KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
O d d e l e n i e p a r l a m e n t n é h o v ý s k u m u a v z d e l á v a n i a  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 10/2017  
VÝSLUHOVÉ DÔCHODKY PRÍSLUŠNÍKOV  
OZBROJENÝCH ZBOROV  
V KRAJINÁCH EÚ  
Vypracovala: Mgr. Petra Ďurinová, Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Supervízor: RNDr. Katarína Kubišová, vedúca Oddelenia parlamentného výskumu a  
vzdelávania  
Schválil: JUDr. Milan Hodás, PhD., riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
Máj 2017  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,  
Odbor Parlamentný inštitút, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava,  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje,  
použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné  
iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Predkladaná štúdia prináša základné informácie o vybraných krajinách EÚ, v ktorých je  
zavedený inštitút výsluhového dôchodku pre príslušníkov ozbrojených zborov, tiež o výške  
priemerného výsluhového dôchodku a o podmienkach jeho priznania. V úvodnej časti je  
spracovaná situácia v danej oblasti v Slovenskej republike, v ďalšej časti sa nachádza stručné  
medzinárodné porovnanie právnej úpravy v danej oblasti v štátoch: Česká republika, Estónsko,  
Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Veľká Británia.  
Kľúčové slová  
dôchodok, výsluhový dôchodok, ozbrojené zbory, EÚ  
Obsah  
Úvod  
Výsledky analýzy  
Česká republika  
Estónsko  
Francúzsko  
Grécko  
Litva  
Lotyšsko  
Poľsko  
Veľká Británia  
Záver  
Tabuľka – Výsluhové dôchodky v krajinách EÚ  
Použité zdroje  
Úvod  
Príslušníci ozbrojených zborov na Slovensku nárok, na výsluhový dôchodok majú.  
Dávky výsluhového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi závisia  
od doby trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených  
zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom  
úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách a od sumy služobného platu, ktorý  
dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku. 1 Podľa Inštitútu ekonomických  
a spoločenských analýz sa na Slovensku priemerný výsluhový dôchodok policajta pohybuje  
okolo 500 eur, u vojakov dosahuje 700 eur.2  
Príslušník ozbrojených zborov má nárok na výsluhový dôchodok, ak mu skončil  
služobný pomer, a ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov.3 Na priznanie výsluhového  
dôchodku je teda potrebné, aby sa príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,  
Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície,  
Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colník ako aj príslušník  
ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojak, ktorý sa počas výkonu  
vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon  
profesionálnej služby v ozbrojených silách, preukázal potvrdením príslušného útvaru sociálneho  
zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou  
výkonu služby.4  
Nasledujúca analýza bude venovaná téme výsluhových dôchodkov v krajinách EÚ.  
Ponúkne odpovede na otázky, v ktorých krajinách je zavedený výsluhový dôchodok pre  
príslušníkov ozbrojených zborov, aký je ich priemerný výsluhový dôchodok a za akých  
podmienok môže byť priznaný.  
1 Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
3 Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
5
Výsledky analýzy  
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania, Odbor parlamentný inštitút K NRSR  
sa v záujme získania potrebných informácií obrátil prostredníctvom Európskeho centra pre  
parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) na vybrané členské krajiny Európskej únie.  
Cieľom porovnávacej štúdie bolo zistiť, v ktorých krajinách je zavedený výsluhový dôchodok pre  
príslušníkov ozbrojených zborov, aký je ich priemerný výsluhový dôchodok a za akých  
podmienok môže byť priznaný.  
V stanovenom termíne sme dostali stručné odpovede z 18 krajín – Chorvátsko, Česká  
republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko,  
Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. Do  
dnešného dňa neodpovedalo 8 oslovených krajín – Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Írsko, Taliansko,  
Malta, Portugalsko a Slovinsko. Rozhodnutie z rôznych dôvodov neodpovedať na položené  
otázky prijalo Belgicko.  
Z krajín, ktoré nám na položené otázky odpovedali, výsluhový dôchodok pre príslušníkov  
ozbrojených zborov nie je zavedený v 10 krajinách – Chorvátsko, Fínsko, Holandsko,  
Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko. V nasledujúcej  
časti analýzy budú preto uvedené iba tie krajiny, ktoré výsluhové dôchodky pre príslušníkov  
ozbrojených zborov zavedené majú. Konkrétne ide o 8 krajín – Česká republika, Estónsko,  
Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Veľká Británia.  
Česká republika  
1 Policajti  
Policajti majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 10 397 CZK = 392,52  
(údaj za marec 2017) .  
