INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 03/2016  
PREHĽAD TÉM A REČNÍKOV POČAS  
KONFERENCIÍ PARLAMENTNÝCH VÝBOROV  
PRE ZÁLEŽITOSTI ÚNIE PARLAMENTOV  
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE  
(COSAC) V ROKOCH 2010 2016  
Vypracovala: Mgr. Natália Švecová, Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania,  
Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Schválil: JUDr. Ľubomír Fajták, riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
November 2016  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne alebo odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autorov.  
Anotácia  
Predkladaný materiál sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť sa stručne venuje histórii,  
postaveniu a organizácii Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov  
členských štátov Európskej únie (COSAC). Druhá časť prináša stručné zhrnutie hlavných  
všeobecných princípov použitých pri výbere tém a rečníkov počas Konferencií COSAC v rokoch  
2010 až 2016. Tretia časť prináša podrobný prehľad tém a rečníkov počas Konferencie  
predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej  
únie (Meeting of the COSAC Chairpersons) v rokoch 2010 až 2016 a štvrtá časť obsahuje  
podrobný prehľad tém a rečníkov počas Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti  
Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC Plenary) v rokoch 2010 až 2016.  
Kľúčové slová  
medziparlamentná spolupráca v Európskej únii; parlamentná dimenzia predsedníctva v Rade  
Európskej únie; Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov  
členských štátov Európskej únie (COSAC)  
Úvod  
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov  
Európskej únie (ďalej len „COSAC“; fr. Conférence des organes spécialisés dans les affaires  
communautaires) predstavuje jednu z inštitucionalizovaných foriem medziparlamentnej  
spolupráce v rámci Európskej únie. Ide o medziparlamentnú konferenciu združujúcu členov  
výborov pre európske záležitosti národných parlamentov členských štátov Európskej únie a  
poslancov Európskeho parlamentu, pričom kandidátske krajiny majú možnosť zúčastniť sa ako  
pozorovatelia.  
K myšlienke založenia COSAC prispelo množstvo faktorov. Jedným z hlavných  
dôvodov bol zo strany národných parlamentov pocit straty priameho kontaktu s európskymi  
politikami po zavedení priamych volieb do Európskeho parlamentu v roku 1979. COSAC bol  
založený v máji 1989 v Madride na podnet predsedu francúzskeho Národného zhromaždenia  
Laurenta Fabiusa. Predsedovia parlamentov členských štátov Európskych spoločenstiev sa  
zhodli na potrebe posilňovať úlohu národných parlamentov vo vzťahu k záležitostiam  
Európskych spoločenstiev, a to vytváraním priestoru pre stretnutia parlamentných výborov pre  
európske záležitosti. Historicky prvá schôdza tejto medziparlamentnej konferencie sa  
uskutočnila v dňoch 16. a 17. novembra 1989 v Paríži. Zúčastnilo sa jej 10 z 12 členských  
štátov, a to napriek tomu, že nie všetky parlamenty v tej dobe disponovali špecializovanými  
výbormi pre európske záležitosti. Konferencia bola premenovaná na COSAC na svojom IV.  
zasadnutí v Luxemburgu v roku 1991.1  
COSAC bol formálno-právne uznaný Amsterdamskou zmluvou, platnou od 1. januára  
1999, a to v Protokole o úlohe národných parlamentov v EÚ. Podľa článku 10 Protokolu (číslo  
1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojenému k Lisabonskej zmluve:  
„Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie môže do pozornosti Európskeho  
parlamentu, Rady a Komisie predložiť všetky iniciatívy, ktoré považuje za vhodné. Táto  
konferencia okrem toho podporuje výmenu informácií a najlepšej praxe medzi národnými  
parlamentmi a Európskym parlamentom vrátane ich osobitných výborov. Môže organizovať aj  
medziparlamentné konferencie ku konkrétnym témam, najmä diskutovať o záležitostiach  
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej  
politiky. Príspevky konferencie nie sú záväzné pre národné parlamenty a nie sú nimi dotknuté  
ich pozície.“2  
V praxi sa COSAC stretáva vcelku štyrikrát ročne – dvakrát vo formáte predsedov  
výborov pre európske záležitosti národných parlamentov členských štátov EÚ (tzv.  
predsednícky alebo „malý“ COSAC) a dvakrát vo formáte členov výborov pre európske  
záležitosti národných parlamentov členských štátov EÚ (tzv. plenárny alebo „veľký“ COSAC).  
V rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade Európskej únie sa teda spravidla na jej  
začiatku uskutočňuje predsednícky COSAC, ktorého cieľom je pripraviť plenárne zasadnutie  
COSAC. Prípravná schôdza predsedov výborov pre európske záležitosti a zástupcu (zástupcov)  
Európskeho parlamentu sa koná pred každou plenárnou schôdzou COSAC. Každú delegáciu  
tvoria dvaja poslanci. Dvaja poslanci z parlamentu každej kandidátskej krajiny sú pozvaní ako  
pozorovatelia.  
