KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
O d d e l e n i e p a r l a m e n t n é h o v ý s k u m u a v z d e l á v a n i a  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 01/2017  
PODNIKANIE PRÍSLUŠNÍKOV  
OZBROJENÝCH ZBOROV  
A TAJNÝCH SLUŽIEB  
Vypracoval: .JUDr. Peter Vodráška, Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Supervízor: RNDr. Katarína Kubišová, vedúca Oddelenia parlamentného výskumu a  
vzdelávania  
Schválil: JUDr. Milan Hodás, PhD., riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
Február 2017  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,  
Odbor Parlamentný inštitút, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava,  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje,  
použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné  
iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Predkladaný materiál „Podnikanie príslušníkov ozbrojených zborov a tajných služieb“ analyzuje  
ustanovenia právnych poriadkov vybraných európskych krajín za účelom zistenia možností  
podnikania príslušníkov ozbrojených zborov, ozbrojených síl, hasičského a záchranného zboru  
v týchto krajinách popri výkone primárnej štátnej služby.  
Materiál sa opiera o kvalifikované odpovede krajín získané prostredníctvom Európskeho centra  
pre parlamentný výskum a dokumentáciu.  
Cieľom materiálu je poukázať na funkčné modely podnikania týchto príslušníkov v európskych  
krajinách. Materiál zároveň poukazuje na možnosť príslušníkov vykonávať popri výkone  
povinností v hlavnej štátnej službe aj doplnkové zárobkové aktivity (sekundárne zamestnanie).  
Kľúčové slová  
príslušník ozbrojených síl, príslušník ozbrojeného zboru, príslušník hasičského a záchranného  
zboru, podnikateľské aktivity, sekundárne zamestnanie príslušníkov, iná zárobková činnosť,  
obmedzenie výkonu podnikateľských aktivít  
Obsah  
1. Úvod  
Právny poriadok Slovenskej republiky zaručuje každému v zmysle čl. 35 Ústavy SR právo na  
slobodný výber povolania a prípravu naň, ako aj právo vykonávať podnikateľskú činnosť a inú  
zárobkovú činnosť. Jednotlivé zákony však zároveň stanovujú podrobnosti výkonu určitých  
povolaní.  
Podľa zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej  
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej  
polície v znení neskorších predpisov, zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych  
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.  
315/2001 Z.z. o o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákona č.  
200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení  
neskorších predpisov majú príslušníci ozbrojených zborov, ozbrojených síl, hasičského  
a záchranného zboru zakázané podnikať (ďalej len „príslušníci“).  
Cieľom predkladaného materiálu je prostredníctvom komparácie analyzovať ustanovenia  
právnych poriadkov vybraných európskych krajín za účelom zistenia možností podnikania  
príslušníkov v týchto krajinách. Prostredníctvom siete Európskeho Centra pre Parlamentný  
Výskum a Dokumentáciu bola naformulovaná modelová odpoveď z právneho prostredia  
Slovenskej republiky a zároveň boli dopytujúce krajiny konfrontované s otázkami, či môžu títo  
príslušníci podnikať, ak áno, ako formou (živnostník, spoločník, konateľ, akcionár atď.)  
a v akom rozsahu, prípadne, aby krajiny poskytli ďalšie doplňujúce informácie.  
Svoje odpovede poskytlo Česko, Rakúsko, Grécko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,  
Holandsko, Litva, Maďarsko, Nemecko (Bundesrat, Bundestag), Poľsko, Portugalsko,  
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.  
1.1 Výsledky analýzy  
Skúmanie zákonných podmienok pre výkon podnikateľských aktivít príslušníkov jednotlivých  
vybraných krajín EÚ prinieslo pridanú hodnotu tohto predkladaného materiálu v podobe zistení  
týkajúcich sa možností príslušníkov vykonávať druhé platené zamestnanie (sekundárnu  
zárobkový činnosť, pridružené, doplnkové, vedľajšie zamestnanie atď.) popri výkone hlavnej  
štátnej služby, resp. popri plnení primárnych služobných povinností.  
Jednotlivé krajiny možno na základe skúmania rozdeliť do viacerých skupín, kde rozhodujúcim  
faktorom boli zákonné podmienky, kedy príslušníci môžu/nemôžu podnikať, môžu/nemôžu byť  
5
 
 
sekundárne zamestnaní, či je potrebný súhlas na výkon týchto činností, aké sú obmedzenia  
výkonu týchto činností, ktorých podskupín príslušníkov sa výkon týchto činností týka.  
1. Prvý model tvorí skupina krajín, v ktorých sú príslušníci oprávnení podnikať  
s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa (Česko, Nemecko, Poľsko,  
Rakúsko, Slovinsko, Švédsko)  
2. Druhý model je tvorený krajinami, v ktorých môžu príslušníci na základe súhlasu  
nadriadeného pracovať aj pre iného zamestnávateľa– sekundárne zamestnanie  
v súbehu s výkonom primárnej štátnej služby (Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,  
Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko,  
Veľká Británia). Výkon druhého zamestnania môže byť podmienený skutočnosťami:  
a. Nesmie dochádzať ku konfliktu záujmov,  
b. Nesmie byť ohrozený výkon primárnej štátnej služby,  
c. Nesmie byť ohrozená nestrannosť, nezávislosť a predpoklady príslušníka pre  
výkon štátnej služby,  
d. Nesmie byť ohrozená povesť ozbrojeného zboru,  
e. Nesmie byť primárnemu zamestnávateľovi spôsobená ujma v dôsledku  
konkurencie,  
f. Druhé zamestnanie je možné vykonávať len v zákonom stanovenom okruhu  
činností.  
