
Prokurátor pre závažné ekonomické a medzinárodné zločiny predstavuje hlavný orgán  
zodpovedný za vyšetrovanie korupcie, ktorého multidisciplinárny tím je zložený  
z prokurátorov a vyšetrovateľov.  
Estónska republika  
Trestný zákon prešiel v roku 2002 kompletnou legislatívnou novelizáciou a v nasledujúcom  
období bol i tak ďalej novelizovaný. Táto skutočnosť poskytuje relatívne dobrý základ pre  
kriminalizáciu korupčných trestných činov, i keď sa Estónsko stále nachádza v procese  
reformácie protikorupčného systému. Príklady reformácie zahŕňajú novely zákona  
o politických stranách, verejnej službe a protikorupčného zákona z roku 2012, ako aj  
zasadnutia parlamentného ústavnoprávneho výboru v otázkach finančných reforiem.  
Sekcia kriminálnej politiky Ministerstva spravodlivosti koordinuje rozvoj a implementáciu  
protikorupčnej politiky, vrátane zberu dát, tréningu a hodnotenia dopadov. Vykonateľnosť  
práva je zverená do pôsobnosti Vnútornej bezpečnostnej služby a Hraničnej stráže  
(Ministerstvo vnútra).  
Okrem uvedeného Ministerstvo financií koordinuje tréningové kurzy o morálnej zásadovosti  
a etike. Minister spravodlivosti a minister financií sa podieľajú na nových tréningových  
programoch pre štátnych zamestnancov o najnovších protikorupčných opatreniach.  
Fínska republika  
Fínska protikorupčná legislatíva bola postupne novelizovaná na zosúladenie  
s medzinárodnými konvenciami a záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ. Fínsko má  
5 VLÁDA ČR Etický kodex úředníků minimalizuje korupční jednání Vláda ČR. (2012)  
10  
 
 
 
dobre fungujúci systém spravodlivosti v trestných otázkach, ktorý je schopný sa vysporiadať  
s vážnymi prípadmi korupcie a ktorý má inštitucionálne nezávislých prokurátorov. Princíp  
voľného prístupu k verejným záznamom je stanovený Ústavou, ako aj zákonom  
o otvorenosti vládnych aktivít.  
Národný kontrolný úrad, ktorý kooperuje s parlamentom, je zodpovedný za kontrolu financií  
Fínska, monitorovanie a vyhodnocovanie fiškálnej politiky a dozeranie na financovanie  
volieb, politických strán a príbuzných subjektov. V tomto ohľade Kontrolný úrad môže  
prezerať účty a použitie prostriedkov akéhokoľvek príbuzného subjektu na monitorovanie  
a má v určitých situáciách právomoc uložiť sankcie.  
Francúzska republika  
Francúzsko implementovalo ďalekosiahlu legislatívu v roku 2007 nasledujúc odporúčania  
GRECO a OECD. To zahŕňalo nové protikorupčné právo zložené prevažne z ustanovení  
trestného práva a zaviedlo sedem nových trestný činov vzťahujúcich sa na korupciu,  
rozšírilo skutkové podstaty predchádzajúcich trestných činov, a to predovšetkým v trestnom  
čine ovplyvňovania a trestných činov vzťahujúcich sa na členov súdnictva. Francúzsko  
taktiež pristúpilo k oprávnenému používaniu špeciálnych vyšetrovacích techník pri  
objasňovaní trestných činov korupcie.  
Centrálny úrad pre prevenciu korupcie (SCPC) založený v roku 1993 analyzuje údaje  
o korupcii vo Francúzsku a koordinuje prevenčnú stratégiu. Tento úrad, ktorý je zaradený  
pod gesciu ministra spravodlivosti a vedený magistrátnym úradníkom, informuje o stave  
korupcie, zdôrazňuje určité problémy a poskytuje dokumentáciu vo výročnej správe.  
Helénska republika  
Grécke trestné právo pokrýva všetky formy korupcie, ako aj nepriamej korupcie (trestný čin  
ovplyvňovania), ktoré sú obsiahnuté v právnych nástrojoch Rady Európy.  
Do pôsobnosti ustanovení trestného práva o korupcii spadajú všetci zvolení a vymenovaní  
zástupcovia (verejní funkcionári). Avšak ako poukázala GRECO, tak právna úprava je až  
nadmieru komplexná, pričom je fragmentovaná medzi trestný zákon, ďalšie vnútroštátne  
predpisy a rozličné ratifikované medzinárodné predpisy. Okrem toho legislatíva  
o kriminalizácii korupčných trestných činov nemá konzistentnú podobu, obzvlášť čo do  
ustanovení dávania/ponúkania a prijímania úplatkov, ako aj trestných činov ovplyvňovania  
(nepriamej korupcie).  
Inštitucionálne zabezpečenie protikorupčnej politiky je taktiež komplexné. Pozostáva  
z Hlavného inšpektora verejnej správy, špecializovaných sekčných orgánov alebo útvarov  
v rámci agentúr a ministerstiev, Úradu hlavného štátneho poverenca, Útvaru na boj proti  
finančným a ekonomickým trestným činom (SDOE), úradu prokuratúry špecializujúcej sa  
na korupciu, Úrad prokurátora na boj proti finančným a ekonomickým trestným činom,  
Nezávislý úrad na boj proti legalizácií príjmu z trestnej činnosti, útvar vnútorných záležitostí  
v rámci gréckej polície, Najvyšší kontrolný súd a ombudsman.  
11  
 