Jedna plenárna schôdza COSAC sa koná počas každého predsedníctva, berúc pritom  
do úvahy rôzne parlamentné postupy členských štátov, dĺžku volebných období a štátne sviatky  
v členských štátoch. Na plenárnom zasadnutí zastupuje každý národný parlament najviac šesť  
členov jeho výboru (výborov) pre európske záležitosti, pričom Európsky parlament zastupuje  
2 Čl. 10 Protokolu (číslo 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii  
5
 
rovnako šesť poslancov. Traja poslanci z parlamentu každej kandidátskej krajiny sú na  
plenárny COSAC pozývaní ako pozorovatelia.  
Okrem vyššie uvedených zasadnutí rokovací poriadok COSAC umožňuje zvolať aj  
mimoriadne schôdze, ak to uzná za potrebné absolútna väčšina predsedov výborov pre európske  
záležitosti národných parlamentov členských štátov EÚ a zástupcov Európskeho parlamentu.  
COSAC môže rozhodnúť aj o zriadení pracovnej skupiny, ktorej úlohou je preskúmať osobitnú  
otázku súvisiacu s činnosťou Európskej únie.  
Plenárne schôdze COSAC, schôdze predsedov výborov pre záležitosti EÚ, mimoriadne  
schôdze a schôdze pracovných skupín zvoláva parlament predsedajúceho členského štátu.  
Schôdze sa konajú v predsedajúcom členskom štáte. Mimoriadne schôdze, schôdze predsedov,  
schôdze predsedníckej trojky COSAC a schôdze pracovných skupín sa môžu konať na inom  
mieste.  
COSAC môže Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii adresovať  
podnety v súlade s Protokolom o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeným k  
Lisabonskej zmluve. Každá delegácia môže navrhnúť, aby COSAC schválil podnet. Návrh  
podnetu bude vypracovaný, ak ho navrhol parlament predsedajúceho členského štátu po  
konzultáciách s predsedníckou trojkou alebo ak to uzná za potrebné absolútna väčšina  
predsedov výborov národných parlamentov pre záležitosti EÚ a zástupcov Európskeho  
parlamentu, alebo ak sa o tom rozhodlo počas schôdze COSAC. Záverečný návrh podnetu je  
vypracovaný na prípravnej schôdzi predsedov počas príslušnej schôdze COSAC. Návrh musí  
zahŕňať zistenia a pripomienky všetkých delegácií vrátane prípadných vyhlásení týkajúcich sa  
hlasovania. Vo všeobecnosti sa konferencia COSAC snaží o to, aby schvaľovala podnety na  
základe širokého konsenzu. V prípade, že nie je možné dosiahnuť konsenzus, podnety musí  
schváliť kvalifikovaná väčšina najmenej troch štvrtín odovzdaných hlasov. Väčšina  
predstavujúca tri štvrtiny odovzdaných hlasov musí zároveň tvoriť aspoň polovicu všetkých  
hlasov. Každá delegácia má dva hlasy. Podnet sa po jeho schválení uverejní v Úradnom  
vestníku Európskej únie v úradných jazykoch Európskej únie. Parlament predsedajúceho  
členského štátu pošle po schválení podnet predsedom Európskeho parlamentu, Rady EÚ  
a Európskej komisie a vyzve ich, aby sa k podnetu vyjadrili.  
Konferencii COSAC predsedá výbor pre európske záležitosti parlamentu  
predsedajúceho členského štátu, a to počas obdobia svojho predsedníctva. Schôdzam predsedá  
príslušný predseda výboru pre európske záležitosti. Sekretariát parlamentu predsedajúceho  
členského štátu pripraví dokumenty určené na prerokovanie počas schôdzí. Pomáha mu  
sekretariát konferencie COSAC. Sekretariát konferencie COSAC tvoria úradníci  
parlamentov predsedníckej trojky a stály člen, ktorý pomáha sekretariátu v jeho činnosti.  
Úradníkov parlamentov predsedníckej trojky menujú všetky príslušné parlamenty na obdobie  
osemnástich mesiacov bez možnosti opätovného predĺženia. Stáleho člena menujú predsedovia  
konferencie COSAC na návrh predsedníckej trojky. Stály člen musí byť úradníkom národného  
parlamentu a svoju funkciu vykonáva dva roky s možnosťou jedného opätovného vymenovania.  