3. Tretiu skupinu tvoria krajiny, v ktorých príslušníci nie sú oprávnení vykonávať ďalšie  
zamestnanie – doplnkovú činnosť (Chorvátsko, Litva, Rumunsko)  
4. Štvrtá skupina je tvorená krajinami, v ktorých príslušníci nie sú oprávnení vykonávať  
podnikateľské aktivity a iné aktivity za účelom dosiahnutia zisku (Grécko,  
Chorvátsko)  
5. Zmiešaný model predstavuje Španielsko, v podmienkach ktorého príslušníci  
policajného zboru, hasičského zboru a ozbrojených síl nemôžu vykonávať ďalšie  
zamestnanie ani vo verejnej správe ani v súkromnom sektore, okrem prípadov kedy  
príslušníci ozbrojených síl môžu na základe splnenia zákonných podmienok vykonávať  
určitý druh činností v súkromnom sektore.  
6
Vyššie uvedená klasifikácia sa opiera o základné, všeobecné ustanovenia právnych predpisov  
vybraných členských krajín EÚ, v prostredí ktorých sa v praxi aplikujú zákonné výnimky, napr.  
v podmienkach Chorvátska nesmú policajti vykonávať ďalšiu nezávislú odbornú činnosť, okrem  
prípadu, kedy takúto činnosť vykonáva za odplatu na základe písomného súhlasu v prospech  
právnickej osoby zriadenej Ministerstvom vnútra, v podmienkach Grécka nesmú príslušníci  
v aktívnej štátnej službe podnikať, okrem prípadov výkonu súkromnej lekárskej praxe,  
v podmienkach Poľska je umožnené podnikať príslušníkom Vojenského spravodajstva  
a Vojenskej kontrarozviedky v prípade, kedy ich podnikanie vedie k napĺňaniu cieľov  
Vojenského spravodajstva a Vojenskej kontrarozviedky a iné. V dôsledku týchto skutočností je  
potrebné posudzovať funkčné modely vybraných krajín EÚ jednotlivo.  
2. Prehľad vo vybraných krajinách  
Česká republika  
V zmysle § 303 zákona č. 262/2006 Sb. Zákonník práce1 nemôžu byť príslušníci Polície Českej  
republiky, Ozbrojených síl Českej republiky, Väzenskej služby Českej republiky členmi  
riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť;  
to neplatí, pokiaľ boli do takéhoto orgánu vyslaní zamestnávateľom, u ktorého vykonávajú  
štátnu službu, a v súvislosti s týmto členstvom nepoberajú odmenu od príslušnej právnickej  
osoby.  
Vyššie uvedení príslušníci môžu podnikať len s predchádzajúcim písomným súhlasom  
zamestnávateľa, u ktorého sú zamestnaní. Takéto obmedzenie sa nevzťahuje na činnosť  
vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú a na správu vlastného majetku.  
Na dôvažok môžu príslušníci popri svojom zamestnaní v základom pracovnoprávnom pomere  
vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, u ktorého  
sú zamestnaní, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.  
Estónska republika  
Zákon o štátnej službe stanovuje všeobecné podmienky výkonu štátnej služby. Pokiaľ  
predmetný zákon neustanovuje inak, štátny zamestnanec môže vykonávať tzv. pridruženú  
činnosť:  
1. na základe pracovnej zmluvy,  
7
 
 
 
2. ak je na pozícií, do ktorej je zamestnanec volený alebo menovaný,  
3. ako spoločník vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením  
obmedzeným,  
4. ako člen manažmentu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.  
Menovací orgán zakáže čiastočnú alebo úplnú pridruženú činnosť pre štátnych zamestnancov  
v prípadoch, kedy množstvo alebo charakter práce narušuje bežný výkon pracovných povinností  
štátneho zamestnanca.  
Táto všeobecná právna úprava sa vzťahuje aj na príslušníkov polície a pohraničnej stráže,  
záchranných zborov (vrátane hasičov), colnej správy a väzenskej stráže, pokiaľ osobitný zákon  
neustanovuje inak.  
Osobitné právne predpisy stanovujú určité zákonné výnimky.  
Podľa zákona o Bezpečnostných úradoch2 (Estónska Vnútorná Bezpečnostná Služba  
a Informačná Rada) štátny zamestnanec alebo zamestnanec bezpečnostných zborov nemôže  
pracovať pre iného zamestnávateľa s výnimkou, ak súhlas udelí vedúci úradu.  
Podľa zákona o vojenskej službe3 nemôže byť príslušník ozbrojených síl v aktívnej službe  
spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným, byť  
členom manažmentu, kontrolného orgánu spoločnosti a nemôže ani ručiť svojim majetkom za  
záväzky obchodnej spoločnosti.  
Príslušník v aktívnej službe však podľa zákona môže mať inú majetkovú účasť v spoločnosti  
s ručením obmedzeným (pohľadávky), byť akcionárom obchodnej spoločnosti alebo vlastniť  
cenné papiere.  
Príslušník v aktívnej službe sa môže podieľať na aktivitách neziskových organizácií mimo rámca  
plnenia svojich služobných povinností. Za uvedené má právo na odmenu.  
Okrem všeobecných obmedzení uvedených v zákone o štátnej službe a osobitných obmedzení  
v zákonoch o bezpečnostných úradoch a o vojenskej službe stanovuje zákon o štátnej službe aj  
ďalšie obmedzenia pri výkone štátnej služby. Zamestnanec nesmie zarábať za doplnkové služby  
v oblasti totožnej s oblasťou výkonu štátnej služby. Tento zákaz sa nevzťahuje na činnosť v  
oblasti výskumu a vzdelávania vo vzdelávacom zariadení, ak úradník oznámil jeho vedľajšiu  
činnosť.  
8
Fínska republika  
Na základe zákona o štátnej službe (759/1994) sú štátni zamestnanci oprávnení vykonávať  
vedľajšie zamestnanie, a to aj počas výkonu primárnej štátnej služby. Výkon takého zamestnania  
je však podmienený súhlasom relevantného orgánu verejnej moci.  
Vedľajšie zamestnanie však nemôže ohroziť plnenie zamestnaneckých povinností, dôveru  
v nestranný výkon štátnej služby, ako aj spôsobiť ujmu zamestnávateľovi v dôsledku  
konkurencie.  