Podmienky poskytovania výsluhového dôchodku sú určené § 157 - § 163 zákona č. 361/2003 Z.  
z. o službe členov bezpečnostných síl v znení neskorších predpisov (v prípade bezpečnostných  
6
síl, t.j. Polícia, Hasičský záchranný zbor, Colná správa, Väzenská služba, Inšpekcia  
bezpečnostných síl, Bezpečnostná informačná služba a Úrad pre zahraničné styky a informácie).  
Základná úroveň dôchodkového zabezpečenia je definovaná ako určité percento (20%)  
mesačného hrubého služobného príjmu, ak člen vyššie uvedených bezpečnostných síl pracoval  
aspoň 15 rokov. Príspevok sa môže zvýšiť v závislosti od dĺžky služby. Maximálna výška  
výsluhového príspevku nesmie presiahnuť 50% mesačného hrubého služobného príjmu.  
2 Vojaci  
Vojaci majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 12 305 CZK = 464,55€  
(údaj za marec 2017).  
Podmienky poskytovania výsluhového dôchodku sú určené § 132 - § 137 zákona č. 221/1999 Z.  
z. o profesionálnych vojakoch v znení neskorších predpisov. V prípade profesionálnych vojakov  
je dôchodková dávka základnej úrovne definovaná na podobných princípoch, t.j. ako určitý  
percentuálny podiel (5%) priemerného mesačného služobného hrubého príjmu, ak profesionálny  
vojak slúžil najmenej 15 rokov. Príspevok sa môže zvýšiť v závislosti od dĺžky služby.  
3 Hasiči  
Hasiči majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 9 526 CZK = 359,63€  
(údaj za marec 2017).  
Ako už bolo vyššie spomenuté podmienky poskytovania výsluhového dôchodku sú určené § 157  
- § 163 zákona č. 361/2003 Z. z. o službe členov bezpečnostných síl v znení neskorších predpisov  
(v prípade bezpečnostných síl, t.j. Polícia, Hasičský záchranný zbor, Colná správa, Väzenská  
služba, Inšpekcia bezpečnostných síl, Bezpečnostná informačná služba a Úrad pre zahraničné  
styky a informácie). Základná úroveň dôchodkového zabezpečenia je definovaná ako určité  
percento (20%) mesačného hrubého služobného príjmu, ak člen vyššie uvedených  
bezpečnostných síl pracoval aspoň 15 rokov. Príspevok sa môže zvýšiť v závislosti od dĺžky  
služby. Maximálna výška výsluhového príspevku nesmie presiahnuť 50% mesačného hrubého  
služobného príjmu.  
7
4 Príslušníci tajných služieb  
Príslušníci tajných služieb majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 11  
798 CZK = 445,41€ (údaj za rok 2017) .  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku je, aby člen vyššie uvedených bezpečnostných  
síl pracoval aspoň 15 rokov. Príspevok sa môže zvýšiť v závislosti od dĺžky služby. Maximálna  
výška výsluhového príspevku nesmie presiahnuť 50% mesačného hrubého služobného príjmu.  
5 Colníci  
Colníci majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška nie je k dispozícii.  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku je, aby colník pracoval aspoň 15 rokov.  
Príspevok sa môže zvýšiť v závislosti od dĺžky služby. Maximálna výška výsluhového príspevku  
nesmie presiahnuť 50% mesačného hrubého služobného príjmu.  
6 Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže  
Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého  
priemerná výška je 8 699 CZK = 328,41€ (údaj za marec 2017).  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku je, aby člen vyššie uvedených bezpečnostných  
síl pracoval aspoň 15 rokov. Príspevok sa môže zvýšiť v závislosti od dĺžky služby. Maximálna  
výška výsluhového príspevku nesmie presiahnuť 50% mesačného hrubého služobného príjmu.  
7 Príslušníci horskej záchrannej služby  
Horská služba spadá pod Ministerstvo pre miestny rozvoj a jej členovia nemajú nárok na  
výsluhový dôchodok.  
Estónsko  
1 Policajti  
Policajti majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 709,5€.  
8
Policajti, ktorí dosiahli vek 55 rokov, a ktorých dĺžka trvania policajnej služby je najmenej 20  
rokov, z ktorých päť po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne predchádza dosiahnutiu  
dôchodkového veku, majú nárok na výsluhový dôchodok. Výška dôchodku predstavuje 50%  
platu, na platovej stupnici policajta, ktorá je základom pre výpočet výšky dôchodku.  
2 Vojaci  
Vojaci majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 685,7€.  
Osoba, ktorá dosiahla vek 50 rokov, a ktorej funkčné obdobie v armáde je najmenej 20 rokov,  
má právo na získanie vojenského výsluhového dôchodku. Výška dôchodku predstavuje 50 % z  
priemeru na platovej stupnici podľa jednotlivých funkcií, ktorá je základom pre výpočet výšky  
dôchodku.  