Stály člen koordinuje činnosť sekretariátu konferencie COSAC pod vedením parlamentu  
predsedajúceho členského štátu.3  
3 COSAC. Rules of Procedure of the COSAC. [online]. Dostupné na <http://www.cosac.eu/documents/basic-  
texts/rules-of-procedure-of-the-cosac/>, overené 9.11.2016  
6
Prehľad tém a rečníkov počas Konferencií parlamentných výborov pre  
záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) v  
rokoch 2010 až 2016 – zhrnutie  
1. Konferencia predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov  
členských štátov Európskej únie (Meeting of the COSAC Chairpersons) – stručné  
všeobecné zhrnutie hlavných bodov programu a princípov použitých pri výbere tém a rečníkov  
privítanie  
uvítací príhovor  
schválenie návrhu programu  
procedurálne otázky [briefing k rokovaniu trojky, návrh programu plenárneho  
COSAC, náčrt polročnej správy COSAC (outline of COSAC bi-annual report), listy  
doručené predsedníctvu, ďalšie otázky podľa potreby (napr. nominácia stáleho zástupcu  
v sekretariáte COSAC, atď.)]  
2 témy: spravidla priority predsedníctva (rečníkom je spravidla minister/štátny  
tajomník zahraničných vecí a európskych záležitostí predsedníckej krajiny) a vecná  
téma (buď otázky súvisiace s inštitucionálnou architektúrou v EÚ alebo téma podľa  
priorít predsedníctva; rečníkom je spravidla príslušný komisár Európskej komisie)  
2. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov  
Európskej únie (COSAC Plenary) – stručné všeobecné zhrnutie hlavných bodov programu a  
princípov použitých pri výbere tém a rečníkov  
privítanie  
uvítací príhovor  
schválenie návrhu programu  
procedurálne otázky [prezentácia polročnej správy COSAC (COSAC bi-annual  
report), zhrnutie rokovania trojky, listy doručené predsedníctvu, ďalšie otázky podľa  
potreby]  
počet a charakter tém sa líši podľa priorít predsedníctva  
potreba inštitucionálnej a geografickej vyváženosti rečníkov  
trend neformálnych obedňajších diskusných panelov (spravidla iniciovaných inými  
členskými štátmi EÚ)  
univerzálna téma: Súčasný stav predsedníctva (rečníkom je spravidla predseda vlády  
predsedníckej krajiny)  
7
 
Konferencia predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie  
(Meeting of the COSAC Chairpersons)  
Krajina  
Dátum  
Miesto konania Témy  
Rečníci  
Španielsko  
04. -  
05.02.2010  
Budova španielskeho  
Senátu, Madrid  
Carlos Ocaña Pérez de Tudela, štátny  
tajomník pre financie a rozpočet, ES  
Ekonomická kríza  
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, minister  
zahraničných vecí, ES  
Priority španielskeho predsedníctva  
Priority belgického predsedníctva  
Belgicko  
Maďarsko  
Poľsko  
04. -  
05.07.2010  
Budova belgického  
Senátu, Brusel  
Olivier Chastel, štátny tajomník pre európske  
záležitosti, BE  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
EK  
Vzťahy medzi národnými parlamentmi a  
Európskou komisiou  
10. -  
11.02.2011  
Budova maďarského  
parlamentu, Budapešť  
János Martonyi, minister zahraničných vecí,  
HU  
Priority maďarského predsedníctva  
Pracovný program EK na rok 2011  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
EK  
10. -  
Budova poľského  
Mikołaj Dowgielewicz, štátny tajomník pre  
Priority poľského predsedníctva  
11.07.2011  
Senátu, Varšava  
európske záležitosti, PL  
Cecilia Malmström, komisárka pre vnútorné  
záležitosti, EK  
Inštitúcie EÚ a konflikty na vonkajších  
hraniciach EÚ  
8
 
Dánsko  
29. -  
30.01.2012  
Budova dánskeho  
parlamentu, Kodaň  
Connie Hedegaard, komisárka pre oblasť  
klímy, EK  
Energetická infraštruktúra  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
Kríza verejného dlhu, európske hospodárske  
riadenie a demokratická zodpovednosť  
EK  
Cyprus  
08. -  
09.07.2012  
Amathus Beach  
Hotel, Limassol  
Andreas Mavroyiannis, zástupca ministra  
pre európske záležitosti, CY  
Priority cyperského predsedníctva  
Günther Oettinger, komisár pre energetiku,  
EK  
