INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 02/2016  
PRÁVO ÚČASTI POSLANCOV  
EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA  
ROKOVANÍ NÁRODNÝCH PARLAMENTOV  
A ICH VÝBOROV  
Vypracovala: Mgr. Natália Švecová, Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania, Odbor  
Parlamentný inštitút K NR SR  
Schválil: JUDr. Ľubomír Fajták, riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
Október 2016  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne alebo odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autorov.  
Anotácia  
Cieľom predkladaného materiálu bolo zistiť, ako jednotlivé komory národných  
parlamentov členských štátov Európskej únie upravujú možnosti zapojenia sa poslancov  
Európskeho parlamentu do činnosti parlamentov na národnej úrovni. Problematika práva  
účasti poslancov Európskeho parlamentu na rokovaní národných parlamentov a ich výborov je  
analyzovaná v troch rovinách, a to ako (1) právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v  
rozprave na schôdzi národného parlamentu, (2) právo poslancov Európskeho parlamentu  
vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre európske záležitosti národného parlamentu a (3)  
právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru  
národného parlamentu. Okrem uvedeného sú vyhodnotené aj možnosti účasti poslancov  
Európskeho parlamentu na hlasovaní v týchto orgánoch.  
Predkladaná analýza je spracovaná vo forme súhrnných výsledkov porovnania, vrátane  
štyroch prehľadných tabuliek a troch grafov. Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť  
v rozprave na schôdzi národného parlamentu je analyzované bližšie, a to uvedením  
relevantných ustanovení rokovacích poriadkov alebo iných právnych predpisov, ktoré toto  
právo upravujú.  
Kľúčové slová  
poslanci Európskeho parlamentu; národné parlamenty; právo účasti poslancov Európskeho  
parlamentu na rokovaní národných parlamentov; rokovací poriadok  
Úvod  
Európsky parlament je jediný priamo volený orgán EÚ zložený zo zástupcov občanov  
EÚ, ktorých záujmy reprezentuje. Poslanci Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) sú volení  
na päť rokov vo všeobecných, slobodných a priamych voľbách s tajným hlasovaním. Prvé  
priame voľby do EP sa konali v roku 1979. Celkový počet poslancov EP nesmie presiahnuť  
750 plus predseda EP (tzn. 751) a jednému štátu nemôže byť pridelených menej ako 6 mandátov  
a viac ako 96 mandátov. V súčasnosti má EP 751 poslancov z 28 členských štátov EÚ,  
Slovenskú republiku zastupuje v EP 13 poslancov.1  
Právo účasti poslancov Európskeho parlamentu na rokovaní národných parlamentov  
a ich výborov je vecou interného usporiadania každého členského štátu EÚ. Niektoré komory  
parlamentov upravujú túto otázku detailne vo svojich rokovacích poriadkoch príp. zákonoch  
o výkone mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Iné komory parlamentov vytvárajú  
zvyklosti vyplývajúce zo všeobecnej právnej úpravy účasti iných osôb na schôdzi parlamentu  
a jeho výborov. A niektoré komory parlamentov túto problematiku nemajú upravenú vôbec.  
Cieľom predkladaného materiálu bolo zistiť, ako jednotlivé komory národných  
parlamentov členských štátov Európskej únie regulujú možnosti zapojenia sa poslancov  
Európskeho parlamentu do činnosti parlamentov na národnej úrovni. Problematika práva účasti  
poslancov Európskeho parlamentu na rokovaní národných parlamentov a ich výborov je  
analyzovaná v troch rovinách, a to ako (1) právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v  
rozprave na schôdzi národného parlamentu, (2) právo poslancov Európskeho parlamentu  
vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre európske záležitosti národného parlamentu a (3)  
právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru  
národného parlamentu. Okrem uvedeného sú vyhodnotené aj možnosti účasti poslancov  
Európskeho parlamentu na hlasovaní v týchto orgánoch.  
Predkladaná analýza je spracovaná vo forme súhrnných výsledkov porovnania, vrátane  
štyroch prehľadných tabuliek a troch grafov. Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť  
v rozprave na schôdzi národného parlamentu je analyzované bližšie, a to uvedením  
relevantných ustanovení rokovacích poriadkov alebo iných právnych predpisov, ktoré toto  
právo explicitne upravujú.  