Obdobná právna úprava sa vzťahuje aj na príslušníkov ozbrojených síl. O pracovnom čase, ktorý  
má príslušník ozbrojených síl stráviť vo vedľajšom zamestnaní pričom je tento čas určený pre  
hlavnú štátnu službu, rozhodne Veliteľstvo obrany.  
Zákon o samospráve, ktorý upravuje postavenie hasičských a záchranných zborov, stanuje  
podobné ustanovenia. Avšak, každý súhlas na vykonávanie vedľajšieho zamestnania sa  
posudzuje osobitne.  
Francúzska republika  
Kumulácia iných zárobkových aktivít s výkonom zamestnania vo verejnej správe je upravená  
Všeobecným štatútom (statut général), ktorý je upravený zákonom z 13 júla 1983. Tento štatút  
sa vzťahuje na zamestnancov vo verejnej správe (vrátane štátnej služby), pričom jasne stanovuje  
obmedzenia výkonu iných aktivít v spojení s výkonom štátnej služby. Za určitých podmienok  
však predpokladá kumuláciu výkonu štátnej služby s výkonom iných činností, a to na základe  
osobitného splnomocnenia – titul na výkon doplnkovej činnosti.  
Osobitnú kategóriu tvoria príslušníci ozbrojených síl (ďalej len „vojaci“), príslušníci hasičského  
zboru (ďalej len „hasiči“) a príslušníci policajného zboru (ďalej len „policajti“), ktorých  
špecifické postavenie je dané v podmienkach Francúzska ich nutnosťou byť k dispozícii,  
zaisťovať obranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a štatútom nosenia uniformy.  
V zmysle čl. L. 4122-2 zákona o obrane vojaci vykonávajúci vojenskú činnosť nesmú vykonávať  
žiadnu profesionálnu zárobkovú činnosť akéhokoľvek druhu. Sú zakázané aj súkromné aktivity,  
hoci sú poskytované bezodplatne, a to:  
- účasť na zisku z vedenia spoločností alebo združení,  
- poskytovať konzultácie, príprava znaleckých posudkov a obhajoba verejne činných osôb  
v akomkoľvek súdnom spore, či už pred zahraničným alebo medzinárodným súdom,  
9
 
 
okrem prípadov, kedy ide o verejne činnú osobu nepochádzajúcu z konkurenčného  
prostredia (vtedy to zákon dovoľuje).  
V súlade s článkom L. 4122-5 zákona o obrane a na základe podmienok určených vyhláškou  
Štátnej rady, môžu vojaci vykonávať takú doplnkovú činnosť, ktorá je zlučiteľná s výkonom ich  
funkcie a nemá vplyv na ich výkon. Táto činnosť môže byť vykonávaná odplatne alebo  
bezodplatne, a to tak pre fyzické osoby, ako aj pre súkromné právnické osoby alebo verejnú  
organizáciu.  
Článok L. 4122-25 zákona o obrane stanovuje, že za podmienok stanovených v článku L. 4122-  
2 zákona o obrane môžu vojaci kumulovať doplnkové činnosti popri ich hlavnej činnosti, za  
predpokladu, že tieto nemajú vplyv na výkon, nezávislosť a neutralitu vojenskej služby.  
Výkon tvorivej duševnej činnosti sa vykonáva slobodne v súlade s ustanoveniami o autorských  
právach týkajúcich sa zamestnancov vo verejnej správe v zmysle článku L. 4121-2 zákonníka  
duševného vlastníctva.  
Vyššie uvedené sa vzťahuje na:  
-
-
všetkých príslušníkov armády,  
niektoré hasičské jednotky zložené z vojakov (v Paríži "BSPP"- Skupina hasičského  
zboru/Brigade des sapeurs-pompiers, v Marseille námorní požiarníci/marins pompiers -  
jednotka vojnového ľodstva (Marine nationale),  
-
príslušníkov Národnej žandarmérie (Gendarmerie nationale). Národná žandarméria je  
zložená z vojakov, ktorí vykonávajú policajné misie rovnaké ako misie štátnej polície. Jej  
činnosť riadi ministerstvo vnútra.  
Diverzifikácia hasičov vo Francúzsku je daná dvoma stupňami.  
1. vojenskí hasiči (pompiers militaires), na ktorých sa vzťahujú rovnaké ustanovenia ako na  
vojakov (viď vyššie).  
2. krajskí hasiči (pompiers départementaux), ktorých činnosť a povinnosti sú riadené krajskými  
radami (conseils départementaux), ktoré spravujú každý zo 100 francúzskych  
departementov/krajov.  
Krajskí hasiči sa delia na:  
-
-
Krajských hasičov z povolania ako príslušníci územnej verejnej služby,  
dobrovoľných hasičov (počet hodín výkonu služby je stanovený v pracovnej zmluve).  
10  
Príslušníci oboch kategórií môžu kumulovať výkon služby vo verejnom sektore s inou prácou,  
v súlade s vyhláškou č. 2007-658 z 2. mája 20074, týkajúcou sa kumulácie činností verejných  
činiteľov a pracovníkov v štátnych priemyselných zariadeniach.  
Článok 2 tejto vyhlášky stanovuje výpočet doplnkových činností, ktorých výkon je povolený v  
súbehu s výkonom hasičskej služby: príprava znaleckého posudku a poskytovanie poradenstva,  
pokiaľ toto nie je v rozpore so záujmami príslušníka; vzdelávacie aktivity, športová alebo  
kultúrna činnosť, poľnohospodárska činnosť.  
Článok 4 tejto vyhlášky podriaďuje kumuláciu doplnkovej činnosti vydaniu povolenia  
nadriadeného orgánu hasiča so zreteľom na posúdenie, že navrhovaná doplnková činnosť  
neovplyvní normálny chod, nezávislosť a neutralitu výkonu hasičskej služby.  
V prípade príslušníkov polície zákon predpokladá rovnakú situáciu ako v prípade vojakov  
a hasičov. To znamená, že kumulácia výkonu policajnej služby a doplnkovej činnosti je  
povolená len na určitý okruh činností a zároveň podmienená schválením nadriadeného orgánu.  