Stratégia Energia 2020: Bezpečnosť dodávok  
energií  
Írsko  
27. -  
28.01.2013  
Dublinský kaštieľ,  
Dublin  
Brendan Howlin, minister verejných  
výdavkov a reforiem, IE  
Priority írskeho predsedníctva  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
Budúcnosť Európy: cesta ku skutočnej  
hospodárskej a menovej únií  
EK  
Litva  
07. -  
Budova litovského  
Linas Linkevičius, minister zahraničných  
Priority litovského predsedníctva  
08.07.2013  
parlamentu, Vilnius  
vecí, LT  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
Ďalšie kroky smerom k politickej a  
ekonomickej únií  
EK  
Grécko  
26. -  
27.01.2014  
Budova gréckeho  
parlamentu, Atény  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
Spojenie Európy s občanmi: úloha inštitúcií  
EK  
9
Carlo Casini, predseda Výboru pre ústavné  
záležitosti Európskeho parlamentu, EP  
Výmena názorov o vzťahoch medzi  
Európskym parlamentom a národnými  
parlamentmi  
Evangelos Venizelos, podpredseda vlády,  
minister zahraničných vecí, EL  
Priority gréckeho predsedníctva  
Taliansko  
17. -  
18.07.2014  
Budova talianskeho  
Senátu, Rím  
Sandro Gozi, štátny tajomník pre európske  
záležitosti, IT  
Priority talianskeho predsedníctva a vyhliadky  
pre EÚ po európskych voľbách  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy a administráciu,  
EK  
Graziano Delrio, štátny tajomník pre  
regionálnu politiku súdržnosti a šport, IT  
Johannes Hahn, komisár pre regionálnu  
politiku, EK  
Európske štrukturálne a investičné fondy 2014-  
2020  
Lotyšsko  
01. -  
02.02.2015  
Budova lotyšského  
parlamentu, Riga  
Zanda Kalniņa-Lukaševica, parlamentná  
tajomníčka ministerstva zahraničných vecí,  
LV  
Priority lotyšského predsedníctva a vyhliadky  
pre EÚ po zvolení novej Európskej komisie  
Frans Timmermans, prvý viceprezident EK  
Urban Ahlin, predseda parlamentu, LV  
Edgars Rinkēvičs, minister zahraničných  
vecí, LV  
Východné partnerstvo a nové výzvy  
Ostap Semerak, podpredseda Výboru pre  
európsku integráciu Verkhovnej rady  
Ukrajiny, UA  
10  
Luxembursko 12. -  
13.07.2015  
European Convention  
Center, Luxemburg  
Nicolas Schmitt, minister práce,  
zamestnanosti a sociálnych vecí, LU  
Priority luxemburského predsedníctva  
Paulo Mota Pinto, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, PT  
Lord Timothy Boswell, predseda Výboru pre  
európske záležitosti Snemovne lordov, UK  
Frans Timmermans, prvý podpredseda EK  
Posilnenie politického dialógu zavedením  
“zelenej karty” a zlepšovanie riadenia  
odôvodneného stanoviska (“žltá karta”)  
Holandsko  
Slovensko  
07. -  
08.02.2016  
Hall of Knights, Haag  
Organizácia a spolupráca pri parlamentnom  
preskúmaní (prípadová štúdia k Europolu)  
zástupcovia 2 národných parlamentov  
Kristalina Georgieva, podpredsedníčka EK  
Bert Koenders, minister zahraničných vecí,  
NL  
Európske priority na rok 2016  
10. –  
Rokovacia sála NR  
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí  
Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ  
11.07.2016  
SR  
SK  
Mars Di Bartolomeo, predseda Poslaneckej  
snemovne, LU  
Sociálna dimenzia EÚ a kohézna politika –  
Sociálny rating trojitého A  
Marianne Thyssen, komisárka pre  
zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti  
a pracovnú mobilitu, EK  
Jan Keller, člen Výboru pre zamestnanosť  
a sociálne záležitosti, EP  
Zdroj: autorka na základe informácií z COSAC. Programy Konferencií parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) v  
rokoch 2010 2016. [online]. Dostupné na <http://www.cosac.eu/en/>, overené 9.11.2016  
11  
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC  
Plenary)  
Krajina  
Dátum  
Miesto  
Témy  
Rečníci  
konania  
Španielsko  
31.05. -  
01.06.2010  
Budova  
Jean Bizet, predseda Výboru pre európske  
záležitosti Senátu, FR  
Juan Moscoso Del Prado Hernández,  
líder skupiny socialistov Spoločného  
výboru pre európske záležitosti Cortesov,  
ES  
