KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
O d d e l e n i e p a r l a m e n t n é h o v ý s k u m u a v z d e l á v a n i a  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 12/2017  
ODMEŇOVANIE UČITEĽOV  
V ESTÓNSKU, FÍNSKU, NEMECKU,  
POĽSKU A VO VEĽKEJ BRITÁNII  
Vypracovala: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.  
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania, Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Supervízor: RNDr. Katarína Kubišová, vedúca Oddelenia parlamentného výskumu  
a vzdelávania, Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Schválil: JUDr. Milan Hodás, PhD., riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
Apríl 2017  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,  
Odbor Parlamentný inštitút, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava,  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne alebo odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Cieľom predkladaného materiálu bolo zistiť detaily o spôsobe a výške odmeňovania  
učiteľov v rôznych častiach Európy. Zamerali sme sa najmä na spôsob určovania platov  
učiteľov, model ich nárastu, existenciu či neexistenciu príplatkov, výšku minimálnej,  
maximálnej a priemernej mzdy učiteľa.  
Predkladaný materiál prináša súhrnné výsledky analýzy, vrátane relevantných tabuliek,  
približuje konkrétnu situáciu v daných štátoch s dôrazom na Anglicko a Wales.  
Kľúčové slová  
školstvo, učiteľ, štátny zamestnanec, mzda a odmeňovanie učiteľov, nástupná mzda,  
priemerná mzda  
ÚVOD  
Pokúsili sme sa zodpovedať nasledujúce otázky zadávateľa:  
1. Existujú tabuľkové platy?  
2. Riadia sa platy učiteľov rovnakými pravidlami ako platy iných štátnych zamestnancov?  
3. Aká je výška nástupného platu učiteľa?  
4. Aký je vysoký nástupný plat učiteľa v porovnaní s priemernou mzdou a s priemerným  
nástupným platom absolventa VŠ?  
5. Menia sa platy učiteľov v štátnych školách podľa regiónov? Majú učitelia napr. vyšší  
nástupný plat v regiónoch s vyššími nákladmi na život? Ak áno, je to tak aj u iných  
štátnych zamestnancov?  
6. Ako rastie plat učiteľa? Na základe rokov praxe, kreditov, atestácií, inak?  
7. Sú v plate učiteľa pohyblivé zložky – bonus za výsledky, osobné ohodnotenie, iné?  
8. Zohľadňujú platy výsledky učiteľa alebo školy?  
Z analyzovaných štátov sme sa najpodrobnejšie zamerali na Veľkú Britániu, najviac na  
Anglicko a Wales, ktoré prešli v tomto smere pomerne nedávno, v roku 2013, rozsiahlou  
reformou. Pre porovnanie ostatných štátov nám slúžil najmä relevantný dokument Európskej  
komisie, z ktorého sme vyňali podstatné fakty o fungovaní systému, a tiež tabuľky približujúce  
výšku platov učiteľov. Pri výpočte orientačnej hrubej ročnej priemernej mzdy v národnom  
hospodárstve sme vychádzali z údajov o priemernej mesačnej mzde národných štatistických  
úradov zväčša za jún/júl 2016, ktorý sme vynásobili 12. (Aby sme zjednotili jednotlivé  
dostupné relevantné údaje za všetky štáty v mene euro za rovnaké obdobie.)  
PRAKTICKÉ POZNATKY O ODMEŇOVANÍ V JEDNOTLIVÝCH  
ŠTÁTOCH  
VEĽKÁ BRITÁNIA  
Vo Veľkej Británii existujú samostatné modely pre 1. Anglicko a Wales, 2. Severné Írsko,  
3. Škótsko. Platové rozpätie vo verejnom školstve sa určuje na centrálnych, národných,  
úrovniach všetkých troch častiach Veľkej Británie (podľa Dokumentu School Teachers’ Pay  
and Conditions Document), v Anglicku a Walese pri spolurozhodovaní škôl o stúpaní  
konkrétneho učiteľa na platovej škále. Tzv. akadémie špecifické pre Anglicko majú moc samy  
rozhodovať o platovom rozpätí. Severné Írsko a Škótsko majú rovnakú platovú škálu pri  
všetkých typoch škôl (platové minimum a maximum je rovnaké pre učiteľa v škôlke ako na  
strednom stupni).  
Súkromné nezávislé školy môžu prijať rôzne platové opatrenia a platy učiteľov sa môžu  
výrazne odlišovať. V Spojenom kráľovstve majú súkromné nezávislé školy úplnú voľnosť pri  
stanovení základných platov.  
