INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 01/2016  
MEDZIPARLAMENTNÁ SPOLUPRÁCA V  
EURÓPSKEJ ÚNII A HISTÓRIA  
KONFERENCIE PREDSEDOV  
PARLAMENTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ  
Vypracovala: Mgr. Natália Švecová, Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania,  
Odbor Parlamentný inštitút K NR SR  
Schválil: JUDr. Ľubomír Fajták, riaditeľ Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
September 2016  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne alebo odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autorov.  
Anotácia  
Predkladaný materiál sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť stručne popisuje právny  
rámec, ciele a formy medziparlamentnej spolupráce v Európskej únii. Druhá časť sa venuje  
parlamentnej dimenzii predsedníctva v Rade Európskej únie. Tretia časť prináša základné  
informácie o Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ a štvrtá časť obsahuje  
popis historických míľnikov Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ vrátane  
prehľadu tém, ktorým sa táto konferencia venovala od roku 2007.  
Kľúčové slová  
medziparlamentná spolupráca v Európskej únii; parlamentná dimenzia predsedníctva v Rade  
Európskej únie; Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ  
1. Medziparlamentná spolupráca v Európskej únii  
Medziparlamentná spolupráca na úrovni EÚ vychádza z čl. 9 Protokolu (č. 1) o úlohe  
národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Lisabonskej zmluve, ktorý dáva  
splnomocnenie Európskemu parlamentu (ďalej len „EP“) a národným parlamentom na  
vymedzenie spôsobu medziparlamentnej spolupráce v EÚ. Podľa čl. 9 Protokolu (č. 1) o úlohe  
národných parlamentov v Európskej únii „Európsky parlament a národné parlamenty spoločne  
vymedzia organizáciu a podporu efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v  
rámci Únie.1  
Špecifikujúcu úpravu predstavujú dva dokumenty prijaté na pôde Konferencie  
predsedov parlamentov členských štátov EÚ:  
Rokovací poriadok Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ  
prijatý v Ríme v roku 2000 a revidovaný v Štokholme v roku 2010. Tento dokument je  
známy ako tzv. Štokholmské smernice pre Konferenciu predsedov parlamentov  
členských štátov EÚ.  
Pravidlá medziparlamentnej spolupráce v Európskej únii schválené na Konferencii  
predsedov parlamentov členských štátov EÚ v Haagu v roku 2004, zmenené a doplnené  
v Lisabone v roku 2008.2  
Medzi základné ciele medziparlamentnej spolupráce v EÚ patrí najmä podporovať  
výmenu informácií a osvedčených pracovných postupov medzi národnými parlamentmi  
a EP s cieľom posilniť parlamentnú kontrolu, vplyv a dohľad na všetkých úrovniach. Okrem  
toho je účelom medziparlamentnej spolupráce v EÚ aj zaistenie efektívneho výkonu  
kompetencií národných parlamentov v záležitostiach EÚ (najmä v oblasti kontroly  
dodržiavania zásady subsidiarity) a podporovať spoluprácu s parlamentmi tretích krajín.3  
Medziparlamentná spolupráca je v rámci Európskej únie vykonávaná prostredníctvom  
nasledujúcich štruktúr:  
Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ (ďalej len „Konferencia  
predsedov“) – združuje predsedov parlamentov členských štátov EÚ a predsedu EP.  
Kandidátske krajiny disponujú štatútom pozorovateľa. Primárnou úlohou  
Konferencie predsedov je dohliadať na medziparlamentnú spoluprácu v EÚ, pričom  
jej ciele a procedurálne postupy sú špecifikované vo vyššie uvedených  
Štokholmských smerniciach pre Konferenciu predsedov parlamentov členských  
štátov EÚ.  
1 Čl. 9 Protokolu (č. 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii  
2 Rokovací poriadok Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ a Pravidlá medziparlamentnej  
spolupráce v Európskej únii sú v anglickom jazyku dostupné na: <http://www.ipex.eu/IPEXL-  
WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
3 IPEX. Guidelines for Inter-Parliamentary Cooperation in the European Union. [online]. Dostupné na:  
5
 
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov  
členských štátov Európskej únie (COSAC) – tvoria ju zástupcovia výborov pre  
európske záležitosti parlamentov členských štátov EÚ, poslanci EP a pozorovatelia  
z kandidátskych krajín. Toto fórum poskytuje priestor pre výmenu informácií  
a osvedčených postupov.  