1 Európsky parlament. Organizácia. [online]. Dostupné na:  
<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/20150201PVL00010/Organiz%C3%A1cia>, overené  
29.9.2016  
5
 
1. Právo účasti poslancov Európskeho parlamentu na rokovaní národných  
parlamentov a ich výborov  
Cieľom predkladaného materiálu bolo zistiť, ako jednotlivé komory národných  
parlamentov členských štátov Európskej únie regulujú možnosti zapojenia sa poslancov  
Európskeho parlamentu do činnosti parlamentov na národnej úrovni. Výsledná analýza je  
vytvorená na báze kombinácie troch primárnych zdrojov informácií. Údaje boli čerpané  
z dotazníka, na ktorý v júni 2014 odpovedali pracovníci kancelárií národných parlamentov  
prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).2  
Inšpiráciu pri vyhodnotení odpovedí na tento dotazník nám poskytla štúdia Európskeho  
parlamentu z októbra 2014 zameraná práve na právo účasti poslancov Európskeho parlamentu  
na rokovaní národných parlamentov a ich výborov.3 Takto zozbierané informácie sme sa  
rozhodli overiť a aktualizovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie so stálymi zástupcami  
národných parlamentov pri Európskom parlamente realizovanej v septembri 2016.  
Spomedzi 41 komôr národných parlamentov sme odpovede získali z 36 komôr, pričom  
v 20 prípadoch z nich sú informácie aktualizované k 28. septembru 2016. Vo zvyšných 16  
prípadoch sme vychádzali z informácií z júna 2014. A pre úplnosť dodávame, že 5 komôr  
parlamentov odpoveď neposkytlo. Bližšie informácie sú uvedené v tabuľke č. 1 nižšie.  
Výsledky analýzy sme sa rozhodli prezentovať vo forme kľúčových zistení, štyroch  
súhrnných tabuliek a troch grafov. Prvá tabuľka sa venuje právu účasti poslancov Európskeho  
parlamentu na rokovaní národných parlamentov a ich výborov podľa jednotlivých komôr  
parlamentu. Druhá tabuľka prináša prehľad k problematike práva poslancov Európskeho  
parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného parlamentu. Tretia tabuľka obsahuje  
informácie o práve poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru  
pre európske záležitosti národného parlamentu. A štvrtá tabuľka sa venuje právu poslancov  
Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru národného parlamentu.  
KĽÚČOVÉ ZISTENIA  
I. právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného  
parlamentu  
spomedzi 36 komôr národných parlamentov 6 komôr explicitne umožňuje  
poslancom Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného  
parlamentu;  
2 European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). ECPRD request no. 2573:  
UPDATE: Participation of MEPs in Sittings of National Parliaments, 10.06.2014. [online]. Dostupné na:  
<https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about.do>  
3 European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October 2014): Participation rights of MEPs  
in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf>, overené 29.9.2016  
6
 
tento model uplatňuje Bulharsko (Národné zhromaždenie), Holandsko  
(Poslanecká snemovňa), Litva (Parlament), Maďarsko (Národné zhromaždenie),  
Rakúsko (Národná rada) a Rakúsko (Spolková rada);  
v bulharskom Národnom zhromaždení toto právo upravuje rokovací poriadok,  
v Litve je táto problematika regulovaná v zákone o výkone mandátu poslanca  
Európskeho parlamentu, v Maďarsku ide o zákon o právnom postavení  
maďarských poslancov Európskeho parlamentu a o uznesenie k niektorým  
ustanoveniam rokovacieho poriadku a v Rakúsku v oboch komorách toto právo  
regulujú rokovacie poriadky;  
v Litve ide o úplné právo vystúpiť v rozprave na schôdzi parlamentu, a to bez  
ohľadu na tému rokovania – poslanec Európskeho parlamentu má právo so  
súhlasom parlamentu vystúpiť na schôdzi parlamentu a klásť otázky  
spravodajcom a vedľajším spravodajcom;  
v ostatných 5 prípadoch ide o právo viazané na tému rokovania tzn. poslanci  