Budúcnosť COSAC-u po nadobudnutí platnosti  
Lisabonskej zmluvy  
Poslaneckej  
snemovne, Madrid  
Per Westerberg, predseda parlamentu, SE  
Závery Konferencie predsedov parlamentov EÚ  
Politické priority novej Európskej komisie  
Maroš Šefčovič, Komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy  
a administráciu, EK  
Elmar Brok, MEP  
José María Gil-Robles y Gil-Delgado,  
bývalý predseda EP  
Nový model vzťahov medzi národnými parlamentmi  
a Európskym parlamentom po nadobudnutí  
platnosti Lisabonskej zmluvy  
Vitalino Canas, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, PT  
Ankie Broekers-Knol, podpredsedníčka  
Výboru pre organizácie pre európsku  
spoluprácu, NL  
Belgicko  
24. -  
Palác Egmont,  
Bernard Mazijn, Univerzita Gent, BE  
Udržateľný rozvoj a program EÚ 2020  
26.10.2010  
Brusel  
12  
 
Herman De Croo, poslanec, Snemovňa  
Budúca úloha COSAC po nadobudnutí platnosti  
reprezentantov, BE  
Lisabonskej zmluvy  
Yves Leterme, predseda vlády, BE  
Aktuálny stav belgického predsedníctva  
Jan Wouters, Katolícka univerzita  
Parlamentná kontrola európskej bezpečnostnej  
v Leuven, BE  
a obrannej politiky  
Témy neuvedené  
José Manuel Barroso, predseda EK  
Herman Van Rompuy, predseda  
Európskej Rady  
Maďarsko  
29. -  
Budova  
Viktor Orbán, predseda vlády, HU  
Súčasný stav maďarského predsedníctva  
31.05.2011  
maďarského  
parlamentu,  
Budapešť  
Richárd Hörcsik, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, HU  
Cesta k oživeniu: Hospodárske riadenie, Stratégia  
Európa 2020 a Európsky semester  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy  
a administráciu, EK  
Rečník neuvedený  
Rečník neuvedený  
Technické zmeny rokovacieho poriadku COSAC  
Správa o výsledkoch Konferencie predsedov  
parlamentov EÚ  
György Schöpflin, MEP, Jean Monnet  
Všeobecná politická diskusia o stave Únie  
profesor  
Poľsko  
02. -  
04.10.2011  
Budova poľského  
Sejmu, Varšava  
Janusz Lewandowski, komisár pre  
rozpočet a finančné programovanie, EK  
Salvador Garriga Polledo, člen  
Viacročný finančný rámec na obdobie 2014 - 2020 z  
perspektívy európskeho rozpočtu  
špeciálneho výboru pre politiku a rozpočet  
13  
na financovanie trvalo udržateľnej EÚ po  
roku 2013, EP  
Waldemar Sługocki, štátny tajomník  
Ministerstva pre regionálny rozvoj, PL  
Viacročný finančný rámec na obdobie 2014 -2020 z  
perspektívy politiky súdržnosti  
Mikołaj Dowgielewicz, štátny tajomník  
Ministerstva zahraničných vecí, PL  
Súčasný stav poľského predsedníctva  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy  
a administráciu, EK  
Dva roky po nadobudnutí platnosti Lisabonskej  
zmluvy  
Dánsko  
22. -  
24.04.2012  
Kongresové  
centrum Tivoli,  
Kodaň  
José Manuel Barroso, Predseda EK  
20 rokov voľného pohybu tovarov, služieb, osôb a  
kapitálu  
Helle Thorning-Schmidt, predsedníčka  
Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v Európe  
vlády, DK  
Michel Barnier, komisár pre vnútorný trh  
a služby, EK  
Jednotný trh pre služby: implementácia smernice o  
službách  
Malcolm Harbour, predseda Výboru pre  
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, EP  
Janez Potočnik, komisár pre životné  
Udržateľný rast – podpora prechodu na efektívne  
prostredie, EK  
hospodárstvo v Európe  
Neelie Kroes, komisárka pre digitálnu  
Jednotný digitálny trh  
agendu, EK  
14  
Cyprus  
14. -  
16.10.2012  
Konferenčné  
centrum Filoxenia,  
Nikózia  
Andreas Mavroyiannis, zástupca ministra  
pre európske záležitosti, CY  
Súčasný stav cyperského predsedníctva  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy  
a administráciu, EK  
Od slov k činom: Ako urobiť “Viac Európy“  
realitou  
Carlo Casini, predseda Výboru pre  
ústavné  
záležitosti Európskeho parlamentu, EP  
Solon Kassinis, riaditeľ energetických  
služieb, Ministerstvo obchodu, priemyslu  
a turizmu, CY  
Energia: bezpečnosť dodávok  
Pervenche Berès, predsedníčka Výboru  