Helénska republika  
V zmysle gréckeho právneho poriadku existuje pre členov ozbrojených síl a členov hasičských  
a záchranných zložiek zákaz vykonávať podnikateľské aktivity a iné aktivity za účelom  
dosiahnutia zisku.  
Toto neplatí, ak je takáto činnosť dovolená na základe povolenia vydaného Ministerstvom  
obrany a len v prípadoch:  
-
-
-
súkromnej lekárskej starostlivosti (doktori, zubári, veterinári) počas dní kedy nevykonávajú  
štátnu službu príslušníka ozbrojených síl,  
vedenia orchestra alebo účasť v súkromnom orchestri za odmenu pokiaľ je osoba v uniforme,  
ktorú využíva Posádková hudba ozbrojených síl,  
Vykonávania vzdelávacej činnosti na súkromných školách a vzdelávacích inštitúciách.  
Holandské kráľovstvo  
V Holandsku neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by zakazoval príslušníkom armády,  
polície, hasičských a záchranných zložiek mať druhé zamestnanie. Avšak v každom prípade  
4
11  
 
 
musí byť takáto aktivita schválená. Podmienkou schválenia je povaha druhého zamestnania,  
ktoré nesmie byť v rozpore s hlavným zamestnaním a tiež s výkonom hlavnej štátnej služby.  
Avšak príslušníci ozbrojených a záchranných zborov majú povinnosť ohlásiť tie vedľajšie  
podnikateľské aktivity, ktoré môžu mať vplyv na povinnosti vyplývajúce z plnenia povinností  
v hlavnej štátnej služby. Vedľajšími činnosťami sú také aktivity, ktoré nie sú uvedené v náplni  
práce príslušníka zboru.  
Chorvátska republika  
Na základe článku 37 Zákona o policajnom zbore nesmie príslušník polície vykonávať nezávislú  
zárobkovú činnosť, odbornú činnosť alebo poskytovať služby akejkoľvek právnickej alebo  
fyzickej osobe.  
Na základe písomného súhlasu Ministra vnútra alebo osoby ním splnomocnenej môže policajt  
mimo svojho pracovného času nezávisle vykonávať jedine také zamestnanie pre právnické osoby  
zriadené Ministerstvom vnútra, ktorého aktivity neovplyvnia riadny výkon jeho služobných  
úloh.  
Pre členov záchranných a hasičských zborov, ktorí sú štátnymi zamestnancami, existujú  
obmedzenia pri vykonávaní podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti.  
Štátnemu zamestnancovi nie je dovolené zriadiť si živnosť alebo vytvoriť obchodnú spoločnosť  
alebo inú právnickú osobu na výkon činnosti v oblasti, v ktorej vykonáva štátnu službu alebo  
v oblasti spojenej s aktivitami, ktorých kontrola spadá pod príslušnosť orgánu, v ktorom je  
zamestnaný.  
Avšak štátny zamestnanec môže mimo svojich pracovných hodín a s predchádzajúcim súhlasom  
riaditeľa štátneho úradu vykonávať úlohy alebo poskytovať služby právnickej osobe alebo  
fyzickej osobe za predpokladu, že úrad, ktorého je zamestnancom, nekontroluje takéto aktivity  
alebo nedohliada nad činnosťou právnických a fyzických osôb pričom nevznikne konflikt  
záujmov alebo prekážka na riadne plnenie jeho bežných úloh a nepoškodí tým povesť štátnej  
služby, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Takýto súhlas sa nevyžaduje, ak ide  
o publikáciu odborných článkov alebo iných diel chránených autorským zákonom, alebo ak ide  
o dočasnú pedagogickú činnosť pri výučbe na seminároch alebo pri poskytovaní osobných  
konzultácií.  
Na základe zákona o službe v ozbrojených silách Chorvátskej republiky aktívny príslušník  
ozbrojených síl nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť. To  
neplatí, ak mu je udelený súhlas na výkon činnosti spočívajúcej vo výkone práce pre inú  
12  
 
právnickú osobu, v prípade, kedy nedochádza ku konfliktu záujmu pri výkone štátnej služby  
príslušníka ozbrojených síl.  
Ustanovenia o zákaze výkonu ďalších činností sa nevzťahujú na umeleckú, vedeckú alebo  
duševnú činnosť, ktorá je odlišná od výkonu štátnej služby.  
Litovská republika  
V Litve existujú podobné, ale nie rovnaké obmedzenia v prípade členov armádnych zložiek  
v aktívnej službe a tiež ostatných zložiek (polícia, hasičské a záchranné zbory) a štátnych  
zamestnancov.  
Vo všeobecnosti nie je členom armádnych zložiek povolené mať druhé platené zamestnanie  
okrem určitých zákonných výnimiek. V zmysle zákona o organizácii národného obranného  
systému a vojenskej služby môžu príslušníci armádnych zložiek vykonávať iba pedagogickú  
a tvorivú duševnú činnosť (ako samostatne zárobkovo činná osoba, voľný umelec, na základe  
pracovnej zmluvy). Na výkon týchto činností sa vyžaduje povolenie od Ministerstva obrany  
alebo od oprávneného zástupcu ministra. Všetky ostatné aktivity a výkon práce sú zakázané.  
Na základe zákona o pôsobnosti vnútornej služby je príslušníkom informačnej služby zakázané  
vykonávať určitý druh ďalšieho zamestnania. Príslušníci nemôžu byť zamestnaní  
v spoločnostiach a organizáciách, dostávať plat za ich prácu, ktorá by mohla byť v konflikte  
záujmov, vytvoriť podmienky na ich osobné obohatenie či znevažovanie štátnej služby.  
Zakázané je taktiež pracovať v spoločnostiach a organizáciách, vo vzťahu ku ktorým majú  
nadradené postavenie, vykonávajú dohľad, sú oprávnené robiť rozhodnutia, prípadne ak by na  
základe iných skutočností bolo ich ďalšie zamestnanie v rozpore s výkonom ich hlavnej štátnej služby.  