Európskeho parlamentu môžu vystúpiť len v prípadoch, ak sa prerokúvajú  
záležitosti Európskej únie;  
Bulharsko a holandská Poslanecká snemovňa ešte naviac upravujú, že  
vystúpenie je možné len v špecifických prípadoch prerokúvania záležitostí EÚ  
(napr. len na výročnej schôdzi parlamentu k tejto téme alebo len k návrhu  
stanoviska pred rokovaním Európskej rady);  
v Rakúsku došlo k legislatívnym zmenám v tejto oblasti len nedávno, a to v roku  
2015;  
výnimkou z vyššie uvedeného je belgická Poslanecká snemovňa, kde poslanci  
Európskeho parlamentu v princípe nemajú právo vystúpiť na schôdzi  
Poslaneckej snemovne, avšak existujú precedensy, kedy poslanci Európskeho  
parlamentu prezentovali na schôdzi Poslaneckej snemovne správy v mene  
zmiešaného výboru pre európske záležitosti, ktorý pozostáva z poslancov  
národného parlamentu a z poslancov EP;  
okrem belgickej výnimky existujú aj ďalšie komory národných parlamentov  
(napr. chorvátsky parlament, nemecká Spolková rada, či cyperský parlament),  
kde môžu byť v tejto veci použité všeobecné ustanovenia o účasti iných osôb na  
schôdzi napr. na základe pozvania, so súhlasom parlamentu alebo so súhlasom  
predsedu parlamentu;  
v žiadnom z analyzovaných prípadov poslanci Európskeho parlamentu nemajú  
právo hlasovať na schôdzi národného parlamentu;  
v texte nižšie sú uvedené neoficiálne pracovné preklady relevantných ustanovení  
rokovacích poriadkov a ďalších právnych predpisov z uvedených 6 komôr  
parlamentov;  
II. právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre  
európske záležitosti národného parlamentu  
spomedzi 36 komôr národných parlamentov 25 komôr explicitne umožňuje poslancom  
Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre európske záležitosti  
národného parlamentu;  
7
tento model uplatňuje Belgicko (Poslanecká snemovňa), Bulharsko (Národné  
zhromaždenie), Česká republika (Poslanecká snemovňa), Česká republika (Senát),  
Estónsko (Parlament), Francúzsko (Národné zhromaždenie), Grécko (Parlament),  
Holandsko (Poslanecká snemovňa), Holandsko (Senát), Chorvátsko (Parlament), Írsko  
(obe komory parlamentu), Litva (Parlament), Lotyšsko (Parlament), Luxembursko  
(Poslanecká snemovňa), Maďarsko (Národné zhromaždenie), Nemecko (Spolkový  
snem), Poľsko (Sejm), Portugalsko (Republikové zhromaždenie), Rakúsko (Národná  
rada), Rakúsko (Spolková rada), Slovensko (Národná rada), Slovinsko (Národné  
zhromaždenie), Taliansko (Poslanecká snemovňa) a Taliansko (Senát);  
v niektorých z uvedených komôr parlamentov je však právo vystúpiť v rozprave  
podmienené pozvaním zo strany príslušného výboru alebo jeho súhlasom (napr.  
Chorvátsko, Lotyšsko, talianska Poslanecká snemovňa);  
v belgickej Poslaneckej snemovni majú poslanci Európskeho parlamentu aj právo  
hlasovať, nakoľko sú právoplatnými členmi zmiešaného výboru pre európske záležitosti  
zloženého z 10 poslancov Poslaneckej snemovne a 10 poslancov Európskeho  
parlamentu;  
III. právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného  
výboru národného parlamentu  
spomedzi 36 komôr národných parlamentov 19 komôr umožňuje poslancom  
Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru národného  
parlamentu;  
tento model uplatňuje Belgicko (Poslanecká snemovňa), Bulharsko (Národné  
zhromaždenie), Česká republika (Poslanecká snemovňa), Česká republika (Senát),  
Holandsko (Poslanecká snemovňa), Holandsko (Senát), Chorvátsko (Parlament), Írsko  
(obe komory parlamentu), Litva (Parlament), Lotyšsko (Parlament), Luxembursko  
(Poslanecká snemovňa), Maďarsko (Národné zhromaždenie), Poľsko (Sejm), Rakúsko  
(Národná rada), Rakúsko (Spolková rada), Slovinsko (Národné zhromaždenie),  
Taliansko (Poslanecká snemovňa) a Taliansko (Senát);  
v niektorých z uvedených komôr parlamentov je však právo vystúpiť v rozprave  
podmienené pozvaním zo strany príslušného výboru alebo jeho súhlasom (napr.  
Chorvátsko, Lotyšsko, talianska Poslanecká snemovňa).  