 
Holandské kráľovstvo  
Protikorupčná a integračná politika predstavujú súčasť holandskej verejnej správy, ako na  
národnej tak aj miestnej úrovni (zvláštne zameranie na prevenciu), nakoľko v Holandsku  
zatiaľ neexistuje osobitný úrad na prevenciu a boj proti korupcii.  
Úrad na podporu integrácie verejného sektora (BIOS) má špecifickú úlohu v pomoci pre  
verejnú správu v oblasti navrhovania a presadenia protikorupčnej politiky. Na boj proti  
korupcii holandská polícia delegovala vysoko špecializovanú službu (Oddelenie národnej  
polície pre vnútorné vyšetrovanie —Rijksrecherche) v roku 1996. Táto služba podáva  
hlásenia Rade Generálneho prokurátora a je zodpovedná za vyšetrovanie korupčných  
prípadov, ktoré sa týkajú policajných funkcionárov, členov justície a prominentných  
verejných funkcionárov. Naposledy mu bolo pridelené vyšetrovanie zahraničného  
podplácania.  
Chorvátska republika  
Nový trestný zákon, ktorý vstúpil do účinnosti 1.1.2013, zvýšil sankcie za niektoré trestné  
činy korupcie. V právnom poriadku sa taktiež zlepšila prevencia korupcie, vrátane aspektov  
vzťahujúcich sa na prístup k informáciám, majetkové priznania a verejné obstarávanie.  
Reformovaný trestný poriadok bol prijatý koncom roka 2008. Zameriaval sa okrem iného na  
zlepšenie efektivity trestných konaní. Trestný poriadok bol následne novelizovaný ešte  
niekoľkokrát, pričom najväčšie novelizácie vstúpili do účinnosti v decembri 2013. Tieto  
novelizácie boli zamerané na zosúladenie noriem Trestného poriadku s rozhodnutiami  
Ústavného súdu, z ktorých mnohé ustanovenia Trestného poriadku vyhlásil Ústavný súd za  
protiústavné. Novelizácie však narazili na verejnú kritiku, vrátane niektorých zamestnancov  
justície, za ich potenciál vniesť ťažkopádnosť a nedostatok pružnosti (prieťahy v konaní), čo  
môže v zložitých prípadoch viesť ku korupcii a organizovanému zločinu.  
Chorvátsko zaviedlo do praxe mnohé poistky a záruky na zabezpečenie integrity chorvátskej  
verejnej správy (napr. etický kódex štátneho zamestnanca, telefónne linky na ohlásenie  
korupcie, vnútorné kontrolné mechanizmy vo väčšine orgánov verejnej správy).  
Írsko  
Írsko sprísnilo pravidlá financovania politických strán a zaviedlo väčšiu transparentnosť  
v súvislosti s bankovými účtami politických strán. Pôsobnosť v oblasti zabránenia,  
odhalenia, vyšetrovania a stíhania korupcie a hospodárskej kriminality je v Írsku rozdelená  
medzi množstvo subjektov s mandátom na boj proti korupcii ako: vyšetrovacie výbory,  
vyšetrovacie tribunály, inšpektori súdu vyššej inštancie, Finančný regulačný úrad (Financial  
Regulator), Komisia pre štandardy vo verejnej správe (Standards in Public Office  
Commission - SIPO), miestne orgány, ombudsman, parlamentné výbory pre záujmy  
poslancov, policajný útvar na vyšetrovanie podvodov (Garda Bureau of Fraud  
Investigation), Úrad pre vyšetrovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti (Criminal  
Assets Bureau; CAB), Úrad riaditeľa korporačného vymáhania (Office of the Director of  
Corporate Enforcement, ODCE), Hlavný finančný a kontrolný kontrolór (Comptroller and  
Auditor-General), Verejná účtovná komisia (Public Accounts Committee) a Riaditeľ  
stíhania vo verejnom záujme (Director of Public Prosecutions), ktorý je zodpovedný za  
všetky trestné stíhania najvážnejších prípadov.  
12  
 