Maďarská republika  
V zmysle maďarskej právnej úpravy sa armáda, polícia a hasičský zbor riadi rovnakými  
pravidlami. Podľa zákona CCV z roku 2012 o postavení príslušníkov ozbrojených síl a zákona  
CCIII z roku 2015 o postavení príslušníkov ozbrojených zborov môžu tie zložky uskutočňovať  
iné zárobkové zamestnanie len s povolením vedúceho, okrem prípadov, ak ide o činnosť:  
vedeckú, výskumnú, umeleckú, športovú. Ďalej ak činnosť spadá do oblasti chránenej autorským  
právom, editorské aktivity a dobrovoľníctvo vo verejnom záujme. Účasť na týchto aktivitách  
musí byť ohlásená len v prípade, že majú dopad na výkon štátnej služby alebo na pracovný čas.  
13  
 
 
Nemecká spolková republika  
Právna úprava postavenia príslušníkov polície a príslušníkov hasičského zboru patrí v Nemecku  
do pôsobnosti spolkových krajov. Vzhľadom na túto skutočnosť sa jednotlivé právne úpravy  
postavenia príslušníkov v rámci 16 spolkových krajov líšia, no všeobecné ustanovenia zostávajú  
podobné.  
Príslušníci polície a profesionálni príslušníci hasičských zborov sú v zmysle zákona o štátnej  
službe v príslušných spolkových krajoch štátnymi zamestnancami.  
Týmto štátnym zamestnancom dovoľuje právny poriadok vykonávať popri hlavnej štátnej službe  
aj druhé zamestnanie. Nadobudnutie druhého zamestnania je podmienené súhlasom  
zamestnávateľa, pričom súhlas nemožno udeliť, ak druhé zamestnanie:  
-
-
-
Vyvolá konflikt záujmov štátneho zamestnanca s jeho služobnými povinnosťami,  
Ovplyvňuje neutralitu a nestrannosť štátneho zamestnanca,  
Môže vyústiť do značného obmedzenia v možnostiach konania štátneho zamestnanca v jeho  
úradnej moci,  
Môže negatívne pôsobiť na povesť štátnej služby.5  
-
Federálny zákon o štátnej službe definuje práva a povinnosti federálnych štátnych  
zamestnancov. Na účely tejto analýzy sú týmito v zmysle zákona:  
-
-
-
-
Príslušníci federálnej polície,  
Príslušníci federálnej informačnej služby,  
Príslušníci federálneho úradu na ochranu ústavnosti,  
Príslušníci colnej správy.  
Zákon priznáva vyššie uvedeným príslušníkom možnosť vykonávať druhé zamestnanie alebo  
viesť podnikateľské aktivity súbežne s výkonom hlavnej štátnej služby.  
V prípade druhého zamestnania sa vyžaduje povolenie – autorizácia najvyššieho  
správneho orgánu pred začiatkom výkonu tohto zamestnania, pričom sa povolenie udeľuje na  
dobu najviac 5 rokov. Zákonom stanovené ustanovenia na nevydanie povolenia sa aplikujú  
v prípadoch, ak druhé zamestnanie:  
-
Svojou povahou a rozsahom môže zabraňovať v plnení povinností zamestnanca a v riadnom  
výkone hlavnej štátnej služby,  
5 Zákon o štátnej službe Spolkovej krajiny Severné Porýnie Vestfálsko.  
14  
 
-
Vyvolá konflikt záujmov štátneho zamestnanca s jeho služobnými povinnosťami, resp.  
nastane konflikt záujmov úradov vo veci, pre ktoré príslušník pracuje,  
-
-
Ovplyvňuje neutralitu a nestrannosť štátneho zamestnanca,  
Môže negatívne pôsobiť na povesť štátnej služby.  
Zákon stanovuje aj výnimky, v rámci ktorých sa nevyžaduje súhlas. Ide najmä o prípady pri  
správe vlastného majetku, vedeckej, umeleckej a tvorivej duševnej činnosti, participácia  
v odborových organizáciách.  
Podľa zákona o postavení príslušníkov ozbrojených síl sú nemeckí vojaci (Bundeswehr)  
oprávnení viesť podnikateľské aktivity. Zákon tieto aktivity pomenúva ako „vedľajšie činnosti“.  
Na výkon týchto vedľajších aktivít sa vyžaduje povolenie. Povolenie nie je možné vydať, ak:  
-
-
Rozsah vedľajších aktivít ohrozuje riadny výkon služobných povinností,  
Vedľajšie aktivity zakladajú konflikt záujmov vojaka, nastane konflikt záujmu v oblasti  
pôsobnosti jednotky vojaka a vedľajšej aktivity,  
-
Môže dôjsť k ovplyvneniu neutrality a nestrannosti vojaka a viesť k strate jeho schopností.  
Zákon stanovuje ďalšie podmienky, za ktorých je možno vykonávať vedľajšie aktivity:  
-
-
-
Možno ich vykonávať len mimo služby vojaka,  
V prípade druhého zamestnania nebude jeho pracovný čas presahovať 8 hodín týždenne,  
Príjem z vedľajšej aktivity nebude presahovať 40 % ročného príjmu vojaka podľa príslušnej  
platovej triedy,  
-
-
Vedľajšiu aktivitu je možné vykonávať len mimo pracovného času štátnej služby, okrem  
prípadu, kedy je vedľajšia aktivita vykonávaná ako doplňujúca k štátnej službe, a to na  
základe povolenia,  
Na základe dodatočného povolenia a za odplatu môže vojak vykonávať vedľajšie aktivity za  
použitia materiálneho a personálneho vybavenia armády.  
Všetky vyššie uvedené povolenia vydáva Federálne ministerstvo obrany.  
Poľská republika  
V zmysle právnej úpravy Poľska príslušníci ozbrojených síl a zborov v zásade nemôžu  
vykonávať podnikateľské ani iné zárobkové aktivity. Takéto činnosti môžu vykonávať len po  
splnení špecifických podmienok a po získaní povolenia od príslušného nadriadeného.  