3 Hasiči  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
4 Príslušníci tajných služieb  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 709,5€.  
Podmienky na jeho získanie sú rovnaké ako v prípade policajtov, teda vek 55 rokov, dĺžka trvania  
služby najmenej 20 rokov, z ktorých päť po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne predchádza  
dosiahnutiu veku 55 rokov. Výška dôchodku predstavuje 50% platu na platovej stupnici podľa  
jednotlivých funkcií, ktorá je základom pre výpočet výšky dôchodku.  
5 Colníci  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
6 Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
9
7 Príslušníci horskej záchrannej služby  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
Francúzsko  
Francúzsko je, čo sa týka výsluhových dôchodkov, špecifický prípad, pretože tu nie je osobitný  
výsluhový, dôchodkový systém pre príslušníkov ozbrojených zborov, ale pre všetkých štátnych  
úradníkov a aj pre ozbrojené jednotky platí rovnaký dôchodkový systém. Avšak štátny úradník  
aj príslušník ozbrojených zložiek má nárok na výsluhový dôchodok.  
Štátny úradník, rovnako ako vojak, člen tajnej služby, colník, či zamestnanec väzenskej správy  
má nárok na výsluhový dôchodok po uplynutí minimálnej doby v službe. V prípade vojaka má  
na tento dôchodok nárok osoba, ktorá má odpracovaných 27 rokov služby, pokiaľ ide o  
dôstojníkov alebo za 17 rokov služby, v prípade poddôstojníkov  
Podľa odpovede, ktorú sme od Francúzska dostali, však nie je možné určiť priemerný výsluhový  
dôchodok. Všetko záleží od osobnej situácie zamestnanca. Napríklad pre vojakov, dôchodok  
závisí od počtu rokov prispievania do dôchodkového systému a rokov v službe (kde sa  
započítava aj účasť v zahraničných operáciach, mimo územia Francúzska). Niektoré dôchodky  
sa zvyšujú aj v dôsledku namáhavej povahy práce (napr.: priradenie do ponorky).  
Grécko  
V Grécku je zavedený špeciálny dôchodkový systém pre armádu (armáda, námorníctvo a  
letectvo), vrátane polície, rovnako ako pre pobrežnú stráž a hasičov. Členovia ozbrojených  
zborov majú teda, okrem svojho starobného dôchodku, aj mesačný príspevok (niečo ako  
výsluhový dôchodok) zo svojho kapitálového fondu v závislosti od príslušnej jednotky, do ktorej  
patria.  
Kapitálový armádny fond, v závislosti od rokov a pozície každého príjemcu dôchodku,  
prerozdeľuje každý mesiac hrubé sumy, ktoré sa v súčasnosti pohybujú od 27,43€ pre  
desiatnikov, ktorí majú za sebou 25 rokov služobného pomeru do 203,77€ pre generálov, ktorí  
10  
slúžili 35 rokov. Letectvo a námorníctvo majú vlastné kapitálové fondy, ale ich najnovšie údaje  
nie k dispozícii.  
Kapitálový fond štátnych zamestnancov, ktorý zahŕňa policajtov a hasičov, distribuuje (každé tri  
mesiace) priemernú mesačnú dividendu, ktorá bola v roku 2016 vo výške 208,67€. Právo na  
príspevok začína plynúť nasledujúci deň po prerušení mzdy.  
Keďže je daný systém redistribučný, príspevok nie je vždy rovnaký, ale pohybuje sa v závislosti  
od výnosov z predchádzajúceho roka. Podľa článku 47 zákona 4387/2016 tieto príjmy  
pochádzajú výlučne z príspevkov poistencov a príjmov pochádzajúcich z majetku fondu. Iba  
žiadosti, ktoré boli doručené od nadobudnutia účinnosti zákona, môžu získať mimoriadne  
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.  
Výsluhový dôchodok (mesačný príspevok) sa určuje s prihliadnutím na celkovú dobu  
odslúžených rokov v ozbrojených zboroch. Príslušníci ozbrojených síl majú nárok na výsluhový  
dôchodok hneď po dni svojho odchodu do dôchodku, za predpokladu, že slúžili aspoň 15 rokov,  
bez ohľadu na ich vek. Ak príslušník ozbrojených síl odíde do dôchodku po 15 rokoch služby,  
tak môže žiadať o výsluhový dôchodok, ale starobný dôchodok môže poberať, až keď dosiahne  
vek 67 rokov.  
Litva  
1 Policajti  
Policajti majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 252€.  
Ak policajt odslúžil najmenej 25 rokov a jeho služba skončila, policajt je oprávnený získať  
výsluhový dôchodok na celý život.  