Spoločné zasadnutia na témy spoločného záujmu – parlament členského štátu,  
ktorý aktuálne predsedá v Rade EÚ, môže v spolupráci s EP organizovať spoločné  
zasadnutia vo veciach spoločného záujmu napr. spoločné zasadnutia vecných  
výborov parlamentov členských štátov EÚ a EP.  
Zasadnutia vecných výborov – stretnutia medzi partnerskými vecnými výbormi  
parlamentov členských štátov EÚ a EP slúžia na výmenu názorov v oblastiach  
jednotlivých politík EÚ na základe ich vecnej pôsobnosti.  
Stretnutie vedúcich kancelárií parlamentov členských štátov EÚ – vedúci  
kancelárií (generálni tajomníci) alebo iní poverení zamestnanci národných  
parlamentov sa stretávajú pravidelne za účelom prípravy návrhu programu a  
podkladov pre diskusiu pre Konferenciu predsedov parlamentov členských štátov  
EÚ. Vedúci kancelárií alebo iní poverení funkcionári parlamentov sa môžu stretávať  
aj za účelom inej nevyhnutnej vzájomnej konzultácie.  
Stáli zástupcovia národných parlamentov pri EP – pôsobenie stálych zástupcov  
národných parlamentov v Bruseli umožňuje pravidelnú výmenu informácií medzi  
národnými parlamentmi a EP a medzi národnými parlamentmi navzájom.4  
Okrem uvedeného sa v apríli 2012 vo Varšave predsedovia parlamentov uzniesli, že v  
súlade s Protokolom č. 1 o úlohe národných parlamentov v EÚ založia novú  
Medziparlamentnú konferenciu o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a  
Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 8. – 11.  
septembra 2012 v Pafose (Cyperská republika). Na tomto stretnutí bol schválený rokovací  
poriadok konferencie, predstavené priority a stratégie EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a  
bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ a prebehla diskusia na  
tému EÚ a Arabská jar. Zdôraznená bola potreba zintenzívniť demokratické pôsobenie v rámci  
týchto politík EÚ presadzovaním systematickejšej, pravidelnejšej a včasnej výmeny informácií  
o rozličných aspektoch a dôsledkoch týchto politík, a to na národnej a európskej úrovni, ako aj  
potreba rozšírenej úlohy parlamentov.  
V apríli 2013 sa predsedovia parlamentov rozhodli založiť ďalšiu meziparlamentnú  
konferenciu, a to Medziparlamentnú konferenciu o stabilite, hospodárskej koordinácii  
a riadení v EÚ. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo vo Vilniuse v dňoch 16. až 17. októbra 2013.  
Na úvodnom stretnutí bol diskutovaný najmä cieľ, účel a vízia vznikajúcej konferencie a ďalšie  
vecné otázky súvisiace s postkrízovým riadením hospodárskych záležitostí, bankovou úniou a  
finančnou integráciou v rámci EÚ.  
4 Tamže  
6
Medzi nástroje medziparlamentnej spolupráce v EÚ patrí najmä:  
Platforma IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange – Medziparlamentná  
výmena informácií v EÚ),5 ktorá predstavuje priestor pre elektronickú výmenu  
informácií a dokumentov medzi národnými parlamentmi členských a kandidátskych  
krajín EÚ a inštitúciami EÚ. IPEX je zdrojom informácií o aktuálnom stave  
posudzovania návrhov právnych aktov EÚ v národných parlamentoch, pričom  
umožňuje aktívne sledovať priebeh kontrolných procedúr a nahliadať do súvisiacich  
dokumentov národných parlamentov.  
informácie, výskum a dokumentácia6 – národné parlamenty by si mali navzájom  
vymieňať informácie, výskumné materiály a dokumentáciu, a to najmä prostredníctvom  
COSAC a Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).7  
1.1 Parlamentná dimenzia predsedníctva v Rade EÚ  
Predsedníctvo v Rade Európskej únie (ďalej len „Rada“) predstavuje pre členský štát  
EÚ jednu z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva. Podľa článku 16  
ods. 9 Zmluvy o Európskej únii predsedníctvo jednotlivých formácií Rady, s výnimkou Rady  
pre zahraničné veci, zabezpečujú členské štáty na základe rotačného princípu v súlade s  
podmienkami stanovenými v čl. 236 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V praxi je  
predsedníctvo vykonávané skupinou troch členských štátov počas obdobia 18 mesiacov (tzv.  