Na dosiahnutie maximálneho platu učiteľa vo verejnom sektore, ktorý je približne o 30 percent  
vyšší ako minimálny, je potrebné odpracovať v priemere 6 rokov v Škótsku a 10 rokov  
v Severnom Írsku; nový model pre Anglicko a Wales priniesol nárast platov spojený  
5
 
 
 
s výkonom, nie s počtom odpracovaných rokov. Je tu relatívne nízky ročný rast priemerných  
platov (centrálne odporúčané zväčša 1 %).  
Finančné príplatky (resp. vyššie platové rozpätie) sa odvíjajú od geografickej polohy škôl,  
v ktorých učitelia pracujú. Ide o stimuly s cieľom podporiť učiteľov vo výbere pozície  
v odľahlých alebo vidieckych oblastiach. Anglicko a Wales kompenzujú učiteľom prácu  
v hlavnom meste, resp. v oblasti s nadpriemernými životnými nákladmi.  
Učitelia získavajú dodatočné platby za prácu nadčas, t. j. pracovný čas, ktorý prekračuje počet  
pracovných hodín stanovených v zmluve o zamestnaní alebo prevádzkových podmienkach.  
Príplatky existujú aj za nadpriemerné výsledky, za prácu so žiakmi so špeciálnymi potrebami,  
za aktivity nad rámec učebných osnov, za zvýšenie kvalifikácie či za ďalšie povinnosti  
(funkcie) učiteľa.  
Priemerná hrubá ročná mzda v hospodárstve v roku 2016 je (2536 x 12) 30 432 eur.  
ANGLICKO A WALES  
Nové opatrenia pre stanovovanie učiteľských platov nadobudli účinnosť v septembri 2013  
revising your school’s approach to teachers’ pay) s cieľom pomôcť školám a riaditeľom  
začleniť tieto zmeny do svojej mzdovej politiky. Od tohto roku sa zvyšovanie platov odvíja od  
výsledkov učiteľa, nie od dĺžky jeho pôsobenia. Navyše pokiaľ škola nedosiahne dobré  
výsledky v Ofsted kontrole (orgán, ktorý ma na starosti inšpekciu škôl), môžu byt platy učiteľov  
zmrazené.  
Hlavné zmeny z roku 2013 sú nasledujúce:  
rast platov je sa napojil na výkon, a nie na počet odpracovaných rokov  
školy môžu zvyšovať plat jednotlivým učiteľom odlišnou sadzbou na základe ich  
výkonnosti  
existujú nové kritériá prechodu zo základného (hlavného, main) do horného (upper)  
platového rozpätia namiesto prahového testu  
zavádza sa platová škála pre vedúcich/popredných odborníkov (leading practitioners),  
ktorí si budú zlepšovať pedagogické zručnosti naprieč profesiou  
viac slobody pre školy nastaviť počiatočné platy nových učiteľov na škole  
školy sa už nebudú musieť prispôsobovať súčasnému platu učiteľa pri nábore  
personálu  
zavádza sa nové vyučovanie na dobu určitú a učiteľský príspevok (TLR3)  
Dosah na školy  
Od septembra 2013 by školy mali posúdiť a revidovať prístup k odmeňovaniu a oceňovaniu pri  
potrebe:  
stanoviť, ako bude vývoj odmeňovania spojený s výkonom učiteľa  
zabezpečiť, aby všetci zapojení do procesu chápali, prečo a ako sa rozhoduje o platoch  
odstrániť akékoľvek zmienky o ročných nárastoch platov  
6
 
Tomuto je nápomocný oficiálny model platobnej politiky (model pay policy).  
Riadiace orgány musia zabezpečiť, aby opatrenia v prístupe k oceňovaniu boli transparentné  
a vhodné. (V tejto súvislosti sa ponúkal kurz, výcvik pre riaditeľov škôl). Ak by školy nekonali  
podľa nového systému, dôjde k rozporu s ich zákonnými povinnosťami. Ak školy nebudú  
používať svoj rozpočet na zamestnancov tak, aby diferencovali medzi učiteľmi podávajúci  
dobré a slabé výkony, bude to mať vplyv na ich výsledky v Ofsted ratingu v oblasti kvality  
vedenia a riadenia školy.  
Vplyv na učiteľa  
Prvý zvýšený plat závislý od výkonu učiteľa bol vyplatený v septembri 2014, na základe  
hodnotiaceho cyklu, ktorý sa začal v septembri 2013.  