15  
 
Na účely tejto analýzy sú v zmysle právnej úpravy Poľska príslušníkmi ozbrojených síl a zborov:  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
príslušníci Polície,  
príslušníci Väzenskej stráže,  
príslušníci Vnútornej bezpečnostnej agentúry,  
príslušníci Centrálneho protikorupčného úradu,  
príslušníci Vojenskej spravodajskej služby,  
príslušníci Vojenskej kontrarozviedky,  
príslušníci Štátnej protipožiarnej služby,  
príslušníci Pohraničnej stráže,  
príslušníci Úradu na ochranu vlády,  
príslušníci Colnej služby,  
príslušníci Národného bezpečnostného úradu,  
colní úradníci,  
profesionálni vojaci.  
Vzhľadom na podobnosť zákonných ustanovení v prípade všetkých vyššie uvedených  
príslušníkov ozbrojených síl a zborov sa predmetná interpretácia podmienok opiera o právne  
normy týkajúce sa príslušníkov polície (colní úradníci, príslušníci Väzenskej stráže, príslušníci  
Pohraničnej stráže, príslušníci Úradu na ochranu vlády, príslušníci Štátnej protipožiarnej  
služby).  
Na základe vyhlášky Ministra vnútra zo 17. júla 2007 príslušník polície v zásade nemôže začať  
vykonávať iné platené zamestnanie mimo služby v policajnom zbore bez písomného súhlasu  
nadriadeného. Zároveň nemôže vykonávať ďalšie zamestnanie, ktoré by svojou povahou  
podkopávalo dôveru v políciu.  
Na výkon ďalšieho zamestnania musí policajt predložiť žiadosť, ktorej náležitosti sú: meno a  
adresa subjektu, v rámci ktorého chce vykonávať platené zamestnanie, povahu takejto činnosti  
a očakávané povinnosti, v akom časovom rozmedzí a kde bude vykonávať takúto činnosť.  
Povolenie na vykonávanie ďalšej platenej práce mimo služby je udelené na základe toho, či  
takáto aktivita nesťaží plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, nepoškodí povesť štátnej  
služby, nezníži dôveru v nestrannosť policajta a či je kompatibilná so záujmami štátnej služby a  
jej úlohami.  
Okrem vyššie uvedeného stanovuje právny poriadok aj ďalšie obmedzenia vo vzťahu k  
príslušníkom Vojenského spravodajstva a príslušníci Vojenskej kontrarozviedky, ktorí po  
nástupe do výkonu služby nemôžu:  
16  
-
byť členmi správnych rád a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach a družstvách  
(okrem bytových družstiev),  
-
-
-
byť členmi správnych rád nadácií vykonávajúcich obchodnú činnosť,  
vlastniť viac než 10% podiel v obchodných spoločnostiach,  
vykonávať vlastnú obchodnú činnosť alebo vykonávať obchodnú činnosť s inými osobami.  
Príslušníci Vojenského spravodajstva a príslušníci Vojenskej kontrarozviedky môžu vykonávať  
podnikateľské aktivity pod podmienkou, že ich podnikanie vedie k plneniu cieľov Vojenského  
spravodajstva a Vojenskej kontrarozviedky na základe odôvodneného posúdenia národnej  
bezpečnosti a súhlasu predsedu vlády (vzťahuje sa aj na príslušníkov Centrálneho  
protikorupčného úradu a Vnútornej bezpečnostnej agentúry).  
Na základe zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov títo nie sú oprávnení vykonávať  
podnikateľské aktivity ani iné zárobkové činnosti mimo ozbrojených síl. Povolenie možno  
profesionálnym vojakom udeliť, ak takáto aktivita nesťaží plnenie povinností vyplývajúcich zo  
zákona, nepoškodí povesť štátnej služby a bude mať vplyv na zvyšovanie ich kvalifikácie.  
Predmet podnikania nemôže zahŕňať veci určené na činnosť vojenských jednotiek.  
Portugalská republika  
V zmysle zákona č. 90/2015 o postavení príslušníkov ozbrojených síl nemôžu títo príslušníci  
vykonávať ďalšie aktivity, ktoré nie sú kompatibilné s ich vojenskou hodnosťou, s náležitým  
vojenským správaním alebo ohrozujú dôstojnosť príslušníka ozbrojených síl v očiach  
ozbrojených síl alebo verejnosti.  
Výkon ďalšieho zamestnania je však možný po predchádzajúcom súhlase náčelníka štábu.  
V právnom poriadku Portugalska sa na všetkých zamestnancov verejnej správy (vrátane štátnej  
služby) vzťahujú ustanovenia zákona č. 35/2015 Všeobecný zákonník zamestnancov verejnej  
správy, ktorý obmedzuje výkon ďalšieho zamestnania, nakoľko výkon zamestnania vo verejne  
správe je vykonávaný výlučne na jedinečnom postavení.  
§ 21 a § 22 predmetného zákona rozlišuje kumuláciu výkonu vo verejnej správe s ďalším  
výkonom vo verejnej správe a kumuláciu výkonu vo verejnej správe s aktivitami v súkromnej  
sfére.  
V prípade súbehu výkonu vo verejnej správe a aktivít v súkromnom sektore nie je možné  
kombinovať výkon vo verejnej správe s činnosťou vykonávanou ako samostatne zárobkovo  
činná osoba alebo zamestnanec s nárokom na odmenu alebo bez odmeny, pokiaľ je druhá aktivita  
17  
 
obdobná alebo v rozpore s výkonom vo verejnej správe, neohrozí objektivitu, nestrannosť  
a zákonom chránené práva a záujmy občanov.  
Vyššie uvedené všeobecné podmienky sa vzťahujú aj na príslušníkov policajného zboru, colnej  
správy a väzenskej stráže.  
Rakúska republika  
Záležitosti vzťahujúce sa na podnikateľskú činnosť alebo iné zárobkové aktivity spolkových  
štátnych zamestnancov sú regulované právnymi normami obsiahnutými v § 56 Zákona o štátnej  
službe z roku 1979 a § 5 Zákona o zamestnaní z roku 1948. Právny poriadok v zásade dovoľuje  
spolkovým štátnym zamestnancom vykonávať okrem hlavnej aj vedľajšiu pracovnú činnosť  
(ďalej ako „ďalšie zamestnanie).  