 
 
Litovská republika  
Právne normy obsahujúce ustanovenia o kriminalizácii korupcie sú komplexné, pokrývajúce  
podplácanie a prijímanie úplatkov a zároveň upravujú skutkovú podstatu trestného činu  
nepriamej korupcie, ktorý ako subjekt trestného činu extenzívne predpokladá aj  
funkcionárov pracujúcich v zahraničí.  
Najvyšší súd Litvy uskutočnil prieskum o činnosti súdov, obsahujúci odborné poučenia  
v rámci aplikácie a interpretácie ustanovení s cieľom prispieť ku konzistencii  
zvládania/rozhodovania korupčných prípadov. Podľa GRECO, je táto interpretácia v súlade  
s Dohovorom Rady Európy proti korupcii a v niektorých prípadoch ide nad jeho rámec.  
Vzhľadom na ďalšie odporúčania GRECO, však Litva novelizovala právnu úpravu kvôli  
zahrnutiu materiálnych a nemateriálnych výhod do skutkových podstát trestných činov  
úplatkárstva, vrátane úplatkov, ktoré ponúkla tretia strana.  
V Litve pôsobí Špeciálna vyšetrovacia služba (STT), ktorej pôsobnosť je daná v oblasti  
vyšetrovania a prevencie korupcie. V rámci policajných zložiek je zriadená Imunitná služba,  
ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie a prevenciu korupcie v polícii. Táto podáva správy  
priamo Generálnemu komisárovi polície. V neposlednom rade je v rámci Úradu prokuratúry  
zriadená divízia na vyšetrovanie organizovaného zločinu a korupcie.  
Lotyšská republika  
Podľa GRECO poskytujú ustanovenia týkajúce sa korupcie v lotyšskom trestnom práve  
dobrý základ na kriminalizáciu trestných činov korupcie. Lotyšsko čiastočne  
implementovalo odporúčanie GRECO na objasnenie spôsobu, akým trestné právo upravuje  
ponúkanie a požiadanie neoprávnenej výhody, ako aj prijatie takejto výhody, ak o ňu nebolo  
požiadané. Odporúčania GRECO na kriminalizáciu podplácania štátnych zamestnancov na  
úrovni vlády a miestnych vlád (samospráv) a na kriminalizáciu nepriameho ovplyvňovania  
boli implementované len čiastočne.  
Ako odpoveď na tieto a ostatné odporúčania, Lotyšsko novelizovalo Trestný zákon  
v decembri 2012 a marci 2013. Už v roku 2008 však Lotyšsko zaviedlo reštriktívne  
opatrenia v rozpočte v oblasti inštitúcií zapojených do boja s korupciou a jej prevencie. Úrad  
prevencie a boja proti korupcií (KNAB) zohráva v tejto oblasti hlavnú rolu a vykonáva  
dôležité vyšetrovania. Úrad vnútornej bezpečnosti (ISB) štátnej polície vyšetruje trestné činy  
spáchané príslušníkmi polície a preskúmava sťažnosti občanov, vrátane tých, ktoré sa  
vzťahujú na korupciu.  
Luxemburské veľkovojvodstvo  
Luxemburská právna úprava zameraná na zabránenie a boj proti korupcii, podstúpila  
v priebehu posledných 12 rokov viacero významných zmien.  
Medziministerský výbor, Výbor na prevenciu korupcie, bol založený v roku 2007 a je  
zvolávaný v priemere jedenkrát ročne. V rámci polície je zriadené Ekonomické a finančné  
oddelenie špecializované na boj proti ekonomickým a finančným trestným činom. Piate  
vyhodnocovacie kolo EÚ (EU Fifth Round Evaluation6) poukázalo na to, že Luxembursko,  
6 Evaluation report on the fifth round of mutual evaluations ‘Financial crime and financial investigations’ Report  
on Luxembourg, p. 35, 75. 15644/3/10; REV 3., Brussels, 17 May 2011  
13  
 