8
Tabuľka č. 1  
Právo účasti poslancov Európskeho parlamentu na rokovaní národných parlamentov a ich výborov  
Parlament (komora parlamentu)  
Schôdza (plenárna)  
Výbor pre európske záležitosti  
Ostatné výbory  
Poznámka  
Účasť v rozprave Hlasovanie Účasť v rozprave Hlasovanie Účasť v rozprave Hlasovanie  
NIE  
NIE  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
ÁNO  
NIE  
NIE  
ÁNO  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
ÁNO  
NIE  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
september 2016  
september 2016  
september 2016  
jún 2014  
Belgicko (Poslanecká snemovňa)  
Belgicko (Senát)i  
ÁNO  
NIE  
ÁNO  
NIE  
Bulharsko (Národné zhromaždenie)  
Cyprus (Snemovňa reprezentantov)  
Česká republika (Poslanecká snemovňa)  
Česká republika (Senát)  
Dánsko (Parlament)  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
jún 2014  
september 2016  
september 2016  
september 2016  
jún 2014  
ÁNO  
NIE  
NIE  
Estónsko (Parlament)  
NIE  
Fínsko (Parlament)  
ÁNO  
NIE  
NIE  
september 2016  
september 2016  
jún 2014  
Francúzsko (Národné zhromaždenie)  
Francúzsko (Senát)  
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
X
NIE  
Grécko (Parlament)  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
X
jún 2014  
Holandsko (Poslanecká snemovňa)  
Holandsko (Senát)  
jún 2014  
september 2016  
jún 2014  
Chorvátsko (Parlament)  
Írsko (obe komory parlamentu)  
Litva (Parlament)  
september 2016  
september 2016  
september 2016  
jún 2014  
Lotyšsko (Parlament)  
Luxembursko (Poslanecká snemovňa)  
Maďarsko (Národné zhromaždenie)  
Malta (Parlament)  
neodpovedali  
jún 2014  
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
Nemecko (Spolková rada)  
Nemecko (Spolkový snem)  
Poľsko (Sejm)  
ÁNO  
ÁNO  
X
NIE  
jún 2014  
ÁNO  
X
september 2016  
nedopovedali  
Poľsko (Senát)  
9
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
jún 2014  
Portugalsko (Republikové zhromaždenie)  
Rakúsko (Národná rada)  
september 2016  
september 2016  
jún 2014  
Rakúsko (Spolková rada)  
Rumunsko (Poslanecká snemovňa)  
Rumunsko (Senát)  
neodpovedali  
september 2016  
neodpovedali  
september 2016  
jún 2014  
NIEii  
NIE  
X
ÁNO  
X
NIE  
X
NIEiii  
NIE  
X
Slovensko (Národná rada)  
Slovinsko (Národná rada)  
Slovinsko (Národné zhromaždenie)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa lordov)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa ľudu)  
Španielsko (Kongres)  
X
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
X
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
X
september 2016  
september 2016  
neodpovedali  
september 2016  
jún 2014  
Španielsko (Senát)  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
Švédsko (Parlament)  
Taliansko (Poslanecká snemovňa)  
Taliansko (Senát)  
jún 2014  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October 2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments,  
október 2014 [online]. Dostupné na: <http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0e4efba3-25bc-4392-be91-d889f7d5f7a6/N1-2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na  
základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente (28. september 2016)  
i Belgicko (Senát) – 10 senátori sú členmi federálneho zmiešaného výboru pre európske záležitosti, ktorý je zložený z 10 poslancov Poslaneckej snemovne,  
10 senátorov a 10 poslancov Európskeho parlamentu  
ii Slovensko (Národná rada) – explicitne nie, so súhlasom NR SR áno (§ 21 ods. 1 rokovacieho poriadku)  
iii Slovensko (Národná rada) – explicitne nie, so súhlasom výboru áno  
10  
1.1 Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného  
parlamentu  
Graf č. 1  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného  
parlamentu  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October  
2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri  
Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente  
Tabuľka č. 2  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného  
parlamentu  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave  
NA SCHÔDZI NÁRODNÉHO PARLAMENTU  
ÁNO  
NIE  
Belgicko (Poslanecká snemovňa)  
Belgicko (Senát)  
Cyprus (Snemovňa reprezentantov)  
Česká republika (Poslanecká snemovňa)  
Česká republika (Senát)  
Bulharsko (Národné zhromaždenie)  
Holandsko (Poslanecká snemovňa)  
Litva (Parlament)  
Maďarsko (Národné zhromaždenie)  
Rakúsko (Národná rada)  
Dánsko (Parlament)  
Rakúsko (Spolková rada)  
Estónsko (Parlament)  
Fínsko (Parlament)  
Francúzsko (Národné zhromaždenie)  
Francúzsko (Senát)  
11  
 
Grécko (Parlament)  
Holandsko (Senát)  
Chorvátsko (Parlament)  
Írsko (obe komory parlamentu)  
Lotyšsko (Parlament)  
Luxembursko (Poslanecká snemovňa)  
Nemecko (Spolková rada)  
Nemecko (Spolkový snem)  
Poľsko (Sejm)  
Portugalsko (Republikové zhromaždenie)  
Rumunsko (Poslanecká snemovňa)  
Slovensko (Národná rada)*  
Slovinsko (Národné zhromaždenie)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa lordov)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa ľudu)  
Španielsko (Kongres)  
Švédsko (Parlament)  
Taliansko (Poslanecká snemovňa)  
Taliansko (Senát)  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October  
2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri  
Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente  
* Slovensko (Národná rada) – explicitne nie, so súhlasom NR SR áno (§ 21 ods. 1 rokovacieho poriadku)  
1) Bulharsko (Národné zhromaždenie)  
Rokovací poriadok (vybrané ustanovenia; neoficiálny pracovný preklad)  
Jedenásta časť  
Parlamentný dohľad a kontrola záležitostí Európskej únie  
Článok 122. Národné zhromaždenie môže vypočuť predsedu vlády vo veci návrhu stanoviska  
Bulharskej republiky pred blížiacimi sa zasadnutiami Európskej rady.  