2 Vojaci  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 219€.  
Ak vojak odslúžil najmenej 25 rokov a jeho služba skončila, má nárok na výsluhový  
dôchodok.  
11  
3 Hasiči  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 252€.  
Ak hasič odslúži najmenej 25 rokov a jeho služba skončila, má nárok na výsluhový  
4 Príslušníci tajných služieb  
dôchodok.  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 381€.  
Ak člen tajných služieb slúžil najmenej 25 rokov a jeho služba skončila, má nárok na výsluhový  
dôchodok.  
5 Colníci  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 224€.  
Ak colník odpracoval najmenej 25 rokov a jeho služba skončila, má nárok na výsluhový  
dôchodok.  
6 Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 253€.  
Ak člen zboru väzenskej a justičnej stráže odslúži najmenej 25 rokov a jeho služba je ukončená,  
má nárok na výsluhový dôchodok.  
7 Príslušníci horskej záchrannej služby  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
Lotyšsko  
1 Policajti  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, o ktorého priemernej výške nie sú dostupné podrobné  
informácie, avšak podľa Centrálneho štatistického úradu je priemerná výška výsluhových  
dôchodkov v Lotyšsku, za rok 2016, mesačne 328,70€ (bez ohľadu na profesiu).  
12  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku sú pracovné skúsenosti najmenej 20 rokov a  
dosiahnutie veku 50 rokov. Alebo nezávisle od veku, ak policajt ukončil svoju službu z dôvodu  
choroby alebo z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ak jeho pracovné skúsenosti nie sú kratšie  
ako 20 rokov, bude mu rovnako priznaný výsluhový dôchodok.  
2 Vojaci  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, o ktorého priemernej výške nie sú dostupné podrobné  
informácie, avšak podľa Centrálneho štatistického úradu je priemerná výška výsluhových  
dôchodkov v Lotyšsku, za rok 2016, mesačne 328,7€ (bez ohľadu na profesiu).  
Podmienky na priznanie výsluhového dôchodku sú nasledovné:  
1) ak vojak slúžil minimálne 15 rokov;  
2) ak vojak začal svoju službu do 31. decembra 2004 a slúžil najmenej 15 rokov, alebo ak vojak  
začal svoju službu po 1. januári 2005 a nepretržite slúžil 15 rokov a odišiel do dôchodku:  
A) v súvislosti s dosiahnutím maximálnej vekovej hranice stanovenej na vykonávanie aktívnej  
vojenskej služby,  
B) z dôvodu choroby alebo zdravotného stavu,  
C) v dôsledku zníženia počtu vojakov alebo likvidácie jednotky alebo reorganizácie, alebo  
D) z dôvodu skončenia trvania zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na určité obdobie.  
3 Hasiči  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, o ktorého priemernej výške nie sú dostupné podrobné  
informácie, avšak podľa Centrálneho štatistického úradu je priemerná výška výsluhových  
dôchodkov v Lotyšsku, za rok 2016, mesačne 328,7€ (bez ohľadu na profesiu).  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku sú pracovné skúsenosti najmenej 20 rokov a  
dosiahnutie veku 50 rokov. Alebo nezávisle od veku, ak policajt ukončil svoju službu z dôvodu  
choroby alebo z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ak jeho pracovné skúsenosti nie sú kratšie  
ako 20 rokov, bude mu taktiež priznaný výsluhový dôchodok.  
13  
4 Príslušníci tajných služieb  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, o ktorého priemernej výške nie sú dostupné podrobné  
informácie, avšak podľa Centrálneho štatistického úradu je priemerná výška výsluhových  
dôchodkov v Lotyšsku, za rok 2016, mesačne 328,7€ (bez ohľadu na profesiu).  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku sú pracovné skúsenosti najmenej 20 rokov a  
dosiahnutie veku 50 rokov. Alebo nezávisle od veku, ak policajt ukončil svoju službu z dôvodu  
choroby alebo z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ak jeho pracovné skúsenosti nie sú kratšie  
ako 20 rokov, bude mu taktiež priznaný výsluhový dôchodok.  
5 Colníci  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
6 Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, o ktorého priemernej výške nie sú dostupné podrobné  
informácie, avšak podľa Centrálneho štatistického úradu je priemerná výška výsluhových  
dôchodkov v Lotyšsku, za rok 2016, mesačne 328,7€ (bez ohľadu na profesiu).  
Podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku sú pracovné skúsenosti najmenej 20 rokov a  
dosiahnutie veku 50 rokov. Alebo nezávisle od veku, ak policajt ukončil svoju službu z dôvodu  
choroby alebo z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ak jeho pracovné skúsenosti nie sú kratšie  
ako 20 rokov, bude mu taktiež priznaný výsluhový dôchodok.  