 
 
ako dôležité finančné centrum, má Policajný zbor Veľkokniežactva personálne kriticky  
poddimenzovaný najmä vo finančnej oblasti, a to vzhľadom na jeho súčasné vyťaženie.  
Maďarská republika  
Protikorupčná politika a politika snažiaca sa o morálnu zásadovosť vo verejnej správe ako  
zo strany prevenčnej, tak aj represívnej, je legislatívne upravená viacerými spôsobmi.  
Rozsiahle právne normy trestného práva pokrývajú korupciu ako vo verejnom, tak aj  
súkromnom sektore.  
Nový trestný zákon vstúpil do účinnosti v júli 2013, pričom tento obsahuje mnohé nové  
ustanovenia o trestných činoch korupcie ako napr.: zjednodušenú definíciu trestného  
činu, dlhšie premlčacie lehoty a iné. Okrem definície aktívnej a pasívnej stránky trestného  
činu ovplyvňovania kriminalizuje trestný zákon rozpočtový podvod a zavádza nové  
priťažujúce okolnosti pre trestné činy korupcie.  
Protikorupčná politika na národnej úrovni je koordinovaná Ministerstvom spravodlivosti.  
Štátny kontrolný úrad zohráva taktiež dôležitú rolu v implementácii protikorupčnej politiky,  
obzvlášť prostredníctvom svojich kontrolných mechanizmov.  
Maltská republika  
Ustanovenia trestného zákona o korupcii, konkrétne tie, ktoré boli prijaté v poslednej dobe,  
ako napríklad trestné činy medzinárodného podplácania, podplácanie v súkromnom sektore  
a trestný čin nepriamej korupcie, sú v súlade s Dohovorom Rady Európy proti korupcii 7.  
Útvar na boj proti podvodom a korupcii (Anti-Fraud and Corruption Unit) v rámci Oddelenia  
vnútorného auditu a vyšetrovania (Internal Audit and Investigations Department)  
preskúmava vládne aktivity a zabezpečuje vnútorné finančné investigatívne služby oddelené  
od trestného vyšetrovania.  
Národný kontrolný úrad (National Audit Office) má oprávnenie dohliadať na zodpovednosť  
verejných funkcionárov, ako aj prispievať k lepšej správe verejných prostriedkov. Zároveň  
je oprávneným subjektom na prístup ku všetkým dokumentom a záznamom vzťahujúcim sa  
ku kontám kontrolovaných orgánov.  
Nemecká spolková republika  
Nemecké trestné právo úplne nepokrýva zodpovednosť zvolených zástupcov za korupciu  
a zároveň nepredpokladá určité typy správania spojené s korupciou v súkromnom sektore.  
Napriek tomu, že Nemecko je zakladajúci člen GRECO a podpísalo dva dohovory Rady  
Európy proti korupcii v roku 1999, tak zostáva jednou z mála krajín, ktoré neratifikovali  
tieto dohovory8 alebo UNCAC. V koaličnej zmluve z roku 2013 politické strany deklarovali,  
že novelizujú zákon o uplácaní zvolených zástupcov, ktorý má uľahčiť ratifikáciu UNCAC.  
14  
 
 
 