Článok 124. Rada ministrov musí v súlade s čl. 105 ods. 4 ústavy na začiatku každého  
šesťmesačného obdobia predsedníctva v Rade Európskej únie podať Národného zhromaždeniu  
správu o účasti Bulharskej republiky na rozhodovacom procese v Európskej únii počas  
predchádzajúceho predsedníctva a o prioritách Bulharskej republiky počas aktuálneho  
predsedníctva. Národné zhromaždenie vypočuje v tejto veci správu predsedu vlády.  
Článok 125. (3) Poslanci Európskeho parlamentu za Bulharskú republiku sa môžu bez možnosti  
účasti na hlasovaní zúčastniť schôdzí Národného zhromaždenia podľa článkov 122 a 124.4  
4 Rokovací poriadok Národného zhromaždenia Bulharskej republiky je v anglickom jazyku dostupný on-line  
12  
2) Holandsko (Poslanecká snemovňa)  
Poslanci Európskeho parlamentu môžu počas výročnej schôdze Poslaneckej snemovne na tému  
záležitostí Európskej únie požiadať o účasť v rozprave.5  
3) Litva (Parlament)  
Zákon č. IX-2025 zo 17. februára 2004 o postavení a podmienkach výkonu mandátu  
poslancov Európskeho parlamentu zvolených na území Litovskej republiky (vybrané  
ustanovenia; neoficiálny pracovný preklad)  
Článok 3. Práva poslanca Európskeho parlamentu v Litovskej republike  
Poslanec Európskeho parlamentu má právo:  
3) so súhlasom parlamentu vystúpiť na schôdzi parlamentu a klásť otázky spravodajcom  
a vedľajším spravodajcom;6  
4) Maďarsko (Národné zhromaždenie)  
Podľa zákona LVII. z roku 2004 o právnom postavení maďarských poslancov  
Európskeho parlamentu poslanci Európskeho parlamentu, ktorí získali svoj mandát  
v Maďarsku, sa môžu zúčastniť a vystúpiť na schôdzi Národného zhromaždenia len  
v prípadoch, ak sa prerokúvajú záležitosti Európskej únie.  
Podrobnosti upravuje § 35 ods. 2 uznesenia č. 10/2014 o niektorých ustanoveniach  
rokovacieho poriadku stanovujúc, že poslanec Európskeho parlamentu z Maďarska sa môže  
prihlásiť do všeobecnej rozpravy k bodom programu schôdze vzťahujúcim sa k záležitostiam  
Európskej únie, a to buď priamo alebo prostredníctvom predsedu poslaneckého klubu, buď  
písomne pred otvorením rokovacieho dňa, alebo stlačením tlačidla počas rozpravy. V tejto veci  
sa berie do úvahy veľkosť poslaneckého klubu a poradie nezávislých poslancov. Rečnícky čas  
dotknutého poslanca Európskeho parlamentu sa započítava do rečníckeho času prideleného  
príslušnému poslaneckému klubu, ak bola jeho prihláška do rozpravy podaná prostredníctvom  
5 European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). ECPRD request no. 2573:  
UPDATE: Participation of MEPs in Sittings of National Parliaments, 10.06.2014. [online]. Dostupné na:  
<https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about.do>  
6 Zákon č. IX-2025 zo 17. februára 2004 o postavení a podmienkach výkonu mandátu poslancov Európskeho  
parlamentu zvolených na území Litovskej republiky je v anglickom jazyku dostupný on-line Dostupné na:  
and%20working%20conditions%20of%20the%20members%20of%20the%20European%20Parliament%20elect  
ed%20in%20the%20Republic%20of%20Lithuania%20&p_tr2=2>, overené 29.09.2016  
13  
predsedu poslaneckého klubu. Ak sa poslanec Európskeho parlamentu prihlásil do rozpravy  
priamo, je mu pridelený taký rozsah rečníckeho času ako nezávislému poslancovi.7  
5) Rakúsko (Národná rada)  
V roku 2015 boli novelizované rokovacie poriadky oboch komôr parlamentu, pričom  
došlo k rozšíreniu práv účasti poslancov Európskeho parlamentu na rokovaní rakúskeho  
parlamentu.  