predsednícke trio). Predsednícke trio je kreované na základe princípu rotácie medzi členskými  
štátmi prihliadajúc na ich rozmanitosť, geografickú polohu či geopolitické hľadisko. Trio  
realizuje spoločný program, pričom každý člen tejto trojice v presne stanovenom poradí  
predsedá Rade počas obdobia šiestich mesiacov. Ostatní členovia tria sú predsedníckemu štátu  
nápomocní vo všetkých funkciách vychádzajúc zo spoločného programu. V období od 1.  
januára 2016 do 30. júna 2017 vytvorilo Holandské kráľovstvo predsednícke trio so Slovenskou  
republikou a Maltskou republikou. Slovenská republika prevzala predsedníctvo v Rade v  
období od 1. júla do 31. decembra 2016.  
Každé predsedníctvo v Rade obsahuje okrem podujatí na úrovni exekutívy aj tzv.  
parlamentnú dimenziu spočívajúcu v niekoľkých veľkoformátových stretnutiach medzi  
predstaviteľmi národných parlamentov členských štátov EÚ (pri dvojkomorových  
parlamentoch zástupcovia oboch komôr), kandidátskych a partnerských krajín, ako aj EP či  
ďalšími pozvanými hosťami. V rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade je  
povinnosťou parlamentu členského štátu, ktorý predsedá v Rade, usporiadať (1) Konferenciu  
parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie tzv.  
COSAC (predsednícky a plenárny formát) a (2) Medziparlamentnú konferenciu o Spoločnej  
zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike EÚ. V  
prípade, ak daná krajina predsedá v Rade v druhom polroku (tak ako Slovenská republika), má  
5 Platforma IPEX je dostupná na: <http://www.ipex.eu>  
6 IPEX. Guidelines for Inter-Parliamentary Cooperation in the European Union. [online]. Dostupné na:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
7 Informácie o databáze ECPRD sú dostupné na: <https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about.do>  
7
 
jej parlament povinnosť zorganizovať aj (3) Medziparlamentnú konferenciu o stabilite,  
hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ a v nasledujúcom polroku (4) Stretnutie vedúcich  
kancelárií parlamentov členských štátov EÚ a (5) Konferenciu predsedov parlamentov  
členských štátov EÚ. Okrem uvedených medziparlamentných konferencií môže parlament  
predsedníckeho štátu usporiadať aj ďalšie medziparlamentné stretnutia podľa potreby napr.  
zasadnutia vecných výborov.  
Parlament členského štátu, ktorý predsedá v Rade, zabezpečuje organizačno-logistickú  
a obsahovú stránku všetkých uvedených medziparlamentných konferencií a stretnutí, pričom  
týmto konferenciám a stretnutiam predsedajú predsedovia príslušných výborov národného  
parlamentu. Rokovacím jazykom je spravidla angličtina a francúzština príp. štátny jazyk  
usporiadateľskej krajiny. Výnimkou je plenárny COSAC, ktorý je tlmočený do všetkých  
oficiálnych jazykov EÚ.  
Okrem vyššie uvedeného prijatím zmien v rámci Smerníc IPEX sa zaviedlo rotujúce  
ročné predsedníctvo v správnej rade IPEX. Správnej rade IPEX po novom predsedá  
parlament, ktorý predsedal výročnému stretnutiu Konferencie predsedov parlamentov  
členských štátov EÚ, t.j. parlament krajiny, ktorá predsedala v Rade v druhom polroku. V  
nadväznosti na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade v druhom polroku 2016 teda  
preberie Národná rada Slovenskej republiky predsedníctvo v správnej rade IPEX počas  
Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ v apríli 2017 v Bratislave. Zloženie  
správnej rady ako aj vymenovanie jej predsedu bude odsúhlasené na Stretnutí vedúcich  
kancelárií parlamentov členských štátov EÚ vo februári 2017 v Bratislave. Predsedom správnej  
rady má byť podľa Smerníc IPEX generálny tajomník predsedajúceho parlamentu (t.j. v prípade  
NR SR vedúci Kancelárie NR SR).  