Bude úlohou škôl, aby rozhodli, ako prepojiť rast platov s hodnotením a kritériami. Očakáva  
sa, že učitelia sa budú posudzovať na základe viacerých kritérií a podľa ich širšieho prispenia  
k chodu školy, a nie iba podľa výsledkov skúšky (exam results).  
Tieto zmeny umožňujú školám platiť učiteľov v súlade s ich výkonom, nepodporujú rast  
rovnakým dielom. Najúspešnejší učitelia budú môcť rásť platovo rýchlejšie.  
Školy môžu rozvíjať aj vlastné kritériá rozhodovania, kedy si kvalifikovaný učiteľ zaslúži, aby  
sa posunul do horného platového rozpätia (upper pay range). Nové kritériá pre dosiahnutie  
Väčšinu verejne financovaných škôl tvoria tzv. maintained schools, teda školy podporované  
a dozorované štátom. Tie sa riadia centrálne stanovenými platovými rozpätiami. Tzv. akadémie  
špecifické pre Anglicko (cca 57 % stredných škôl a 11 % základných škôl) majú moc samy  
rozhodovať o platovom rozpätí.  
Súkromné nezávislé školy si samy určujú platovú škálu.  
Dobrý výkon vo výučbe alebo výsledky študentov: Centrálne prijatá schéma zameraná na  
výkon dáva zároveň aj škole voľnosť pri rýchlosti rastu platu učiteľa.  
Príplatky (príspevky) za povinnosti navyše: Stanovujú sa kombináciou rozhodnutia na  
centrálnej úrovni a rozhodnutia školy. Je dané samostatné platové rozpätie pre odborníkov, tzv.  
leading practitioners. Existujú príplatky za tzv. Teaching and Learning Responsibilities (TLR)  
vo výške 2 587 – 12 643 libier ročne. Odmeňovať navyše môžu školy aj učiteľov v súvislosti  
s ich ďalším vzdelávaním.  
Geografické hľadisko (vysoké náklady na bývanie, nevýhody alebo vzdialená oblasť): Rámec  
sa stanovuje na centrálnej úrovni. Mierne sú zvýhodnené platy učiteľov v okrajových častiach  
Anglicka. Odlišujú sa aj platy v tzv. vonkajšom a vnútornom Londýne ako v aglomerácii  
s najvyššími nákladmi na život. V oboch prípadoch sú platy vyššie (u vnútorného Londýna  
najvyššie) v porovnaní zo zvyškom krajiny.  
7
Výučba žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo za náročných podmienok:  
Poskytujú sa centrálne stanovené príplatky 2 043 4 034 libier ročne. Školy môžu poskytovať  
aj ďalšie benefity.  
Nadčasy a aktivity nad rámec učebných osnov: Rozhodujú školy.  
Ročné hrubé mzdy plne kvalifikovaných učiteľov na plný úväzok  
vo verejných školách v roku 2014/2015  
Základný zákonný plat a priemerný aktuálny plat v predškolskom, v základnom a strednom stupni  
Zdroj (pre všetky modré tabuľky): Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2014/15.  
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission, Brussel 2015.  
8
 
Zárobky triednych učiteľov (Classroom teachers) v Anglicku a Walese  
s platnosťou od septembra 2016, porovnanie s rokom 2015  
Anglicko a  
Wales  
Okrajové časti  
Vnútorný  
Londýn  
Anglicka  
2015  
2016  
2015  
2016  
2015  
2016  
platové rozpätie  
nekvalifik. učiteľov  
Minimum  
16,298  
25,776  
16,461  
17,368  
26,843  
17,542  
27,112  
20,496  
29,970  
20,701  
30,270  
Maximum  
26,034  
základné plat. rozpätie  
Minimum  
23,313  
33,909  
23,547  
34,249  
22,244  
32,831  
22,467  
33,160  
27,819  
37,862  
28,098  
38,241  
Maximum  
horné platové rozpätie  
Minimum  
35,218  
37,871  
35,571  
36,287  
38,941  
36,650  
39,331  
42,756  
46,365  
43,184  
46,829  
Maximum  
38,250  
platové rozpätie popr.  
odborníkov  
Minimum  
Maximum  
38,598  
58,677  
38,984  
59,264  
39,660  
59,743  
40,057  
60,341  
45,891  
65,978  
46,350  
66,638  
Pri najvyššej (8.) skupine odborných pozícií vo vnútornom (užšom) Londýne dosahuje  
platové rozpätie až 83,079 – 115,582 libier ročne.  