V prípade Národnej rady sa poslanci Európskeho parlamentu môžu zúčastniť a vystúpiť  
na schôdzi Národnej rady a jej výborov len v prípadoch, ak sa prerokúvajú záležitosti Európskej  
únie. Ich účasť má len konzultatívny charakter, a teda sa nemôžu zúčastniť na hlasovaní.8  
6) Rakúsko (Spolková rada)  
Podľa §13b ods. 4 rokovacieho poriadku môže predseda Spolkovej rady po konzultácii  
s poslaneckým grémiom umožniť poslancom Európskeho parlamentu zvoleným v Rakúsku  
vystúpiť v rozpravách na schôdzach Spolkovej rady alebo jej výborov v prípade, ak sa  
prerokúvajú záležitosti Európskej únie. V tomto prípade môže predseda Spolkovej rady po  
konzultácii s poslaneckým grémiom stanoviť dĺžku trvania a formu výkonu práva vystúpiť  
v rozprave. Rovnako ako v prípade Národnej rady, ani v prípade Spolkovej rady, poslanci  
Európskeho parlamentu nemajú právo hlasovať.9  
7 Uznesenie Národného zhromaždenie Maďarska č. 10/2014 o niektorých ustanoveniach rokovacieho poriadku je  
v anglickom jazyku dostupné on-line Dostupné na:  
cedure/968f2e08-f740-4241-a87b-28e6dc390407>, overené 29.09.2016  
8 E-mailová komunikácia stálej zástupkyne NR SR pri Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných  
parlamentov pri Európskom parlamente (28. september 2016)  
9 E-mailová komunikácia stálej zástupkyne NR SR pri Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných  
parlamentov pri Európskom parlamente (28. september 2016)  
14  
1.2 Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre  
európske záležitosti národného parlamentu  
Graf č. 2  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre  
európske záležitosti národného parlamentu  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October  
2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri  
Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente  
Tabuľka č. 3  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre  
európske záležitosti národného parlamentu  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave  
NA SCHÔDZI VÝBORU PRE EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI NÁRODNÉHO  
PARLAMENTU  
ÁNO  
NIE  
Belgicko (Senát)  
Cyprus (Snemovňa reprezentantov)  
Dánsko (Parlament)  
Belgicko (Poslanecká snemovňa)*  
Bulharsko (Národné zhromaždenie)  
Česká republika (Poslanecká snemovňa)  
Česká republika (Senát)  
Fínsko (Parlament)  
Francúzsko (Senát)  
Estónsko (Parlament)  
Nemecko (Spolková rada)  
Francúzsko (Národné zhromaždenie)  
Grécko (Parlament)  
Holandsko (Poslanecká snemovňa)  
Holandsko (Senát)  
Rumunsko (Poslanecká snemovňa)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa lordov)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa ľudu)  
15  
 
Španielsko (Kongres)  
Chorvátsko (Parlament)  
Švédsko (Parlament)  
Írsko (obe komory parlamentu)  
Litva (Parlament)  
Lotyšsko (Parlament)  
Luxembursko (Poslanecká snemovňa)  
Maďarsko (Národné zhromaždenie)  
Nemecko (Spolkový snem)  
Poľsko (Sejm)  
Portugalsko (Republikové zhromaždenie)  
Rakúsko (Národná rada)  
Rakúsko (Spolková rada)  
Slovensko (Národná rada)  
Slovinsko (Národné zhromaždenie)  
Taliansko (Poslanecká snemovňa)  
Taliansko (Senát)  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October  
2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri  
Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente  
* Belgicko (Poslanecká snemovňa) – poslanci Európskeho parlamentu majú aj právo hlasovať na  
schôdzi zmiešaného výboru pre európske záležitosti zloženého z 10 poslancov Poslaneckej snemovne  
a 10 poslancov EP a na schôdzi federálneho zmiešaného výboru pre európske záležitosti, ktorý je  
zložený z 10 poslancov Poslaneckej snemovne, 10 senátorov a 10 poslancov Európskeho parlamentu  
16  
1.3 Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného  
výboru národného parlamentu  
Graf č. 3  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru  
národného parlamentu  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October  
2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri  
Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente  
Tabuľka č. 4  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru  
národného parlamentu  
Právo poslancov Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave  
NA SCHÔDZI INÉHO VÝBORU PARLAMENTU  
ÁNO  
NIE  
Belgicko (Senát)  
Cyprus (Snemovňa reprezentantov)  
Dánsko (Parlament)  
Belgicko (Poslanecká snemovňa)  
Bulharsko (Národné zhromaždenie)  
Česká republika (Poslanecká snemovňa)  
Česká republika (Senát)  
Estónsko (Parlament)  
Fínsko (Parlament)  
Francúzsko (Národné zhromaždenie)  
Francúzsko (Senát)  
Holandsko (Poslanecká snemovňa)  
Holandsko (Senát)  
Chorvátsko (Parlament)  
Grécko (Parlament)  
Nemecko (Spolková rada)  
Nemecko (Spolkový snem)  
Írsko (obe komory parlamentu)  
Litva (Parlament)  
Lotyšsko (Parlament)  
17  
 
Portugalsko (Republikové zhromaždenie)  