V rámci parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade bude Národná rada  
Slovenskej republiky organizovať 7 medziparlamentných konferencií a stretnutí (z tohto 5  
v roku 2016 a 2 v roku 2017) s predpokladaným počtom hostí v rozmedzí 150 – 300 na jedno  
podujatie. V roku 2016 bude Národná rada Slovenskej republiky organizovať 5 podujatí – (1)  
predsednícky a (2) plenárny formát Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie  
parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC), (3) Medziparlamentnú konferenciu o  
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike,  
(4) Medziparlamentnú konferenciu o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ a (5)  
stretnutie predsedov parlamentných výborov na tému energetickej únie (v prípade NR SR ide  
o Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti). Vzhľadom na to, že Slovenská republika bude  
predsedať v Rade v druhej polovici kalendárneho roka, jej podľa aktuálne nastaveného  
mechanizmu prináleží tiež ročné predsedníctvo v rámci Konferencie predsedov parlamentov  
členských štátov EÚ, z ktorého vyplýva povinnosť zorganizovať ďalšie podujatia aj v roku  
2017, a to (6) Stretnutie vedúcich kancelárií (generálnych tajomníkov) parlamentov členských  
štátov EÚ a (7) Konferenciu predsedov parlamentov členských štátov EÚ.  
8
Okrem uvedeného sa uskutoční aj neformálny samit predsedov parlamentov členských  
štátov EÚ, a to v termíne od 6. do 7. októbra 2016 v Bratislave.8  
1.2 Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ  
Konferencia predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie predstavuje  
najvyšší stupeň inštitucionalizovanej medziparlamentnej spolupráce v rámci EÚ. Ide o fórum  
umožňujúce vzájomnú výmenu názorov medzi predstaviteľmi národných zákonodarných  
zborov (predsedovia resp. podpredsedovia národných parlamentov) a zástupcami Európskeho  
parlamentu (predseda Európskeho parlamentu). Predsedovia parlamentov kandidátskych krajín  
sa na Konferencii predsedov zúčastňujú ako pozorovatelia. Aktivity Konferencie predsedov  
rešpektujú autonómiu a ústavnú pozíciu každého zúčastneného predsedu, pričom stretnutia  
Konferencie predsedov sa riadia konsenzom.  
Ciele Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ:  
Konferencia predsedov má za cieľ chrániť a podporovať úlohu parlamentov a  
vykonávať spoločnú činnosť na podporu medziparlamentných aktivít;  
Konferencia predsedov je fórom pre výmenu názorov, informácií a skúseností medzi  
predsedami parlamentov v oblastiach súvisiacich s úlohou parlamentov a organizáciou  
parlamentných činností, ako aj fórom pre podporu výskumných aktivít a spoločnej  
činnosti;  
Konferencia predsedov má dohliadať na koordináciu medziparlamentných aktivít EÚ.  
Konferencia predsedov sa stretáva raz ročne na pozvanie predsedu predsedajúceho  
parlamentu. Parlament členského štátu, ktorý predsedá v Rade v druhej polovici kalendárneho  
roka, predsedá Konferencii predsedov a organizuje zasadnutie Konferencie predsedov v prvej  
polovici nasledujúceho kalendárneho roka. Predsedníctvo Konferencie predsedov začína  
koncom predchádzajúceho zasadnutia.  
Na základe návrhu jedného z predsedov a za podpory dvojtretinovej väčšiny členov  
Konferencie predsedov je možné zvolať aj mimoriadne stretnutie.  
Termíny a návrhy programov stretnutí je potrebné oznámiť predsedom parlamentov  
najneskôr tri mesiace pred riadnymi stretnutiami a jeden mesiac pred mimoriadnymi  
stretnutiami. Konečný návrh programu, správy a pracovné dokumenty sú distribuované pokiaľ  
možno najneskôr dva týždne pred stretnutiami. Za vypracovanie záverov zo stretnutia  
Konferencie predsedov je vždy zodpovedný predsedajúci parlament. Pracovné dokumenty sú  
distribuované vo francúzskom a anglickom jazyku. Preklad do iných jazykov môže zabezpečiť  
príslušný parlament.  