Poľská republika  
Od roku 1997 je v Poľsku regulovaný konflikt záujmov a podávanie majetkových priznaní  
funkcionárov zákonom. Zistenia GRECO uvádzajú, že poľské trestné právo poskytuje  
celkom dobrý základ pre vyšetrovanie, stíhanie a rozhodovanie o korupčných trestných  
činoch, pričom právna úprava je konformná s predmetnými štandardami v Dohovore Rady  
Európy proti korupcii.  
Centrálny protikorupčný úrad (CBA) ako oddelený úrad vykonáva hlavnú zodpovednosť  
v boji proti korupcii. Špecializované oddelenia v rámci odvolacích úradov prokuratúry ako  
aj Najvyšší kontrolný úrad (NIK) a ombudsman (RPO) zohrávajú v Poľsku dôležitú rolu  
v boji proti korupcii.  
Portugalská republika  
Špecializované úrady v rámci orgánov činných v trestnom konaní (Centrálne oddelenie  
vyšetrovania a trestného konania – DCIAP) a polície (Národný útvar pre boj s korupciou)  
boli vyhradené na vyšetrovanie korupčných prípadov. Súd kontrolórov taktiež zohráva  
vedúcu rolu v boji proti korupcii. Rada pre prevenciu korupcie (CPC), zriadená v rámci Súdu  
kontrolórov v roku 2008, je poverená koordináciou a analýzou prevenčnej politiky. CPC  
nemá vyšetrovaciu a sankčnú právomoc a nevykonáva kontrolu majetkových priznaní alebo  
konfliktu záujmov. Tieto úlohy spadajú do kompetencie Ústavného súdu a Generálneho  
prokurátora.  
Rakúska republika  
Rakúska vláda zohrala aktívnu rolu v podpore medzinárodného úsilia v boji proti korupcii.  
Menovite ide o podporu vo vytvorení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA)  
a vytvorení Európskej kontaktnej siete proti korupcii (EACN). Boli vytvorené dva  
vyšetrovacie parlamentné výbory, v kompetencii ktorých sú výhradne obvinenia z korupcie,  
pričom ďalšie dva osobitné výbory sa tiež zaoberajú prípadmi korupcie.  
Novelizovaný Trestný zákon zaviedol napríklad trestný čin „Anfüttern“ – trestný čin  
ponúkania, sľúbenia alebo udelenia výhody, ktorá nie je spojená so špecifickým oficiálnym  
konaním, napr.: udeľovanie malých výhod na zlepšenie vzťahu so štátnym zamestnancom.  
Rakúsko sa taktiež zameralo na prevenciu a trestné stíhanie korupcie špecializovanými  
inštitúciami, ku ktorým patrí WKStA (Centrálny prokuratúra na stíhanie hospodárskych  
trestných činov a korupcie) a BAK (Spolkový úrad prevencie a boja proti korupcií).  
Okrem iného sú štátni zamestnanci povinní oznámiť trestné činy. Od roku 2010 každý štátny  
zamestnanec na národnej úrovni (neplatí to pre všetky spolkové krajiny) môže oznámiť  
takúto informáciu priamo BAK tak, aby sa vyhol pri postúpení tejto informácie svojim  
nadriadeným. WKStA zabezpečuje webovú stránku pre anonymné oznamovanie trestných  
činov, používajúc takzvaný Business Keeper Monitoring System (BKMS).  
Rumunsko  
Právna úprava protikorupčných opatrení je viac menej súčasťou vnútroštátnej legislatívy.  
Protikorupčné opatrenia viedli k novelizáciám trestného zákona, ktorý vstúpil do účinnosti  
v roku 2014. Tieto reformy si stanovili za cieľ vylepšiť právnu úpravu v oblasti udeľovania  
15  
 
 
 