Akákoľvek činnosť (živnostenské podnikanie alebo závislá pracovná činnosť na základe  
pracovnej zmluvy), ktorú vykonáva zamestnanec mimo rámca pracovnej zmluvy je považovaná  
za ďalšie zamestnanie. Avšak zamestnanec nesmie vykonávať také zamestnanie, ktoré by mu  
bránilo vo výkone služobných povinností a vytváralo dojem predpojatosti alebo ohrozenia  
služobného záujmu. Akékoľvek ďalšie zárobkové zamestnanie alebo jeho zmenu je zamestnanec  
povinný hlásiť na príslušnom služobnom úrade. V zmysle rakúskej právnej úpravy ide  
o zárobkové zamestnanie vtedy, ak slúži na dosiahnutie zisku v peňažnej forme alebo vo forme  
získania tovaru.  
O zákaze ďalšieho zamestnania alebo zárobkovej činnosti rozhoduje príslušný služobný úrad po  
predchádzajúcom oznámení zamestnanca pred začatím ďalšieho takého zamestnania. V prípade,  
že služobný úrad rozhodne o neprípustnosti ďalšieho zamestnania, je toto oznámené  
zamestnancovi. Následne nebude zamestnanec túto činnosť vykonávať.  
Vyššie uvedený postup sa aplikuje ako na civilných zamestnancov, tak aj na príslušníkov  
ozbrojených síl6.  
Príslušný spolkový minister môže svojim rozhodnutím regulovať otázku prípustnosti, resp.  
neprípustnosti ďalšieho zamestnania. Spolkový minister obrany a športu tak urobí vždy, pokiaľ  
ide o zamestnancov v oblasti informačných služieb, verejného obstarávania a udeľovania  
grantových prostriedkov v oblasti športu.  
6 Odpoveď v rámci ECPRD bola poskytnutý Spolkovým ministerstvom obrany a športu.  
18  
 
Rumunsko  
V zmysle zákona č. 80/1995 o postavení príslušníkov ozbrojených síl je týmto zakázané  
vykonávať funkcie odlišné od tých, ktoré sú im pridelené. To neplatí ak dochádza k prekrývaniu  
funkcii na základe zákona v spojení s nariadením Ministra národnej obrany.  
Slovinská republika  
Zákon o obrane predstavuje základný predpis, ktorý určuje rozsah pôsobností príslušníkov  
ozbrojených síl a príslušníkov hasičského zboru (ďalej len „príslušníci“).  
Podľa § 91 zákona o obrane príslušníci nemôžu vykonávať prácu, ktorá by im bránila vo výkone  
vojenskej služby alebo inej služby, ktorá by mohla ohroziť povesť Ministerstva obrany. Rovnako  
nemôžu vykonávať prácu nezlučiteľnú s činnosťou Ministerstva obrany. Príslušníci ozbrojených  
síl môžu na základe písomného súhlasu Ministra obrany vykonávať podobnú alebo rovnakú  
prácu, ako vykonávajú počas svojej služby, v akomkoľvek orgáne, organizácií alebo spoločnosti.  
Príslušníci takýto súhlas ministra nepotrebujú, ak ide o prácu výskumnú, pedagogickú,  
publikačnú alebo inú neprofesionálnu prácu v kultúrnych, hereckých, športových,  
humanitárnych kluboch a organizáciách.  
Interný predpis Ministerstva obrany špecifikuje, aké aktivity príslušníci ozbrojených síl  
vykonávať nemôžu:  
-
-
-
pracovať v zahraničí,  
pracovať v realitnej kancelárií alebo poskytovať služby,  
predávať a uskutočňovať činnosti súvisiace s predajom alebo servisom vojenských zbraní  
alebo vybavenia, ako aj uskutočňovať iné činnosti financované zo zdrojov určených na  
obranu a výstavbu dôležitých vojenských zariadení,  
-
pracovať v poisťovniach alebo vykonávať činnosť zameranú na poskytovanie poistných  
zmlúv,  
-
-
-
-
prevádzkovať podomový predaj,  
pracovať v súkromných bezpečnostných agentúrach alebo pracovať ako súkromný detektív,  
pracovať ako ochranka na verejných zhromaždeniach a v rôznych iných zariadeniach,  
pracovať ako ochranka pri prevoze hotovosti a iných cenných predmetov.  
Profesionálni hasiči sú zamestnancami profesionálnych hasičských jednotiek alebo vykonávajú  
služobné povinnosti v priemyselných zariadeniach alebo v iných organizáciách.  
19  
 
 
Na ich práva a povinnosti sa okrem zákona o obrane vzťahuje rovnaká právna úprava ako na  
štátnych zamestnancov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Profesionálni hasiči sú  
oprávnení vykonávať ďalšiu zárobkovú činnosť mimo riadneho pracovného času, a to na základe  
súhlasu ich zamestnávateľa.  
Španielske kráľovstvo  
Zákon č. 53/1984 o nezlučiteľnosti funkcií stanovuje podmienky, kedy sú zamestnanci verejnej  
správy oprávnení vykonávať popri svojom zamestnaní aj ďalšie úlohy, a to buď vo verejnom  
sektore alebo v súkromnom sektore.  
Zamestnanci vo verejnej správe v rozsahu zákona o nezlučiteľnosti funkcií vo verejnej správe  
nemôžu vykonávať ďalšie zamestnanie, ktoré nespadá pod ich služobné povinnosti, s výnimkou  
prípadov uvedených týmto zákonom.  
Pokiaľ ide o ďalšie zamestnanie v súkromnom sektore, tak všeobecne platí, že zamestnanci  
verejnej správy takého zamestnanie vykonávať nemôžu. Rovnako nemôžu vykonávať súkromné  
aktivity, vrátane tých, ktoré sú odbornej povahy, či už vo svojom vlastnom mene alebo v závislej  
práci pre právnické osoby alebo fyzické osoby.  