9
Priemerné nástupné platy absolventov na plný úväzok vo vybraných odboroch  
mimo profesie  
vyštudovaný odbor  
Zubné lekárstvo  
mzda na poste v danej profesii  
––  
£30,432  
£28,603  
£28,191  
£28,157  
£26,872  
£26,286  
£26,146  
£25,840  
£25,203  
£25,047  
£24,761  
£23,603  
£23,180  
£22,840  
£21,896  
£21,621  
£20,696  
£20,421  
£20,130  
£20,065  
£19,927  
£19,864  
£19,669  
£19,659  
£19,258  
£17,187  
––  
Chemické inžinierstvo  
Medicína  
£18,132  
––  
Ekonómia  
Veterinárna medicína  
Stavebníctvo  
£20,123  
£17,253  
£17,108  
£16,315  
£15,847  
£15,365  
£19,911  
£17,806  
£18,221  
£15,414  
£16,765  
£17,071  
£16,939  
£16,966  
£15,822  
£15,746  
£16,149  
£15,756  
£15,429  
£15,630  
Elektro inžinierstvo  
Matematika  
IT  
Fyzika a astronómia  
Sociálna práca  
Politika  
Účtovníctvo a financie  
Ošetrovateľstvo  
Vzdelávanie  
História  
Poľnohospodárstvo a lesníctvo  
Právo  
Rekreácia a cestovný ruch  
Angličtina  
Psychológia  
Architektúra  
Umenie a dizajn  
Divadlo, tanec, film  
Komunikácia a médiá  
£16,786  
Zdroj: HESA 2014 2015  
Tieto dáta sú založené na výsledkoch Prieskumu absolventov vysokých škôl v roku 2014 2015  
(DLHE); prihliada sa na priemerné platy na plný úväzok absolventov prvého stupňa po vstupe do  
profesionálneho zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.  
10  
 
SEVERNÉ ÍRSKO  
V Severnom Írsku je centrálne určovaná platová škála, spoločná pre všetky úrovne vzdelávania.  
Stanovuje ju Odbor pre vzdelávanie Severného Írska.  
Súkromné nezávislé školy si samy určujú svoje platové škály.  
Počet rokov, ktoré musí učiteľ v priemere odučiť na dosiahnutie maximálnej základnej mzdy  
je 10.  
Príplatky (príspevky) za povinnosti navyše: minimum 1 884 libier; maximum 12 150 libier.  
Sú na to centrálne stanovené škály, avšak školy si môžu vybrať kandidátov na konkrétne úlohy  
spojené s príplatkami a majú tiež určitú flexibilitu v rozhodovaní o ich oceňovaní. Školy môžu  
rozhodovať o dodatočnom odmeňovaní učiteľov za ich ďalšie dovzdelávanie.  
Dobrý výkon vo výučbe alebo výsledky študentov: V prípadoch s vynikajúcim výkonom sa  
učiteľ môže posunúť až o dva stupne na platovej stupnici.  
Výučba žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo za náročných podmienok:  
Vypláca sa centrálne určený príplatok 2 041 4 033 libier ročne, školy si samy určujú  
jednotlivcov na takúto prácu.  
Nadčasy a aktivity nad rámec učebných osnov: Platby za prácu navyše sa stanovujú dohodou  
medzi učiteľmi a riaditeľom.  
Ročné hrubé mzdy plne kvalifikovaných učiteľov na plný úväzok  
vo verejných školách v roku 2014/2015  
Základný zákon. plat a priemerný aktuálny plat v predškolskom, v základnom, strednom stupni a na gymnáziách  
11  
 
ŠKÓTSKO  
Základný plat učiteľa na všetkých štátnych školách sa stanovuje centrálne, na národnej úrovni,  
a to Škótskym vyjednávacím výborom pre učiteľov.  
Súkromné nezávislé školy majú voľnosť v určovaní platov.  
Počet rokov, ktoré musí učiteľ v priemere odučiť na dosiahnutie maximálnej základnej mzdy  
je 6.  
Príplatky  
Geografická poloha (vysoké náklady na bývanie, znevýhodnená alebo vzdialená oblasť):  
Centrálne stanovené pevné čiastky na okrajových školách a školách na vzdialených ostrovoch:  
1 341 libier, 1 941 libier alebo 2 517 libier ročne.  
Výučba žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo za náročných podmienok:  
centrálne stanovený „príspevok na aktivity nad rámec učebných osnov“, učiteľ je do nich  
zapojený maximálne 15 hodín týždenne, 8 049 libier ročne.  
Ročné hrubé mzdy plne kvalifikovaných učiteľov na plný úväzok  
vo verejných školách v roku 2014/2015  
Základný plat a priemerný aktuálny plat v predškolskom, v základnom, nižšom a vyššom strednom stupni  
12