 
pokút, posilnenia orgánov činných v trestnom konaní a jednotný postoj súdov v posudzovaní  
a rozhodovaní dôležitých korupčných prípadov.  
Rumunsko vytvorilo komplexný inštitucionálny protikorupčný systém. Národný  
protikorupčný direktoriát (DNA), špecializovaný úrad trestného stíhania, je poverený  
vyšetrovaním dôležitých prípadov korupcie. DNA vytvorilo dôkladný prehľad dosiahnutých  
výsledkov v oblasti nestranných vyšetrovaní obvinení z vážnej korupcie. Úrad známy ako  
Protikorupčný hlavný direktoriát (DGA) v rámci Ministerstva vnútorných záležitostí je  
špecializovaným policajným útvarom zodpovedným najmä za vyšetrovanie korupcie  
v polícii, ako aj vyšetrovania v iných oblastiach. Do pôsobnosti Národnej integračnej  
agentúry (ANI) patrí preskúmavať konflikty záujmov a ďalšie nejasnosti v majetku  
verejných funkcionárov.  
Slovinská republika  
Slovinsko má zavedenú dobrú protikorupčnú legislatívu. Posledné legislatívne zmeny v roku  
2010 a 2011 sa zamerali na integritu a prevenciu korupčných praktík, konflikt záujmov,  
transparentnosť lobingu, ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, verejné  
obstarávanie, ustanovenia trestného práva vrátenie ustanovení upravujúcich trestné konanie.  
Komisia pre prevenciu korupcie (KPK) bola vytvorená v roku 2002 a odvtedy podstúpila  
niekoľko inštitucionálnych zmien, čím sa ďalej posilnila jej právomoc a možnosti.  
Pôsobnosť KPK je veľmi široká a zastrešuje ako administratívne konanie, tak aj preventívne  
opatrenia, výskum a osvetu.  
Právomoci v oblasti trestného stíhania sú zverené kriminálnej polícii, Národnému  
vyšetrovaciemu úradu a útvarom prokuratúry, ktoré podnikli kroky na zlepšenie ich  
doterajších výsledkov v efektívnom vyšetrovaní. Taktiež boli vytvorené špecializované tímy  
orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa zameriavajú na korupciu a ekonomické trestné  
činy.  
Španielske kráľovstvo  
V prieskume, ktorý bol uskutočnený v rámci UNCAC9, sa uvádza, že španielska  
protikorupčná trestná právna úprava je vo väčšej miere do praxe už zavedená.  
Špecializovaný úrad prokuratúry pre boj proti korupcii bol vytvorený v roku 1995 v rámci  
Úradu Generálnej prokuratúry a jeho autonómia a výkonnosť bola v posledných rokoch  
posilnená. Zatiaľ čo správa GRECO, ktorá bola prijatá v decembri 2013, chválila vysokú  
úroveň španielskeho súdnictva, poukázala aj na obavy vo vzťahu k efektívnemu fungovaniu  
súdneho systému s preťaženými súdmi, ktoré nemajú vždy dostatočnú kapacitu aby zvládali  
prípady bez prieťahov v konaní.  
Okrem toho, ako poukázal GRECO, existuje kontroverzia ohľadom inštitucionálnej  
nezávislosti orgánov súdnictva a prokuratúry ohľadom „dojmu, že záujmy, ktoré nie sú  
nestranné, môžu zasiahnuť do rozhodovania súdnictva“, čo vníma GRECO ako osobitne  
znepokojujúci aspekt „v čase, keď je politická korupcia na vzostupe“.  
9September2011/V1183525e.pdf .  
16  
 
 
Švédske kráľovstvo  
Švédsko má vytvorený dobrý legislatívny systém, systém vymožiteľnosti práva a systém  
súdnych orgánov na vysporiadanie sa s korupciou. Švédske trestné právo zahŕňa všetky  
formy korupčných trestných činov, obsiahnutých v Dohovore Rady Európy proti korupcii  
a Doplňujúcom Protokole. Nový protikorupčný zákon vstúpil do účinnosti v roku 2012.  
Nové právne normy sú zamerané na širšiu škálu verejných funkcionárov a súkromných osôb  
než predchádzajúca právna úprava. Novou legislatívou sa taktiež zaviedli dve skutkové  
podstaty trestných činov: trestný čin nepriamej korupcie (ovplyvňovanie) a podplácanie z  
nedbanlivosti.  
Národný protikorupčný útvar Úradu Generálneho prokurátora bol vytvorený v roku 2002 po  
odporúčaniach učinených GRECO. Jeho hlavnou úlohou je zber informácií o korupcii  
a rozvíjajúcich sa metódach o boji proti korupcii ako na centrálnej, tak aj na úrovni  
samosprávy. V januári 2012 bola zriadená Národná protikorupčná polícia na podporu  
činnosti Národného protikorupčného útvaru vo veciach vyšetrovania korupcie vrátane  
zahraničného podplácania.  
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  
Zákon proti podplácaniu z roku 2010 (Bribery Act 2010) je považovaný za právnu úpravu  
striktnej povahy, pretože presahuje požiadavky Konvencie OECD proti podplácaniu (Anti-  
Bribery Convention). Ustanovenia o korupcii v predmetnom zákone z roku 2010, v zákone  
proti podvodom z roku 2006 (Fraud Act 2006) a trestné činy ako rušenie výkonu súdnictva  
a zneužívanie pozície vo verejnom záujme stanovujú odlišné podmienky na odsúdenie  
vinníka a následné uloženie sankcie. V dôsledku rozmanitej legislatívnej úpravy je možné  
v zmysle právneho poriadku Veľkej Británie vopred dôkladne uvážiť a zamerať sa na trestné  
stíhanie vzhľadom na povahu porušeného práva, ako aj na vhodný výber sankcií pre rôzne  
typy korupcie.  
V podmienkach Veľkej Británie existuje efektívna kooperácia medzi Výborom  
o štandardoch vo verejnom živote (Committee on Standards in Public Life), Parlamentným  
komisárom pre štandardy (Parliamentary Commissioner for Standards), Poradcom pre  
ministerské záujmy (Adviser on Ministerial Interests) a Poradným výborom o obchodných  
menovaniach (Advisory Committee on Business Appointments).  
Obdobné mechanizmy existujú aj na úrovni úradu vlády (the Cabinet Office Houses), ktorý  
pôsobí ako koordinátor aktivít naprieč vládnou úrovňou v spolupráci s medzinárodnými  
inštitúciami zameranými na boj s korupciou.  
Občania majú k dispozícii pomerne širokú paletu nástrojov na ohlasovanie prípadov  
podozrivých z korupcie, napr.: online platforma Úradu pre závažné podvody (Serious Fraud  
Office), kontaktné miesta polície pre nahlasovanie podvodov, ako aj sektorovo orientované  
mechanizmy (ohlasovanie pochybení v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ohlasovanie  
nezákonných daňových vecí) či mechanizmy na lokálnych úrovniach.  
Talianska republika  
Taliansko ratifikovalo Dohovory Rady Európy proti korupcii v júni 2013. Ako odpoveď na  
vážne korupčné obavy, ktoré sa odrazili na prieskumoch a na množstve vyšetrených  
17  
 