8 Kancelária NR SR. Kancelária Národnej rady SR pripravuje v dňoch 6. – 7. októbra 2016 mimoriadny  
neformálny samit predsedov parlamentov krajín EÚ „Bratislava Parliamentary Summit“ (Bratislavský  
parlamentný samit). [online]. Dostupné na:  
9
 
Na základe podnetu jedného z členov môže Konferencia predsedov zriadiť pracovné  
skupiny za účelom venovať sa záležitostiam súvisiacim s úlohou parlamentov a organizáciou  
medziparlamentnej spolupráce a parlamentných činností.9  
1.3 História Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ  
Z historického hľadiska možno pôsobenie Konferencie predsedov rozdeliť na štyri  
základné štádiá:  
1) Obdobie rokov 1963 1974 v prvých rokoch existencie stretnutí, ktoré možno  
považovať za historický základ Konferencie predsedov, sa uskutočnili dve rokovania  
predsedov parlamentov členských štátov Európskych spoločenstiev (ďalej len „ES“),  
ktoré boli realizované na príležitostnej báze. Prvým bolo stretnutie predsedov  
národných parlamentov členských štátov ES a predsedu Parlamentného  
zhromaždenia ES (predchodca Európskeho parlamentu) v Ríme v roku 1963 na  
základe iniciatívy predsedu Parlamentného zhromaždenia ES Gaetana Martina.  
Druhé stretnutie sa konalo v roku 1973 v Štrasburgu na podnet predsedu Európskeho  
parlamentu Waltera Behrendta. Špecifikom stretnutia v Štrasburgu bola účasť  
predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.  
2) Obdobie rokov 1975 1979 od roku 1975 sa stretnutia predsedov parlamentov  
začali organizovať pravidelne raz za kalendárny rok a zúčastňovali sa ich aj  
zástupcovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (ďalej len „PZ RE“).  
Predsedovia národných parlamentov členských štátov Rady Európy, predseda EP  
a zástupcovia PZ RE sa v januári 1975 v Paríži a následne v auguste 1975 v Ríme  
uzniesli, že stretnutia predsedov parlamentov sa budú realizovať vo forme  
každoročnej Výročnej konferencie na základe pozvania niektorého z národných  
parlamentov. Rokovania boli striedavo organizované raz parlamentom z členskej  
krajiny ES a raz parlamentom z členského štátu Rady Európy (ďalej len „RE“).  
V súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím sa uskutočnili Výročné konferencie  
predsedov Európskych parlamentných zhromaždení (Annual Conferences of the  
Speakers of the European Parliamentary Assemblies) v roku 1976 v Bonne, v roku  
1977 vo Viedni a v roku 1978 v Haagu.  
3) Obdobie rokov 1980 1998 konferencie predsedov parlamentov ES a Európskych  
parlamentných zhromaždení sa uskutočňovali pravidelne raz ročne, avšak  
v rozličných formátoch. V Madride v roku 1980 predsedovia parlamentov rozhodli,  
že Výročná konferencia sa bude konať v dvoch rozličných formátoch:  
9 IPEX. The Stockholm Guidelines for the Conference of Speakers of EU Parliaments. [online]. Dostupné na:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
10  
 
jeden rok ako tzv. veľká konferencia za účasti predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a predsedu PZ RE;  
nasledujúci rok ako tzv. malá konferencia len za účasti predsedov  
parlamentov ES a predsedu EP.  
Tabuľka č. 1  
Prehľad zasadnutí Konferencie predsedov v období od 1980 do 1998  
Rok Miesto a dátum  
stretnutia  
Formát stretnutia  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1980 Madrid  
(30. 31.5.1980)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1981 Luxemburg  
(3. 4.7.1981)  
1982 Londýn  
(4. 5.6.1982)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
1983 Rím  
(25. 26.11.1983) a predsedu EP)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
a predsedu EP)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1984 Kodaň  
(15. 16.6.1984)  
1985 Paríž  
(7. 8.6.1985)  
1986 Lisabon  
(6. 7.6.1986)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1987 Luxemburg  
(12. 13.6.1987)  
1988 Bern  
(24. 25.6.1988)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1989 Madrid  
(19. 20.5.1989)  
1990 Brusel  
7. 9.6.1990)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov ES  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1991 Berlín  
(9. 11.5.1991)  
1992 Štrasburg  
(20. 22.2.1992)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov EÚ  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1993 Dublin  
(28. 29.5.1993)  
1994 Haag  
(23. 24.6.1994)  
11  
Rok Miesto a dátum  
stretnutia  
Formát stretnutia  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov EÚ  
a predsedu EP)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1995 Londýn  
(12. 13.5.1995)  
1996 Budapešť  
(7. 9.6.1996)  
tzv. malá konferencia (účasť predsedov parlamentov EÚ  
a predsedu EP)  
1997 Helsinki  
(6. 7.6.1997)  
tzv. veľká konferencia (účasť predsedov národných  
parlamentov členských štátov RE, predsedu EP a  
predsedu PZ RE)  
1998 Štokholm  
(12. 13.6.1998)  
Zdroj: IPEX. The History of the EU Speakers Conference. [online]. Dostupné na:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016, preklad a úpravy  
autorka  
4) Obdobie od 1999 až po súčasnosť – Konferencia predsedov sa stala autonómnym  
fórom pre spoluprácu.  