Na príslušníkov hasičských zborov sa tiež aplikujú ustanovenia zákona 53/1984 o nezlučiteľnosti  
funkcií vo verejnej správe.  
Na príslušníkov polície sa vzťahujú ustanovenia o štátnych zamestnancoch s niektorými  
odlišnosťami.  
Na príslušníkov ozbrojených síl sa uplatňuje Kráľovský dekrét 517/1986, ktorý uvádza, že  
príslušníci nemôžu vykonávať iné zamestnanie v oblasti verejnej správy. Dekrét ďalej stanovuje,  
že príslušníci ozbrojených síl nie sú oprávnení vykonávať ďalšie aktivity ani v súkromnom  
sektore.  
Príslušníci ozbrojených síl môžu po splnení zákonných podmienok vykonávať pedagogickú  
činnosť na univerzite v rozsahu čiastočného úväzku, a to len na dobu určitú. V žiadnom prípade  
to však nemôže ohroziť plnenie služobných povinností.  
Ďalšie zamestnanie vo verejnej správe je zakázané, pokiaľ však ide o zamestnanie v súkromnom  
sektore, tak je prípustné pokiaľ nejde o prípady, ktoré zakazuje článok 8 Kráľovského dekrétu  
517/1986, podľa ktorého príslušníci ozbrojených síl nemôžu:  
-
byť zamestnaní v súkromnom sektore ako živnostník, vykonávať závislú činnosť alebo inak  
zasahovať do výkonu verejnej správy,  
20  
 
-
-
byť členom správnych rád alebo dozorných orgánov súkromných obchodných spoločností  
alebo iných právnických osôb, ak ich pôsobnosť súvisí s aktivitami rezortu, oddelenia alebo  
subjektu, pre ktoré príslušník ozbrojených síl pracuje,  
Vlastniť podiel väčší ako 10% v obchodných spoločnostiach uvedených vyššie.  
Okrem uvedeného nemôžu príslušníci ozbrojených síl vykonávať akékoľvek zamestnanie v  
súkromnom sektore, ktorého pracovný čas presahuje 20 hodín týždenne.  
Švédske kráľovstvo  
Príslušníci ozbrojených síl, policajného zboru a hasičského zboru môžu vykonávať aj ďalšie  
zamestnanie resp. vykonávať inú zárobkovú činnosť, ale právny poriadok Švédska stanovuje  
viaceré výnimky. V zmysle zákona č. 260/1994 o zamestnancoch vo verejnej správe sa na  
všetkých štátnych zamestnancov uplatňujú rovnaké pravidlá.  
Podľa § 7 predmetného zákona nemôže žiadny štátny zamestnanec vykonávať prácu, ktorá môže  
ohroziť jeho nestrannosť, brániť mu v jeho služobných povinnostiach alebo ohroziť dobrú  
povesť orgánov verejnej správy.  
V rámci ďalšieho zamestnania príslušníkov ozbrojených síl zákon definuje ďalšie tri podmienky,  
kedy títo príslušníci nemôžu vykonávať ďalšie zamestnanie:  
-
-
-
V prípade narušenia dôvery v ozbrojené sily,  
V prípade bráneniu riadnemu výkonu služobných povinností,  
V prípade konkurenčných aktivít proti ozbrojeným silám.  
Príslušníci hasičských a záchranárskych zborov sú obecnými zamestnancami a taktiež  
podliehajú všeobecným ustanoveniam zákona o zamestnancoch vo verejnej správe.  
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  
Právny poriadok Spojeného kráľovstva neobsahuje žiadny právny predpis zakazujúci  
príslušníkom ozbrojených síl, polície, väzenskej stráže alebo hasičských zborov výkon ďalšieho  
zamestnania. Avšak vo všetkých prípadoch sa podmieňuje výkon ďalšieho zamestnania  
udelením súhlasu. Udelenie takéhoto súhlasu závisí od povahy ďalšieho zamestnania, resp. či  
nie je v rozpore s hlavným pracovným pomerom alebo s povesťou štátnej služby.  
21  
 
 
3. Záver  
Záverom možno konštatovať, že sa na území EÚ vyskytujú viaceré funkčné modely  
podnikateľských aktivít a iných zárobkových činností príslušníkov ozbrojených zborov,  
ozbrojených síl, hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušníci“) vykonávaných  
v súbehu s výkonom štátnej služby.  
Nie je možné jednoznačne určiť, ktorý model možno považovať za ideálny, nakoľko je výkon  
iných zárobkových aktivít zvyčajne podmienený zákonom stanovenými obmedzeniami, resp.  
splnením mnohých povinností. V zmysle poskytnutého prehľadu ustanovení právnych noriem  
vybraných krajín je najrozšírenejší model, kedy sú štátni zamestnanci vrátane príslušníkov  
oprávnení vykonávať ďalšie zamestnanie v súbehu s výkonom primárnej štátnej služby. Okrem  
tohto modelu sa prierezovo vyskytujú ďalšie uvedené v kapitole 1.1.  
Žiaľ, právna úprava jednotlivých krajín je diverzifikovaná do takej miery, kedy nie je možno  
súhrnne analyticky predložiť jednotný záver. Mnohé právne úpravy odkazujú na všeobecné  
ustanovenia zákonníka práce, zákona o štátnej službe, zákona o nezlučiteľnosti funkcií, či  
zákona o zamestnancoch vo verejnej správe, ktoré definujú práva a povinnosti štátnych  
úradníkov, a ktoré sa vzťahujú v určitých prípadoch aj na príslušníkov. Vo viacerých krajinách  
však existujú osobitné právne predpisy upravujúce práva a povinnosti príslušníkov v oblasti  
výkonu ďalších zamestnaní a podnikateľských aktivít a tieto to do značnej miery modifikujú.  
Zo všeobecného hľadiska je ale možné stanoviť, že príslušníci majú v zásade zákonom dovolené  
vykonávať ďalšie aktivity za zákonom stanovených podmienok.  
Zdroj:  
Odpovede krajín siete Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu č. 3236.  
Bratislava, 9. januára 2017  
22