Rumunsko (Poslanecká snemovňa)  
Slovensko (Národná rada)*  
Luxembursko (Poslanecká snemovňa)  
Maďarsko (Národné zhromaždenie)  
Poľsko (Sejm)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa lordov)  
Spojené kráľovstvo (Snemovňa ľudu)  
Španielsko (Kongres)  
Rakúsko (Národná rada)  
Rakúsko (Spolková rada)  
Slovinsko (Národné zhromaždenie)  
Taliansko (Poslanecká snemovňa)  
Taliansko (Senát)  
Švédsko (Parlament)  
Zdroj: autorka na základe informácií z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October  
2014): Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf> a na základe e-mailovej komunikácie stálej zástupkyne NR SR pri  
Európskom parlamente so stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente  
* Slovensko (Národná rada) – explicitne nie, so súhlasom výboru áno  
18  
Záver  
Cieľom predkladaného materiálu bolo zistiť, ako jednotlivé komory národných  
parlamentov členských štátov Európskej únie regulujú možnosti zapojenia sa poslancov  
Európskeho parlamentu do činnosti parlamentov na národnej úrovni. Výsledná analýza je  
vytvorená na báze kombinácie troch primárnych zdrojov informácií. Údaje boli čerpané  
z dotazníka, na ktorý v júni 2014 odpovedali pracovníci kancelárií národných parlamentov  
prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).10  
Inšpiráciu pri vyhodnotení odpovedí na tento dotazník nám poskytla štúdia Európskeho  
parlamentu z októbra 2014 zameraná práve na právo účasti poslancov Európskeho parlamentu  
na rokovaní národných parlamentov a ich výborov.11 Takto zozbierané informácie sme sa  
rozhodli overiť a aktualizovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie so stálymi zástupcami  
národných parlamentov pri Európskom parlamente realizovanej v septembri 2016.  
Spomedzi 41 komôr národných parlamentov sme odpovede získali z 36 komôr, pričom  
v 20 prípadoch z nich sú informácie aktualizované k 28. septembru 2016. Vo zvyšných 16  
prípadoch sme vychádzali z informácií z júna 2014. A pre úplnosť dodávame, že 5 komôr  
parlamentov odpoveď neposkytlo.  
Spomedzi 36 komôr národných parlamentov 6 komôr explicitne umožňuje poslancom  
Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi národného parlamentu. Tento  
model uplatňuje Bulharsko (Národné zhromaždenie), Holandsko (Poslanecká snemovňa),  
Litva (Parlament), Maďarsko (Národné zhromaždenie), Rakúsko (Národná rada) a Rakúsko  
(Spolková rada). V bulharskom Národnom zhromaždení toto právo upravuje rokovací  
poriadok, v Litve je táto problematika regulovaná v zákone o výkone mandátu poslanca  
Európskeho parlamentu, v Maďarsku ide o zákon o právnom postavení maďarských poslancov  
Európskeho parlamentu a o uznesenie k niektorým ustanoveniam rokovacieho poriadku a v  
Rakúsku v oboch komorách toto právo regulujú rokovacie poriadky. V Litve ide o úplné právo  
vystúpiť v rozprave na schôdzi parlamentu, a to bez ohľadu na tému rokovania – poslanec  
Európskeho parlamentu má právo so súhlasom parlamentu vystúpiť na schôdzi parlamentu a  
klásť otázky spravodajcom a vedľajším spravodajcom. V ostatných 5 prípadoch ide o právo  
viazané na tému rokovania tzn. poslanci Európskeho parlamentu môžu vystúpiť len v  
prípadoch, ak sa prerokúvajú záležitosti Európskej únie. Bulharsko a holandská Poslanecká  
snemovňa ešte naviac upravujú, že vystúpenie je možné len v špecifických prípadoch  
prerokúvania záležitostí EÚ (napr. len na výročnej schôdzi parlamentu k tejto téme alebo len k  
návrhu stanoviska pred rokovaním Európskej rady). Výnimkou z vyššie uvedeného je belgická  
Poslanecká snemovňa, kde poslanci Európskeho parlamentu v princípe nemajú právo vystúpiť  
na schôdzi Poslaneckej snemovne, avšak existujú precedensy, kedy poslanci Európskeho  
parlamentu prezentovali na schôdzi Poslaneckej snemovne správy v mene zmiešaného výboru  
10 European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). ECPRD request no. 2573:  
UPDATE: Participation of MEPs in Sittings of National Parliaments, 10.06.2014. [online]. Dostupné na:  
<https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about.do>  
11 z European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October 2014): Participation rights of  
MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014 [online]. Dostupné na:  
2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf>  
19  
 
pre európske záležitosti, ktorý pozostáva z poslancov národného parlamentu a z poslancov EP.  
Okrem belgickej výnimky existujú aj ďalšie komory národných parlamentov (napr. chorvátsky  
parlament, nemecká Spolková rada, či cyperský parlament), kde môžu byť v tejto veci použité  
všeobecné ustanovenia o účasti iných osôb na schôdzi napr. na základe pozvania, so súhlasom  
parlamentu alebo so súhlasom predsedu parlamentu. V žiadnom z analyzovaných prípadov  
poslanci Európskeho parlamentu nemajú právo hlasovať na schôdzi národného parlamentu.  