V roku 1999 v Lisabone sa predsedovia parlamentov uzniesli, že stretnutia sa  
budú konať minimálne raz za kalendárny rok s cieľom posilnenia  
medziparlamentnej kooperácie v EÚ. Rok 1999 možno taktiež považovať za  
historický míľnik, kedy došlo k oddeleniu stretnutí predsedov parlamentov  
členských štátov EÚ od stretnutí predsedov parlamentov členských štátov  
RE.  
V roku 2000 v Ríme boli prijaté procedurálne pravidlá rokovania  
Konferencie predsedov (rokovací poriadok) vymedzujúce aj jej ciele  
a princípy práce vrátane zmienky o projekte medziparlamentnej výmeny  
informácií IPEX. Uvedený rokovací poriadok bol zmenený a doplnený na  
Konferencii predsedov v Štokholme 14. – 15. mája 2010.  
V roku 2004 v Haagu predsedovia parlamentov schválili tzv. haagské  
pravidlá, ktoré definujú ciele, princípy, inštitucionálny rámec a nástroje  
medziparlamentnej spolupráce v EÚ. Tieto pravidlá boli zmenené a doplnené  
na Konferencii predsedov v Lisabone v roku 2008.  
V roku 2006 v Kodani bolo spustené webové sídlo IPEX slúžiace na  
medziparlamentnú výmenu informácií. Na Konferencii predsedov, ktorá sa  
konala v Kodani v dňoch 29. júna až 1. júla 2006, NR SR oficiálne prebrala  
predsedníctvo Konferencie predsedov. Delegáciu NR SR viedol poslanec za  
ĽS-HZDS Viliam Veteška, podpredseda NR SR. Okrem predsedov a ďalších  
zástupcov národných parlamentov sa na stretnutí zúčastnil vtedajší predseda  
Európskeho  
parlamentu  
Joseph  
Borrell  
Fontelles  
a vtedajšia  
podpredsedníčka Európskej komisie Margot Wallström.  
12  
V apríli 2012 vo Varšave sa predsedovia parlamentov uzniesli, že v súlade s  
Protokolom č. 1 o úlohe národných parlamentov v EÚ založia novú  
Medziparlamentnú konferenciu o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej  
politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Prvé zasadnutie sa  
uskutočnilo v dňoch 8. – 11. septembra 2012 v Pafose (Cyperská republika).  
Na tomto stretnutí bol schválený rokovací poriadok konferencie, predstavené  
priority a stratégie EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej  
politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ a prebehla diskusia  
na tému EÚ a Arabská jar. Zdôraznená bola potreba zintenzívniť  
demokratické pôsobenie v rámci týchto politík EÚ presadzovaním  
systematickejšej, pravidelnejšej a včasnej výmeny informácií o rozličných  
aspektoch a dôsledkoch týchto politík, a to na národnej a európskej úrovni,  
ako aj potreba rozšírenej úlohy parlamentov.  
V apríli 2013 v Nikózii sa predsedovia parlamentov rozhodli založiť ďalšiu  
meziparlamentnú konferenciu, a to Medziparlamentnú konferenciu o  
stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ. Prvé zasadnutie sa  
uskutočnilo vo Vilniuse v dňoch 16. až 17. októbra 2013. Na úvodnom  
stretnutí bol diskutovaný najmä cieľ, účel a vízia vznikajúcej konferencie a  
ďalšie vecné otázky súvisiace s postkrízovým riadením hospodárskych  
záležitostí, bankovou úniou a finančnou integráciou v rámci EÚ.  
Slovenská republika sa po prvýkrát Konferencie predsedov zúčastnila v roku 2003 v  
Aténach. Po Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ na prelome júna a júla  
2006 v Kodani prevzala predsedníctvo v Konferencii predsedov Národná rada Slovenskej  
republiky. Slovenské predsedníctvo trvalo až do zasadnutia Konferencie predsedov  
parlamentov EÚ v Bratislave v máji 2007 (NR SR hostila predsedov parlamentov v dňoch 24.  