 
 
korupčných prípadov, bola v roku 2012 talianskou vládou spustená nová protikorupčná  
politika. Novely si kladú za cieľ dosiahnuť zmenu postojov talianskej verejnej správy a  
okrem iného: posilniť koordináciu protikorupčnej politiky na centrálnej, regionálnej  
a lokálnej úrovni; vylepšiť prevenčný prístup; zaviazať všetky verejné inštitúcie na prijatie  
a aplikovanie integrujúcich plánov; rozšíriť dopad ustanovení trestného práva na korupčné  
trestné činy; vylepšiť pravidlá o morálnej zásadovosti pre zvolených zástupcov;  
stransparentniť nakladanie s verejnými výdavkami, zabezpečiť prístup k informáciám  
a podobne.  
4. Záver  
Koncept protikorupčných opatrení a opatrení v oblasti transparentného a otvoreného  
vládnutia per se zahŕňa obrovské množstvo nástrojov, postojov a legislatívnych opatrení  
členských štátov EÚ. Na základe uvedeného je možné len veľmi ťažko špecifikovať  
konkrétne kroky členských štátov EÚ ako dôsledok nedostatkov transparentného  
a otvoreného vládnutia. Predkladaný materiál však v sebe zahŕňa najvýraznejšie opatrenia  
a popisuje trendy v členských štátoch EÚ v danej oblasti na základe IV. hodnotiacej správy  
GRECO10.  
Správa EÚ v boji proti korupcii publikovaná Európskou komisiou predstavuje primeraný  
zdroj s ohľadom na rozsah danej problematiky. Mechanizmus kontroly a boja proti korupcii  
je pravidelne, v dvoj-ročných cykloch, monitorovaný na úrovni Európskej komisie. Správa,  
ktorá má byť vyhotovená k obdobiu 2014 – 2016 zatiaľ k dispozícii nie je. (pozn.:  
k dnešnému dňu, t.j. 15.12.2016 sme neobdržali odpoveď ani z príslušného Generálneho  
riaditeľstva Európskej komisie pre Migráciu a Vnútorné záležitosti).  
Pozitívom naďalej ostáva možnosť komparovať jednotlivé inštitúty a prístup v boji proti  
korupcii vo vybraných členských štátoch EÚ za príslušné hodnotiace obdobie. Okrem iného  
je správa vydávaná v anglickom a francúzskom jazyku, pričom na vyžiadanie sú jej časti  
dostupné aj v oficiálnych jazykoch EÚ.  
Zdroj:  
Správa EÚ o boji proti korupcii  
trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm  
18