pre zamestnanosť a sociálne veci, EP  
Stratégia Európa 2020 Zotavenie sa z  
hospodárskej krízy  
Pierre Delsaux, zástupca generálneho  
riaditeľa, Generálne riaditeľstvo EK pre  
vnútorný trh a služby  
Riadenie jednotného trhu  
Írsko  
23. -  
25.06.2013  
Dublinský kaštieľ,  
Dublin  
Enda Kenny, predseda vlády, IE  
Rekapitulácia a pohľad do budúcnosti  
Budúcnosť európskej integrácie  
Herman De Croo, bývalý predseda  
Poslaneckej snemovne, BE  
Brendan Halligan, Inštitút pre  
medzinárodné a európske záležitosti, IE  
William Cash, Výboru pre európske  
záležitosti, House of Commons, UK  
15  
René Leegte, podpredseda Výboru pre  
európske záležitosti, Tweede Kamer, NL  
Neformálny obedňajší panel: Parlamentná prax  
v oblasti výberového preskúmavania európskych  
záležitostí  
Mo Ibrahim, predseda nadácie Mo  
Ibrahim  
Plnenie rozvojového plánu  
Michèle Striffler, podpredsedníčka  
Výboru pre rozvoj, EP  
Barry Andrews, výkonný riaditeľ, GOAL  
Ruari Quinn, minister školstva a  
Európska budúcnosť pre mládež  
kvalifikácií, IE  
Valentin Inzko, vysoký predstaviteľ pre  
Bosnu a Hercegovinu  
Rozšírenie a susedská politika: Udržanie hybnej sily  
Erwan Fouéré, Centrum pre európske  
politické štúdie  
Miguel Angel Martínez Martínez,  
podpredseda EP  
Litva  
27. -  
Budova litovského  
Algirdas Butkevičius, predseda vlády, LT  
Aktuálny stav litovského predsedníctva  
29.10.2013  
parlamentu, Vilnius  
Laurent Fabius, minister zahraničných  
vecí, FR  
Jubilejné 50. zasadnutie COSAC-u: Význam  
COSAC-u v posilňovaní medziparlamentnej  
spolupráce v EÚ  
Pat Cox, bývalý predseda EP  
Andrew Duff, člen Výboru pre ústavné  
záležitosti, EP  
Európske voľby 2014: Platforma pre diskusiu o  
budúcnosti EÚ s jej občanmi  
16  
Pat Cox, bývalý predseda EP  
Parlamentná diplomacia: Prípadová štúdia EP a  
Ukrajina  
Lord Timothy Boswell, predseda Výboru  
pre európske záležitosti Snemovne lordov,  
UK  
Neformálny obedňajší panel: Úloha národných  
parlamentov v procese tvorby a kontroly  
rozhodovacích procesov na úrovni EÚ  
Maroš Šefčovič, komisár pre  
medziinštitucionálne vzťahy  
a administráciu, EK  
Implementácia stratégie Európa 2020  
Pervenche Berés, predsedníčka Výboru  
pre zamestnanosť a sociálne veci, EP  
Eva Kjer Hansen, predsedníčka Výboru  
pre európske záležitosti, DK  
Demokratická legitimita v EÚ a úloha parlamentov  
EÚ  
Dominic Hannigan, predseda spojeného  
výboru pre európske záležitosti, IE  
Hans-Gert Pottering, bývalý predseda  
EP, MEP  
Rudolf Peter Roy, riaditeľ divízie pre  
bezpečnostnú politiku a sankcie Európskej  
služby pre vonkajšiu činnosť  
Digitálna agenda: výzvy a perspektívy;  
Kybernetická bezpečnosť; Benefity pre obchod  
Ilja Laurs, generálny riaditeľ GetJar,  
víťaz ceny „Európsky manager roku 2011“  
Grécko  
15. -  
17.06.2014  
Divani Apollon  
Palace Hotel, Atény  
Antonis Samaras, Predseda vlády, GR  
Súčasný stav gréckeho predsedníctva  
Zdieľanie vízie o Európe 2025  
Video príspevok od José Manuela Barossa,  
predsedu EK  
17  
Elmar Brok, predseda Výboru pre  
Výzvy pre EÚ: Kríza na Ukrajine  
zahraničné veci EP  
Rečník neuvedený  
Neformálny obedňajší diskusný panel: osvedčené  
postupy pre zodpovednosť v oblasti fondov EÚ  
Demokratická legitimita a európske vedenie: deň po Miguel Angel Martínez Martínez,  
podpredseda EP  
voľbách do Európskeho parlamentu  
Constantinos Tassoulas, predseda  
Inštitútu pre demokraciu, MP, EL  
Lászlo Andor, komisár pre zamestnanosť  
a sociálne záležitosti, EK  
Prehodnotenie európskej stratégie zamestnanosti  
Paulo Mota Pinto, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, PT  
Investície do európskej mládeže: cesta von z  
hospodárskej krízy  
Silvia Modig, poslankyňa, FI  
Osvedčené postupy: Youth Guarantee Scheme  
Zanda Kalnina Lukaševica,  
predsedníčka Výboru pre európske  
záležitosti, LV  
Podpora kreativity a podnikania mladých  
Taliansko  
30.11. -  
Budova talianskeho  
Matteo Renzi, predseda vlády, IT  