7 Príslušníci horskej záchrannej služby  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
14  
Poľsko  
1 Policajti  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 830€.  
Ak policajt odslúžil najmenej 15 rokov a jeho služba skončila, tak má nárok na výsluhový  
dôchodok.  
2 Vojaci  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 810€.  
Ak vojak odslúži najmenej 15 rokov a jeho služba skončila, má nárok na výsluhový  
dôchodok.  
3 Hasiči  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 830€.  
Ak hasič zamestnaný v štátnom hasičskom zbore odslúžil najmenej 15 rokov a jeho služba  
skončila, má nárok na výsluhový dôchodok.  
4 Príslušníci tajných služieb  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 830€.  
Ak člen tajnej služby odslúžil aspoň 15 rokov a jeho služba skončila, má nárok na  
výsluhový  
dôchodok.  
5 Colníci  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
15  
6 Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže  
Príslušníci zboru väzenskej stráže majú nárok na výsluhový dôchodok, ale príslušníci justičnej  
stráže tento nárok nemajú.  
Pokiaľ ide o príslušníkov zboru väzenskej stráže, tak priemerná výška ich výsluhového dôchodku  
je 830€.  
Ak člen väzenskej stráže odslúžil minimálne 15 rokov a jeho služba skončila, má nárok na  
výsluhový dôchodok. Členovia justičnej stráže nie sú zahrnutí do katalógu povolaní uvedených  
v zákone o dôchodkoch pre policajtov, pracovníkov Úradu vnútornej bezpečnosti, Zahraničnej  
spravodajskej služby, Ústredného protikorupčného úradu, pohraničnej stráže, Úradu na  
ochranu vlády, Štátnu požiarnu službu a väzenskú stráž a ich rodiny z 18. februára 1994  
(pozmenenom a doplnenom v roku 2016), preto nemajú nárok na podobné výhody.  
7 Príslušníci horskej záchrannej služby  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok.  
Veľká Británia  
1 Policajti  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška nie je k dispozícií.  
Za každý rok aktívnej služby policajti získavajú časť svojich príjmov, ktoré sú prehodnocované  
až do ich dôchodku. Keď policajti dosiahnu dôchodkový vek, tak potom k starobnému dôchodku  
získavajú aj tieto prehodnotené príjmy. V prípade policajtov je dôchodkový vek 60 rokov.  
2 Vojaci  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je 776£ = 898,64€.  
Za každý rok aktívnej služby vojaci získavajú časť svojich príjmov, ktoré sú prehodnocované až  
do ich dôchodku. Tie sú potom vyplatené v bežnom dôchodkovom veku (60 rokov).  
16  
Existuje tu však aj systém predčasného odchodu (Early Departure Scheme) pre vojakov, ktorí  
predtým odišli po dokončení 20-ročnej služby, pričom dosiahli vek minimálne 40 rokov. Tým  
sa potom poskytuje ročný príjem vo výške najmenej 34% hodnoty dôchodku a dane bez  
paušálnej sumy vo výške 2,25-násobku hodnoty dôchodku.  
3 Hasiči  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška nie je k dispozícií.  
Za každý rok aktívnej služby získavajú hasiči časť svojich zárobkov, ktoré sa prehodnocujú v  
každom nasledujúcom roku až do ich odchodu do dôchodku. Pre slúžiacich hasičov je  
dôchodkový vek 60 rokov.  
4 Príslušníci tajných služieb  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška nie je k dispozícií.  
Členovia tajnej služby majú prístup k systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý je  
porovnateľný so systémom štátnej služby (teda s colníkmi a príslušníkmi zboru väzenskej a  
justičnej stráže, viď nižšie).  
5 Colníci  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je £776 = 898,64€.  
Colníci sú členmi systému dôchodkového zabezpečenia v štátnej službe. Za každý rok aktívnej  
služby získavajú časť zárobku, ktorá sa prehodnocuje v každom nasledujúcom roku až do  
dôchodku. Colníci majú bežný dôchodkový vek, ktorý sa viaže na zákonný dôchodkový vek (65  
rokov).  
6 Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže  
Majú nárok na výsluhový dôchodok, ktorého priemerná výška je £776 = 898,64€.  
Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže sú členmi systému dôchodkového zabezpečenia v  
štátnej službe. Za každý rok aktívnej služby získavajú časť zárobku, ktorá sa prehodnocuje v  
17  
každom nasledujúcom roku až do dôchodku. Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže majú  
bežný dôchodkový vek, ktorý sa viaže na zákonný dôchodkový vek (65 rokov).  
7 Príslušníci horskej záchrannej služby  
Nemajú nárok na výsluhový dôchodok. Horská záchrana je poskytovaná hlavne dobrovoľníkmi.  