– 27. mája 2007).  
Ostatná Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ sa uskutočnila  
v dňoch 22. až 24. mája 2016 v Luxemburgu.  
13  
Tabuľka č. 2  
Prehľad zasadnutí Konferencie predsedov od Konferencie predsedov v Bratislave  
v roku 2007 po súčasnosť  
Dátum  
Miesto  
Témy Konferencie predsedov  
Budúcnosť Európy  
Medziparlamentná spolupráca  
Zvyšovanie európskeho povedomia na národnej úrovni  
Zahraničná pomoc parlamentom nových a vznikajúcich  
demokracií  
24. –  
27.5.2007  
Bratislava  
Ukrajina, východný sused EÚ  
Lisabonská zmluva (proces ratifikácie, nové kompetencie  
národných parlamentov, nové partnerstvo medzi národnými  
parlamentmi a EP)  
19. –  
21.6.2008  
Participácia žien v politike  
Lisabon  
Medziparlamentná spolupráca (revízia tzv. haagskych pravidiel  
medziparlamentnej spolupráce z roku 2004)  
Zahraničná pomoc parlamentom nových a vznikajúcich  
demokracií  
Inštitucionálna budúcnosť EÚ a implementácia klauzulí  
zakotvených v Lisabonskej zmluve národnými parlamentmi  
Európa a krízový manažment: zapojenie sa národných  
parlamentov  
26. –  
28.2.2009  
Paríž  
Príprava parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade EÚ  
Budúcnosť Európy po roku 2030  
Mimoriadna Konferencia predsedov na tému prípravy na  
nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy  
Diskusia v troch pracovných skupinách na témy zintenzívnenia  
medziparlamentnej výmeny informácií, koordinácie  
medziparlamentnej spolupráce, budúcnosti Konferencie  
predsedov a monitorovania priestoru slobody, bezpečnosti  
a spravodlivosti  
11. –  
12.12.2009  
Štokholm  
Lisabonská zmluva a medziparlamentná spolupráca – Európska  
komisia a národné parlamenty  
Lisabonská zmluva a medziparlamentná spolupráca – fóra pre  
medziparlamentnú spoluprácu  
14. –  
15.5.2010  
Štokholm  
Medziparlamentná spolupráca – výzvy a očakávania  
Nové technológie a komunikácia – výzvy pre parlamenty  
Príprava na svetovú konferenciu predsedov parlamentov  
Finančná kríza a jej následky pre rozpočty parlamentov  
Parlamentná kontrola Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej  
politiky a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiku EÚ  
Parlament, verejná mienka a médiá  
Parlamentná kontrola v oblasti slobody, bezpečnosti a práva  
(bezpečnostné služby, spravodajské služby a Europol)  
Finančná kríza v Európe a jej dopad na národné rozpočty  
stabilitu eura: Úloha národných parlamentov  
a medziparlamentnej spolupráce v oblasti ekonomického  
riadenia v Európe a v rámci európskeho semestra  
4. –  
5.4.2011  
Brusel  
14  
Dátum  
Miesto  
Témy Konferencie predsedov  
Kríza európskej jednoty – čo môžeme robiť?  