Súčasný stav talianskeho predsedníctva  
02.12.2014  
Senátu, Rím  
Frans Timmermans, prvý podpredseda  
EK  
Danuta Maria Hubner, predsedníčka  
Výboru pre ústavné záležitosti, EP  
Budúcnosť nadnárodnej demokracie 5 rokov po  
Lisabone: Úloha európskych inštitúcií a národných  
parlamentov  
18  
Lord Timothy Boswell, predseda Výboru  
pre európske záležitosti Snemovne lordov,  
UK  
Marc Angel, predseda Výrobu pre  
zahraničné veci a európske záležitosti, LU  
Rečník neuvedený  
Neformálny obedňajší diskusný panel: Zdravie  
a bezpečnosť pri práci  
Pier Carlo Padoan, minister hospodárstva  
a financií, IT  
Zhodnotenie stratégie Európa 2020: rast,  
zamestnanosť, konkurencieschopnosť  
Danielle Auroi, predsedníčka Výboru pre  
európske záležitosti, FR  
Gunther Krichbaum, predseda Výboru  
pre európske záležitosti, DE  
Juan Moscoso del Prado Hernández,  
Zahraničný výbor a Výbor pre financie, ES  
Ramón Luis Valcárcel Siso, podpredseda  
EP  
Claudio Martini, člen Výboru pre  
európske záležitosti Senátu, IT  
Lolita Čigane, predsedníčka Výboru pre  
európske záležitosti, LV  
Perspektívy európskej integrácie: Globálna úloha  
EÚ a politiky v oblasti Stredomoria a Východnej  
Európy  
Sandro Gozi, štátny tajomník pre  
európske záležitosti, IT  
19  
Morten Kjaerum, riaditeľ Európskej  
agentúry pre základné práva a koordinátor  
európskej agentúry Sieť pre rok 2014  
William Cash, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, House of Commons,  
UK  
Demokratická kontrola európskych agentúr  
Aktuálny stav lotyšského predsedníctva  
Lotyšsko  
31.05. –  
02.06.2015  
Medzinárodné  
výstavisko Ķīpsala,  
Riga  
Laimdota Straujuma, predsedníčka  
vlády, LV  
Maroš Šefčovič, podpredseda európskej  
komisie pre energetiku  
Európska energetická politika: súčasný stav, výzvy a  
príležitosti  
Jerzy Buzek, predseda Výboru pre  
priemysel, výskum a energetiku, EP  
Petr Hlobil, predseda Green 10  
Averof Neofytou, predseda Výboru pre  
zahraničné veci a európske záležitosti, CY  
Mansouria Mokhefi, špeciálna  
Neformálny obedňajší diskusný panel: Bezpečnostné  
hrozby na Blízkom východe a v regióne severnej  
Afriky  
poradkyňa Inštitútu pre zahraničné veci  
IFRI pre Blízky východ a Magreb, FR  
Obchodná politika EÚ na nasledujúcich 5 rokov:  
Dôraz na rokovania medzi EÚ a USA (TTIP)  
Cecilia Malmström, komisárka pre  
obchod, EK  
Artis Pabriks, člen výboru pre  
medzinárodný obchod, EP  
20  
Pablo Casado, poslanec Kongresu, ES  
Axel Voss, podpredseda Výboru pre  
právne záležitosti, EP  
Neformálny ranný diskusný panel: Zhodnotenie  
návrhu na reguláciu údajov z osobných záznamov  
cestujúcich (passanger name record proposal)  
Herman De Croo, poslanec flámskeho  
parlamentu, NL  
Gunther Krichbaum, predseda Výboru  
pre európske záležitosti Bundestagu, DE  
Budúcnosť parlamentnej kontroly európskych  
záležitostí; Zapojenie sa národných parlamentov do  
rozhodovacích procesov v EÚ: aktuálny stav  
a prehľad existujúcich nástrojov  
Zelená karta: Smerom k posilňovaniu politického  
dialógu  
Dominic Hannigan, predseda  
spojeného výboru pre európske  
záležitosti, IE  
Paolo Tancredi, podpredseda Výboru  
pre európske záležitosti, IT  
Viacročný pracovný program Európskej komisie  
a úloha parlamentov  
Maria João Rodrigues, členka Výboru  
pre sociálne veci a zamestnanosť, EP  
Danielle Auroi, predsedníčka Výboru pre  
európske záležitosti Národného  
zhromaždenia, FR  
Luxembursko 29.11. -  
01.12.2015  
European  
Convention Center,  
Luxemburg  
Gaston Stronck, riaditeľ sekcie  
medzinárodných hospodárskych vzťahov  
a európskych záležitostí, Ministerstvo  
zahraničných vecí, LU  
Spoločná azylová politika a politika legálnej  
migrácie  
Laura Ferrara, členka LIBE, EP  
Jean-Pierre Schembri, European Asylum  
Support Office  
21  
Michele Bordo, predseda Výboru pre  
európske záležitosti Poslaneckej  
snemovne, IT  
Boj proti nepravidelnej migrácii a zabezpečenie  