Záver (stručné zhrnutie)  
Aktuálna situácia spojená s výsluhovými dôchodkami sa líši od krajiny ku krajine. Z krajín, ktoré  
nám na položené otázky odpovedali, výsluhový dôchodok pre príslušníkov ozbrojených zborov  
nie je zavedený v 10 krajinách – Chorvátsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko,  
Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko. Medzi krajiny, ktoré výsluhové  
dôchodky pre príslušníkov ozbrojených zborov, zavedené majú patrí 8 krajín – Česká  
republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Veľká Británia.  
V Česku majú nárok na výsluhový dôchodok všetky skúmané skupiny štátnych zamestnancov  
(policajti, vojaci, hasiči, príslušníci tajných služieb, colníci, príslušníci zboru väzenskej a  
justičnej stráže) okrem príslušníkov horskej záchrannej služby. Výška priemerného  
výsluhového dôchodku sa pohybuje medzi 350 – 460 na mesiac. Nárok na výsluhový  
dôchodok majú policajti, vojaci, hasiči, príslušníci tajných služieb, colníci, príslušníci zboru  
väzenskej a justičnej stráže, ktorí slúžili najmenej 15 rokov a ich služba skončila.  
V Estónsku majú na výsluhový dôchodok, nárok policajti, vojaci a príslušníci tajných služieb.  
Ostatné skúmané skupiny štátnych zamestnancov tento nárok nemajú. Pokiaľ ide o policajtov a  
príslušníkov tajných služieb, tak tieto skupiny majú nárok na výsluhový dôchodok, keď  
dosiahli vek 55 rokov, a keď dĺžka trvania ich služby je najmenej 20 rokov, z ktorých päť po  
sebe idúcich rokov bezprostredne predchádza dosiahnutiu dôchodkového veku. Vojak má na  
18  
výsluhový dôchodok nárok, ak dosiahol vek 50 rokov, a jeho funkčné obdobie v armáde je  
najmenej 20 rokov.  
Francúzsko je, čo sa týka výsluhových dôchodkov, špecifický prípad, pretože tu nie je osobitný  
výsluhový, dôchodkový systém pre príslušníkov ozbrojených zborov, ale pre všetkých štátnych  
úradníkov ako aj pre ozbrojené jednotky platí rovnaký dôchodkový systém. Avšak štátny  
úradník, ako aj príslušník ozbrojených zložiek má nárok na výsluhový dôchodok. Štátny  
úradník, rovnako ako vojak, člen tajnej služby, colník, či zamestnanec väzenskej správy má  
nárok na výsluhový dôchodok po uplynutí minimálnej doby v službe. V prípade vojaka má na  
tento dôchodok nárok osoba, ktorá má odpracovaných 27 rokov služby, pokiaľ ide  
o dôstojníkov, alebo za 17 rokov služby, v prípade poddôstojníkov. Podľa odpovede, ktorú sme  
od Francúzska dostali, však nie je možné určiť priemerný výsluhový dôchodok. Všetko záleží  
od osobnej situácie zamestnanca.  
V Grécku je zavedený špeciálny dôchodkový systém pre armádu (armáda, námorníctvo a  
letectvo), vrátane polície, rovnako ako pre pobrežnú stráž a hasičov. Členovia ozbrojených  
zborov majú teda, okrem svojho starobného dôchodku, aj mesačný príspevok (výsluhový  
dôchodok) zo svojho kapitálového fondu v závislosti od príslušnej jednotky do ktorej patria.  
Kapitálový armádny fond, v závislosti od rokov a pozície každého príjemcu dôchodku,  
prerozdeľuje každý mesiac hrubé sumy, ktoré sa v súčasnosti pohybujú od 27,43€ pre  
desiatnikov, ktorí majú za sebou 25 rokov služobného pomeru až do 203,77€ pre generálov,  
ktorí slúžili 35 rokov. Letectvo a námorníctvo majú vlastné kapitálové fondy, ale ich najnovšie  
údaje nie sú k dispozícii. Kapitálový fond štátnych zamestnancov, ktorý zahŕňa policajtov a  
hasičov, distribuuje (každé tri mesiace) priemernú mesačnú dividendu, ktorá bola v roku 2016  
vo výške 208,67€. Právo na príspevok začína plynúť nasledujúci deň po prerušení mzdy.  
Výsluhový dôchodok sa teda určuje s prihliadnutím na celkovú dobu odslúžených rokov v  
ozbrojených zboroch. Príslušníci ozbrojených síl majú nárok na výsluhový dôchodok hneď po  
dni svojho odchodu do dôchodku, za predpokladu, že slúžili aspoň 15 rokov, bez ohľadu na  
ich vek. Ak príslušník ozbrojených síl odíde do dôchodku po 15 rokoch služby, tak môže žiadať  
o výsluhový dôchodok, ale starobný dôchodok môže poberať, až keď dosiahne vek 67 rokov.  