Parlamentná kontrola Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej  
politiky a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiku EÚ  
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a  
menovej únii a jej dopad na národné parlamenty  
Parlament, verejná mienka a médiá  
Úloha národných parlamentov a EP v procese posilňovania  
ľudských práv v tretích krajinách s dôrazom na stredomorský  
región  
19. –  
21.4.2012  
Varšava  
21. –  
23.4.2013  
Nikózia  
Priblíženie EÚ občanom  
Sociálna súdržnosť v čase znižovania deficitu verejných  
financií – čo môžu robiť národné parlamenty  
Úloha národných parlamentov v procese riešenia dôsledkov  
hospodárskej a finančnej krízy  
5 rokov po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy:  
Poučenie z kontroly dodržiavania zásady subsidiarity  
v parlamentoch  
Medziparlamentná spolupráca s krajinami Východného  
partnerstva  
Medziparlamentná kooperácia v oblasti slobody, bezpečnosti  
a spravodlivosti  
6. –  
8.4.2014  
Vilnius  
Európa po kríze: nové cesty pre rast  
Kontinent základných práv: Európa slobody, solidarity  
a bezpečnosti  
Úloha národných parlamentov v procese negociácie  
medzinárodných zmlúv  
20. –  
21.4.2015  
Rím  
Posilnenie politického dialógu  
Manažovanie migračných tokov  
Posilňovanie Európskej únie  
Úloha národných parlamentov a medziparlamentnej spolupráce  
Zaisťovanie bezpečnosti občanov rešpektujúc základné  
slobody  
22. –  
24.5.2016  
Luxemburg  
Zdroj: Autorka na základe informácií z IPEX. EU Speakers Conference. [online]. Dostupné na:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
Neformálny samit predsedov parlamentov členských štátov EÚ (Bratislavský  
parlamentný samit), ktorý sa uskutoční v termíne od 6. do 7. októbra 2016 v Bratislave, sa  
bude venovať súčasným hrozbám európskej jednoty a prekonávaniu odstupu medzi Európskou  
úniou a jej občanmi, úlohám národných parlamentov, vnútornej kohézii Európskej únie a  
globálne angažovanej Európe. Iniciatíva zorganizovať neformálny samit predsedov  
parlamentov bola predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Andrejom Dankom prvýkrát  
verejne prezentovaná 7. júla 2016 a jej myšlienka nadväzuje na neformálny samit hláv štátov  
alebo predsedov vlád členských štátov EÚ, ktorý sa v Bratislave konal 16. septembra 2016.  
Bratislavský parlamentný samit nesie motto „Spoznajme sa lepšie“.10  
10 Kancelária NR SR. Kancelária NR SR dňoch 6. – 7. októbra 2016 neformálny samit predsedov parlamentov  
krajín EÚ „Bratislava Parliamentary Summit“ (Bratislavský parlamentný samit). [online]. Dostupné na:  
15  
Keďže Slovenská republika predsedá v Rade Európskej únie v druhom polroku  
kalendárneho roka, musí Národná rada Slovenskej republiky zorganizovať Konferenciu  
predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie v nasledujúcom polroku (t.j. v prvom  
polroku 2017). Pri výbere tém, ktorým by sa mohla venovať Konferencia predsedov  
v Bratislave v apríli 2017 treba okrem vyššie uvedeného zvážiť aj skutočnosť, že Výbor  
Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 6.  
októbra 2015 navrhol tieto hlavné témy parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v  
Rade Európskej únie v roku 2016: energetická únia; sociálna dimenzia EÚ (sociálna únia,  
štrukturálne fondy, kohézia); TTIP a jej riziká; globalizácia a jej vplyv na európsky sociálny a  
zelený model; výzvy masovej migrácie z ekonomického, bezpečnostného a kultúrneho hľadiska  
(kultúrno-etické korene Európy); sociálna a participatívna ekonomika a rozvojová pomoc a  
ekonomické pozdvihnutie globálneho „Juhu“.11  
11 Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti č. 205 zo 6. októbra 2015  
16  
 
Bibliografia  
1. IPEX. Guidelines for Inter-Parliamentary Cooperation in the European Union.  
[online]. Dostupné na: <http://www.ipex.eu/IPEXL-  
WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
2. IPEX. The History of the EU Speakers Conference. [online]. Dostupné na:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
3. IPEX. EU Speakers Conference. [online]. Dostupné na: <http://www.ipex.eu/IPEXL-  
WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
4. IPEX. The Stockholm Guidelines for the Conference of Speakers of EU Parliaments.  
[online]. Dostupné na: <http://www.ipex.eu/IPEXL-  
WEB/euspeakers/getspeakers.do>, overené 14.9.2016  
5. Kancelária NR SR. Kancelária Národnej rady SR pripravuje v dňoch 6. – 7. októbra  
2016 mimoriadny neformálny samit predsedov parlamentov krajín EÚ „Bratislava  
Parliamentary Summit“ (Bratislavský parlamentný samit). [online]. Dostupné na:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54124>,  
overené 14.9.2016  
6. Kancelária NR SR. Kancelária NR SR dňoch 6. – 7. októbra 2016 neformálny samit  
predsedov parlamentov krajín EÚ „Bratislava Parliamentary Summit“ (Bratislavský  
parlamentný samit). [online]. Dostupné na:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54166>,  
overené 26.9.2016  
Bratislava 26. septembra 2016  
17