vonkajších hraníc Európy  
Hervé Bléjean, zástupca veliteľa  
EUNAVFOR MED  
Rečník neuvedený  
Neformálny obedňajší diskusný panel: Súčasný stav  
rokovaní o reforme EÚ vo svetle referenda vo  
Veľkej Británii  
Andrus Ansip, podpredseda EK pre  
digitálny jednotný trh, EK  
Stratégia pre jednotný digitálny trh Európy  
Jean-Paul Zens, prvý poradca vlády pre  
médiá a komunikáciu, LU  
Kalle Palling, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, EE  
Angelika Mlinar, MEP  
Simon Mordue, riaditeľ Stratégie pre  
Turecko, DG NEAR, EK  
Politika rozširovania  
Kamal Izidor Shaker, predseda Výboru  
pre európske záležitosti Národného  
zhromaždenia, SI  
Gunther Krichbaum, predseda Výboru  
pre európske záležitosti Bundestagu, DE  
Holandsko  
12. –  
14.06.2016  
Hall of Knights,  
Haag  
Tuur Elzinga, predseda Výboru pre  
európske záležitosti Senátu, NL  
prezentácia polročnej správy COSAC  
Frans Timmermans, prvý podpredseda  
EK  
Parlamentné preskúmanie a výmena osvedčených  
pracovných postupov  
22  
Pieter van Dijk, bývalý člen Benátskej  
Úloha národných parlamentov v oblasti ochrany  
komisie  
právneho štátu v rámci EÚ  
Sophie in‘t Veld, členka EP  
Frans Timmermans, prvý podpredseda  
EK  
Lolita Čigāne, predsedníčka Výboru pre  
európske záležitosti, LV  
Výmena osvedčených pracovných postupov  
a skúseností v oblasti parlamentnej diplomacie  
Andrej Hunko, člen Bundestagu, DE  
Rubén Moreno Palanques, člen  
Kongresu, ES  
Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho  
dvora audítorov  
Ville Itälä, člen Európskeho dvora  
audítorov  
Európsky dvor audítorov  
Migrácia  
Gerald Knaus, predseda Iniciatívy pre  
európsku stabilitu  
Elmar Brok, predseda Zahraničného  
výboru EP  
Marina Berlinghieri, členka Poslaneckj  
snemovne, IT  
Václav Hampl, predseda Výboru pre  
európske záležitosti Senátu, CZ  
Robert Fico, predseda vlády, SK  
Slovensko  
13. –  
15.11.2016  
Zimná jazdiareň  
Súčasný stav slovenského predsedníctva v Rade EÚ  
Posilňovanie úlohy národných parlamentov v EÚ  
Frans Timmermans, prvý podpredseda  
EK  
Danuta Maria Hübner, predsedníčka  
Výboru pre ústavne veci, EP  
23  
Ana Birchall, predsedníčka Výboru pre  
európske záležitosti Poslaneckej  
snemovne, RO  
Gunther Kirchbaum, predseda Výboru  
pre európske záležitosti Bundestagu, DE  
Susan George, predsedníčka  
Transnational Institute  
Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo  
(TTIP): dohoda medzi Európskou úniou a  
Spojenými štátmi americkými (a jej výzvy,  
príležitosti a riziká)  
Hiddo Houben, zástupca hlavného  
vyjednávača pre TTIP za EÚ  
Güler Turan, členka Federálneho  
poradného výboru pre európske záležitosti  
Senátu, BE  
Maroš Šefčovič, podpredseda EK pre  
Energetickú úniu  
2016: „Rok výsledkov” Energetickej Únie  
Danielle Auroi, predsedníčka Výboru pre  
európske záležitosti Národného  
zhromaždenia, FR  
Kalle Palling, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, EE  
Zabezpečenie vonkajších hraníc členských štátov EÚ Robert Kaliňák, podpredseda vlády a  
minister vnútra, SK  
v kontexte nepravidelnej migrácie  
Richárd Hörcsik, predseda Výboru pre  
európske záležitosti, HU  
Lucio Romano, podpredseda Výboru pre  
európske záležitosti Senátu, IT  
Zdroj: autorka na základe informácií z COSAC. Programy Konferencií parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) v  
24  
Bibliografia  
1. Protokol (číslo 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii  
2. COSAC. History of COSAC. [online]. Dostupné na <http://www.cosac.eu/documents/>,  
overené 9.11.2016  
3. COSAC. Programy Konferencií parlamentných výborov pre záležitosti Únie  
parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) v rokoch 2010 – 2016. [online].  
4. COSAC. Rules of Procedure of the COSAC. [online]. Dostupné na  
<http://www.cosac.eu/documents/basic-texts/rules-of-procedure-of-the-cosac/>,  
overené 9.11.2016  
Bratislava 9. novembra 2016  
25