19  
V Litve majú na výsluhový dôchodok nárok všetky skúmané skupiny štátnych zamestnancov  
(policajti, vojaci, hasiči, príslušníci tajných služieb, colníci, príslušníci zboru väzenskej a  
justičnej stráže) okrem príslušníkov horskej záchrannej služby. Výška priemerného  
výsluhového dôchodku sa pohybuje medzi 219 – 380 € na mesiac. Nárok na výsluhový  
dôchodok majú policajti, vojaci, hasiči, príslušníci tajných služieb, colníci, príslušníci zboru  
väzenskej a justičnej stráže, ktorí slúžili najmenej 25 rokov a ich služba skončila.  
V Lotyšsku majú na výsluhový dôchodok nárok policajti, vojaci, hasiči, príslušníci tajných  
služieb, príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže. Nárok na tento druh dôchodku nemajú  
colníci a príslušníci horskej záchrannej služby. Výška priemerného výsluhového dôchodku je  
na úrovni 328,7€ na mesiac. Pokiaľ ide o vojakov, tak nárok na výsluhový dôchodok majú tí  
vojaci, ktorí slúžili minimálne 15 rokov, ale ak vojak začal svoju službu do 31. decembra 2004  
a slúžil najmenej 15 rokov, alebo ak vojak začal svoju službu po 1. januári 2005 a nepretržite  
slúžil 15 rokov a odišiel do dôchodku, v súvislosti s dosiahnutím maximálnej vekovej hranice  
stanovenej na vykonávanie aktívnej vojenskej služby, z dôvodu choroby alebo zdravotného  
stavu, v dôsledku zníženia počtu vojakov alebo likvidácie jednotky alebo reorganizácie, alebo  
z dôvodu skončenia trvania zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na určité obdobie, tak  
má tiež nárok na výsluhový dôchodok. Policajti, hasiči, príslušníci tajných služieb, príslušníci  
zboru väzenskej a justičnej stráže, majú nárok na tento dôchodok, ak odpracovali najmenej  
20 rokov a dosiahli vek 50 rokov. Alebo nezávisle od veku, ak ukončili svoju službu z dôvodu  
choroby alebo z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ak ich pracovné skúsenosti nie sú  
kratšie ako 20 rokov.  
V Poľsku majú na výsluhový dôchodok nárok policajti, vojaci, hasiči, príslušníci tajných  
služieb, príslušníci zboru väzenskej stráže, ktorí boli v službe minimálne 15 rokov. Ich vek je  
pritom irelevantný, teda nie je podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku. Na výsluhový  
dôchodok nemajú nárok colníci a príslušníci horskej záchrannej služby. Priemerný mesačný  
výsluhový dôchodok sa pohybuje medzi 810-830€.  
20  
Vo Veľkej Británii majú na výsluhový dôchodok nárok policajti, vojaci, hasiči, príslušníci  
tajných služieb, colníci, príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže; nárok naň nemajú iba  
príslušníci horskej záchrannej služby, ktorí väčšinou svoju prácu robia ako dobrovoľníci.  
Priemerná výška výsluhového dôchodku vojakov, colníkov a príslušníkov zboru väzenskej a  
justičnej stráže je 898,64€. Pri ostatných skúmaných profesiách priemerná výška nie je k  
dispozícií. Policajti, vojaci a hasiči získavajú za každý rok aktívnej služby časť svojich príjmov,  
ktoré sú prehodnocované až do ich dôchodku. Keď dosiahnu dôchodkový vek, tak potom k  
starobnému dôchodku získavajú aj tieto prehodnotené príjmy. V prípade vyššie uvedených  
povolaní je dôchodkový vek 60 rokov. Príslušníci tajných služieb, colníci a príslušníci zboru  
väzenskej a justičnej stráže získavajú za každý rok aktívnej služby časť zárobku, ktorá sa  
prehodnocuje v každom nasledujúcom roku až do dôchodku. Príslušníci zboru väzenskej a  
justičnej stráže majú bežný dôchodkový vek, ktorý sa viaže na zákonný dôchodkový vek (65  
rokov).  