Spomedzi 36 komôr národných parlamentov 25 komôr explicitne umožňuje poslancom  
Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi výboru pre európske záležitosti  
národného parlamentu. Tento model uplatňuje Belgicko (Poslanecká snemovňa), Bulharsko  
(Národné zhromaždenie), Česká republika (Poslanecká snemovňa), Česká republika (Senát),  
Estónsko (Parlament), Francúzsko (Národné zhromaždenie), Grécko (Parlament), Holandsko  
(Poslanecká snemovňa), Holandsko (Senát), Chorvátsko (Parlament), Írsko (obe komory  
parlamentu), Litva (Parlament), Lotyšsko (Parlament), Luxembursko (Poslanecká snemovňa),  
Maďarsko (Národné zhromaždenie), Nemecko (Spolkový snem), Poľsko (Sejm), Portugalsko  
(Republikové zhromaždenie), Rakúsko (Národná rada), Rakúsko (Spolková rada), Slovensko  
(Národná rada), Slovinsko (Národné zhromaždenie), Taliansko (Poslanecká snemovňa) a  
Taliansko (Senát). V niektorých z uvedených komôr parlamentov je však právo vystúpiť v  
rozprave podmienené pozvaním zo strany príslušného výboru alebo jeho súhlasom (napr.  
Chorvátsko, Lotyšsko, talianska Poslanecká snemovňa). V belgickej Poslaneckej snemovni  
majú poslanci Európskeho parlamentu aj právo hlasovať, nakoľko sú právoplatnými členmi  
zmiešaného výboru pre európske záležitosti zloženého z 10 poslancov Poslaneckej snemovne  
a 10 poslancov Európskeho parlamentu.  
Spomedzi 36 komôr národných parlamentov 19 komôr umožňuje poslancom  
Európskeho parlamentu vystúpiť v rozprave na schôdzi iného výboru národného  
parlamentu. Tento model uplatňuje Belgicko (Poslanecká snemovňa), Bulharsko (Národné  
zhromaždenie), Česká republika (Poslanecká snemovňa), Česká republika (Senát), Holandsko  
(Poslanecká snemovňa), Holandsko (Senát), Chorvátsko (Parlament), Írsko (obe komory  
parlamentu), Litva (Parlament), Lotyšsko (Parlament), Luxembursko (Poslanecká snemovňa),  
Maďarsko (Národné zhromaždenie), Poľsko (Sejm), Rakúsko (Národná rada), Rakúsko  
(Spolková rada), Slovinsko (Národné zhromaždenie), Taliansko (Poslanecká snemovňa) a  
Taliansko (Senát). V niektorých z uvedených komôr parlamentov je však právo vystúpiť v  
rozprave podmienené pozvaním zo strany príslušného výboru alebo jeho súhlasom (napr.  
Chorvátsko, Lotyšsko, talianska Poslanecká snemovňa).  
20  
Bibliografia  
1. E-mailová komunikácia stálej zástupkyne NR SR pri Európskom parlamente so  
stálymi zástupcami národných parlamentov pri Európskom parlamente (28. september  
2016)  
2. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). ECPRD  
request no. 2573: UPDATE: Participation of MEPs in Sittings of National  
Parliaments, 10.06.2014. [online]. Dostupné na:  
<https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about.do>  
3. European Parliament. Spotlight on Parliaments in Europe (no. 1 October 2014):  
Participation rights of MEPs in Sittings of National Parliaments, október 2014  
[online]. Dostupné na:  
be91-d889f7d5f7a6/N1-2014_Oct_-_Spotlight_-FINAL.pdf>, overené 29.9.2016  
4. Európsky parlament. Organizácia. [online]. Dostupné na:  
<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/20150201PVL00010/Organiz%C  
3%A1cia>, overené 29.9.2016  
6. Uznesenie Národného zhromaždenie Maďarska č. 10/2014 o niektorých ustanoveniach  
rokovacieho poriadku je v anglickom jazyku dostupné [online]. Dostupné na:  
ons+of+the+Rules+of+Procedure/968f2e08-f740-4241-a87b-28e6dc390407>, overené  
29.09.2016  
7. Zákon č. IX-2025 zo 17. februára 2004 o postavení a podmienkach výkonu mandátu  
poslancov Európskeho parlamentu zvolených na území Litovskej republiky [online].  
Dostupné na:  
0on%20the%20Status%20and%20working%20conditions%20of%20the%20members  
%20of%20the%20European%20Parliament%20elected%20in%20the%20Republic%2  
0of%20Lithuania%20&p_tr2=2>, overené 29.09.2016  
Bratislava 18. októbra 2016  
21