Tabuľka – Výsluhové dôchodky v krajinách EÚ  
Krajina  
Skupiny, ktoré majú nárok na VD Priemerná výška Podmienky na priznanie VD  
VD  
Počet rokov služby  
Minimálny  
dosiahnutý  
vek  
policajti  
392,52 €  
Česká republika  
vojaci  
464,55€  
hasiči,  
359,63€  
najmenej 15 rokov a ich služba  
skončila  
---  
príslušníci tajných služieb  
colníci  
445,41€  
nie je k dispozícii  
328,41€  
príslušníci zboru väzenskej  
justičnej stráže  
a
21  
policajti  
709,5€  
najmenej 20 rokov, z ktorých päť  
po sebe nasledujúcich rokov  
Estónsko  
bezprostredne  
predchádza  
55 rokov  
50 rokov  
dosiahnutiu dôchodkového veku  
vojaci  
685,7€  
709,5€  
najmenej 20 rokov  
príslušníci tajných služieb  
najmenej 20 rokov, z ktorých päť  
po sebe nasledujúcich rokov  
bezprostredne  
predchádza  
55 rokov  
---  
dosiahnutiu dôchodkového veku  
všetci štátni zamestnanci  
nie je k dispozícii po uplynutí minimálnej doby v  
službe  
Francúzsko  
Grécko  
špeciálny dôchodkový systém pre od  
27,43€  
-
výsluhový dôchodok (mesačný  
príspevok) sa určuje  
armádu (armáda, námorníctvo a 208,67€  
letectvo), vrátane polície, rovnako  
ako pre pobrežnú stráž a hasičov  
s
prihliadnutím na celkovú dobu  
odslúžených rokov v ozbrojených  
zboroch  
---  
---  
policajti  
252€  
219€  
252€  
381€  
224€  
253€  
Litva  
vojaci  
najmenej 25 rokov a ich služba  
skončila  
hasiči  
príslušníci tajných služieb  
colníci  
príslušníci zboru väzenskej  
justičnej stráže  
a
policajti  
vojaci  
vojaci: minimálne 15 rokov  
---  
Lotyšsko  
328,7€  
(bez  
na  
hasiči  
ostatní uvedení:  
50 rokov  
ohľadu  
profesiu)  
najmenej 20 rokov  
príslušníci tajných služieb  
príslušníci zboru väzenskej  
justičnej stráže  
a
22  
policajti  
830€  
810€  
830€  
830€  
Poľsko  
vojaci  
najmenej 15 rokov a ich služba  
---  
hasiči  
skončila  
príslušníci tajných služieb  
príslušníci zboru väzenskej stráže 830€  
policajti  
nie je k dispozícii  
60 rokov  
60 rokov  
60 rokov  
65 rokov  
65 rokov  
65 rokov  
Veľká Británia  
vojaci  
898,64€  
hasiči  
nie je k dispozícii  
nie je k dispozícii  
898,64€  
príslušníci tajných služieb  
colníci  
---  
príslušníci zboru väzenskej  
justičnej stráže  
a
898,64€  
Výška priemerného výsluhového dôchodku je vyššia, ako na Slovensku, iba vo Veľkej Británii  
a Poľsku. V Estónsku je táto výška približne rovnaká ako u nás. Naopak nižšia priemerná  
výška výsluhového dôchodku bola zaznamenaná v 4 krajinách – Česku, Grécku, Litve  
a Lotyšsku. Na základe vyššie uvedeného je teda možné konštatovať, že výška priemerného  
výsluhového dôchodku je vzhľadom na HDP na Slovensku, spolu s Poľskom, jedna z  
najvyšších.  
Vo všetkých skúmaných krajinách, na výsluhový dôchodok, nemajú nárok príslušníci horskej  
záchrannej služby. Estónsko sa v porovnaní s ostatnými krajinami ukázalo, ako krajina,  
v ktorej má na výsluhový dôchodok nárok najmenej skúmaných skupín, konkrétne iba  
policajti, vojaci a príslušníci tajných služieb. Colníci taktiež nemajú nárok na výsluhový  
dôchodok vo viacerých krajinách, konkrétne ide o Lotyšsko, Poľsko a už spomínané  
Estónsko. Naopak vo Francúzsku má nárok na výsluhový dôchodok každý štátny úradník,  
rovnako ako aj príslušník ozbrojených zložiek.  
23  
Vo všetkých skúmaných krajinách, okrem Veľkej Británie, musia skúmané skupiny odslúžiť  
určitý počet rokov, aby získali nárok na výsluhový dôchodok. Avšak v 3 krajinách – Estónsko,  
Lotyšsko (okrem vojakov) a Veľká Británia je na priznanie výsluhového dôchodku potrebné  
dosiahnuť aj minimálny vek (viď. tabuľka).  
Použité zdroje  
1/ European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). ECPRD request  
no. 3394:Retirement pension of Members of Armed Forces, 2017/04/19[online]. dostupné na:  
ply_271519].  
4/ Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.  
Bratislava, 23. mája 2017  
24